Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Moravskoslezského ...

verejna.sprava.kr.moravskoslezsky.cz

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Moravskoslezského ...

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Moravskoslezského krajev letech 2011 - 2012Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) byly pořízeny podle zákonač. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněnípozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a následně vydány ZastupitelstvemMoravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426. ZÚR MSK nabyly účinnostidne 4. 2. 2011.Podle ustanovení § 42 odst. 1 stavebního zákona předkládá krajský úřad zastupitelstvu krajenejpozději do 2 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace zprávuo jejich uplatňování v uplynulém období (dále jen „Zpráva“). Návrh zprávy musí být předpředložením zastupitelstvu ke schválení konzultován s obcemi kraje a dotčenými orgány.Náplň zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje je definována v ustanovení § 9 vyhláškyč. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci azpůsobu evidence územně plánovací činnosti a obsahuje:a) vyhodnocení uplatňování zásad územního rozvoje včetně sdělení, zda nebyly zjištěnynegativní dopady na udržitelný rozvoj území, a byly-li zjištěny, návrhy na jejicheliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci,b) problémy k řešení v zásadách územního rozvoje vyplývající z územně analytickýchpodkladů kraje,c) vyhodnocení souladu zásad územního rozvoje s politikou územního rozvoje,d) vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci zásad územního rozvoje,e) požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje,popřípadě návrhu nových zásad územního rozvoje, včetně požadavků na zpracovánívariant řešení a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,f) návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje.Při zpracování návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR MSK vycházel Krajský úřadMoravskoslezského kraje z první aktualizace Územně analytických podkladůMoravskoslezského kraje (ÚAP MSK), kterou projednalo Zastupitelstvo Moravskoslezskéhokraje usnesením č. 21/1825 ze dne 21. 9. 2011, z připomínek a námitek uplatněných připrojednávání ZÚR MSK, které obsahovaly návrh nových podnětů k řešení a také z požadavkůobcí, vlastníků dopravní a technické infrastruktury na aktualizaci ZÚR MSK uplatněných mimoproces pořizování prvních ZÚR MSK.Projednání návrhu Zprávy s obcemi kraje a s dotčenými orgány v souladu s ustanovením§ 42 odst. 1 stavebního zákona proběhlo v květnu letošního roku.K návrhu Zprávy obdržel krajský úřad celkem 81 vyjádření obcí kraje. Z toho celkem 52z nich obsahovalo připomínky nebo požadavky na aktualizaci ZÚR MSK a celkem 29 obcí vesvém vyjádření uvedlo, že k návrhu Zprávy nemá připomínky. Podrobné vyhodnocenívšech těchto podání obcí je v příloze 1B a příloze 1C předkládané Zprávy.Požadavky, které jsou po vyhodnocení navrženy k zapracování do Aktualizace ZÚR MSK jsourámcově uvedeny v kapitole d) předkládané Zprávy.Dále se k návrhu Zprávy vyjádřilo celkem 16 dotčených orgánů. Připomínky a požadavkyuplatněné dotčenými orgány byly posouzeny a vyhodnoceny v příloze č. 2, některé z nichjsou promítnuty do výsledného textu Zprávy.1


Z údajů zjištěných v rámci územně analytických podkladů vypracovaných jednotlivými úřadyúzemního plánování rovněž vyplývá, že na území kraje specifické záměry nadmístníhovýznamu - větrné elektrárny existují. Je tedy potřeba v rámci první Aktualizace ZÚR MSK řešittaké tuto problematiku. Ve vazbě na rozsudek Nejvyššího správního soudu byli krajskýmúřadem zjišťováni potencionální investoři této specifické infrastruktury a následně vyzváni,aby v případě svého zájmu poskytli informace o svých záměrech větrných elektráren naúzemí Moravskoslezského kraje.Na základě zmíněného prověření byl vypracován výčet známých záměrů na umístění větrnýchelektráren na území kraje. Lokality zjištěných záměrů na realizaci větrných elektráren budoupodrobněji prověřeny územní studií Posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošnýcha prostorových rozměrů v krajině, zejména z hlediska možných vlivů na identifikované cílovécharakteristiky krajiny a hodnoty území. Výsledky studie budou sloužit jako odborný podkladpro Aktualizaci ZÚR MSK v dotčených částech.V současné době je pořízena také Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého aHrubého Jeseníku na území Moravskoslezského kraje. Pořízení této studie je uloženoPolitikou územního rozvoje ČR. Studie bude rovněž podkladem pro aktualizaci ZÚR MSK, a tojak v oblasti upřesnění podmínek pro rozhodování o změnách v území ve vymezenéspecifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník, tak také v oblasti úpravy již zmíněnýchkapitol E a F.V prosinci 2011 byly ZÚR MSK napadeny správní žalobou, a to ta jejich ustanovení, kteráregulují vznik a rozšiřování lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci na území kraje(navrhovatelem je město Rýmařov). Rozsudkem čj. 7 Ao 7/2011 – 52 ze dne 15. 3. 2012byla zrušena část opatření obecné povahy ZÚR MSK, vydaného ZastupitelstvemMoravskoslezského kraje usnesením č. 16/1426 dne 22. 12. 2010, a to následovně:- v bodě č. 27 slovo „zejména“ ve větě: „Toto omezení platí zejména pro vybraná katastrálníúzemí těchto obcí: ……..“- v bodě 74 slovo „zejména“ ve větě: „Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik novýchlokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci ani zahušťování zástavby v těchto lokalitách.“- v bodě 94 věta: „Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených prostavby k rodinné rekreaci ani zahušťování zástavby v těchto lokalitách.“Vzhledem k tomu, že také některé další obce uplatnily požadavek na odstranění regulacelokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci, budou v rámci aktualizace ZÚR MSKprověřeny a posouzeny možnosti území a podle výsledků prověření budou podmínkyupravující vznik a rozšiřování lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci upraveny.Podkladem pro úpravu znění příslušných bodů ZÚR MSK budou sloužit mimo jiné i výšezmíněné územní studie.Při využívání ZÚR MSK se ukázalo, že pro praktické užití není v kapitolách D a G přehlednéřazení záměrů obsažených v tabulkách záměrů převzatých z jednotlivých územních plánůvelkých územních celků (ÚP VÚC). V zájmu zlepšení přehlednosti se proto navrhuje seřazenízáměrů vzestupně podle jejich označení dle ZÚR MSK.Z využívání samotných ZÚR MSK nevyplynuly žádné negativní dopady na udržitelný rozvojúzemí, proto nejsou stanoveny žádné konkrétní návrhy a požadavky na jejich eliminaci,minimalizaci nebo kompenzaci.V loňském roce byla pro potřeby zajištění podrobnějších údajů o stavu a dalším vývojiv území zadána Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje, která byla dokončenav únoru 2012. Účelem studie byla klasifikace území z hlediska osídlení, prognóza změn do5


) PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE VYPLÝVAJÍCÍZ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ KRAJEPrvní aktualizace ÚAP MSK byla dokončena v červnu 2011 a projednána v ZastupitelstvuMoravskoslezského kraje dne 21. 9. 2011. Do aktualizace ÚAP MSK byly převzaty záměryz územně analytických podkladů jednotlivých obcí s rozšířenou působností. U mnohých z nichale nebyly uvedeny žádné bližší údaje k identifikaci záměrů. V průběhu prací na této zprávěproto proběhla jednání s úřady územního plánování v kraji a s příslušnými subjekty v oblastidopravy, energetiky a vodního hospodářství, na kterých byly jednotlivé záměry znovuprověřovány z důvodu zjištění podrobnějších informací a údajů potřebných pro konečnéposouzení a vyhodnocení splnění požadavků aktuálnosti a nadmístního významu.Z těchto jednání vyplynul výsledný okruh problémů a záměrů k řešení v Aktualizaci ZÚR MSK.Jedná se o požadavky na změny záměrů sledovaných v ZÚR MSK a dále o požadavky nazapracování nových záměrů do ZÚR MSK tak, jak vzešly z ÚAP jednotlivých ORP nebo přímoz ÚAP MSK. Předmětné požadavky jsou obsaženy v bodě e) této zprávy.Zásadní změny ve vymezení ÚSES nebudou předmětem připravované aktualizace ZÚR MSK.Návrh ÚSES MSK byl projednán v rámci pořizování ZÚR MSK a dohodnut s dotčenými orgány.S ohledem na skutečnost, že je zpracováváno a prověřováno upřesnění NR ÚSES v rámci celéČR, není tedy možné zásah do vymezení ÚSES v kraji v současné době považovatza hospodárný a efektivní. V rámci projednání aktualizace ZÚR MSK bude provedena pouzedílčí revize vymezení ÚSES podle požadavků orgánů ochrany přírody.V Aktualizaci ZÚR MSK bude rovněž zohledněna skutečnost, že ke dni 1. 1. 2011 vzniklav Moravskoslezském kraji nová obec Libhošť. Také bude upraven text ZÚR v souvislosti sezměnou správního území obcí s rozšířenou působností Bohumín a Orlová (ve všechrelevantních bodech).c) VYHODNOCENÍ SOULADU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE S POLITIKOUÚZEMNÍHO ROZVOJEPÚR ČR 2008, schválená Usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. července 2009 je pro ZÚRMSK závazná. Vydáním ZÚR MSK jsou s ohledem na specifické územní podmínky aproblematiku územního rozvoje kraje z PÚR ČR 2008 převzaty a v územních podmínkáchMoravskoslezského kraje zpřesněny republikové priority územního plánování pro zajištěníudržitelného rozvoje území, podrobněji rozvedeno v následující tabulce:Označení a text priority PÚR ČR 2008Vyhodnocení souladu se ZÚR MSKČl. (14)Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní,civilizační a kulturní hodnoty území, včetněurbanistického, architektonického aarcheologického dědictví. Zachovat ráz jedinečnéurbanistické struktury území, struktury osídlení ajedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazemidentity území, jeho historie a tradice. Tato územímají značnou hodnotu, např. i jako turistickéatraktivity. Jejich ochrana by měla být provázánas potřebami ekonomického a sociálního rozvoje vsouladu s principy udržitelného rozvoje.V některých případech je nutná cílená ochranamíst zvláštního zájmu, v jiných případech je třebachránit, respektive obnovit celé krajinné celky.Krajina je živým v čase proměnným celkem, kterývyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístupPožadavky priority jsou v ZÚR MSK promítnuty vevíce kapitolách a textech v dílčích požadavcích,které stanovují ochranu hodnot území kraje,krajiny, charakteru sídel se současnýmdefinováním podmínek pro rozvoj území anaplnění potřeb jeho ekonomického a sociálníhorozvoje – tím požadavky priority ve výslednémsouhrnu naplňují, např.:V kapitole A. Priority územního plánování krajepro zajištění udržitelného rozvoje území bylystanoveny požadavky na omezení extenzivníhorozvoje sídel (čl.6), vytváření podmínek navyužívání přírodních a historických hodnot územípři respektování jejich ochrany (čl.8), ochranaúzemí v exponovaných prostorech požadavkemna omezení rozšiřování a vzniku lokalit určenýchpro stavby k rodinné rekreaci (čl.9), na ochranu7


k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby bylyzachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitnéhodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jakodůsledku nedostatku lidských zásahů. (Viz takéUAEU, část III. 6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚRČR 2006)výjimečných přírodních hodnot území apod.Obdobné požadavky jsou pak obsaženyv požadavcích a podmínkách na využití území av úkolech pro územní plánování definovaných projednotlivé rozvojové osy a oblasti (kapitoly B. aC.) a také pro specifické oblasti a v kapitole D.v podmínkách a úkolech u plocha a koridorůnavrhovaných ZÚR MSK.Podrobně pak jsou zásady priority rozpracovány vZÚR MSK v kapitole E., která vymezuje přírodní,kulturní a civilizační hodnoty území včetněstanovení podmínek koncepce ochrany a rozvojepřírodních, kulturních a civilizačních hodnot; av kapitole F. Vymezení cílových charakteristikkrajiny čl. 79 až 99, která vymezuje základníoblasti krajinného rázu včetně pojmenovánímožných ohrožení a na ně navazující zásady prorozhodování v území včetně zásad pro vymezenékrajinné typy.Rozsudkem NSS č.j. 7 Ao 2/2011-202 ze dne16. 6. 2011 byla část podmínek a požadavkůochrany přírodních, civilizačních a kulturníchhodnot území a také podmínek ochrany oblastíkrajinného rázu a typů krajin obsažených v ZÚRMSK zrušena. Dále byla rozsudkem 7 Ao 7/2011ze dne 15. 3. 2012 zrušena část regulaceomezující vznik a rozšiřování lokalit určených prostavby k rodinné rekreaci na území kraje (v čl.27, 74 a 94 ZÚR MSK). Proto bude tatoproblematika řešena v rámci aktualizace ZÚRMSK, budou přepracovány kapitoly E. a F. ZÚRMSK a v ostatních částech budou upravenyrelevantní části textu vztahující se k uvedenéproblematice. Jako podklad budou využity: Studiesídelní struktury Moravskoslezského kraje,Územní studie rekreačního potenciálu oblastiNízkého a Hrubého Jeseníku na územíMoravskoslezského kraje, Územní studie Cílovécharakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje aÚzemní studie posouzení umístění záměrůvelkých výškových, plošných a prostorovýchrozměrů v krajině.čl. (15)Předcházet při změnách nebo vytvářeníurbánního prostředí prostorově sociální segregacis negativními vlivy na sociální soudržnostobyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž ksegregaci dochází, zvažovat existující apotenciální důsledky a navrhovat při územněplánovací činnosti řešení, vhodná pro prevencinežádoucí míry segregace nebo snížení jejíúrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz takéčl. 29 PÚR ČR 2006)Požadavky zajišťující naplnění priority jsou v ZÚRMSK promítnuty v dílčích požadavcích ve vícekapitolách a textech. Např.:v kapitole A. Priority územního plánování krajepro zajištění udržitelného rozvoje území jsoudefinovány požadavky na zkvalitnění dopravníhopropojení a dostupnosti západní části kraje (ORPKrnov, ORP Bruntál, ORP Rýmařov, ORP Vítkov)(čl.3), dále požadavek vytváření podmínek apodpora rozvoje sídelní, výrobní a obslužnéfunkce spádových sídel v západní části MSK(Osoblaha, Krnov, Vrbno p.P., Rýmařov, Vítkov)(čl.5).8


Podrobněji jsou pak definovány požadavkysměřující k odstranění zjištěných negativních jevůvedoucích k segregaci území kraje takév podmínkách na využití území a v úkolech proúzemní plánování definovaných pro rozvojové osya oblasti a zejména pak pro specifické oblasti(kapitoly B. a C. ZÚR MSK), např.:Zkvalitnění napojení sídel v území na silničnísíť….a … zkvalitnění celkové dopravní obsluhyúzemí zejména s vazbou na specifickou oblastrepublikového významu SOB3 Jeseníky – KrálickýSněžník (čl.23); Podpora zkvalitnění funkčních aprostorových vazeb v SOB-N3 Králický Sněžník –Jeseníky v osách Opava – Krnov – Osoblaha (vevazbě na rozvojovou oblast republikovéhovýznamu OB2) a Krnov – Bruntál (- Šternberk -Olomouc) (čl.23); …… Podpora obytné arekreační funkce sídel též mimo hlavní rekreačnístřediska. Jejich rozvoj řešit současně sodpovídající veřejnou infrastrukturou a podporarozvoje občanského vybavení a doprovodnýchslužeb pro sport, rekreaci a cestovní ruch srozšířením možností celoročního rekreačníhovyužití i mimo hlavní centra (čl. 26);…….Zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury,občanského vybavení a podpora dalších opatřeník posílení stability osídlení, zejména vespádových sídelních centrech (Bruntál, Rýmařov,Město Albrechtice, Horní Benešov, Břidličná,Osoblaha, Vrbno pod Pradědem), Rozvojrekreační funkce sídel též mimo hlavní rekreačnístřediska, Podporovat rozvoj občanskéhovybavení a doprovodných služeb pro sport,rekreaci a cestovní ruch s rozšířením možnostíceloročního rekreačního využití i mimo hlavnícentra (čl.27); ……..Komplexní revitalizace územídotčeného těžbou černého uhlí s polyfunkčnímvyužitím rekultivovaných a revitalizovaných plochve vazbě na vlastnosti a požadavky okolníhoúzemí (čl.28); ………..Zkvalitnění a rozvojdopravního propojení se sousedními rozvojovýmioblastmi a osami Moravskoslezského aOlomouckého kraje (OB2 Ostrava, OB8 Olomouc,republiková rozvojová osa OS10), Zkvalitnění arozvoj technické infrastruktury, občanskéhovybavení a podpora dalších opatření k posílenístability osídlení, zejména ve spádových sídelníchcentrech (Vítkov, Budišov n. Budišovkou),Podpora zkvalitnění funkčních a prostorovýchvazeb s rozvojovou oblastí republikovéhovýznamu OB8 Olomouc v ose Budišov n.Budišovkou (- Moravský Beroun – Šternberk –Olomouc) (čl.29).Pro prohloubení znalostí o území pořídilkrajský úřad Studii sídelní strukturyMoravskoslezského kraje. Ze zjištění této studie9


