Elektronický obraz smlouvy - Extranet - Kraj Vysočina

extranet.kr.vysocina.cz

Elektronický obraz smlouvy - Extranet - Kraj Vysočina

5.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemnězapočtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.5.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účetzhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícímdálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o daniz přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").' 15.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem vesmyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradíDPH za zdanitelné plněni přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhradaje považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturovanézhotovitelem.6. Stavební deník6.1. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník dle platných právníchpředpisů.6.2. Záznamy do stavebního deníku provádí v souladu s platným právním předpisemstavbyvedoucí a další oprávněné osoby.7. Převzetí předmětu díla7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným toutosmlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejimky a předložitobjednateli zejména:- projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěnépodobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN(BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchangeFile). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC(Microsoft Word),- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách adalši doklady, požadované dotčenými orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitelzajistí na příslušných úřadech na svůj náklad,- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění tétosmlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí býtv souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dlepředchozích ustanovení této smlouvy.Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo zadokončené a schopné předání.7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetíkompletně dokončeného předmětu díla.7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladus touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy anebude-íi vykazovat předmět díla žádné vady a nedostatky. Objednatel není povinen převzítdílo vykazující vady nebo nedostatky nebránící užívání díla.7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedostatku nebo přejímacíhoprotokolu bez vad a nedostatků, přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele azačíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu narealizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťovanézhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracíchjakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.7.5. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí snížení funkčnosti části díla, stanovenýchprojektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedostatkem serozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech díla oproti zadávací dokumentaci.7.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněnijednat v technických věcech dle této smlouvy.7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.Strana 5 (celkem 8)

More magazines by this user
Similar magazines