Prostupy požárně dělicími konstrukcemi - Stavebnictví a interiér

stavebnictvi3000.cz
  • No tags were found...

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi - Stavebnictví a interiér

zení ve vztahu k ČSN 73 0802:2000, ČSN73 0804:2002 a k navazujícím normám,podle nichž je navrhována požární bezpečnoststavebních a technologickýchobjektů v ČR. Ve vztahu k dále uvedenýmpožadavkům na provedení prostupů jenutné uvést, že v této ČSN jsou mimojiné dvě obsahem důležité tabulky:Tabulka 1 – Nahrazení požadovaných stupňůhořlavosti třídami reakce na oheňkonstrukce), popř. 5.4.2 a) a 5.4.4(tvoří-li obvodové stěnové konstrukceREW, REI)b) jiné stěnové konstrukce než podlebodu a) (požární stěny bez nosnéfunkce), musí vykazovat charakteristickévlastnosti EI a hodnotí se podle5.3.1 ba), popř. podle 5.4.2 b) a 5.4.4b) (tvoří-li obvodové stěnové konstrukce– EW, EI)c) stropní a stěnové konstrukce, kdez vnější strany šachet či kanálů jezemina, musí vykazovat třídu požárníodolnosti R (viz např. 5.4.5).POZNÁMKA - Jak v normách řady ČSN73 08., tak i v jiných normách mohou býtpožadavky na požární stropy a stěny, jakoži požární uzávěry šachet a kanálů upřesněnyči doplněny o další specifikaci ve vztahuna konkrétní podmínky těchto úseků. Šachtya kanály se potom navrhují podle upřesněnýchpožadavků, aniž by byla sníženajejich požární bezpečnost oproti 6.1.1a 6.1.2.POZNÁMKA - Instalační šachty a kanály,tvořící samostatné požární úseky a jejichžkonstrukce nemají nosnou funkci, se zkoušípodle ČSN EN 1366-5 (viz 7.5.10 ČSN EN13501-2:2004).Tabulka 2 – Nahrazení požadovaných indexůšíření plamene podlahových krytin třídamireakce na oheňDále je nutné v současné době respektovatodchylnou klasifikaci takto. Hodnoceníkonstrukčních částí (dílců a prvků) uvedenév normách řady ČSN 73 08.. (D1, D2, D3)se nahrazuje jejich tříděním na druhy DP1,DP2, DP3 v závislosti na teple uvolňovanémz těchto částí při požáru, vlivu na stabilitua únosnost konstrukčních částí.Z uvedené ČSN 73 0810:2005 jsoudále doslovně přepsány části vztahujícíse k šachtám a kanálům a prostupům šacheta kanálů.Výtahové a instalační šachty,kanály6.1.1 Pokud výtahové, instalační a jinéšachty nebo kabelové a jiné kanály tvořísamostatný požární úsek, posuzují se jejichohraničující konstrukce jako požárně dělicíkonstrukce mezi sousedními požárnímiúseky, a to:a) stropní a stěnové konstrukce zajišujícístabilitu objektu nebo jeho části, musímít charakteristické vlastnosti REIa hodnotí se podle 5.2.1 (stropníkonstrukce) a 5.3.1 a) (stěnové6.1.2 Uzávěry otvorů v požárně dělicíchkonstrukcích výtahových, instalačnícha jiných šachet, nebo kabelových a jinýchkanálů, se posuzují jako požární uzávěry,a to:a) uzávěry otvorů vedoucí do chráněnýchúnikových cest musí vykazovatcharakteristické vlastnosti EI-S, kroměšachet osobních výtahů, kde postačujíuzávěry EW,b) uzávěry šachet evakuačních výtahůa šachet požárních výtahů ústící mimochráněné únikové cesty musívykazovat charakteristické vlastnosti EI-S a být opatřeny samozavíračem C,c) jiné uzávěry otvorů než podle bodůa), b) musí vykazovat třídu požárníodolnosti EW.POZNÁMKA - Požární uzávěry otvorůšachet, kanálů apod. se hodnotí shodnějako požární uzávěry podle 5.5.3; kritériumizolace postačuje I 2. Dveře výtahovýchšachet se zkouší jako požární uzávěrypodle ČSN EN 1634-1, popř. ČSN EN81-58 (viz 6.1.6).6.1.3 Uzávěry šachet osobních výtahůs uzavřenými výtahovými kabinami, vedoucímimo chráněné únikové cesty,mohou vykazovat třídu požární odolnostiE.6.1.4 Ostatní požární uzávěry otvorův požárně dělicích konstrukcích výtahových,instalačních a jiných šachet, nebokabelových a jiných kanálů jsou hodnocenypodle 5.5. Požadavky na třídu požárníodolnosti konstrukcí těchto šachet a kanálůtvořících samostatné požární úseky(popř. jsou-li součástí požárních úsekůchráněných únikových cest) se určí podle4.9.Šachta jako samostatný požární úsek vyžadujerevizní otvory s prokazatelnou požární odolností,např. revizní dvířka PROMAT, typ N6.1.5 Stěnové (popř. stropní) přepážkyuvnitř požárních úseků šachet a kanálů, včetněuzávěrů otvoru v těchto přepážkách,mohou vykazovat třídu požární odolnosti E,popř. uzávěry otvorů E-C. Pokud šachtya kanály slouží k uložení silových kabelů,musí přepážky vykazovat požární odolnostiEI a uzávěry otvorů třídu EW, popř. EW-C.6.1.6 Šachetní dveře výtahu hodnocenépodle ČSN EN 81-58 lze užít jako uzávěrů otvorůosobních výtahů, pokud výtahová šachta:a) tvoří samostatný požární úsek zařazenýnejvýše do II. stupně požární bezpečnosti,nebob) je součástí požárního úseku, z něhožse nastupuje do výtahové šachty (viz např.8.10.3 ČSN 73 0802).6.2 Těsnění prostupů kabelůa potrubí6.2.1 Prostupy rozvodů a instalací, technickýcha technologických potrubních rozvodů,kabelových a jiných elektrických rozvodůapod. požárně dělicími konstrukcemimusí být utěsněny tak, aby se zamezilo šířenípožáru těmito rozvody. Těsnění prostupůse hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN13501-2:2004, a to v těchto případech:a) požární odolnosti EI,aa) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň Baž F, světlého průřezu přes 8 000 mm 2 (EI-UU nebo EI-CU),ab) potrubí s trvalou náplní vody nebo jinénehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň Baž F, světlého průřezu přes 15 000 mm 2(EI-UC),4/2006 Stavebnictví a interiér85