vyplývá, že zejména v oblasti Karvinska,Osoblažska, Vítkovska a také Rýmařovska a částiBruntálska je současný vývoj v mnohaukazatelích velmi nepříznivý a v případě neřešenísituace může dojít k ohrožení udržitelnéhorozvoje v oblasti. Proto v Aktualizaci ZÚR MSKbude prověřena případná úprava požadavků,podmínek a úkolů pro územní plánování podlevýsledků studie. (viz bod a) a e) této zprávy).čl. (16)Při stanovování způsobu využití území v územněplánovací dokumentaci dávat přednostkomplexním řešením před uplatňovánímjednostranných hledisek a požadavků, které vesvých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.Při řešení ochrany hodnot území je nezbytnézohledňovat také požadavky na zvyšování kvalityživota obyvatel a hospodářského rozvoje území.Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebíhledat ve spolupráci s obyvateli území i s jehouživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a vsouladu s určením a charakterem oblastí, os,ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.čl. (17)Vytvářet v území podmínky k odstraňovánídůsledků náhlých hospodářských změn lokalizacízastavitelných ploch pro vytváření pracovníchpříležitostí, zejména v regionech strukturálněpostižených a hospodářsky slabých a napomociCíl priority, tj. přednost komplexních řešení,zajištění požadavků na zvyšování kvality životaobyvatel a hospodářského rozvoje území a dáleomezení řešení zhoršujících stav i hodnoty území,je promítnut ve všech částech ZÚR MSK.Celý text kapitoly A. Priority územního plánováníkraje pro zajištění udržitelného rozvoje územíobsahuje požadavky a podmínky směřujícík naplnění požadavku PÚR ČR v navazující ÚPD,např.:Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vznikunových suburbánních zón, efektivní využívánízastavěného území, preference rekonstrukcenevyužívaných ploch a areálů před výstavbou vevolné krajině. (čl.6)Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel ajejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkceřešit současně s odpovídající veřejnouinfrastrukturou. Podporovat rozvoj systémůodvádění a čištění odpadních vod. (čl.7)Polyfunkční využití rekultivovaných arevitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnostia požadavky okolního území. (čl.12)Stabilizace a postupné zlepšování stavu složekživotního prostředí především v centrální avýchodní části kraje. Vytváření podmínek propostupné snižování zátěže obytného arekreačního území hlukem a emisemi z dopravy avýrobních provozů. (čl.13)Obdobně jsou požadavky a podmínky směřujícík naplnění tohoto požadavku PÚR ČRzapracovány také do ostatních kapitol ZÚR MSK,např. do podmínek rozvojových os a oblastí,specifických oblastí (kapitoly B. a C.), v kapitoleD. Plochy a koridory veřejné infrastruktury,ÚSES, územní rezervy v podmínkách a úkolechstanovených u jednotlivých ploch a koridorůnavrhovaných ZÚR MSK. Podmínky ochranyhodnot definovaných kraje a zásad pro ochranukrajiny pak obsahují kapitoly E. a F. ZÚR MSK.Kraj s výjimkou lokality Mošnov (Kapitola D.Plochy a koridory veřejné infrastruktury, ÚSES,územní rezervy, čl.71a, přebíráno z ÚP VÚC)přímo nevymezoval v ZÚR MSK rozvojové plochy.ZÚR MSK však definuje obecné podmínky apožadavky vytvářející podmínky pro vymezování10


tak řešení problémů v těchto územích. (Viz takéčl. 21 PÚR ČR 2006).čl. (18)Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury.Vytvářet předpoklady pro posílení partnerstvímezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšittak jejich konkurenceschopnost. (Viz také UAEU,část III.2 čl. 16, 17; viz také čl. 18/ PÚR ČR2006)rozvojových ploch a také pro zajištění chybějícíinfrastruktury nezbytné pro fungování území apro případný návrh zastavitelných plochv navazující ÚPD. Tyto podmínky a požadavkyjsou obsaženy ve více kapitolách ZÚR MSK,např.: Kapitola A) Priority územního plánováníkraje pro zajištění udržitelného rozvoje územíobsahuje požadavky a podmínky na zkvalitněnídopravní dostupnosti a zásobování územíenergiemi (např. Dokončení dopravního napojeníkraje na nadřazenou silniční a železniční síťmezinárodního a republikového významu (čl.2),Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení západníčásti kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, ORPRýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem as přilehlým územím ČR (Olomoucký kraj) a Polska(čl. 3), Vytvoření podmínek pro stabilizovanézásobování území energiemi včetně rozvojemezistátního propojení s energetickými systémyna území Slovenska a Polska (čl.4)). V kapitoláchB. Rozvojové oblasti a rozvojové osy a C.Specifické oblasti (čl. 19. až. 29) jsou dále např.:stanovena kritéria pro vyhledávání ploch pronové ekonomické aktivity, požadavky napreferenci brownfields, podporu restrukturalizaceekonomiky s důrazem na modernizaci průmyslu,rozvoj služeb a dalších aktivit apod.Pro prohloubení znalostí o území pořídilkrajský úřad Studii sídelní strukturyMoravskoslezského kraje, v Aktualizaci ZÚR MSKbudou na základě výsledků této studie navrženypokyny pro navazující územně plánovacídokumentaci k vytvoření vhodných podmínek prodalší příznivější vývoj příslušných území (viz boda) a e) této zprávy).Podmínky zajišťující naplnění priority, tj.nastavení podmínek směřujících další rozvojsídelní struktury k polycentrickému rozvoji jsou vZÚR MSK promítnuty v dílčích požadavcích vevíce kapitolách a textech, např.:Obsaženo v kapitole A Priority územníhoplánování kraje pro zajištění udržitelného rozvojeúzemí v čl. 5 Vytvoření podmínek pro rozvojpolycentrické sídelní struktury podporou:kooperačních vazeb velkých měst a správníchcenter v pásech koncentrovaného osídlení vevýchodní části kraje: - v prostoru mezi Opavou,Ostravou, Bohumínem, Karvinou, ČeskýmTěšínem a Havířovem; - v podhůří Beskyd meziNovým Jičínem, Kopřivnicí přes Frýdek-Místek aTřinec po Jablunkov; - rozvoje sídelní, výrobní aobslužné funkce spádových sídel v západní částiMSK (Osoblaha, Krnov, Bruntál, Vrbno podPradědem, Rýmařov, Vítkov). V čl. 6 Regulaceextenzivního rozvoje sídel včetně vzniku novýchsuburbánních zón, efektivní využívánízastavěného území, preference rekonstrukce11


čl. (19)Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využíváníopuštěných areálů a ploch (tzv. brownfieldsprůmyslového, zemědělského, vojenského ajiného původu). Hospodárně využívat zastavěnéúzemí (podpora přestaveb revitalizací a sanacíúzemí) a zajistit ochranu nezastavěného území(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachováníveřejné zeleně, včetně minimalizace jejífragmentace. (Viz také čl. 22 PÚR ČR 2006).Cílem je účelné využívání a uspořádání územíúsporné v nárocích na veřejné rozpočty nadopravu a energie, které koordinací veřejných asoukromých zájmů na rozvoji území omezujenegativní důsledky suburbanizace pro udržitelnýrozvoj území.nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou vevolné krajině a také v čl. 12 Polyfunkční využitírekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazběna vlastnosti a požadavky okolního území.Obdobné požadavky jsou pak zahrnuty také dokapitoly B. Rozvojové oblasti a rozvojové osy (čl.19, 20, 21) a kapitoly C. Specifické oblasti (čl. 26,27, 28 a 29)Pro prohloubení znalostí o území pořídilkrajský úřad Studii sídelní strukturyMoravskoslezského kraje, v Aktualizaci ZÚR MSKbude na základě výsledků této studie prověřenamožnost doplnění či úpravy podmínek apožadavků, resp. úkolů pro územní plánováník vytvoření vhodných podmínek pro rozvojpolycentrické struktury osídlení (viz bod a) a e)této zprávy).Priorita je promítnuta v ZÚR MSK v téměř vevšech jejich kapitolách.Např.: podmínky k omezení suburbanizačníchtrendů, podmínka na polyfunkční využívání územíjsou v kapitole A. Priority územního plánováníkraje pro zajištění udržitelného rozvoje, územív čl. 6 Regulace extenzivního rozvoje sídel včetněvzniku nových suburbánních zón, efektivnívyužívání zastavěného území, preferencerekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů předvýstavbou ve volné krajině, v čl. 12 Polyfunkčnívyužití rekultivovaných a revitalizovaných plochve vazbě na vlastnosti a požadavky okolníhoúzemí. Dále je v prioritách územního rozvojekraje zapracován také požadavek omezenífragmentace krajiny - v čl.13 … Při vymezovánínových rozvojových aktivit zajistit udrženíprostupnosti krajiny…..Podmínky směřující navazující územně plánovacídokumentaci k hospodárnému využívánízastavěného území a minimalizace nových záborůZPF jsou také v kapitolách B Rozvojové oblasti arozvojové osy a C Specifické oblasti (např. ....Rozvojové plochy a koridory dopravní a technickéinfrastruktury vymezovat s ohledem naminimalizaci negativních vlivů na přírodní,kulturní a civilizační hodnoty území...... Rozvojobytné funkce řešit současně s odpovídajícíveřejnou infrastrukturou ve vazbě na zastavěnáúzemí sídel ……..Plochy pro nové ekonomické aktivity vyhledávatpodle těchto hlavních kritérií: - vazba navýznamná sídla ve struktuře osídlení; - existujícínebo plánovaná vazba na nadřazenou síťdopravní infrastruktury; - preference lokalit dřívezastavěných nebo devastovaných území(brownfields) a v prolukách stávající zástavby;minimalizace záborů nejkvalitnějšího ZPF (I. a II.třída ochrany)……Tyto podmínky jsou ve vztahu k ochraně12


definovaných hodnot kraje a ochraně krajinyzapracovány také v kapitolách E. Upřesněníúzemních podmínek koncepce ochrany a rozvojepřírodních, kulturních a civilizačních hodnot (čl.73 až 78 ZÚR MSK) a F. Vymezení cílovýchcharakteristik krajiny (čl. 79 až 99) ZÚR MSK(např. Preferovat ochranu přírodních, kulturních aestetických hodnot území před extenzivnímrozšiřováním zastavitelných území.….)čl. (20)Rozvojové záměry, které mohou významněovlivnit charakter krajiny, umísťovat do conejméně konfliktních lokalit a následněpodporovat potřebná kompenzační opatření.S ohledem na to při územně plánovací činnosti,pokud je to možné a odůvodněné, respektovatveřejné zájmy např. ochrany biologickérozmanitosti a kvality životního prostředí,zejména formou důsledné ochrany zvláštěchráněných území, lokalit soustavy Natura 2000,mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,chráněné oblasti přirozené akumulace vod anerostného bohatství, ochrany zemědělského alesního půdního fondu. Vytvářet územnípodmínky pro implementaci a respektováníúzemních systémů ekologické stability azvyšování a udržování ekologické stability a kzajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatnívolné krajině a pro ochranu krajinných prvkůpřírodního charakteru v zastavěných územích,zvyšování a udržování rozmanitosti venkovskékrajiny. V rámci územně plánovací činnostivytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu sohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny avytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.(Viz také Evropská úmluva o krajině)Priorita je ZÚR MSK naplněna.Ochrana životního prostředí, zvláště chráněnýchúzemí přírody, ochrana ZPF atd. je zapracovánajiž v kapitole A. Priority územního plánováníkraje pro zajištění udržitelného rozvoje území,např. čl. 6 Regulace extenzivního rozvoje sídelvčetně vzniku nových suburbánních zón, efektivnívyužívání zastavěného území, preferencerekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů předvýstavbou ve volné krajině.čl.8. ... vytváření podmínek pro využívánípřírodních a kulturně historických hodnot danéhoúzemí jako atraktivit cestovního ruchu přirespektování jejich nezbytné ochrany.čl. 13 Stabilizace a postupné zlepšování stavusložek životního prostředí především v centrální avýchodní části kraje. Vytváření podmínek propostupné snižování zátěže obytného arekreačního území hlukem a emisemi z dopravy avýrobních provozů.čl. 14 Ochrana výjimečných přírodních hodnotúzemí (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří aCHKO Jeseníky) včetně ochrany pohledovéhoobrazu významných krajinných horizontů avýznamných krajinných, resp. kulturněhistorických dominant. Při vymezování novýchrozvojových aktivit zajistit udržení prostupnostikrajiny a zachování režimu povrchových apodzemních vod (zejména v CHKO Poodří a napřítocích Odry).čl. 15 Preventivní ochrana území předpotenciálními riziky a přírodními katastrofami, scílem minimalizovat rozsah případných škod nacivilizačních, kulturních a přírodních hodnotáchúzemí kraje.Obdobně jsou tyto principy zapracovány takév kapitolách B. Rozvojové oblasti a osy,v kapitole C. Specifické oblasti a také v kapitoleD. Plochy a koridory v podmínkách u jednotlivýchzáměrů - např. Minimalizace vlivů: …na obytnoua rekreační funkci stávající zástavby …. nakrajinný ráz a přírodní hodnoty dotčeného území(NRBC ÚSES, lesní porosty) … na odtokovépoměry dotčeného území ….. na fragmentacilesních komplexů …..zásahů do historickýchkrajinných struktur …..koordinovat vedení sezájmy ochrany přírody a krajiny, zejména na13


území CHKO Poodří ….. zohlednit zvýšenouhodnotu krajinného rázu dotčeného území, ….zohlednit vzdálenost trasy od zástavby …. apod.V kapitole D. jsou vymezeny také plochy akoridory pro územní systém ekologické stabilitynadregionální a regionální úrovně krajevytvářející základní skelet ÚSES, který jenásledně upřesňován v územních plánech.Rámcové podmínky pro využití přírodních zdrojůjsou v ZÚR MSK obsaženy např. v čl. 16aOchrana a využívání zdrojů černého uhlí vsouladu s principy udržitelného rozvoje, a dáletaké např. v čl. 28 v požadavcích na využití územía úkolech pro územní plánování …. Koordinovatzájmy těžby nerostných surovin se zájmy ochranypřírody a krajiny a ochranou civilizačních akulturních hodnot v souladu s udržitelnýmrozvojem území. ….. Komplexní revitalizaceúzemí dotčeného těžbou černého uhlí v prostoruKarviná – Doubrava – Dětmarovice – Petřvald –Havířov – Horní Suchá – Stonava - Albrechtices polyfunkčním využitím rekultivovaných arevitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti apožadavky okolního území……..Vytvářet územnípodmínky pro rekultivaci a následné polyfunkčnívyužití území postiženého těžbou s využitímhodnotných přírodních prvků vzniklých v rámcipřirozené sukcese i cílené rekultivace s jejichvhodným začleněním do systému zeleně s cílemzachování ekologické stability a prostupnostikrajiny.Požadavky na ochranu přírodních hodnot akrajiny s ohledem na cílové charakteristiky a typykrajin v MSK pak byly podrobně rozpracoványv kapitole E) ZÚR MSK a v kapitole F) Vymezenícílových charakteristik krajiny body 79 až 99.Rozsudkem NSS č.j. 7 Ao 2/2011-202 ze dne16. 6. 2011 byla část podmínek a požadavkůochrany přírodních, civilizačních a kulturníchhodnot území a také podmínek ochrany oblastíkrajinného rázu a typů krajin obsažených v ZÚRMSK zrušena. Proto bude tato problematikařešena v rámci aktualizace ZÚR MSK (viz takévyhodnocení čl. 14 PÚR ČR 2008).čl. (21)Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenýmiobcemi před zastavěním pozemky nezbytné provytvoření souvislých ploch veřejně přístupnézeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a vrozvojových osách a ve specifických oblastech,na jejichž území je krajina negativněpoznamenána lidskou činností, s využitím jejípřirozené obnovy; cílem je zachování souvislýchpásů nezastavěného území v bezprostřednímokolí velkých měst, způsobilých pro nenáročnéformy krátkodobé rekreace a dále pro vznik aV ZÚR MSK je řešeno ve vztahu k eliminacisuburbanizace, zachování prostupnosti krajiny aomezení její fragmentace, vymezenídostatečných ploch veřejných ploch a ploch prozajištění každodenní rekreace v zázemí měst ataké vymezení systému ekologické stability (např.čl. 6 ….regulace extenzivního rozvoje sídel včetněvzniku nových suburbánních zón, efektivnívyužívání zastavěného území, preferencerekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů předvýstavbou ve volné krajině…….., čl. 14 ….. přivymezování nových rozvojových aktivit zajistit14


