DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - CZ Dražby a.s.

czdrazby.cz

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - CZ Dražby a.s.

• pozemek parcela č. 112/8 o výměře 800 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond,• pozemek parcela č. 112/9 o výměře 692 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond,• pozemek parcela č. 112/10 o výměře 673 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond,• pozemek parcela č. 112/11 o výměře 715 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond,vše nemovitosti zapsané na LV 234, kat. území Konecchlumí, obec Konecchlumí, okres Jičín.Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství - jsou v něm uvedeny údaje pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnosttakových údajů zcela neodpovídá.Jedná se o zděný volně stojící rodinný dům s I. PP a I. NP s valbovou střechou krytou osinkocementovými šablonami na bednění,klempířské konstrukce tvoří podokapní žlaby a svody, fasáda je břizolitová, stropy vodorovné, schody betonové, keramické dlažby, dveřejsou rámové náplňové, okna zdvojená, podlahy vlysové, v kuchyni a koupelně jsou keramické obklady, vytápění je zajištěno plynovýmkotlem, el. instalace 230/400V, je zde proveden rozvod teplé a studené vody, příprava teplé vody je z kombinovaného kotle UT, dále jev objektu rozvod plynu, kanalizační odpady, beskovod není osazen. Součástí vnitřního vybavení je el. sporák, smaltovaná vana, umyvadlo aWC splachovací. Dům byl postaven v roce 1963. Stavebně technický stav objektu je dobrý s pravidelnou údržbou.Pozn.: znalci byl umožněn přístup do nemovitosti.Úplné znění znaleckého posudku naleznete na www.czdrazby.cz4.Práva a závazky váznoucí na předmětu dražbyJsou zde uvedeny údaje pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů zcela neodpovídá.• Zástavní právo zřízené na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 1214/2009/A ze dne10.11.2009 ve prospěch společnosti LEASING – STAR spol. s r.o. Teplice, se sídlem Teplice, Nákladní 1060, PSČ 41501, IČ: 41324536 k zajištění: 1) pohledávky ve výši 220.000,00 Kč s příslušenstvím vyplývající ze Smlouvy o úvěru č.1214/2009, 2) veškeré budoucí pohledávky, a to smluvní pokuty vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 1214/2009 docelkové výše 220.000,00Kč. Vklad zástavního práva byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Královéhradeckýkraj, Katastrální pracoviště Jičín čj. V-4377/2009-604, právní účinky vkladu vznikly ke dni 25.11.2009,• Nařízení exekuce Okresním soudem v Jičíně, č.j. 29 EXE 1184/2010-9 ze dne 26.7.2010, povinná Vlasta Koberová,RČ:516217/016, bytem Konecchlumí 12, 507 05 Konecchlumí,• Probíhá zápis zástavního práva exekutorského, č.j. Z-93/2011-604 pro SMART HYPO s.r.o., Hněvotínská 241/52, Nováulice, 779 00 Olomouc 9, Exekutorský úřad Mgr. Libora Cinka, Břeclav. Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorskéhozástavního práva na nemovitosti č.j. 123 EX 5740/2010-11 ze dne 22.12.2010.Zástavní právo pro společnost LEASING-STAR spol. s r.o. Teplice, zapsané v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňujehodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58, odstavec 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražbyzaniká.Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi své právo listinami v originále nebo úředně ověřeném opise, ato do zahájení dražby. Jinak je nelze v dražbě uplatnit. Dražební věřitelé mohou u dražebníka přihlásit své pohledávky v souladu s ustanovením § 45zákona č. 26/2000 Sb., čímž není dotčeno ustanovení § 57 zákona č. 26/2000 Sb.5.Cena předmětu dražbyCena předmětu dražby byla zjištěna posudkem znalce. Znalecký posudek podal znalec Jaroslav Hanza, Spytihněvova 2072/8, 415 01 Teplice, jakoznalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29.9.1978 pod č. j. Spr. 2524/78, pro základní obor ekonomika, odvětví cenya odhady specielně nemovitostí a vypracoval dne 3.2.2011 posudek pod číslem 3502/10/11 a stanovil cenu v čase a místě obvyklou a to na2.543.464,00Kč, slovy: Dvamilionypětsetčtyřicettřitisícečtyřistašedesátčtyřikorunyčeské.6.Nejnižší podání a minimální příhozNejnižší podání činí 1.300.000,- Kč, slovy: Jedenmiliontřistatisíckorunčeských.Minimální příhoz byl stanoven na částku 10.000,- Kč.Účastníci dražby činí svá podání v Korunách českých.Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:7.Prohlídka předmětu dražbyCZ Dražby a. s. Strana 2 N/83/2011

More magazines by this user
Similar magazines