Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor Exekutorský úřad ... - OKdrazby.cz

okdrazby.cz
  • No tags were found...

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor Exekutorský úřad ... - OKdrazby.cz

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutorExekutorský úřad Šumperkse sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravětel: 583 550 263ID Datové schránky 9ikgf4bfax: 583 411 350e-mail: urad@exekucesumperk.czúřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod., 13 - 16 hod, Pá 8 - 12 hodwww.exekucesumperk.czIČ: 72043202, DIČ: CZ7803135681Usneseníč.j. 139 EX 08456/11-071zn. opr. 3800673826Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám.44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuceOkresního soudu v Chomutově ze dne 4.5.2011, č.j. 26EXE9851/2011-8, které nabylo právní moci dne29.6.2011, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu vChomutově č. j. 45 EC 2254/2010-7 ze dne 2.12.2010, který nabyl právní moci dne 21.1.2011, vykonatelnéhodne 21.1.2011 v exekuční věcioprávněného: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní čp.665/ čo.21, 186 00 Praha8 - Karlín , IČ: 47116617, práv. zast. JUDr. Michal Marcinka, advokát se sídlem Ladova čp.389 / čo.10, 779 00Olomouc - Hejčínprotipovinnému: Jan Novosad, bytem Nová Ves 54, Hora Svatého Šebestiána - Chomutov 430 01, RČ:82-04-01/5842rozhodltakto:I.Dražební jednání nařízené usnesením ze dne 15.2.2013 č.j. 139 EX 08456/11-041, odročenéusnesením ze dne 12.3.2013 č.j. 139 EX 08456/11-053, se stanovuje na den 17. 10. 2013 ve 14:00h.II.Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:www.okdrazby.czZahájení elektronické dražby: dne 17. 10. 2013 v 14:00 hod.Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 17. 10. 2013 v 14:30 hod.. Dražba se však koná, dokuddražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do31.12.2012 (dále jen „o.s.ř.“))- bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut odokamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí (§ 336 odst. 2 písm. c) o.s.ř.).V ostatním zůstává dražební vyhláška ze dne 15.2.2013 č.j. 139 EX 08456/11-041 beze změn.Odůvodnění:Usnesením ze dne 15.2.2013 č.j. 139 EX 08456/11-041 soudní exekutor vydal dražební vyhlášku,kterou nařídil provedení dražby nemovitostí výše specifikovaného povinného, a to:


- Pozemek ve výlučném vlastnictví povinného, parcela St. 18 o výměře 860m², zastavěná plocha anádvoří- Stavba ve výlučném vlastnictví povinného, část obce Nová Ves čp. 54, rod. dům na parcele č. St. 18nacházející se na katastrálním území Nová Ves u Křimova, v obci Hora Svatého Šebestiána, zapsanév katastru nemovitostí, který vede Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 198., na den28.3.2013 v 14:00 hod.Uvedené usnesení (dražební vyhlášku) napadl povinný odvoláním doručeným soudnímu exekutoroviprostřednictvím odvolacího soudu dne 11. 3. 2013. Následně soudní exekutor usnesením ze dne12.3.2013 č.j. 139 EX 08456/11-053 odročil dražební jednání do doby pravomocného rozhodnutí oodvolání povinného.Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 5.2013 č. j. 14Co 338/2013-56, bylonapadené usnesení soudního exekutora jako věcně správné potvrzeno, toto usnesení je pravomocné.S ohledem na uvedené, kdy důvody odročení dražebního jednání již pominuly, rozhodl soudníexekutor tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, a stanovil nový termín dražebníhojednání.Výše jistoty zůstává nezměněna, tedy 40 000,00 Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsoupovinni zaplatit jistotu na účet 43-5540710217/0100 vedený u Komerční Banky, a.s., variabilnísymbol 110845611, jako specifický symbol použije zájemce rodné číslo nebo IČO.Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 52odst. 1 ex. řádu.).V Zábřehu na Moravě dne 10.9.2013Za správnost vyhotovení:Mgr. Bc. Pavel VránaMgr. Marcel Kubissoudní exekutorz pověření soudního exekutoraMgr. Marcela Kubise

More magazines by this user
Similar magazines