ozvoj lesních porostů a zachování prostupnostikrajiny. (Viz také Lipská charta, část II.; viz takéčl. 23 PÚR ČR 2006)čl. (22)Vytvářet podmínky pro rozvoj a využitípředpokladů území pro různé formy cestovníhoruchu (např. cykloturistika, agroturistika,poznávací turistika), při zachování a rozvojihodnot území. Podporovat propojení míst,atraktivních z hlediska cestovního ruchu,turistickými cestami, které umožňují celoročnívyužití pro různé formy turistiky (např. pěší,cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR2006)udržení prostupnosti krajiny ……, čl. 19 ….Ochrana, zkvalitnění a rozvoj obytné funkce sídela jejich rekreačního zázemí ……, V rámci ÚP obcívymezit v odpovídajícím rozsahu plochyveřejných prostranství a veřejné zeleně … apod.)V rámci aktualizace ZÚR MSK v souladus požadavkem obsaženým v dohodě č. 36/2011uzavřené mezi Ministerstvem životního prostředía Moravskoslezským krajem, tj. Společnádeklarace k opatřením pro zlepšení kvalityovzduší v Moravskoslezském kraji: „Zohlednit vesvých strategických územně plánovacíchdokumentech Zelené ochranné pásy“, budouprověřeny možné způsoby řešení problematikyv ZÚR, případně navrženy konkrétní požadavky aúkoly v jednotlivých relevantních kapitolách ZÚRMSK.Požadavky směřující k naplnění priority jsoupromítnuty v ZÚR MSK ve více jejich kapitolách,Základní obecný rámec je obsažen již v kapitoleA. Priority územního plánování kraje pro zajištěníudržitelného rozvoje území.Blíže je pak rozpracován v kapitolách B.Rozvojové oblasti a rozvojové osy a C .Specifickéoblasti Čl. 19 až 29 Např. Podpora rozvojeturistických pěších a cyklistických traszejména nadregionálního a mezinárodníhovýznamu…....Rozvoj cestovního ruchu a rekreacepodporovat zejména v oblasti Slezských Beskyd….při řešení rozvoje rekreačních středisekpreferovat intenzivnější využití zastavěných částíobcí a vazbu na zastavěné a zastavitelné územísídel ………při umisťování nových sportovních arekreačních zařízení zohledňovat pohledovouexponovanost lokalit a další podmínky ochranypřírodních a kulturních hodnot krajiny…...podporarozvoje integrované hromadné dopravy ve vazběna pěší dopravu a cyklodopravu………Zkvalitněnídopravního propojení a obsluhy hlavníchrekreačních středisek ……..Rozvoj ubytovacíchzařízení v oblasti orientovat zejména na výstavbuzařízení s celoroční využitelností……V hlavníchrekreačních centrech oblasti podporovat rozvojobčanského vybavení a doprovodných služeb prosport, rekreaci a cestovní ruch s rozšířenímmožností celoročního rekreačníhovyužití…….Podpora rozvoje turistických pěších acyklistických tras zejména nadregionálního amezinárodního významu……..Nové plochy probydlení a rekreaci vymezovat současněs plochami a koridory odpovídající veřejnéinfrastruktury ve vazbě na zastavěná územísídel…, apod.Podmínky vedoucí k zachování a rozvoji hodnotúzemí, které je nutno respektovat v navazujícíúzemně plánovací dokumentaci, jsourozpracovány v kapitolách E. Upřesnění územních15


podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních,kulturních a civilizačních hodnot a F. Vymezenícílových charakteristik krajiny.Viz také vyhodnocení priority 14.čl. (23)Podle místních podmínek vytvářet předpokladypro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravnía technické infrastruktury s ohledem naprostupnost krajiny. Při umísťování dopravní atechnické infrastruktury zachovat prostupnostkrajiny a minimalizovat rozsah fragmentacekrajiny; je-li to z těchto hledisek účelné,umísťovat tato zařízení souběžně. (Viz také čl. 25PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření novýchúzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnica kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástítransevropské silniční sítě, volit tak, aby byly vdostatečném odstupu od obytné zástavbyhlavních center osídlení.Jako podklad pro upřesnění kapitoly E. a F.krajský úřad pořizuje mimo jiné Územní studiirekreačního potenciálu oblasti Nízkého a HrubéhoJeseníku na území Moravskoslezského kraje (vizbod a) a e) této zprávy)Požadavky směřující k naplnění priority jsouv ZÚR MSK promítnuty.Základní rámec je zakotven již v kapitole A.Priority územního plánování kraje pro zajištěníudržitelného rozvoje území (např. čl. 2 Dokončenídopravního napojení kraje na nadřazenou silničnía železniční síť mezinárodního a republikovéhovýznamu, čl. 3 Zkvalitnění a rozvoj dopravníhopropojení západní části kraje (ORP Krnov, ORPBruntál, ORP Rýmařov, ORP Vítkov) s krajskýmměstem a s přilehlým územím ČR (Olomouckýkraj) a Polska .....čl. 4 Vytvoření podmínek prostabilizované zásobování území energiemi včetněrozvoje mezistátního propojení s energetickýmisystémy na území Slovenska a Polska .....čl. 13.... Vytváření podmínek pro postupné snižovánízátěže obytného a rekreačního území hlukem aemisemi z dopravy a výrobních provozů... čl. 14... Při vymezování nových rozvojových aktivit zajistitudržení prostupnosti krajiny.......) , jepromítnut do podmínek a úkolů kapitol B.Rozvojové osy a rozvojové oblasti a C. Specifickéoblasti čl. 19 až 29 (např. ....Podpora rozvojeintegrované hromadné dopravy ve vazbě na pěšídopravu a cyklodopravu........Podpora rozvojeturistických pěších a cyklistických traszejména nadregionálního a mezinárodníhovýznamu.......Zkvalitnění a rozvoj dopravníhopropojení se sousedními rozvojovými oblastmia osami v ČR (Ostrava, Olomouc, Zlín), v Polsku(Bielsko-Biała, Katowice) a na Slovensku(Žilina)............. Rozvojové plochy a koridorydopravní a technické infrastruktury vymezovats ohledem na minimalizaci negativních vlivů napřírodní, kulturní a civilizační hodnoty území.......)včetně podmínek pro jejich upřesněnív navazující územně plánovací dokumentaci.Konkrétní záměry dopravní a technickéinfrastruktury jsou obsaženy v kapitole D. Plochya koridory veřejné infrastruktury, ÚSES, územnírezervy. V kapitole jsou navrženy dostatečnékoridory umožňující hledat optimální řešenív navazující územně plánovací dokumentaci.S ohledem na požadavek priority jsou některé zezáměrů v určitých úsecích sdruženy dospolečných koridorů (např. EZ1 a EZ3, EZ2 aEZ1, EZ7 a E501, EZ5 a D164 a T1).16


čl. (24)Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnostiúzemí rozšiřováním a zkvalitňováním dopravníinfrastruktury s ohledem na potřeby veřejnédopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví,zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojovýchos. (Viz také Lipská charta, bod II.2; viz také čl.26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavbyposuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolánároky na změny veřejné dopravní infrastrukturya veřejné dopravy. Vytvářet podmínky prozvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy,ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšováníjeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledemna to vytvářet v území podmínky proenvironmentálně šetrné formy dopravy (např.železniční, cyklistickou).Požadavky směřující k naplnění priority jsouv ZÚR MSK promítnuty. Základní rámec jezakotven již v kapitole A. Priority územníhoplánování kraje pro zajištění udržitelného rozvojeúzemí (např. čl. 2 Dokončení dopravníhonapojení kraje na nadřazenou silniční a železničnísíť mezinárodního a republikového významu,… čl.3 Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojenízápadní části kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál,ORP Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem as přilehlým územím ČR (Olomoucký kraj) aPolska, ...... čl. 10 Vytváření územních podmínekpro rozvoj integrované hromadné dopravy, čl. 11Vytváření územních podmínek pro rozvojudržitelných druhů dopravy (pěší dopravy acyklodopravy) v návaznosti na: - ostatní dopravnísystémy kraje; - systém pěších a cyklistickýchtras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska;včetně preference jejich vymezování formousamostatných stezek s využitím vybranýchmístních a účelových komunikací s omezenýmpodílem motorové dopravy, .....čl. 13 Vytvářenípodmínek pro postupné snižování zátěžeobytného a rekreačního území hlukem a emisemiz dopravy a výrobních provozů.......). Je taképromítnut do podmínek a úkolů kapitol B.Rozvojové osy a rozvojové oblasti a C. Specifickéoblasti čl. 19 až 29 (např. ....Podpora rozvojeintegrované hromadné dopravy ve vazbě na pěšídopravu a cyklodopravu........Podpora rozvojeturistických pěších a cyklistických traszejména nadregionálního a mezinárodníhovýznamu.......Zkvalitnění a rozvoj dopravníhopropojení se sousedními rozvojovými oblastmia osami v ČR (Ostrava, Olomouc, Zlín), v Polsku(Bielsko-Biała, Katowice) a na Slovensku(Žilina)............. Rozvojové plochy a koridorydopravní a technické infrastruktury vymezovats ohledem na minimalizaci negativních vlivů napřírodní, kulturní a civilizační hodnoty území.......)Konkrétní záměry dopravní a technickéinfrastruktury jsou obsaženy v kapitole D. Plochya koridory veřejné infrastruktury, ÚSES, územnírezervy. V kapitole jsou navrženy dostatečnékoridory umožňující hledat optimální řešenív navazující územně plánovací dokumentaci.Podmínky pro vymezování nových rozvojovýchploch v navazující územně plánovací dokumentacijsou pak např. v kapitole A. Priority územníhoplánování kraje pro zajištění udržitelného rozvojeúzemí (čl. 6 Regulace extenzivního rozvoje sídelvčetně vzniku nových suburbánních zón, efektivnívyužívání zastavěného území, preferencerekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů předvýstavbou ve volné krajině a také čl. 7. Ochranaa zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich17


nároky dalšího vývoje území, požadovat jehořešení ve všech potřebných dlouhodobýchsouvislostech, včetně nároků na veřejnouinfrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitníchměstských prostorů a veřejné infrastruktury jenutné řešit ve spolupráci veřejného i soukroméhosektoru s veřejností. (Viz také Lipská charta,bod I. 1)čl. (29)Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různýchdruhů dopravy. S ohledem na to vymezovatplochy a koridory nezbytné pro efektivníměstskou hromadnou dopravu umožňující účelnépropojení ploch bydlení, ploch rekreace,občanského vybavení, veřejných prostranství,výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitníživotní prostředí. Vytvářet tak podmínky prorozvoj účinného a dostupného systému, kterýbude poskytovat obyvatelům rovné možnostimobility a dosažitelnosti v území. S ohledem nato vytvářet podmínky pro vybudování a užívánívhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz takéLipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR2006).konkrétních koridorů a ploch, stanovenípodmínek pro jejich upřesňování v navazujícíúzemně plánovací dokumentaci v rámcivymezených koridorů. Cílem je vytvořit územnípodmínky pro dokončení dopravního napojeníkraje na nadřazenou silniční a železniční síťmezinárodního a republikového významu azkvalitnění a rozvoj dopravního propojeníjednotlivých částí kraje a také vytvořit podmínkypro stabilizované zásobování území energiemi,což je nezbytnou podmínkou a předpoklademdalšího vývoje území v následném období. (viztaké vyhodnocení priorit č. 16, 23, 24 a 27).Záměry na doplnění stávající a navržené kostryveřejné infrastruktury kraje zjištěné v rámciúzemně analytických podkladů kraje budouprověřeny v připravované Aktualizaci ZÚR MSK.Rámcové podmínky na ochranu civilizačních akulturních hodnot území (zejména cenných,kvalitních znaků sídelních struktur, tj. také lzevztáhnout k požadavku na ochranu kvalitníchměstských prostorů) jsou v ZÚR MSK obsaženypředevším v kapitolách E. Upřesnění územníchpodmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních,kulturních a civilizačních hodnot a F. Vymezenícílových charakteristik krajiny (např. čl.83…chránit historické architektonické a urbanistickéznaky sídel včetně jejich vnějšího obrazu…. čl. 91…respektovat historicky cenné architektonické aurbanistické znaky sídel včetně vnějšího obrazusídla….čl. 96 …. respektovat cennéarchitektonické a urbanistické znaky sídel….Otázka veřejného dialogu partnerů v území jenaplňována v souladu se stavebním zákonemzejména v rámci řízení o vydání ZÚR. Jedná sepředevším o veřejnou publikaci a výklad návrhuZÚR ÚK, zjištění a vypořádání námitek dotčenýchobcí a zástupců veřejnosti a také připomínekdalších subjektů v území.Požadavek priority je v ZÚR MSK promítnutv míře příslušejících tomuto typu dokumentace.ZÚR MSK vytvářejí územní podmínky pro rozvojkoncepce dopravy návrhem konkrétníchdopravních koridorů (kapitola D. ZÚR MSK) adále stanovením obecných podmínekvytvářejících rámec pro řešení oblasti městské ahromadné dopravy v navazujících územněplánovacích dokumentacích a to ve více jejichčástech a kapitolách.Základní principy jsou zakotveny již v kapitole A.Priority územního plánování kraje pro zajištěníudržitelného rozvoje území (např. čl. 2 Dokončenídopravního napojení kraje na nadřazenou silničnía železniční síť mezinárodního a republikovéhovýznamu, čl. 3 Zkvalitnění a rozvoj dopravníhopropojení západní části kraje (ORP Krnov, ORP20


Bruntál, ORP Rýmařov, ORP Vítkov) s krajskýmměstem a s přilehlým územím ČR (Olomouckýkraj) a Polska ..... čl. 10 Vytváření územníchpodmínek pro rozvoj integrované hromadnédopravy, čl. 11 Vytváření územních podmínek prorozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravya cyklodopravy) v návaznosti na: - ostatnídopravní systémy kraje; - systém pěších acyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenskaa Polska; včetně preference jejich vymezováníformou samostatných stezek s využitímvybraných místních a účelových komunikací somezeným podílem motorové dopravy).Dále jsou požadavky priority zahrnuty dopodmínek a úkolů kapitol B. Rozvojové osy arozvojové oblasti a C. Specifické oblasti v čl. 19až 29 (např. ....Podpora rozvoje integrovanéhromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu acyklodopravu........Podpora rozvoje turistickýchpěších a cyklistických tras zejménanadregionálního a mezinárodního významu.......Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojeníse sousedními rozvojovými oblastmi a osami v ČR(Ostrava, Olomouc, Zlín), v Polsku (Bielsko-Biała,Katowice) a na Slovensku (Žilina).........)Konkrétní záměry dopravní infrastruktury jsoupak obsaženy v kapitole D. Plochy a koridoryveřejné infrastruktury, ÚSES, územní rezervy av kapitole H. II. Další požadavky na řešení v ÚPDobcí (např. čl. 114 – cyklotrasy).čl. (30)Úroveň technické infrastruktury, zejménadodávku vody a zpracování odpadních vod jenutno koncipovat tak, aby splňovala požadavkyna vysokou kvalitu života v současnosti i vbudoucnosti. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)Požadavky směřující k naplnění priority jsouzapracovány v ZÚR MSK ve více jejich kapitolách.Jedná se např. o podmínky obsažené v kapitoleA. Priority územního plánování kraje pro zajištěníudržitelného rozvoje území v čl. 7 ..... rozvojobytné funkce řešit současně s odpovídajícíveřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvojsystémů odvádění a čištění odpadních vod....Obdobně je zahrnuta v požadavcích rozvojovýchos, oblastí a specifických oblastí podmínka ......... rozvoj obytné funkce řešit současně sodpovídající veřejnou infrastrukturou.....Některé konkrétní záměry z oblasti zásobovánívodou jsou také obsaženy v kapitole D. ZÚR MSK(čl. 66 a 66a).V čl. 69 pak ZÚR MSK vymezují územní rezervypro případné vodní nádrže, tj. plochy územníchrezerv pro lokality geologicky, morfologicky ahydrologicky vhodné pro akumulaci vod (LAPV),zejména z důvodu možné budoucí potřebyzajištění záložních zdrojů pitné a užitkové vodybudoucím generacím v důsledku možnéhodeficitu vodohospodářského potenciálu krajinyzpůsobeného klimatickou změnou.ZÚR MSK vycházely z koncepčního dokumentuProgram rozvoje vodovodů a kanalizací21