ac) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného činestlačeného vzduchu či jiných nehořlavýchplynů včetně vzduchotechnickýchrozvodů, třídy reakce na oheň B až F,světlého průřezu přes 12 000 mm 2 (EI-UC)ad) kabelových a jiných elektrických rozvodůtvořených svazkem vodičů, pokud tytorozvody prostupují jedním otvorem, majíizolace (povrchové úpravy) šířící požára jejich celková hmotnost je větší než1,0 kg.m -1 (ustanovení se netýká vodičůa kabelů podle 12.9.2 a), b) ČSN73 0802:2000 či 13.10.2 a), b) ČSN73 0804:2002),b) požární odolnosti E-C/U, nebo U/C apod.,a to ve všech případech uvedenýchv bodě a), pokud jde o prostupy požárnědělicí konstrukcí klasifikace EW.Potrubí podle bodů a), b), která prostupujípožárně dělicími konstrukcemido shromažovacího prostoru podle ČSN73 0831, nebo do zdravotnického zařízeníLZ 2 podle ČSN 73 0835, nebo kteráse nacházejí v objektech s více než 20nadzemními podlažími, musí být utěsněnopodle 7.5.8 ČSN EN 13501-2 i v případech,kde mají větší světlou průřezovouplochu než je polovina hodnotuvedených v bodech a), b) (např. potrubípodle aa) o větším průřezu než4 000 mm 2 ).Prostupy požárně dělicí konstrukcídvou a více potrubí podle bodů a), b),umístěné vedle sebe, se utěsňují podle7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004 bez ohleduna jejich světlou průřezovou plochu, pokudmezi nimi je menší vzdálenost neždeset průměrů potrubí (např. potrubípodle aa) o průměru 30 mm a 50 mm,která mají mezi sebou vzdálenost 0,4 m,musí být těsněna v souladu s 7.5.8 ČSNEN 13501-2:2004).POZNÁMKA - Je-li ve zděné, betonové,sendvičové či jiné požárně dělicí konstrukciv době výstavby vynechán montážníotvor např. pro potrubí, potom po instalacipotrubí musí být otvor dozděn, dobetonovánči jinak zaplněn až k potrubítak, aby byla zajištěna celistvost konstrukcea její požární odolnost až k vnějšímupovrchu potrubí. Jestliže se jedná o potrubípodle bodu a) tohoto článku, musí býtkromě tohoto zaplnění konstrukce ažk vnějšímu povrchu potrubí provedenoi utěsnění vyhovující 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004; tím se zajistí, že ani vnitřním otvorempotrubí či jeho hořlavou hmotounedojde k šíření požáru. Kromě toho můžetoto těsnění zajistit i těsnost styku mezivnějším povrchem potrubí a požárně dělicíkonstrukcí.Potrubí, která mají menší světlé průřezovéplochy než stanoví 6.2.1, nebo mají třídureakce na oheň A1, A2, se nemusí klasifikovatpodle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004,avšak prostupy požárně dělicími konstrukcemimusí být zaplněny až k vnějšímu povrchupotrubí a musí odpovídat alespoňpožadavkům 8.6.1 ČSN 73 0802:2000 či12.2.1 ČSN 73 0804:2002.Při hodnocení hmotnosti s limitem1,0 kg.m -1 podle bodu ad) se započítávajíjen látky (izolace), které mohou hořet.6.2.2 Pokud těsnění prostupů kabelůa potrubí požárně dělicí konstrukcí nelzez provozních či technických důvodů zajistit(např. skupina obtížně přístupnýchprostupů s nekontrolovatelným utěsněním),může být těsnění prostupů nahrazenonapř. ochranným pláštěm se samočinnýmhasicím zařízením.V těchto případech musí být zkouškounebo výpočtem prokázáno, že úprava jeekvivalentní s požadavky podle 6.2.1. Obdobněse hodnotí i jiné prostupy potrubnícha kabelových rozvodů mimo 6.2.1,pokud existuje možnost šíření požárupo těchto zařízeních mezi požárními úseky.6.2.3 Požární odolnost těsnění podle6.2.1 a 6.2.2 musí nejméně odpovídat požadavkůmpodle 8.6 ČSN 73 0802:2000 či12.2.1 ČSN 73 0804:2002.