dodatek č. 2 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

vfn.cz

dodatek č. 2 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

!rtr.i fr uN, i-; G,rj*(o.: cLDodatek c. 2ke Statutu VSeobecn6 fakultni nemocnice v PrazeStatut V5eobecn6 fakultnI nemocnice v Praze schv6leny ministrynl zdravotnictvi dne8. cervence 2010 se mdnf takto:1 t . Text piilohy e. 2 - Kliniky, Ustavy, DetaSovand pracoviSt6, Stiediska, Samostatndoddelen[, Fakultni poliklinika Karlovo n6mdstl. Nemocni6nl l6k6rna, Referencnllaboratoie, Centra se ru5i a nahrazuje se novfm textem, kterf se st6vd nedllnousouddsti Statutu VSeobecn6 fakultnl nemocnice v Praze.2.Tento dodatek nabfv6 ri6innosti dnem jeho schv6leni ministrem zdravotnictvl.V Praze dne 13.2.2012Mgr. DanaieditelkaV Praze ane / f, /, /a/Zdoc. MUDr. LeoS Heger, CSc.ministr zdravotnictvi


Příloha č. 2KlinikyI. interní klinika – klinika hematologie Praha 2, U Nemocnice 2II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie Praha 2, U Nemocnice 2III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu Praha 2, U Nemocnice 1IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie Praha 2, U Nemocnice 2Klinika pracovního lékařství Praha 2, Na Bojišti 1I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí Praha 2, Kateřinská 19Dermatovenerologická klinika Praha 2, U Nemocnice 2Neurologická klinika Praha 2, Kateřinská 30Psychiatrická klinika Praha 2, Ke Karlovu 11Radiodiagnostická klinika Praha 2, U Nemocnice 2Onkologická klinika Praha 2, U Nemocnice 2Klinika rehabilitačního lékařství Praha 2, Albertov 7Klinika dětského a dorostového lékařství Praha 2, Ke Karlovu 2I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie Praha 2, U Nemocnice 2II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie Praha 2, U Nemocnice 2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Praha 2, U Nemocnice 2Urologická klinika Praha 2, Ke Karlovu 6Foniatrická klinika Praha 2, Žitná 24Geriatrická klinika Praha 2, Londýnská 15Oční klinika Praha 2, U Nemocnice 2Stomatologická klinika Praha 2, U Nemocnice 2, Kateřinská 32Gynekologicko-porodnická klinika Praha 2, Apolinářská 18Klinika nefrologie Praha 2, U Nemocnice 2Klinika adiktologie Praha 2, Apolinářská 4ÚstavyÚstav patologie Praha 2, U Nemocnice 4Ústav nukleární medicíny Praha 2, U Nemocnice 5Ústav imunologie a mikrobiologie Praha 2, Studničkova 7Ústav soudního lékařství a toxikologie Praha 2, Studničkova 4Ústav tělovýchovného lékařství Praha 2, Salmovská 5Sexuologický ústav Praha 2, Apolinářská 4Ústav dědičných metabolických poruch Praha 2, Ke Karlovu 2Ústav klinické a experimentální stomatologie Praha 2, Karlovo nám. 32Ústav biologie a lékařské genetiky Praha 2, Albertov 4Ústav hygieny a epidemiologie Praha 2, Studničkova 7Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Praha 2, U Nemocnice 2Farmakologický ústav Praha 2, Albertov 4Detašované pracovištěDermatologická ambulance ve FTNsPOnkologická klinika 1.lékařské fakulty University Karlovy v Praze,Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Ústřední vojenské nemocnice v PrazePraha 6, U Vojenské nemocnice 1200StřediskaStředisko speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách Praha 2, Na Bojišti 1Samostatná odděleníInterní oddělení Strahov Praha 6, Šermířská 5Denní sanatorium Horní Palata Praha 5, U Nesypky 28ORL oddělení Praha 2, U Nemocnice 2Fakultní transfúzní oddělení Praha 5, Zbraslav 640,Praha 2, U Nemocnice 2Centrální hematologické laboratoře Praha 2, U Nemocnice 2Centrum primární péče Praha 2, Karlovo nám. 32Společný příjem interně nemocných Praha 2, U Nemocnice 1Oddělení radiační ochrany Praha 2, U Nemocnice 2


Oddělení dopingové kontroly Praha 9, Nehvizdská 8Fakultní poliklinika Karlovo náměstí Praha 2, Karlovo nám. 32Nemocniční lékárna Praha 2, Ke Karlovu 2Referenční laboratořeNárodní referenční laboratoř pro forenzní toxikologiiNárodní referenční laboratoř pro toxiny vyšších hubNárodní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózyReferenční laboratoř pro automatizaci v hematologiiReferenční laboratoř pro klinickou biochemiiÚstav soudního lékařství a toxikologieÚstav soudního lékařství a toxikologieÚIMÚKBLD+CHLÚKBLDCentraNárodní centrum pro koordinaci léčby dědičných metabolických poruchNárodní centrum pro novorozenecký screeningKomplexní onkologické centrumHematoonkologické centrumKomplexní kardiovaskulární centrumStředisko nemocí z povoláníToxikologické informační centrumCentrum asistované reprodukceRegionální centrum pro gynekologii a porodnictví pro středočeský regionPerinatologické centrum s jednotkou intenzívní neonatologické péče-kategorieACentrum pro diagnostiku a léčbu demyalinizačních onemocněníCentrum extrapyramidových onemocněníCentrum pro léčbu Gaucherovy nemociCentrum pro plicní arteriální hypertenziCentrum diagnostiky chorob prsu V.PolakaCentrum pro léčbu Fabryho chorobyCentrum pro léčbu tabákové závislostiNutriční centrum pro děti a dospěléÚDMPÚDMPOnkologická klinikaI. interní klinikaII. Interní klinika, II. chirurgickáklinika, III. interní klinika, IV. interníklinika, RDG klinikaKlinika pracovního lékařstvíKlinika pracovního lékařstvíGyn.-por.klinikaGyn.-por.klinikaGyn.-por.klinikaNeurologická klinikaNeurologická klinikaKDDLII. interní klinikaRDG klinikaII. interní klinikaIII. interní klinikaIII. interní klinika, IV. interní klinika,KDDL