Moravskoslezského kraje (PRVKUK MSK), nazákladě kterého jsou do kapitoly H.II. čl. 114zapracovány konkrétní záměry v oblastizásobování vodou a řešení odvádění a likvidaceodpadních vod.V rámci Aktualizace ZÚR MSK bude tato kapitolapředmětem úpravy v souladu s přijatýmizměnami PRVKUK MSK.čl. (31)Vytvářet územní podmínky pro rozvojdecentralizované, efektivní a bezpečné výrobyenergie z obnovitelných zdrojů, šetrné kživotnímu prostředí, s cílem minimalizace jejichnegativních vlivů a rizik při respektovánípřednosti zajištění bezpečného zásobování územíenergiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)ZÚR MSK obsahovaly podmínky upravujícímožnosti vymezování ploch pro obnovitelnézdroje s negativními vlivy na krajinu (VE)v kapitole E. Upřesnění územních podmínekkoncepce ochrany a rozvoje přírodních,kulturních a civilizačních hodnot čl. 73 až 78 ZÚRMSK a rovněž v kapitole F. Vymezení cílovýchcharakteristik krajiny čl. 79 až 99 ZÚR MSK.Rozsudkem NSS č.j. 7 Ao 2/2011-202 ze dne16. 6. 2011 byla zrušena část podmínek apožadavků ochrany přírodních, civilizačních akulturních hodnot území a také podmínekochrany oblastí krajinného rázu a typů krajinobsažených v ZÚR MSK ve vztahu ke stavbáms negativními vlivy na krajinu (VE). Proto budetato problematika řešena v rámci aktualizace ZÚRMSK, budou přepracovány kapitoly E a F. ZÚRMSK a v ostatních částech budou upraveny částitextu vztahující se k uvedenému. Jako podkladbudou využity: zejména pořizovaná Územnístudie cílové charakteristiky krajinyMoravskoslezského kraje a v návaznosti na jejívýsledky připravovaná Územní studie posouzeníumístění záměrů velkých výškových, plošných aprostorových rozměrů v krajině.čl. (32)Při stanovování urbanistické koncepce posouditkvalitu bytového fondu ve znevýhodněnýchměstských částech a v souladu s požadavky nakvalitní městské struktury, zdravé prostředí aúčinnou infrastrukturu věnovat pozornostvymezení ploch přestavby. (Viz také Lipskácharta, bod I.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)Jedná se o podrobnost pod rozlišovací schopnostZÚR.V ZÚR MSK jsou ve vztahu ke kvalitě obytnéfunkce, zajištění zdravého prostředí či posílenístability osídlení stanoveny obecné podmínkyobsažené v požadavcích u jednotlivýchrozvojových os a rozvojových oblastí, příp.specifických oblastí, např.:..ochrana, zkvalitnění arozvoj obytné funkce sídel a jejich rekreačníhozázemí..... v rámci ÚP obcí vymezitv odpovídajícím rozsahu plochy veřejnýchprostranství a veřejné zeleně...... zkvalitnění arozvoj technické infrastruktury, občanskéhovybavení a podpora dalších opatření k posílenístability osídlení......V ZÚR MSK je dále upřesněno vymezení rozvojové oblasti republikového významu: oblastOB2 – Ostrava, rozvojových os republikového významu: osy OS10 (Katowice–) hranicePolsko/ČR/–Ostrava–Lipník nad Bečvou– Olomouc–Brno–Břeclav–hranice ČR/Slovensko (-Bratislava), osy OS13 Ostrava–Třinec–hranice ČR/Slovensko (– Čadca) a specifických oblastí22


epublikového významu: oblast SOB2 Beskydy, oblast SOB3 Jeseníky–Králický Sněžník aoblast SOB4 Karvinsko.V souladu s úkolem stanoveným v PÚR ČR 2008 pro SOB3 je pořízena Územní studierekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na území Moravskoslezskéhokraje.ZÚR MSK pak v souladu s PÚR ČR 2008 vymezují, resp. v některých případech přebírajíz územních plánů velkých územních celků (dále jen ÚP VÚC) bez věcné změny tyto koridorya plochy:V oblasti dopravy se jedná o záměry označené a definované v PÚR ČR 2008takto:S2 – koridor kapacitní silnice (R48) Palačov–Lešná–Valašské Meziříčí–Vsetín–Pozděchov(R49), S6 - koridor kapacitní silnice Bohumín–Havířov–Třanovice–Mosty u J. –hranice ČR/SR(-Žilina), koridory železniční dopravy VR1 Brno-Ostrava-hranice ČR/Polsko (-Katowice) a C-E-40b Ostrava – Mosty u J. – hranice ČR (-Žilina) a definují požadavek na vymezení veřejnéhologistického centra (VLC).V oblasti technické infrastruktury se jedná o záměry označené a definovanév PÚR ČR 2008 takto:E3 – koridor pro zdvojení vedení V403 Prosenice–Nošovice, E4a – plocha pro rozšířenívčetně vyvedení elektrického a tepelného výkonu elektrárny Dětmarovice, E4b – územnírezerva pro VEZ Blahutovice včetně koridoru pro vyvedení elektrického výkonu, E6 - vedenípřenosové soustavy 400 kV V458 Krasíkov–Horní Životice, E11 - plocha pro novouelektrickou transformační stanici 400/110/22kV Kletné včetně jejího zapojení do přenosovésoustavy ČR, P3 - koridor pro propojovací plynovod VVTL DN 700 v Moravskoslezském kraji,vedoucí z okolí obce Děhylov k obci Hať na hranici ČR–Polsko, P6 - koridor pro propojovacíplynovod VVTL DN 500 PN 63 v Moravskoslezském kraji, vedoucí z podzemního zásobníkuplynu v obci Třanovice k obci Chotěbuz (Český Těšín) na hranici ČR–Polsko, P7 - plochupro rozšíření uskladňovacích kapacit podzemních zásobníků plynu Třanovice s využitímložiska Staré Pole, P9 - koridor pro zdvojení VVTL plynovodu DN 700 PN63 v trase z okolíobce Hrušky v Jihomoravském kraji k obci Libhošť v Moravskoslezském kraji včetně výstavbynové kompresorové stanice u obce Libhošť a navazujícího zdvojení trasy VVTL plynovodu DN700 PN63 v Moravskoslezském kraji v trase z okolí obce Libhošť (Příbor) k obci Děhylov, aDV3 – koridor pro prodloužení produktovodu v nové trase Loukov – Sedlnice.ZÚR MSK také přebírají z ÚP VÚC v souladu s PÚR ČR 2008 plochy morfologicky, geologickya hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod (LAPV - čl. 167 PÚR) pro řešenídopadů klimatické změny, především snížení nepříznivých účinků povodní a sucha vdlouhodobém horizontu, a rovněž zohledňují požadavky na koordinaci ploch a koridorůvhodných pro provozně samostatné soubory staveb a zařízení vodovodů a kanalizací proveřejnou potřebu (VKVP – čl. 168 PÚR).PÚR ČR 2008 zohledňuje požadavek vyplývající z Evropské dohody o hlavníchvnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (Dohoda AGN) a vymezujev čl. 126 záměr průplavního spojení Odra – Váh (VD4). Důvodem vymezení tohoto záměruje pouze revize Dohody AGN jako úkol pro ministerstva. Dohoda AGN záměr vodní cestyOdra – Váh neumisťuje na území České republiky. Z výsledků studie z roku 2003 vyplývávyužití některých hraničních úseků řeky Olše, zároveň však je z šetření prováděných v rámciplnění úkolu z PÚR ČR 2008 Ministerstvem zahraničních věcí zřejmé, že Polská republika,která není signatářem Dohody AGN s tímto záměrem na svém území nepočítá. Z uvedenéhoplyne, že tedy neexistuje důvod vynakládání veřejných prostředků na další prověřovánítohoto záměru na území MSK.23


Problematiku záměru průplavního spojení Odra-Váh projednala také rada kraje dne23. 2. 2012 a přijala usnesení č. 104/6799, kterým vyjadřuje svůj nesouhlas s územníochranou záměru na průplavní spojení Odra-Váh a podporuje vyřazení tohotozáměru z dohody AGN. Požadavek na územní hájení budoucí stavby průplavníhospojení je pro Moravskoslezský kraj nepřijatelný.Nesouhlas se záměrem územní ochrany koridoru vodní cesty Odra – Váh vyjádřila dopisemčj. GR/I/81/2012 ze dne 25. 6. 2012 adresovaným Moravskoslezskému kraji také společnostTŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a dále v rámci projednávání návrhu této Zprávy také městaTřinec a Jablunkov.ZÚR MSK vymezují v souladu s požadavkem čl. 174 písm. n) jako nadmístní specifickouoblast území vykazující relativně vyšší míru problémů, zejména z hlediska udržitelnéhorozvoje, a to specifickou oblast nadmístního významu SOB – N2 Budišovsko – Vítkovsko.Soulad ZÚR MSK s PÚR ČR 2008 před jejich vydáním byl také posouzenMinisterstvem pro místní rozvoj podle § 38 a § 39 odst. 5 stavebního zákonas kladným výsledkem.d) VYHODNOCENÍ NÁVRHŮ OBCÍ NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJEV průběhu doby od vydání ZÚR MSK a v době přípravy návrhu zprávy o jejich uplatňováníbyly ze strany některých obcí vzneseny požadavky na aktualizaci zásad územního rozvoje.Všechny dosud obdržené návrhy byly vyhodnoceny a tabulka s vyhodnocením dosudobdržených požadavků a námětů je obsažena v příloze č. 1A této zprávy.Na základě vyhodnocení jsou navrženy k prověření a zařazení do Aktualizace ZÚR MSKpředevším tyto záměry uvedených obcí:Doprava:• Liptaň a Třemešná – Přeložka a směrová úprava sil. III/45717, Liptaň (výstavbakomunikace v kategorii S7,5/80 s kolmým napojením na sil. I/57)• Osoblaha – Směrová úprava sil. III/45726, Hlinka – Nové Vrbno (úpravasměrového oblouku v kategorii S7,5/60)• Kravaře – záměr D55 – úprava koridoru silnice I/56• Šilheřovice a Markvartovice – záměr D510 - vypuštění územní rezervy přeložkysilnice II/466 ze ZÚR MSK• Frýdek-Místek – záměr D174 – Letiště Frýdek-Místek – vypuštění záměru ze ZÚR MSKPlynoenergetika• Janov, Petrovice – STL plynovod Janov – Petrovice s regulační stanicí VTL/STL naúzemí JanovaVodní hospodářství:Vodovody:• Býkov-Láryšov, Brantice a Krnov – vodovod pro obec Býkov-Láryšov s využitímstávajícího vodního zdroje v Branticích (dotčené obce Brantice, Krnov, Býkov-Láryšov)• Čaková a Zátor – vodovodu pro spodní část obce Čaková s napojením na vodovodv obci Zátor (dotčené obce Čaková, Zátor)• Liptaň - vodovod Dolní Povelice – Horní Povelice (dotčené obce Bohušov - Liptaň)24


• Slezské Rudoltice a Rusín – vodovod z k.ú. Koberno do Slezských Rudoltic přes k.ú.Hrozová (dotčené obce Slezské Rudoltice, Rusín)• Rusín a Slezské Rudoltice – vodovod pro obec Rusín (dotčené obce Slezské Rudoltice,Rusín)Odkanalizování:• Janov, Jindřichov a Petrovice – Odkanalizování obcí Petrovice, Janov, Jindřichovna společné ČOV Jindřichov• Hodslavice, Mořkov – odkanalizování části obce Mořkov – Nové domky a části zástavbyHodslavic na společné lokální ČOV umístěné na rozhraní katastrů Mořkov a Hodslavice• Mořkov, Veřovice – umístění ČOV pro obec Veřovice na území Mořkova (poblíž hranicesprávních území).Ostatní:• Čaková, Dívčí Hrad, Hošťálkovy, Slezské Pavlovice – stejný požadavek uvedenýchobcí - řešit problematiku vymezování ploch pro větrné elektrárny (chtějí mít/mají v ÚPplochy pro VE)• Rýmařov, Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Malá Morávka aTvrdkov – stejný požadavek uvedených obcí - nesouhlas v plochami pro větrnéelektrárny v obci a navazujícím území• Rýmařov, Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město a Jiříkov – stejný požadavekuvedených obcí - odstranění regulace omezující vznik nových lokalit pro individuálnírekreaciRozvojové plochy• Dolní Benešov – plochy výroby v rozsahu podle řešení ÚP (celkem cca 142,6 ha)V průběhu projednávání návrhu této Zprávy o uplatňování ZÚR MSK uplatnily další obce krajesvé připomínky a požadavky. Všechny obdržené návrhy byly vyhodnoceny a zpracovány.Tabulka s vyhodnocením požadavků obdržených při projednání návrhu Zprávy jeobsažena v příloze č. 1B této zprávy.Na základě vyhodnocení jsou navrženy k prověření a zařazení do Aktualizace ZÚR MSK tytozáměry uvedených obcí:Doprava:• Opava – prověřit ve třech variantách záměr průchodu silnice I/11 územím Opavy a jejímístní částí Komárov• Opava – vypustit záměr D25 – stavba je před předáním do užívání• Ostrava – upřesnění trasy jižní tangenty v koordinaci s železniční spojkou Vratimov– Bartovice• Ostrava – návrh na vypuštění železniční vlečky z průmyslové zóny Hrabová• Kopřivnice – DZ7 – silnice II/482 Kopřivnice, severozápadní obchvat - prověřit nutnostzachování záměru• Nový Jičín, Hodslavice – zařadit do ZÚR MSK cyklostezku s využitím tělesa bývaléželezniční trati č. 326Plynoenergetika25


• Třanovice – vypustit koridor územní rezervy P502 Třanovice – Komorní Lhotka,plynovod DN 200• Nové Lublice – STL plynovod na území Kružberk, Staré Těchanovice, Nové Lublices regulační stanicí VTL/STL na území SvatoňovicVodní hospodářství: vodovody:Neplachovice – výstavba vodovodu pro místní část Neplachovice Zadky napojený napřivaděč HolasoviceRozvojové plochy• Fulnek – plocha pro Centrum pro nakládání s odpady – vymezit územní rezervu(za dožívající skládku v Životicích u NJ)• Karviná – lokalizovat konkrétně plochu pro KIC• Karviná – upřesnit pojem Strategická zóna Barbora – vymezit plochuOstatní:• Kopřivnice, Kružberk, Kunín, Nový Jičín, Staré Těchanovice, Starý Jičín,Suchdol nad Odrou, Svatoňovice, Šenov u Nového Jičína, Těrlicko, Vítkov –stejný požadavek uvedených obcí - odstranění ze ZÚR regulace omezující vznik novýchlokalit pro individuální rekreaci• Bílčice, Bratříkovice, Hať, Křištanovice, Melč, Moravice, Nové Lublice – stejnýpožadavek uvedených obcí - řešit problematiku vymezování ploch pro větrné elektrárny(chtějí mít/mají v ÚP plochy pro VE)• Rýmařov – návrh vypustit z textu ZÚR MSK v čl. 27 (SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník)odstavec: Nové plochy sportovně rekreačních zařízení včetně koridorů odpovídajícídopravní a technické infrastruktury na území CHKO Jeseníky vymezovat s ohledem napožadavky dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny.Přehled vyjádření obcí, které k návrhu Zprávy neuplatnily žádné připomínky je proinformaci zapracován do Přílohy č. 1C této Zprávye) požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace zásadúzemního rozvoje, včetně požadavků na zpracování variant řešení avyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územíAktualizace ZÚR MSK bude vypracována v rozsahu měněných částí jednotlivých částí akapitol vydaného opatření obecné povahy ZÚR MSK. Kapitola e) je zadáním aktualizaceZÚR MSK.POŽADAVKY NA AKTUALIZACI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ZÚR MSK JSOU UVEDENYV NÁSLEDUJÍCÍCH BODECH:A. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHOROZVOJE ÚZEMÍPrověřit případnou úpravu textu priority č. 9 upravující možnost vymezování lokalit určenýchpro stavby k rodinné rekreaci.26


Prověřit možnou úpravu textu priority č. 14 upravující ochranu výjimečných hodnot, včetněpohledových horizontů v návaznosti na výsledky územní studie Cílové charakteristiky krajinyMoravskoslezského kraje.Potřeba úpravy textu priorit může vyplynout z projednání aktualizace ZÚR MSK, případněz nových odborných podkladů nebo Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR.Text priority čl. 14 ZÚR MSK bude upraven ve smyslu větší ochrany a zajištění přirozenéhovodního cyklu v území, a to jak při vymezování nových rozvojových aktivit, tak v jižzastavěných územích. Dále budou do textu promítnuty požadavky Společné deklaracek opatření pro zlepšení kvality ovzduší v MSK, uzavřené mezi MŽP a MSK, zejména ve vztahuk vymezování zelených pásů (podrobněji viz Příloha č. 2 – Vyhodnocení vyjádření dotčenýchorgánů, KÚ MSK str. 43 – 44).B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSYPrověřit případnou úpravu upřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových osrepublikového významu v ZÚR MSK a podmínek pro rozhodování v území a úkolů pro územníplánování s ohledem na výsledky Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje 2011.Ve všech rozvojových oblastech a osách prověřit případnou revizi textů upravujících možnostvymezování lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci.Doplnit u OS13 areál Mosty u Jablunkova jako významné rekreační středisko oblasti sceloročním provozem.Doplnit u OB2 Ostrava významné rozvojové plochy rozvojové oblasti v rámci využitíbrownfields – např. Nová Karolina, Trojické údolí a Hrušov (Ostrava) a strategickou zónuBarbora (Karviná).C. SPECIFICKÉ OBLASTIPrověřit případnou úpravu upřesnění vymezení specifických oblastí v ZÚR MSK a podmínekpro rozhodování v území s ohledem na výsledky Studie sídelní struktury Moravskoslezskéhokraje 2011.Prověřit v SOB4 Karvinsko případnou úpravu a upřesnění podmínek pro umisťování novýchploch pro ekonomické aktivity a příp. doplnit významné rozvojové záměry z hlediska využitíbrownfields (např. záměr průmyslově komerčního areálu Dukla a další…).Prověřit a příp. zapracovat výsledky Územní studie specifické oblasti SOB4 Karvinskopořízené Ministerstvem pro místní rozvoj, Praha v r. 2010.Prověřit v SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník případnou úpravu a upřesnění úkolů pro územníplánování a podmínek pro rozhodování v území s ohledem na výsledky Územní studierekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na území Moravskoslezskéhokraje a příp. doplnit známé významné rozvojové záměry z hlediska využití záměrův návaznosti na dokumenty: Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009 – 2020 aRegionální inovační strategii Moravskoslezského kraje 2010 – 2020.Prověřit a navrhnout specifické úkoly, podmínky a kritéria pro rozhodování v území pro oblastOsoblažska v rámci specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník.Ve všech specifických oblastech prověřit případnou revizi podmínek upravujících možnostvymezování lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci se zohledněním výsledků Územnístudie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na územíMoravskoslezského kraje a Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezskéhokraje.27