Šachta jako samostatný požární úsek umožňujesnadný přístup k instalacím6.3 Těsnění spár6.3.1 Těsnění spár se hodnotí podle 7.5.9ČSN EN 13501-2:2004:a) požární odolnosti EI, jsou-li těsněnyspáry v požárně dělicích konstrukcíchEI, nebob) požární odolnosti E, jsou-li těsněnyspáry v požárně dělicích konstrukcíchEW či E.6.3.2 Těsnění spár se samostatně posuzujejen v případech, kde spáry nebyly součástízkoušky požární odolnosti požárnědělicích konstrukcí, v nichž se vyskytují,a kde:a) jde o průmyslově vyráběné konstrukce(např. panelové stěny či stropy), nebob) spáry jsou tvořeny na místě u vzorověspecifikovaných a opakujícíchse konstrukčních sestav (např. u stěnz deskových výrobků či z jinýchdílců).Jde zpravidla o horizontální nebo vertikálníspáry s označením H či V, bez pohybukonstrukčních dílců X, průmyslově vyráběnéM či tvořené na místě F, šířky W,obvykle mezi 10 mm až 40 mm.Požární odolnost těsnění spár musí býtshodná s požadovanou dobou požárníodolnosti konstrukce, v níž se vyskytují(viz 4.9).Vlastní provedení často diskutovanýchšachet a kanálů v objektech.Nejčastější řešení je:• vytvoření požárního úseku šachtynebo kanálu,• předělení šachty nebo kanálu tak, abyšachta nebo kanál byly součástípožárního úseku, kterým prochází.Obě varianty řešení mají své výhodya nevýhody.Provedením šachty nebo kanálu jakosamostatného požárního úseku musí býtzajištěna celistvost požárně dělicí konstrukce,tzn. všechny vstupy (revizní dvířkaa podobně) musí být zajištěny požárněbezpečnostním zařízením. To představujepracnost a náklady, naopak umožňujebezproblémovou výměnu, doplněnínebo odstranění kabelů či potrubíz hlediska zajištění podmínek požárníbezpečnosti.Předělení vertikálního kanálu nebošachty v objektu při průchodu požárnímstropem se provede při stavbě, nejsounutné požární uzávěry a ucpávky v požárníchúsecích, avšak při rekonstrukci čivýměně kabelů či potrubí musí být tytopožární předěly v požárních stropechobnoveny. A právě zde je často problém,jak tyto požární předěly obnovit. V řaděpřípadů je obnova požárních předělů technickyobtížná nebo nemožná.Proto již při projektování stavby z hlediskapožární bezpečnosti staveb musí býttéto oblasti věnována pozornost a projektantse nesmí nechat ovlivnit investorem nebojiným subjektem. Dobrý projekt počítá takés možností obnovitelnosti požárního zajištěníprostupů a předělů.Instalace požárních uzávěrů a předělůšachet a kanálů vždy vyžaduje konzultacis odbornou firmou, která bude dodávatpožární uzávěry nebo ucpávky. Jednotlivédetaily, které nejsou součástí projektu,se později obtížně řeší.86 Stavebnictví a interiér 4/2006

More magazines by this user
Similar magazines