Vypustit z textu ZUR čl. 27 (SOB3 – Jeseníky – Králický Sněžník) odstavec: Nové plochysportovně rekreačních zařízení včetně koridorů odpovídající dopravní a technickéinfrastruktury na území CHKO Jeseníky vymezovat s ohledem na požadavky dotčenýchorgánů ochrany přírody a krajiny (duplicita s právním předpisem).Upřesnit význam pojmu stabilizovaný ve vztahu k lyžařským areálům v SOB3 Jeseníky.D. PLOCHY A KORIDORY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES, ÚZEMNÍREZERVYZ důvodu zlepšení přehlednosti bude řazení záměrů převzatých z jednotlivých územníchplánů velkých územních celků (ÚP VÚC), obsažených v jednotlivých tabulkách v kapitole D.upraveno, a to seřazením záměrů vzestupně podle jejich označení dle ZÚR MSK.Pro lepší identifikaci bude u příslušných záměrů vyplývajících z PÚR ČR zapracovaných doZÚR MSK v kapitole D. doplněno jejich označení podle PÚR ČR.D.IDOPRAVNÍ INFRASTRUKTURAD.I.1 Dopravní infrastruktura – záměry k prověření a vypuštěníVypustit z obsahu ZÚR MSK záměry, které jsou jednoznačně dokončeny:č. ozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRUzdrojzáměru1 D80 I/58 Kopřivnice – křiž. R48, přeložka (dvoupruhová směrově nedělenásilnice I.tř.), uvedeno do provozu, v užívání2 D86 I/67 jihovýchodní obchvat Bohumína, přeložka, dvoupruhová směrověnedělená silnice I. tř. – dokončena I. část - uvedení do provozu10/2011, část II. předpoklad uvedení do provozu 06/20123 D25 I/11 Opava jižní obchvat (úsek I/11 – I/57), dvoupruhová směrověnedělená silnice I. třídy – stavba realizována, jde o investiciMoravskoslezského kraje, uvedení do provozu se předpokládá v 08/2012Dále bude prověřeno vypuštění těchto záměrů z řešení ZÚR:č. ozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRUzdrojzáměru1 D174 letiště Frýdek - Místek, nová stavba – prověřit v rámci Aktualizace návrhna vypuštění záměru ze ZÚR MSK2 DZ7 Silnice II/482 Kopřivnice – severozápadní obchvat – prověřit nutnostzachování koridoru3 D510 II/466 přeložka na území obcí Markvartovice a Šilheřovice (mimozastavěné území obcí), dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy -vypuštění územní rezervy ze ZÚR MSK4 D170a Vlečka Paskov – průmyslová zóna jih - prověřit v rámci Aktualizace návrhna vypuštění záměru ze ZÚR MSKOBECOBECOBECOBECD.I.2 Dopravní infrastruktura – záměry k úpravěV rámci Aktualizace řešit úpravy těchto záměrů obsažených v ZÚR MSK:28


DOPRAVA SILNIČNÍč. ozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRU1 D55 I/56 Opava - Ludgeřovice, přeložky a homogenizace šířkového uspořádání,čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy) - rozšíření koridoru záměruv prostoru Kravař, dále případné upřesnění a úprava koridoru (podleobalové čáry součástí stavby dle připravované podrobnější dokumentace,bez úpravy silnic nižších tříd, které nejsou součástí záměru)2 D56D513D56 (D47 - III/01137, dálniční přivaděč; přeložka I/56, směrově dělenýčtyřpruh) a územní rezervy a D513 (I/56 úsek III/01137 – Hlučín,dokončení přeložky čtyřpruhové směrově dělené silnice I. třídy - por. 2015) - na území Ostravy sjednocení návrhu do jednoho záměru3 D4 R48 Bělotín - Palačov, stavební úpravy, čtyřpruhová směrově dělenárychlostní silnice - v grafické části ZÚR MSK zobrazit hranici koridorupřesahujícího z území sousedního kraje (v prostoru obce Starý Jičín –místní části Dub, Starojická Lhota tak, aby bylo zřejmé možné dotčenípozemků i na území MSK)4 D35D36D35 (Těrlicko - Třanovice, nová stavba, čtyřpruhová směrově dělenásilnice I. třídy) a D36 - v prostoru napojení na R48 doplnit propojeníkoridorů silnice I/11 ve směru od Jablunkova a R67 ve směru od Těrlicka5 D30 Havířov, rondel - III/47210, přestavba stávající II/475 + nová stavba,čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy) - prodloužení koridoru záměruzápadním směrem v Havířově přes "rondel" až do Šenova (včetněstanovení šířky koridoru pro úpravu křižovatky I/11 se silnicí II/479)6 D40 I/11 Hrádek – průtah (čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy) –uvedeno do provozu 05/2011 - v provozu pouze v polovičním profilu –nutno ponechat v ZÚR MSK jako záměr na doplnění silnice na čtyřpruh7 DZ3 (v textu označeno DZ3a) - silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, přeložka -rozšíření koridoru záměru v prostoru cca od křížení se stávající silnicíIII/4581 tak, aby umožňoval také realizaci tzv. úsporné varianty, tj.svedení přeložky od křížení se silnicí na Milotice n.O. zpět do obces napojením na současnou komunikaci v prostoru mezi křižovatkou naMilotice n.O. a obecním úřadem8 D22 I/11 Horní Životice, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I.třídy - upravit záměr a to o přeložku silnice I/11 v Horním Benešově –koridor vymezit v souladu s územním plánem Horního Benešova; záměrD22 tedy by měl mít nově název D22 – I/11 přeložka Horních Životic aHorního Benešova9 D64 I/57 Krnov, severní obchvat, dvoupruhová směrově nedělená silnice I.třídy – upravit záměr podle územního plánu Krnova o pokračování koridorupro úpravy silnice východním směrem10 D66 I/57 Brumovice, lokální úprava, dvoupruhová směrově nedělená silnice I.třídy – upravit záměr o pokračování koridoru pro úpravy silnice až do obceÚvalno11 D81 I/58 Kopřivnice – Frenštát p. Radhoštem, přeložka, dvoupruhová směrověnedělená silnice I. třídy - upravit koridor pro záměr, v severní částivypustit již zrealizovaný úsek silnice, v jižní části doplnit koridor propokračování úpravy přes Lichnov směrem k Frenštátu p. R.12 D501 I/57 - Březová – Fulnek, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silniceI. třídy - upravit záměr o pokračování koridoru pro úpravy silnice až dozdrojzáměruÚAPÚAPÚAPÚAPÚAPÚAPÚAPÚAPÚAPÚAPÚAP29


13 D515D76D12714 D150D515obce BřezováJižní tangenta Ostravy 1. část - čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy- záměry D515 a D76 a záměr D127 - sjednotit podélnou etapizaci ajednotně vymezit celý úsek čtyřpruhové komunikace v kategorii „návrh“Jižní tangenta Ostravy 2. část - dvoupruhová směrově nedělená silnice I.třídy - záměry D150 a D515 - sjednotit podélnou etapizaci a jednotněvymezit celý úsek dvoupruhové komunikace v kategorii „návrh“, záměrkoordinovat s železniční spojkou Vratimov – Bartovice tak, aby nebylaznemožněna její realizaceOBECOBECOSTATNÍ DOPRAVNÍ ZÁMĚRYč. ozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRU1 D507 vysokorychlostní trať (VRT) Bělotín-Ostrava, nová stavba - úprava vedeníúzemní rezervy podle nových studijních podkladů Ministerstva dopravyzdrojzáměruÚAPD.I.3 Dopravní infrastruktura – nové záměryV rámci Aktualizace do ZÚR MSK dále zapracovat tyto nové záměry:SILNIČNÍ DOPRAVAč. ozn.ZÚR1 novýzáměr2 NovýzáměrPOPIS ZÁMĚRUII/469 obchvat Děhylova - úsek až do Martinova – do ÚAP ORP Ostravabylo původní řešení převzato z ÚPN VÚC (D27 – II/469 směrová úpravasilnice (k.ú. Hlučín) a D28 – II/469 obchvat Děhylova (k.ú. Děhylov), nyníupřesňováno v ÚP Děhylovazáměr průchodu silnice I/11 územím Opava – Opava – Komárov. řešenýve třech variantách čtyřpruhové komunikace s pracovním názvem„varianta Sever“, „varianta Jih“ a varianta Průtah“ (ve variantě Sever jeprůchod silnice navržen jako plocha a koridor silniční dopravy přes VelkéHoštice, koridor je pro přeložku silnice I/11 stanoven v šířce cca 100-230m od osy vymezeného návrhu; pro variantu Průtah není koridor stanoven,varianta Jih je navržena jako územní rezerva)zdrojzáměruÚAPOBECŽELEZNIČNÍ DOPRAVAč. ozn.ZÚR1 novýzáměr2 novýzáměr3 novýzáměr4 novýzáměr5 novýzáměrPOPIS ZÁMĚRUmodernizace trati č. 321 v úseku Ostrava – (Svinov) Havířov – Český Těšínzdvoukolejnění trati č. 321 (316) v úseku Ostrava – Opavaoptimalizace trati č. 322 a její elektrifikace v celé trase – v úseku ČeskýTěšín – Frýdek-Místekoptimalizace a elektrifikace trati č. 310 Opava – Krnovzdvoukolejnění trati č. 323 v úseku Vratimov – Frýdek-MístekzdrojzáměruÚAPÚAPÚAPÚAPÚAP30


6 novýzáměrelektrifikace trati č. 323 v úseku Ostrava-Kunčice – Frenštát podRadhoštěm (Valašské Meziříčí)ÚAPV rámci Aktualizace prověřit a případně zapracovat do ZÚR MSK tyto záměry:č. ozn.ZÚR1 novýzáměr2 novýzáměr3 novýzáměr4 novýzáměr5 novýzáměrPOPIS ZÁMĚRUzáměr vlakotramvaj Orlová – Ostrava – v ÚP Orlové záměr stabilizován,v ostatních částech je předpoklad využít stávající železniční a tramvajovékoleje – územní rezervaprověřit aktuálnost a případně zapracovat záměr vlakotramvaje Hlučín –Ostrava – územní rezerva, podmínky definovat tak, aby záměr neohrozilrozvoj obcízáměr prodloužení úzkorozchodné trati Osoblaha - RaclawiceŠlaskie/Scyborzice Male (záměr je součástí aktivit, jejichž cílem jeekonomické oživení Osoblažska rozvojem cestovního ruchu, založeným nazpřístupnění a využívání přírodních a kulturně historických atraktivit tohotoprostoru)celostátní železnice - železniční úvrať Vratimovcelostátní železnice - železniční úvrať Frýdek-MístekzdrojzáměruÚAPÚAPÚAPÚAPÚAPOSTATNÍ DOPRAVAčozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRUzdrojzáměrunovýzáměrÚzemní rezerva - vzletová a přistávací dráha letiště Mošnov - prověřenízáměru za respektování podmínek SCHKO PoodříÚAPD.II. ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURAD.II.1 Energetická infrastruktura – záměry k prověřeníPrověřit aktuální stav realizace následujících záměrů a na základě něj případně vypustitz obsahu ZÚR MSK ty, které budou již jednoznačně dokončeny, případně vypustit ty, od nichžupustil investor:ELEKTROENERGETIKAč. ozn.ZÚR1 E45E9POPIS ZÁMĚRU(EDĚ) Nošovice – Albrechtice (VVN) – vypustit ze ZÚR MSK záměr zvýšenípřenosové kapacity - vedení 400 kV v souběhu se stávající trasou(požadavek ČEPS a.s. – již nesledováno)2 E7 Vratimov – vybudování uzlu 400 kV Vratimov – vypustit ze ZÚR MSK(požadavek ČEPS a.s.) – záměr byl přehodnocen vzhledemk problematickému umístění v blízkosti zástavby a je nahrazen záměremnové rozvodny Dětmarovice)3 EZ7 plocha technické infrastruktury pro umístění nové elektrické transformačnístanice 400/110/22 kV, Hladké Životice-Suchdol nad Odrou (Kletné) včetnězdrojzáměruÚAPÚAPÚAP31


koridorů el.vedení 400 kV, 110 kV a 22 kV pro zapojení do přenosovésoustavy – nevypouštět ze ZÚR celou plochu , do provozu uvedeno pouzečástečně!!PLYNOENERGETIKAč. ozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRU1 PZ6 VVTL plynovod DN 500, PN63 PZP Třanovice – státní hranice ČR/Polsko -vypustit záměr ze ZÚR MSK – již ve zkušebním provozuzdrojzáměruÚAPTEPLÁRENSTVÍč. ozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRU2 T4 Dětmarovice – Bohumín (TN) – výstavba tepelného napaječe 2x DN 350 -vypustit záměr ze ZÚR MSK - dokončenozdrojzáměruÚAPD.II.2 Energetická infrastruktura – záměry k úpravěV rámci Aktualizace řešit úpravy těchto záměrů obsažených v ZÚR MSK:ELEKTROENERGETIKAč. ozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRU1 EZ2 nadzemní elektrické vedení VVN 110 kV Břidličná - Dětřichov nad Bystřicí -(- Šternberk) - změna trasy VVN Břidličná - Mor. Beroun - nyní ČEZnavrhuje vést v souběhu s VVN Krasíkov Horní Životice - tj. společnýkoridor pro záměry EZ1 a EZ (obdobně jako máme u EZ a EZ3)2 E4E5vedení Dětmarovice – Nošovice 2x400 kV - zachovat v ZÚR MSK jakojeden záměr koridor 400 m pro (původně sledováno podle jednotlivých ÚPVÚC jako dva záměry E4 vedení 2x400 kV EDĚ – TR Nošovice) provyvedení výkonu z EDĚ a E5 (EDĚ) – Vratimov – Nošovice, vedení 400 kVpro vyvedení výkonu EDĚ 600 MW3 EZ4 koridor nadzemního VN 2x110 kV Poruba-Plesná - upravit koridor záměrupodle upravené přípravné dokumentace (změna vyvolána nutnostíkoordinace záměru se stavbou silnice I/11 tzv. „prodloužená Rudná“)4 E327 vedení 110 kV - propojení rozvodny 110/22 kV ve Vítkově s rozvodnou400/110 kV v Horních Životicích - zařadit záměr do seznamu veřejněprospěšných staveb (souvisí se záměrem E27)5 EZ1EZ3E327v prostoru Horních Životic upravit a spojit koridory záměrů EZ1 nadzemníelektrické vedení VVN 400 kV (Krasíkov -) Tvrdkov – Horní Životice, EZ3nadzemní el. vedení VVN 110kV Horní Životice - Dvorce (-MoravskýBeroun) a E327 – v jeden společný rozšířený koridor tak, aby bylo v tomtoprostoru možné prokřížení stávajících a návrhových vedení 2x400 a 2x 110kV6 E8 zúžit koridor a upravit popis: vedení 2 x 400 kV ve stávající trase, šířkakoridoru 150 m na každou stranu od osy (celkem 300 m)7 E43 upravit popis záměru Prosenice – Nošovice – na zdvojení vedení 400 kVpodle požadavku ČEPSzdrojzáměruÚAPÚAPÚAPÚAPÚAPÚAP32


PLYNOENERGETIKAč. ozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRU1 PZ1 upravit označení záměru a jeho specifikaci následovně:- PZ1 – VTL plynovod Hrušky – Příbor (Libhošť), navrhovaný koridor prozdvojení stávajícího plynovodu DN700, PN63 v předpokládaném profiluDN 700 – 1200 v závislosti na budoucí přepravní kapacitě; koridorrespektuje trasu stávajícího plynovoduprověřit možné zúžení koridoru pro eliminaci střetů s I. zónou CHKO2 PZ2 upravit označení záměru a jeho specifikaci následovně:PZ2 – VTL plynovod Příbor (Libhošť) – Děhylov, navrhovaný koridor prozdvojení stávajícího plynovodu DN700, PN63 v předpokládaném profilu DN700 – 1200 v závislosti na budoucí přepravní kapacitě; koridor respektujetrasu stávajícího plynovodu (koridor pro záměr PZ2 tedy bude v ZÚR MSKponechán beze změny)3 PZ10 upravit označení záměru a jeho specifikaci následovně:PZ10 – koridor propojovacího VTL plynovodu Děhylov – Hať – státníhranice ČR/PolskozdrojzáměruPoznámka:Dle nových směrnic již není rozlišováno VVTL a VTL – nyní oboje již pouze VTL - upravitv textových částech ZÚR. Rovněž doplnit u všech dotčených záměrů informaci, že se jedná osoučást plynovodu Moravia.ÚAPÚAPÚAPD.II.2 Energetická infrastruktura – nové záměryELEKTROENERGETIKAč. ozn.ZÚR1 novýzáměr2 novýzáměr3 novýzáměr4 novýzáměrPOPIS ZÁMĚRUpřestavba vedení V 699 110 kV Nošovice – Lískovec na vícenásobnévedení 2x 400 kV (přestavba je plánována ve stávající trase s realizacíkolem roku 2022, přestavbou dojde k rozšíření ochranného pásma) –koordinovat se záměrem ČEZ – rekonstrukce vedení V699 110 kV Nošovice– Lískovec ve stávající traseplocha technické infrastruktury pro umístění nové rozvodny 400 kV/110/22kV Dětmarovice, včetně koridorů pro vedení 110 kV a 400 kV (nutnokoordinovat se záměrem DZ5 - Silnice I/67 Bohumín – Karviná)vedení 400 kV - napojení rozvodny Kletné ze stávajícího vedení V 403 –v současné době je studijně prověřováno několik variant možnéhonapojení, preferováno řešení s minimem dopadů na životní prostředínové el. vedení pro zajištění navýšení přenosové schopnosti a zajištěnízásobování území - el.vedení 110 kV Opava-Velké Hoštice, včetně novétransformovny Opava – jih a rozšíření transformovny Velké HošticezdrojzáměruÚAPÚAPÚAPÚAPVĚTRNÉ ELEKTRÁRNYV návaznosti na výsledky územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezskéhokraje a územní studie Posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných aprostorových rozměrů v krajině posoudit možnost zapracování ploch pro větrné elektrárnya požadavků pro jejich vymezení, včetně pravidel pro řešení vyvedení výkonu těchtoenergetických zdrojů:33


č. ozn.ZÚR1 novýzáměr2 novýzáměr3 novýzáměr4 novýzáměr5 novýzáměr6 novýzáměr7 novýzáměr8 novýzáměr9 novýzáměr10 novýzáměr11 novýzáměr12 novýzáměr13 novýzáměr14 novýzáměr15 novýpožadavekPOPIS ZÁMĚRUvětrný park Křišťanovice – větrný park 6 x VTE, kabelové propojení sespínací stanicí Bílčicevětrný park Bílčice –větrný park 9 x VTE, podzemní kabelové propojeníBílčice – Horní Životicevětrný park Dvorce – větrný park se 4 VTE, podzemní kabelové propojenído rozvodny v Horních Životicích, větrný park Dvorce je součástí větrnéhoparku na území Olomouckého kraje ( 3 VTE)větrný park Oldřišov – 1 x VTE (výška osy rotoru 105 m), připojení dorozvodnyvětrný park Hošťálkovy – 3 x VTE (výška osy rotoru 105 m)větrný park Hlinka – 5 x VTE (výška osy rotoru 119 – 140 m)větrný park Dívčí Hrad – 3 x VTE (výška osy rotoru 119 - 140 m)větrný park Leskovec – 1x VTE (výška osy rotoru 119 – 140 m)větrný park Bratříkovice - 5 x VTE včetně vyvedení výkonu podzemnímkabelovým vedenímvětrný park Moravice-Melč - 6 x VTE včetně vyvedení výkonu podzemnímkabelovým vedenímvětrný park Nové Lublice – 3 x VTE včetně vyvedení výkonu podzemnímkabelovým vedenímvětrný park Čaková – 6 x VTE ( výška osy rotoru 105 – 140 m)větrný park Slezské Pavlovice – 7x VTE (výška osy rotoru 94 – 140 m)Větrné elektrárny Hať – 2 x VTE (výška dříku 100m, průměr listu rotoru92m)obce Rýmařov, Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, MaláMorávka a Tvrdkov uplatnily věcně stejný požadavek - nesouhlass plochami pro větrné elektrárny v obci a navazujícím územízdrojzáměruinvestorÚAPOBECinvestorÚAPOBECinvestorÚAPinvestorÚAPOBECinvestorÚAPinvestorOBECinvestorÚAPinvestorÚAPinvestorÚAPOBECinvestorÚAPOBECinvestorÚAPOBECOBECinvestorÚAPOBECOBECOBECÚAPPLYNOENERGETIKA34


č. ozn.ZÚR1 novýzáměr2 novýzáměrPOPIS ZÁMĚRUVTL plynovod Libhošť (kompresorová stanice) - Třanovice (PZP), koridorv šířce 400m, v oblasti EVL Niva Morávky nutno vymezit koridor v šířce800 m (z důvodu zájmů ochrany přírody)investorem uplatněno také do aktualizace PÚR ČRhavarijní propojení - VTL plynovod DN 400 mezi stávající PRS Nošovice aVTL plynovodem DN 150 (Komorní Lhotka – Nošovice)zdrojzáměruÚAPÚAPD.III. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍPrověřit aktuální stav následujících záměrů a případně je v rámci aktualizace vypustit:č. ozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRUzdrojzáměru1 PO17 zkapacitnění vodního toku Otický příkop – realizováno ÚAPV rámci Aktualizace řešit doplnění a upřesnění v textové části – popis u specifikacezáměru VZ1 SOUBOR OPATŘENÍ NOVÉ HEŘMINOVY.V ZÚR MSK je v souladu s usnesením vlády ČR č. 444 ze dne 21. dubna 2008 sledovánzáměr Plocha pro opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního tokuřeky Opavy prostřednictvím vodní nádrže Nové Heřminovy včetně plocha koridorů doprovodných technických opatření v povodí horního toku řeky Opavy(dále jen „soubor opatření Nové Heřminovy“).V době od vydání ZÚR MSK byla postupně dopracována podrobnější dokumentace, nazákladě které bude specifikace záměru doplněna a upřesněna.č. ozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRUzdrojzáměru1 VZ1 plocha pro opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního tokuřeky Opavy prostřednictvím vodní nádrže Nové Heřminovy včetně plocha koridorů doprovodných technických opatření v povodí horního toku řekyOpavyÚAPPro akce souboru opatření Nové Heřminovy byl v roce 2009 vypracován Investičnízáměr, který jej následovně podrobněji rozčlenil takto:Celek 1 - Nádrž Nové HeřminovyCelek 2 - Opatření na vodních tocíchCelek 3 - Rozšíření monitorovací sítěCelek 4 - Soubor malých vodních nádržíCelek 5 - Úpravy v krajiněCelek 6 - Náhradní výstavbaCelek 7 - Dopravní obslužnost území a infrastrukturaCelek 8 - Přeložka silnice I/45Podle zpracované podrobnější dokumentace bude v rámci Aktualizace u Celku 2Opatření na vodních tocích do popisu záměru VZ1 doplněno podrobnější členění dojednotlivých staveb:• Opatření v prostoru jezu Kunov,35


• Opatření pod přehradní hrází Nové Heřminovy,• Opatření v úseku Zátor – Loučky,• Opatření v úseku Zátor – Brantice,• Opatření v úseku Brantice,• Opatření v úseku Brantice – Kostelec,• Opatření v úseku Krnov město,• Opatření v úseku pod Krnovem,• Opatření Skrochovice,• Opatření Holasovice,• Opatření ve výústní trati Čižiny, Brumovice - Pustý Mlýn.Dále budou jako součást záměru VZ1 v textu doplněny upřesněné záměry z Celku 4Soubor malých vodních nádrží jako součást Opatření na horní Opavě:• Suchá nádrž Jelení – (obec Karlovice)• Suchá nádrž Lichnov III (obec Lichnov)• Suchá nádrž Krnov (Krnov)• Suchá nádrž Lichnov V (Lichnov)• Suchá nádrž Košetice (Velké Heraltice)• Suchá nádrž Loděnice (Holasovice)D.III.2Protipovodňová ochrana – záměry k úpravěV rámci Aktualizace řešit úpravy těchto záměrů obsažených v ZÚR MSK:OSTATNÍ PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMUč. ozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRUzdrojzáměru1 PO14 - upravit v grafické části ZÚR MSK vymezení nádrže Stěbořice – podleaktuálních podkladů k připravovanému záměruÚAP- v textové části pak upravit popis záměru následovně: Suchá nádržStěbořice - opatření na ochranu před povodněmi v povodí vodníhotoku Velká pro město OpavuV rámci kapitoly D.III. nejsou navrhovány žádné další nové vodohospodářskézáměry. Záměry nad rámec měřítka ZÚR jsou uvedeny v kapitole H. Požadavky nakoordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení ÚPD.D.IV. PLOCHY A KORIDORY PRO ÚSESPrověřit v rámci aktualizace možnost úpravy šířky území pro vymezení nadregionálních aregionálních biokoridorů v územních plánech (nyní je v ZÚR MSK koridor o šíři celkem 200 m,tj. 100 m na obě strany od osy zakreslené v grafické části). Rozšířil by se pouze pás území,v němž je možné biokoridor upřesnit v územních plánech podle konkrétních podmínek avztahů v území v souladu s metodikami vymezování ÚSES. Navrhnout šířku cca 300 m od osyzakreslené v grafické části na obě strany.V čl. 70 ZÚR MSK bude v Úkolech pro územní plánování revidován a upraven text prvníodrážky.36


Nadregionální ÚSES bude v dílčích lokalitách upraven pro zajištění jeho lepší funkce anávaznosti na ÚSES Olomouckého kraje, zejména v území NRBC Sovinec a NRBC Praděd(podrobněji viz Příloha č. 2 – Vyhodnocení vyjádření dotčených orgánů, MŽP str. 23 – 25).D.V.SPECIFICKÉ PLOCHY A KORIDORYV rámci Aktualizace řešit úpravy těchto záměrů obsažených v ZÚR MSK:č. ozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRU1 D517 územní rezerva pro zabezpečení zájmů státu, vyplývajícíchz mezinárodních závazků - úprava vedení územní rezervy podlenových studijních podkladů Ministerstva dopravy + stanovení šířkykoridoru pro tuto územní rezervuzdrojzáměruÚAPPrověřit v rámci aktualizace ZÚR MSK zařazení nových záměrů:č. ozn.ZÚR1 novýzáměr2 novýzáměrPOPIS ZÁMĚRUKarviná – doplnit bližší specifikaci pro umístění Krajského integrovanéhocentra pro nakládání s odpadyFulnek – prověřit plochu územní rezervy pro Integrované centrum pronakládání s odpady v místní části Fulnek – Děrné (náhrada za dožívajícískládku Životice u NJ)zdrojzáměruOBECOBECD.VI. PLOCHY PRO EKONOMICKÉ AKTIVITYPrověřit v rámci aktualizace ZÚR MSK zařazení rozvojových ploch výroby:č. ozn.ZÚR1 novýzáměrPOPIS ZÁMĚRUDolní Benešov – požadavek na vymezení plochy výroby v rozsahu podleřešení ÚP (celkem cca 142,6 ha)prověřit a vyhodnotit s ohledem na naplněnost ostatních ploch určenýchv území pro daný účel (u zóny Dolní Benešov je v dané lokalitě pro účelyvýrobních aktivit vymezeno více než 140 ha kvalitních zemědělských plocha nedochází zde k naplnění funkčního využití této rozsáhlé prům. zóny)zdrojzáměruOBECKÚ MSK,ŽPZ2 novýzáměr3 novýzáměrprůmyslová zóna „Nad Barborou“ - prověřit požadavek na vymezenírozvojové plochy (dle Studie proveditelnosti umístění průmyslové zónyv lokalitě „Nad Barborou“) s využitím ploch brownfieldsStudénka - Nová Horka- prověřit a vyhodnotit požadavek na vymezení rozvojových ploch vevztahu k dosavadnímu využití ostatních rozvojových ploch v širšímúzemí- podrobně zhodnotit dopady na zájmy ochrany přírody a krajiny azájmy ochrany zemědělského půdního fondu- zvážit možnost vymezení oblasti s prioritou ochrany přírodních hodnotv daném územíÚAPinvestorMSKÚAPinvestorKÚ MSK,ŽPZSCHKOPoodří37


E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJEPŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍText kapitoly (včetně podkapitol) bude v rámci Aktualizace ZÚR MSK prověřen a upraven nazákladě nových odborných podkladů, zejména územních studií Cílové charakteristiky krajinyMoravskoslezského kraje a Posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných aprostorových rozměrů v krajině. V návaznosti na výstupy uvedené studie bude posouzenaaktuálnost přírodních, kulturních i civilizačních hodnot vymezených v ZÚR MSK a navrženapřípadná úprava jejich vymezení. Výstupy studií budou rovněž zohledněny při úpravě zásad aúkolů upravujících podmínky ochrany hodnot kraje.Budou definovány nové podmínky a zásady pro vymezování ploch a koridorů a umisťovánízáměrů velkých plošných a prostorových parametrů v území s cílem omezení rizik zásadníhonarušení hodnot území (přírodních, kulturních a civilizačních).Bude prověřena také možnost případné změny podmínek upravujících možnost vymezovánílokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci s ohledem na nově definované cílovécharakteristiky krajiny a podmínky pro rozhodování o změnách v území.F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINYText kapitoly (včetně podkapitol) bude v rámci Aktualizace ZÚR MSK prověřen a upraven nazákladě nových odborných podkladů, zejména územních studií Cílové charakteristiky krajinyMoravskoslezského kraje a Posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných aprostorových rozměrů v krajině.Bude revidováno a upraveno vymezení krajinných oblastí, jejich charakteristik a hodnot,které budou předmětem ochrany.G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍG.I.VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBYText kapitoly bude v rámci Aktualizace ZÚR MSK upraven v rozsahu změn v kapitole D.Do úvodu kapitoly bude doplněn následující text:Součástí dále uvedených veřejně prospěšných staveb jsou i související přeložky inženýrskýchsítí a komunikací, mimoúrovňové křižovatky apod.Z důvodu zlepšení přehlednosti bude řazení veřejně prospěšných staveb (VPS) převzatých ÚPVÚC, obsažených v jednotlivých tabulkách v kapitole G. upraveno a to seřazením VPSvzestupně podle jejich označení dle ZÚR MSK.Pro lepší identifikaci bude u příslušných veřejně prospěšných staveb u záměrů vyplývajícíchz PÚR ČR zapracovaných do ZÚR MSK v kapitole G. doplněno jejich označení podle PÚR ČR.G.II. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍText kapitoly bude v rámci Aktualizace ZÚR MSK upraven v rozsahu změn v kapitole D.Bude vypuštěna obec Olbramice z obcí dotčených veřejně prospěšným opatřením VPO 602(str. 143). Dle grafické části ZÚR MSK tento ÚSES není na území obce Olbramice navržen.G.III. STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTUText kapitoly nebude předmětem aktualizace ZÚR MSK.38


G.IV. ASANAČNÍ ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMUText kapitoly nebude předmětem aktualizace ZÚR MSK.H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚPLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍH.I.UPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMUPožadavky na upřesnění ploch a koridorů budou aktualizovány v souladu se změnamiv příslušných kapitolách ZÚR MSK – zejména v kapitole D.H.II. DALŠÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍKapitola obsahuje požadavky, které v měřítku ZÚR nejsou zobrazitelné, ale jako záměrynadmístního významu je třeba je v územně plánovací dokumentaci koordinovat. Požadavkyna vzájemnou koordinaci budou prověřeny a aktualizovány v následujícím rozsahu:H.II. 1č. ozn.ZÚR1 novýzáměr2 novýzáměr3 novýzáměrDopravní infrastrukturaPOPIS ZÁMĚRULiptaň a Třemešná - přeložka a směrová úprava sil. III/45717, Liptaň(výstavba komunikace v kategorii S7,5/80 s kolmým napojením na sil.I/57)Osoblaha - směrová úprava sil. III/45726, Hlinka – Nové Vrbno (úpravasměrového oblouku v kategorii S7,5/60)cyklostezka Hostašovice - Nový Jičín s využitím drážního tělesa bývaléželezniční trati č. 326zdrojzáměruOBECOBECOBECU záměru Cyklostezka střecha Evropy bude v přehledu dotčených obcí na základěpodrobnějších podkladů k trase cyklostezky vypuštěna obec Heřmanice u Oder a doplněnaobec Heřmánky.H.II. 2 Energetická infrastrukturač. ozn.ZÚR1 novýzáměr2 novýzáměr3 novýzáměr4 novýzáměrPOPIS ZÁMĚRUrekonstrukce plynovodu Albrechtice – Mexiko (Stonava)Janov, Petrovice - STL plynovod Janov – Petrovice s regulační stanicíVTL/STL na území JanovaNové Lublice – STL plynovod na území Kružberk, Staré Těchanovice, NovéLublice s regulační stanicí VTL/STL na území Svatoňovic (uplatněno pouzejednou z dotčených obcí)nové transformovny pro zajištění zásobování území, včetně jejichnapojovacího vedení• TR 110/22 kV Vendryně• TR 110/22 kV Třinec (Oldřichovice)zdrojzáměruÚAPOBECOBECÚAPMPOinvestor39


• rozšíření rozvodny 110 kV Albrechtice• rozšíření transformovny 110/22 kV Mošnov• TR 110/22 kV Opava – Kateřinky• TR 110/22 kV Dolní Benešov• TR 110/22 kV Havířov – Šumbark• TR 110/22 kV Šenov• TR 110/22 kV Ostrava – Fifejdy• TR 110/22 kV Ostrava – Hrušov• TR 110/22 kV Ostrava – Slezská5 novýzáměr6 novýzáměrnové el. vedení pro zajištění navýšení přenosové schopnosti a zajištěnízásobování území:• zdvojení stávajícího vedení 110 kV, odbočka Suchdol – Nový Jičín• vytvoření územních podmínek pro propojení rozvoden TR Ostrava-Hrušov, TR Ostrava-Slezská, TR teplárna Přívoz a TR Černá Loukavedením 110 kV• vytvoření územních podmínek pro napojení rozvodny Fifejdy novýmvedením 110 kV• rekonstrukce stávajícího vedení č. 699 Lískovec – Nošovice, včetněrozšíření rozvodny 110 kV Lískovec (koordinovat se záměrem ČEPS)tepelný napáječ (EDĚ) Dětmarovice - Orlová - Rychvald, pro napojeníRychvaldu na CZTÚAPÚAPH.II. 3Vodohospodářská infrastrukturaPROTIPOVODŇOVÁ OCHRANAAkce z III. etapy programu Ministerstva zemědělství ČR Prevence před povodněmis předpokládaným obdobím realizace v letech 2014 – 2020 a akce připravované společnostíPovodí Odry, jako záměry mající vliv na širší území a více sídel:č. ozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRU Obec Poznámka zdrojzáměru1 novýzáměrhráz na Petrůvce, místní část Závada, říčníkm 2,0-4,6Petrovice uKarvinéÚAP2 novýzáměrúprava Lubiny, Košatka nad Odrou, říční km0,0-2,8Stará Ves nadOndřejnicíÚAP3 novýzáměrLutyňka, rozdělovací objekt Dolní Lutyně Dolní Lutyně ÚAP4 novýzáměrochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce,Bohumín, místní část PudlovBohumínÚAP40


SUCHÉ NÁDRŽEč. ozn.ZÚRPOPIS ZÁMĚRU Obec Poznámka zdrojzáměru1 novýzáměr2 novýzáměrsuchá nádrž Oslava - Dolní Loučka Jiříkov Vhp1, v povodíMoravysuchá nádrž Choltice Litultovice Vhp2 - obsaženov Plánu oblastipovodí OdryÚAPÚAP3 novýzáměr2 suché nádrže v povodí Polančice Ostrava,KlimkoviceVhp3 - obsaženov Plánu oblastipovodí OdryÚAP4 novýzáměrsuché nádrže (účelem je i zachycovánísplachů z polí)BohuslaviceVhp4 - obsaženov Plánu oblastipovodí OdryÚAP5 novýzáměr4 suché nádrže (průlehy) Bolatice Vhp5 - obsaženov Plánu oblastipovodí OdryÚAP6 novýzáměrsuchá nádrž (účelem je i zachycovánísplachů z polí)LichnovVhp6 - obsaženov Plánu oblastipovodí OdryÚAP7 novýzáměrsuchá nádrž Vřesinazměna proti ZÚR MSK – původněsledována retenční nádržOstrava,VřesinaVhp16 -obsaženo vPlánu oblastipovodí OdryÚAP8 novýzáměrsuchá nádrž Huntava - Dolní Loučka Tvrdkov Vhp17, v povodíMoravyÚAP9 novýzáměrobjekt/zařízení protipovodňové ochrany –suché nádrže, plochy zatravnění (západněod Chuchelné)ChuchelnáVhp20, 2 suchénádrže v lokalitěHetmenovecpodle Studieprotipovod.opatření z roku2005ÚAP10 novýzáměrobjekt/ zařízení protipovodňové ochrany –suché nádrže v povodí Bílé Vody(Oldřišovského potoka)navrženo 6 nádrží (5 suchých + 1víceúčelová) v povodí Bílé Vody(Oldřišovského potoka)Kobeřice Vhp 21,dle PlánuspolečnýchzařízeníKomplexníchpozemkovýchúprav vk.ú.KobeřiceÚAPREVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ VČETNĚ ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉRč. ozn.ZÚR1 novýzáměrPOPIS ZÁMĚRU obec Poznámka zdrojzáměrurevitalizace vodního toku Osoblaha -Osoblaha – Dívčí Hrad - Pitárné, v délce18,6 km - nevhodná morfologie;staničení toku od km 0,0 do km 10,9 aOsoblaha,Dívčí HradVhr4, Vhr5ÚAP41


2 novýzáměr3 novýzáměr4 novýzáměr5 novýzáměr6 novýzáměr7 novýzáměr8 novýzáměr9 novýzáměr10 novýzáměr11 novýzáměr12 novýzáměr13 novýzáměr11,3 – 19,0 .revitalizace vodního toku Meleček v délce2,7 km v Melč; staničení toku od km 6,3do km 7,4 a od 7,6 do 9,2.revitalizace vodního toku Mikolajickýpotok v délce 1,5 km v Dolních Životicích;staničení toku od km 0,0 do km 1,5.revitalizace vodního toku Hvozdnice vdélce 1,8 km - Opava, Otice - nevhodnámorfologie vodního toku; staničení tokuod km 0,0 do km1,8.revitalizace vodního toku Štěpánka vdélce 2 km ve Štěpánkovicích; staničenítoku od km 9,0 do km 11,0.revitalizace vodního toku Opusta v délce4,3 km v Dolním Benešově a Bolaticích -nevhodná morfologie vodního toku;staničení toku od km 4,5 do km 8,8.revitalizace vodního toku Olše v délce 0,4km v Karviné; staničení toku od km 17,2do km 17,6.revitalizace vodního toku Pustějovskýpotok v délce 5,3 km v Pustějově aKujavách - nevhodná morfologie vodníhotoku; staničení toku od km 5,7 do km11,0.revitalizace vodního toku Liščí potok vdélce 3 km v Hladkých Životicích -nevhodná morfologie vodního toku;staničení toku od km 0,0 do km 3,0.revitalizace vodního toku Lubina v délce14,8 km - Mošnov, Skotnice, Příbor,Tichá; staničení toku od km 10,0 do km12,5, od km 7,9 do km 8,5, od km 7,1 dokm 7,6, od km 0,9 do km 4,7, od km 24,5do km 28,7, od km 19,6 do km 22,4revitalizace vodního toku Lučina v délce3,6 km v Ostravě, Šenově -nevhodnámorfologie vodního toku; staničení tokuod km 7,4 do km 8,2, od 6,2 km do 7,1km, od 8,2 km do 9,6 km, od 9,8 km do10,3 km.revitalizace vodního toku Olešná v délce2,7 km - nevhodná morfologie vodníhotoku; staničení toku od km 6,8 do km 9,5.revitalizace vodního toku Prudník v délce4,6 km ve Slezských Pavlovicíchnevhodnámorfologie vodního toku;staničení toku od km 0,0 do km 4,6.Melč Vhr10, Vhr35 ÚAPDolní Životice Vhr11 ÚAPOtice Vhr12 ÚAPŠtěpánkovice Vhr13 ÚAPDolníBenešov,BolaticeVhr14, Vhr36ÚAPKarviná Vhr16 ÚAPPustějov,KujavyHladkéŽivoticeMošnov,Skotnice,Příbor, TicháOstrava,ŠenovFrýdek-Místek,Sviadnov,Staříč, ŽabeňSlezskéPavloviceVhr19Vhr20Vhr22,Vhr23,Vhr24,Vhr25, Vhr27Vhr29Vhr30Vhr34ÚAPÚAPÚAPÚAPÚAPÚAP42


14 novýzáměrrevitalizace vodního toku Pavlovický potokv délce 2,0 km; staničení toku od 0,0 kmdo 2,0 km.SlezskéPavloviceVhr37ÚAP15 novýzáměrrevitalizace vodního toku Ondřejnice vdélce 1,5 km ve Staré Vsi n.O. - nevhodnámorfologie vodního toku; staničení tokuod km 0,8 do km 2,3.Stará VesnadOndřejnicíÚAP16 novýzáměrrevitalizace vodního toku Kopytná v délce1,3 km v Bystřici n.Olší - nevhodnámorfologie vodního toku; staničení tokuod km 0,4 do km 1,7.BystřiceÚAP17 novýzáměrrevitalizace vodního toku Rychtářskýpotok v délce 4,1 km v Budišověn.Budišovkou - nevhodná morfologievodního toku; staničení toku od km 1,1 dokm 5,2.Budišov nadBudišovkouÚAP18 novýzáměrrevitalizace vodního toku Trnávka v délce0,7 km v Petřvaldě - nevhodná morfologievodního toku; staničení toku od km 2,7 dokm 3,4.PetřvaldÚAP19 novýzáměrrevitalizace vodního toku Starobělskýpotok v délce 2,4 km v Ostravě –Výškovicích - nevhodná morfologievodního toku; staničení toku od km 0,0 dokm 2,4.OstravaÚAP20 novýzáměrrevitalizace levobř. přítoku Lubiny v km27,0 v délce 0,9 km - nevhodnámorfologie vodního toku; staničení tokuod km 0,3 do km 1,2.Lichnov u NJÚAP21 novýzáměrrevitalizace vodního toku Jordán v délce0,5 km v Moravici - nevhodná morfologievodního toku; staničení toku od km 3,9 dokm 4,4.MoraviceÚAP22 novýzáměrrevitalizace vodního toku Jasénka v délce4,1 km v Hlučíně - nevhodná morfologievodního toku; staničení toku od km 1,4 dokm 5,5.HlučínÚAP23 novýzáměrrevitalizace vodního toku Liptaňský potokv délce 0,9 km v Liptani - nevhodnámorfologie vodního toku; staničení tokuod 4,8 km do 5,3 km a od 6,0 km do 6,4km.LiptaňÚAPSoučástí revitalizačních opatření je také zprůchodnění vodních toků pro vodní živočichy.Kategorie a doporučení k postupnému zajištění průchodnosti zahrnují tyto hlavní páteřnítoky:Odra od soutoku s Olší po Ondřejnici (3 jezy a 3 balvanité stupně u Polaneckéholesa)Olše od soutoku s Odrou nad Dětmarovický jez (stupeň ve Věřňovicích a jezElektrárny Dětmarovice)43


Opava od ústí nad Třebovický jez (jez Elektrárny Třebovice)Odra od soutoku s Ondřejnicí pod jez v Jeseníku n.O. (2 jezy a 1 stupeň - jezBernartice již zprůchodněn)Opava – od stupně v Jilešovicích po Nové Heřminovy (11 jezů a 3 stupně);předpokládá se přitom, že úsek od soutoku Opavy s Opavicí současně budezprůchodněn v rámci Opatření na horní Opavě (5 jezů a 2 stupně)Moravice od ústí do Opavy pod jez vyrovnávací nádrže v Podhradí (6 jezů a 1stupeň),Olše od jezu Elektrárny Dětmarovice po ústí Stonávky (s 1 jezem Sovinec a úsekzahrnující předpokládanou pokleslinu nového důlního pole Dolu ČSA),Opavice od soutoku s Opavou v Krnově po konec hraničního úseku v MěstěAlbrechticích (výše ležící úsek po Tisovou je již zprůchodněn po likvidaci povodňovýchškod z roku 1997).Prověřit v rámci aktualizace ZÚR MSK také zapracování následujících záměrů(převážně požadavků obcí), včetně záměrů vyplývajících z PRVKÚK MSK :Předložené konkrétní požadavky obcí (viz příloha číslo 1A a 1B Zprávy) řešit v souladu sPRVKÚK nebo v případě nesouhlasu s PRVKÚK předložit ministerstvu zemědělstvípředmětnou věc k vydání příslušného stanoviska. Obecně ministerstvo zemědělství požaduje,aby byl PRVKÚK a jeho dosud provedené aktualizace podkladem při zpracování aktualizaceZásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Vzájemnou provázanost mezi uvedenýmidokumenty je potřebně zajistit na krajské úrovni.ZÁSOBOVÁNÍ VODOUč. ozn.ZÚR1 novýzáměr2 novýzáměr3 novýzáměr4 novýzáměr5 novýzáměr6 NovýzáměrPOPIS ZÁMĚRUBýkov-Láryšov, Brantice a Krnov - vodovod pro obec Býkov-Láryšov svyužitím stávajícího vodního zdroje v Branticích (dotčené obce Brantice,Krnov, Býkov-Láryšov)Čaková a Zátor - vodovod pro spodní část obce Čaková s napojením navodovod v obci Zátor (dotčené obce Čaková, Zátor)Liptaň - vodovod Dolní Povelice - Horní Povelice (dotčené obce Bohušov -Liptaň)Slezské Rudoltice a Rusín - vodovod z k.ú. Koberno do Slezských Rudolticpřes k.ú. Hrozová (dotčené obce Slezské Rudoltice, Rusín)zkapacitnění vodovodního přivaděče Štramberk - Ženklava - předpokládáse připoložení nového potrubí ke stávajícímu, tzn. s územními nárokyNeplachovice - výstavba vodovodu pro místní část Neplachovice Zadkynapojeného na přivaděč HolasovicezdrojzáměruOBECOBECOBECOBECÚAPZáměry vyplývající z PRVKÚK MSK :• vodovod pro Raškovice napájený z vodního díla Morávka přes obec Krásná• výhledové rozšíření rozvodné sítě pro Frýdlant n.O - část Lubno o vodovodní řád LubnoJanovice – Bystré• Janovice vodovod - pro zásobování lokality „Baščica“ napojení na nový vodovod v oblastiKrásná44


• Frýdlant nad Ostravicí - pro pokrytí celého území vybudovat dva vodovodní řády, z nichžjeden řád bude napojen na stávající vodovodní síť obce Ostravice (lokalita Nová Dědina –SÚS)• výhledové napojení vodovodu pro část obce Bystřice na zdroj Střelmá v Nýdku• Závada - k textu obsaženému v ZÚR doplnit: vrt a přivaděč pro posílení vodovodu Závadaz lokality Vřesina-BahnaKANALIZACE A ČOVč. ozn.ZÚR1 novýzáměr2 novýzáměr3 novýzáměr4 novýzáměr5 novýzáměr6 novýzáměrPOPIS ZÁMĚRUKateřinice a Trnávka - likvidace odpadních vod na společné čistírněodpadních vod na k.ú. Trnávka u Nového JičínaZávišice a Rybí - likvidace odpadních vod z obcí Závišice a Rybí naspolečné čistírně odpadních vod (umístěné na k.ú. Závišice)Hodslavice – odkanalizování obce, varianta bez ČOV, napojení výtlačnéhopotrubí na uvažovanou splaškovou kanalizaci v Novém Jičíně – Bludovicích(nyní podle PRVKUK vlastní ČOV v Hodslavicích – vydáno ÚR)Janov, Jindřichov a Petrovice - Odkanalizování obcí Petrovice, Janov,Jindřichov na společné ČOV Jindřichovodkanalizování části obce Mořkov – Nové Domky a části obce Hodslavicena společnou lokální ČOV v HodslavicíchPrověřit aktuálnost a případně zapracovat do ZÚR - umístění ČOV proobec Veřovice na území obce MořkovzdrojzáměruÚAPÚAPOBECOBECOBECOBECZáměry vyplývající z PRVKÚK MSK :• Odkanalizování Rychvaldu s likvidací vod na nové ČOV s napojením i navržené splaškovékanalizace z obce Orlová, část Poruba.• Odkanalizování Bordovic s výtlačným potrubím z ČS napojeným na splaškovou kanalizacia novou ČOV obce Lichnov.• K textu obsaženému v ZÚR doplnit: Odvedení odpadní vody z Nižních Lhot, Vyšních Lhota Nošovic na stávající ČOV Frýdek Místek.• Odkanalizování jižní části Palkovic – Myslík na stávající ČOV obce Kozlovic, severní částPalkovic –Myslík, která je spádově situována k obci Palkovice, napojit na stávající ČOVměsta Frýdek-Místek• Odvedení splaškových vod z části obce Stará Ves nad Ondřejnicí (lokalita Nový Svět) ačásti městského obvodu Nová Bělá (lokalita Pod Myslivnou) na novou ČOV Krmelín.• Odkanalizování Frýdlantu – části Nová Ves s likvidací odpadních vod na ČOV Ostravice.• Odkanalizování Metylovic a napojení na kanalizační síť Palkovic s likvidací odpadních vodna ČOV Frýdek-Místek.• Odkanalizování Havířova-Dolních Datyň do dvou lokálních ČOV v bezprostřední blízkostivodního toku Dolní Datyňka, včetně odkanalizování do tohoto systému částí zástavby vobci Dolní Bludovice, část území obce Kaňovice a části území Šenova.• Odvedení odpadních vod z Petrovic u Karviné na ČOV Karviná.• Odkanalizování obce Brantice napojením na ČOV Krnov.• Odkanalizování Mořkova s napojením na kanalizační síť obce Životice u Nového Jičína, aodvedením odpadní vody na ČOV Nový Jičín – ve výstavbě.• Odkanalizování části obce Starý Jičín s napojením na stávající kanalizaci, která odvádíodpadní vody přes Loučku na ČOV města Nový Jičín.45


• Odkanalizování obcí Štítina, Mokré Lazce a Háj ve Slezsku za pomoci čerpacích stanicodpadních vod včetně ČS Mokré Lazce s připojením na stokovou síť místní části obce Hájve Slezsku - Lhota.• Likvidace odpadních vod z části území Vratimova v lokalitě v Podlesí je navrženana stávající ÚČOV města Ostravy, v lokalitě Vratimovské Zadky a ul. Okrajová do nověnavrhované ČOV.• Vendryně – napojení stokového systému na jednotnou stokovou síť města Třince a ČOVměsta Třince. Pro lokalitu Vendryně-Zaolší - výstavba splaškové kanalizace se 4 čerpacímistanicemi s likvidací odpadních vod na stávající ČOV Bystřice.I. PLOCHY A KORIDORY K PROVĚŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIÍNejsou známy plochy k prověření územní studií nad rámec ploch v ZÚR MSK již vymezených.Potřeba vymezení ploch a koridorů k prověření územní studií může vyplynout z projednáníaktualizace ZÚR MSK, případně ze studií Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezskéhokraje a Posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných a prostorových rozměrův krajině nebo Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR.J. PLOCHY A KORIDORY K ŘEŠENÍ REGULAČNÍM PLÁNEM POŘÍZENÝMORGÁNY KRAJEZnění kapitoly nebude předmětem aktualizace ZÚR.K. PLOCHY A KORIDORY K ŘEŠENÍ REGULAČNÍM PLÁNEM POŘÍZENÝM NAŽÁDOSTZnění kapitoly nebude předmětem aktualizace ZÚR.L. ZADÁNÍ REGULAČNÍCH PLÁNŮZnění kapitoly nebude předmětem aktualizace ZÚR.M. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍZnění kapitoly nebude předmětem aktualizace ZÚR.N. OSTATNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍOSTATNÍ POŽADAVKY NA AKTUALIZACI ZÚR MSK:.• Ve všech relevantních částech ZÚR MSK budou provedeny úpravy zohledňujícískutečnost, že na území kraje vznikla ke dni 1. 1. 2011 nová obec Libhošť, která spadádo působnosti obce s rozšířenou působností Nový Jičín.• Promítnout do ZÚR MSK požadavek obsažený v dohodě č. 36/2011 uzavřené meziMinisterstvem životního prostředí a Moravskoslezským krajem, tj. Společná deklaracek opatřením pro zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji: „Zohlednit ve svýchstrategických územně plánovacích dokumentech Zelené ochranné pásy.“ Prověřit anavrhnout možné způsoby řešení problematiky v ZÚR, případně navrhnout konkrétnípožadavky a úkoly v jednotlivých relevantních kapitolách ZÚR.46


OBECNÉ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZÚR MSK:V návrhu požadavků nejsou stanoveny žádné požadavky na zpracování variantních řešení.TEXTOVÁ ČÁST AKTUALIZACE ZÚR MSKTextová část návrhu aktualizace bude zpracována formou změn a doplnění původních ZÚRMSK.GRAFICKÁ ČÁST AKTUALIZACE ZÚR MSKGrafická část Aktualizace ZÚR MSK bude zpracována v rozsahu měněných částí všechdotčených výkresů, v případě vypracování některého z výkresů zcela nově, z popisu budejednoznačně patrné, že je výkres nahrazován jako celek.Do koordinačního výkresu budou doplněny limity využití území podle aktuálního stavu.ODŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE ZÚR MSKTextová část bude obsahově splňovat náležitosti a členění dle přílohy č. 4 část II. bod 1vyhlášky ÚPD.Grafická část odůvodnění bude složena z výkresů dle přílohy č. 4 část II. bod 2 vyhláškyÚPD.Součástí odůvodnění bude vyhotovení návrhu aktualizace ZÚR MSK formou tzv. „úplnéhoznění“, tj s odlišením vypouštěného a doplňovaného text (škrtnutý text, který se vypouští,tučně nový text), rovněž u grafické části dotčených výkresů.VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE ZÚR MSK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍVyhodnocení vlivů Aktualizace ZÚR MSK na udržitelný rozvoj území bude zpracováno prorozsah měněných částí zásad územního rozvoje dle přílohy č. 5 vyhlášky ÚPD a dle ust. § 19odst. 2, § 36 odst. 1 stavebního zákona a jeho přílohy, součástí bude posouzení vlivu naevropsky významné lokality a ptačí oblasti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraněpřírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.Vyhodnocení bude provedeno v souladu s požadavky MŽP v míře příslušející podrobnostizpracování ZÚR, vyhodnocení záměrů bude provedeno jako srovnání navržené variantys variantou nulovou (podrobněji viz Příloha č. 2 – Vyhodnocení vyjádření dotčených orgánů,MŽP str. 23 – 25).f) NÁVRHY NA AKTUALIZACI POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJENávrhy na aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR 2008 jsou uvedeny v přehledné tabulce:č. NÁVRH NA AKTUALIZACI PÚR ČR ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU NA AKTUALIZACI PÚR ČR,PŘÍP. ODKAZ NA PODKLAD Z NĚJŽ NÁVRHVYCHÁZÍ1 Čl. 41 a 71Z rozvojové oblasti OB2 Ostrava –Zahrnutí území Karvinska a území ORP Orlová dorozvojové osy OB2 a současně do SOB4 neodpovídásoučasnému vývoji v území. V této konkrétní oblasti je47


vypustit území specifické oblastiSOB4 Karvinskoa současněřešit úpravu vymezení specifickéoblasti SOB4 Karvinsko následovně:SOB4 Karvinsko – území obcí ORPKarviná a ORP Orlová (celá územíORP)2 Čl. 64 a 70Přesunout úkol vztahující se kvýznamné dopravní cestě dle PÚR ČR2008, tj. k silnici I/11, resp. koridorupřipravované kapacitní silniceBohumín–Havířov–Třanovice–Mosty uJablunkova–hranice ČR/Slovenskoz čl. 70 specifická oblast SOB 2Beskydy do čl. 64 rozvojová osaOS13 Ostrava–Třinec–hraniceČR/Slovensko (–Čadca)nejvyšší dlouhodobá míra nezaměstnanosti a vysoképrocento obyvatel je příjemcem pomoci v hmotné nouzi.Území vykazuje také velký úbytek obyvatelstva migrací.Jde tedy jednoznačně o území vykazující nejnaléhavějšípotřebu řešení problémů z hlediska udržitelného rozvojeúzemí, avšak bez znaků rozvojové dynamiky. Je tedypotřeba řešit toto území samostatně specificky aneslučovat je současně s územím, kde existují zvýšenépožadavky na změny v území spojené s kumulací aktivitmezinárodního a republikového významu.Do území SOB4 Karvinsko podle upřesnění v ZÚR MSKjsou nyní zahrnuty i obce správního území ORP Havířov.Na základě aktuálních poznatků a zjištění (viz níže) všakúzemí ORP Havířov (stejně jako území ORP Bohumín)vykazuje odlišné charakteristiky než území ORP Karvináa ORP Orlová. Lze jej hodnotit jako území s jistýmrozvojovým potenciálem, především díky existujícímúzkým vazbám území obou ORP na centrum aglomeracedaným zejména velmi dobrou dopravní dostupností docentra.Požadavek vychází ze zjištění územní studie pořízenéKrajským úřadem Moravskoslezského kraje, tj. Studiesídelní struktury MSK , viz str. 13 - 20 a str. 104 -105,Příloha č. 1 – Sociodem. a ekonom. rozbor za jednotlivéORP, str. 86, Příloha B – mapové výstupy str. 54 a 56 ataké vyplývá z Aktualizace ÚAP MSK 2011 – Kartogram47. Míra nezaměstnanosti, Tabulkové přílohy - Ukazateleklíčových indikátorů hodnocení územních podmínek prosoudržnost obyvatel v území, Kartogram vyváženostipodmínek pro udržitelný rozvoj území 2011.V článku (64) je definována OS13 Rozvojová osaOstrava–Třinec–hranice ČR/Slovensko (–Čadca), která jevymezena následovně:Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou navýznamné dopravní cesty, tj. silnici I/11, koridorpřipravované kapacitní silnice Bohumín–Havířov–Třanovice–Mosty u Jablunkova–hranice ČR/Slovensko aželezniční trať č. 320.V článku (70) je pak definována SOB 2 Specifická oblastBeskydy, pro kterou je v odstavci Úkoly pro územníplánování stanoven následující úkol:e) chránit v ÚPD území pro modernizaci a rekonstrukcisilnice I/11 v úseku MÚK R48 – státní hranice nakapacitní silnice v souladu s rozvojovými aktivitamioblasti,Jelikož obce dotčené významnou dopravní cestou, tj.silnicí I/11, resp. koridorem připravované kapacitnísilnice Bohumín–Havířov–Třanovice–Mosty uJablunkova–hranice ČR/Slovensko jsou podle vymezenírozvojové osy OS13 součástí této osy a ne specifickéoblasti, je předmětný úkol potřeba přesunout z úkolůspecifické oblasti do úkolů rozvojové osy.48


3 Čl. 71Upřesnit vymezení specifické oblastiSOB3 Jeseníky – KrálickýSněžník, a to následovně, dovymezení SOB doplnit:…Krnov, severozápadní část mimoobce v Osoblažském výběžku(Vysoká, Liptaň, Slezské Rudoltice,Rusín, Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka,Slezské Pavlovice, Osoblaha)4 Čl. 96 a násl.Do kapitoly 5. Koridory a plochydopravní infrastruktury doplnitvymezení koridoru silnice R485 Čl. 126doplnit do vymezení záměru VD 4průplavní spojení Dunaj – Odra –Labe (D-O-L)Důvodem tohoto požadavku jsou předevšímgeomorfologické odlišnosti tohoto území - oblastOsoblažska je na rozdíl od Krkonošsko-jesenickésoustavy součástí Středoevropské nížiny, která zasahujena území Moravskoslezského kraje také na Opavsko.Jedná se převážně polní krajinu, která nevykazujepřírodní ani klimatické vlastnosti Jeseníků. NaOsoblažsko proto nelze vztahovat podmínky a úkoly proúzemí Nízkého a Hrubého Jeseníku. (rozvoj lázeňství,dřevozpracujícího průmyslu, podpora lesníhohospodářství, nemožnost intenzivního zemědělství).Požadavek vyplývá z Aktualizace ÚAP MSK 2011 –kartogram 1.2. Výškové členění území, Tabulkovépřílohy - Ukazatele klíčových indikátorů hodnoceníúzemních podmínek pro příznivé životní prostředí; arovněž byl potvrzen výsledky územní studie pořízenéKrajským úřadem Moravskoslezského kraje, tj. Studiesídelní struktury MSK str. 76 – 78 a str. 89 – 93, Přílohač. 1 – Sociodem. a ekonom. rozbor za jednotlivé ORPstr. 107.Souvisí s požadavky č.9 níže.ZÚR MSK str. 18, odůvodnění ZÚR MSK str. 56,Aktualizace ÚAP MSK 2011str. 124Záměr není dosud realizován; silnice je součástídlouhodobé koncepce a postupně realizované sítě dálnica rychlostních silnic ČR s návaznostmi na nadřazenousilniční síť Polska. Je součástí mezinárodního tahu E462Brno – Bělotín – Frýdek-Místek – Krakow.V republikových relacích, v návaznosti na dálnici D47-D1, tvoří páteřní osu silně urbanizované jihovýchodníčásti Moravskoslezského kraje s vazbou na jádrovéúzemí Olomouckého kraje, s přesahem do východníčásti Zlínského kraje (I/56, výhledově R35).V mezinárodních souvislostech pak zajišťuje spojeníOlomouckého a jižní části Moravskoslezského kraje doPolska (Bielsko Biała) a na Slovensko ve směru na Žilinu(silnice I/11).Průplavní spojení D–O–L je svým rozsahem,charakterem i potřebami zajištění projektemnadnárodního, evropského významu, jehož územníochrana je v kompetenci PÚR ČR ve smyslu jejíchustanovení článku 2 kapitoly 1.1. a článku 76 kapitoly5.1.Územní ochrana koridoru tohoto průplavního spojeníbyla kodifikována usnesením vlády ze dne 20. července2009 č. 929 o Politice územního rozvoje ČR 2008, bod.IV/4 a návazně usnesením vlády ČR č. 368 ze dne24. 5. 2010 k návrhu způsobu další územní ochranykoridoru průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe.ZÚR MSK naplňují zmíněná usnesení vymezenímkoridoru „územní rezervy pro zabezpečení zájmů,vyplývajících z mezinárodních závazků“, přičemžzmíněné závazky vyplývají z Evropské dohody o hlavníchvnitrozemských vodních cestách mezinárodního49


6 Čl. 126U koridoru VD4 na územíMoravskoslezského kraje dálenesledovat Odra – Váh (dle AGNE81) a činit kroky vedoucí k revizidohody AGNA zároveň vypustit z Přílohy III/2PÚR ČR 2008 Nositelé úkolů proúzemní plánování u čl. 126 jakonositele úkolu Moravskoslezský krajvýznamu (Dohoda AGN).Požadavek také vyplývá z Aktualizace ÚAP MSK 2011(viz str. 124).MSK požaduje koridor Odra – Váh na území MSK dále vPÚR nesledovat.Koridor vodní cesty je dle grafického vymezení v dohoděAGN situován na území Polské republiky.Případný koridor na území MSK prochází hustěosídleným územím konkrétně městy Jablunkov, Třinec,Český Těšín a Karvinou. Případná realizace tétodopravní stavby vytvoří výraznou a obtížněpřekonatelnou barieru v území, a to nejen z pohledurozvoje sídelní struktury, ale i z pohledu migrace volněžijících živočichů.Současně prochází územím s těsnou vazbou na lokalituNatura 2000. S ohledem na zásadní dopad záměru naevropsky významné lokality zařazené do soustavyNatura 2000 ztěžuje případné hájení předmětnéhozáměru projednání územně plánovací dokumentacekraje i obcí. Podle současné právní úpravy by navíc kraj,pokud by promítl záměr průplavu do aktualizace Zásadúzemního rozvoje Moravskoslezského kraje, byl nucenhradit náklady na pořízení změn územních plánůdotčených obcí (cca 13 obcí).Případný koridor prochází i areálem významnéhozaměstnavatele v oblasti - průmyslového komplexuTřineckých železáren. S ohledem na zásadní dopadzáměru na evropsky významné lokality zařazené dosoustavy Natura 2000 ztěžuje případné hájenípředmětného záměru projednání územně plánovacídokumentace kraje i obcí. Záměr zásadním způsobemnegativně ovlivňuje sídla v rozvojové ose OS13 Ostrava-Třinec-hrance ČR. V případě nutnosti požaduje MSKrevidovat dohodu AGN.Výstavba průplavního spojení Odra-Váh není přínosempro oblast české části povodí Odry z vodohospodářskéhohlediska a není v souladu s Plánem oblasti povodí Odry.Nesouhlas se záměrem územní ochrany koridoru vodnícesty Odra – Váh vyjádřila dopisem čj. GR/I/81/2012 zedne 25. 6. 2012 adresovaným Moravskoslezskému krajitaké společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a toz těchto důvodů:a) pro společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. už jensamotná ochrana koridoru pro stavbu znamená výraznýzásah a omezení jejího běžného chodu a praktickynemožnost zajištění běžné obnovy zařízení či realizacerozvojových záměrů formou investic. Bylo by potřebapřepracovat koncepci a prostorové uspořádání výroby iželezniční a silniční dopravy a následná realizace těchtoúprav by mohla být z ekonomického hlediska v podstatělikvidační. Taktéž samotná výstavba průplavu přes areálspolečnosti se při potřebě zachování běžné výroby jevíjako nemožná,b) i laické zhodnocení situace dovoluje učinit závěr, že50


ealizace stavby by ve svém důsledku znamenalaprakticky absolutní likvidaci celého přirozeného tokuřeky Olše a další devastaci již tak z minulosti průmyslemzatíženého území.V rámci projednávání návrhu této Zprávy o uplatňováníZÚR MSK se k záměru územní ochrany koridoru tétovodní cesty negativně vyjádřila také města Třinec aJablunkov.Rada kraje usnesením č. 104/6799 ze dne 23. 2. 2012vyjádřila nesouhlas s územní ochranou záměru naprůplavní spojení Odra-Váh a podporu vyřazenírozvojového záměru na vybudování průplavního spojeníOdra-Váh z dohody AGN.7 Čl. 167Doplnit do vymezení ploch LAPV(LAPV) a tím do řešení PÚR ČR převzítlokality vymezené v Generelu územíchráněných pro akumulacipovrchových vod, včetně jímdefinovaných základních zásad využitítěchto území8 Čl. 167 a dalšíKapitola 6. koridory technickéinfrastruktury a souvisejícíchrozvojových záměrůDoplnit do řešení PÚR ČR opatřenína snížení povodňových rizik v povodíhorního toku řeky Opavy včetněvymezení plochy nádrže NovéHeřminovy9 Čl.174doplnit jako další území vykazujícírelativně vyšší míru problémůzejména z hlediska udržitelnéhorozvoje území takéOsoblažsko (část území ORP Krnov– obce Vysoká, Liptaň, SlezskéRudoltice, Rusín, Bohušov, Dívčí Hrad,Hlinka, Slezské Pavlovice, Osoblaha)jako území k vymezení jako nadmístníspecifickou oblastPožadavek je dán ustanovením § 31 odst. 1 a 2stavebního zákona, neboť plochy LAPV mají obecněrepublikový význam (např. LAPV Spálov a DlouháLoučka jsou na území dvou krajů) a koresponduje s§ 28a odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněněkterých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů.Rovněž tento požadavek vychází z Aktualizace ÚAP MSK2011 str. 125Požadavek vychází z Usnesení vlády č. 444 ze dne21. 4. 2008 a koresponduje s ustanovením § 31 odst. 1a 2 stavebního zákona.Záměr je obsažen v ZÚR MSK kapitola D. III.2Protipovodňová ochrana čl. 67. Protipovodňová opatřeníbudou realizována i na polské straně hraničního toku.Regulace povodňové vlny se projeví i na územísousedního státu.Požadavek vychází z Aktualizace ÚAP MSK 2011(kartogram 1.2. Výškové členění území, Tabulkovépřílohy - Ukazatele klíčových indikátorů hodnoceníúzemních podmínek pro příznivé životní prostředí,sociální a hosporářský rozvoj) a ze Studie sídelnístruktury MSK (str. 76 – 78 a str. 89 – 93, Příloha č. 1 –Sociodem. a ekonom. rozbor za jednotlivé ORP str.107).Důvodem požadavku na vymezení lokality jakosamostatné nadmístní specifické oblasti (mimo SOB 3Jeseníky – Králický Sněžník) jsou jednakgeomorfologické odlišnosti, jednak specifický charakterúzemí daný jeho historickým vývojem a značnouodlehlostí od významných center osídlení a tím i odpotenciálních pracovních příležitostí. Oblast Osoblažskaje na rozdíl od Krkonošsko-jesenické soustavy součástíStředoevropské nížiny, která zasahuje na územíMoravskoslezského kraje také na Opavsko. Jedná se opřevážně polní krajinu, která nevykazuje přírodní aniklimatické vlastnosti Jeseníků. Na Osoblažsko protonelze vztahovat podmínky a úkoly pro území Nízkého aHrubého Jeseníku (rozvoj lázeňství, dřevozpracujícího51


průmyslu, podpora lesního hospodářství, nemožnostintenzivního zemědělství).Zpracoval:Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu a kulturyčervenec 201252

More magazines by this user
Similar magazines