Bronchipret tablety - Schwabe Czech Republic

schwabe.cz

Bronchipret tablety - Schwabe Czech Republic

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls152497/2011PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELEBRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETYThymi extractum siccum, Primulae extractum siccum(Tymiánový extrakt , extrakt z prvosenkového kořene)Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Bronchipret tymián a prvosenka,potahované tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnetejakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte tosvému lékaři nebo lékárníkovi.V příbalové informaci naleznete:1. Co je Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a prvosenka, potahovanétablety užívat3. Jak se Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety užívá4. Možné nežádoucí účinky5 Jak Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety uchovávat6. Další informace1. CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETYA K ČEMU SE POUŽÍVÁBronchipret tymián a prvosenka potahované tablety - je rostlinný lék na léčbu zánětlivých onemocněnídýchacích cest pro dospělé a děti starší 12 let.Je indikován na zlepšení příznaků při akutní a chronické bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlema se zvýšenou tvorbou hlenu. Charakteristickými příznaky jsou zvýšená frekvence kašle, potíže přivykašlávání a bolest na hrudi při kašli.2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRETTYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY UŽÍVATNeužívejte Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky: na tymián, na prvosenku nebo nakteroukoli další složku Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety.- Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety obsahuje laktózu a glukózu, a protonemá být podáván pacientům se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy,s hereditární laktázovou deficiencí nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy.1/4


Zvláštní opatrnosti při použití Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety je zapotřebí- když se potíže zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden nebo v případech dušnosti, horečky ahnisavého nebo krvavého hlenu, konzultujte ihned lékařeVzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyInterakce s jinými léky nejsou dosud známy.Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Těhotenství a kojeníBronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety mohou těhotné a kojící ženy užívat jen poporadě s lékařem.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůVliv přípravku na schopnosti řídit a obsluhovat vozidla je nepravděpodobný.Důležité informace o některých složkách Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tabletyPřípravek je vhodný i pro diabetiky.Přípravek obsahuje méně než 0,03 výměnných (chlebových) jednotek glukózy.Přípravek obsahuje laktosu a glukosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některýchcukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat.3. JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETYUŽÍVÁVždy užívejte používejte Bronchipret tymián a prvosenka potahované tablety přesně podle pokynůsvého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Obvykle užívají dospělí a děti starší 12 let 3 krát denně 1 tabletu vždy před jídlem. Tablety užívejte celé,nerozkousané a zapijte malým množstvím tekutiny.Jestliže jste užil(a) více Bronchipret tymián a prvosenka, potahovaných tablet než jste měl(a)V případě extrémního předávkování může dojít k výskytu žaludečních obtíží, zvracení a průjmu.Kontaktujte prosím v tomto případě svého lékaře, který rozhodne o potřebných opatřeních.Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tabletyNezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYPodobně jako všechny léky, může mít i Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety nežádoucíúčinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Vzácně se mohou objevit žaludeční potíže, nevolnost a zvracení.Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.2/4


5. JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETYUCHOVÁVATUchovávejte při teplotě do 30° C.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti,uvedené na krabičce a blistruDoba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svéholékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životníprostředí.6. DALŠÍ INFORMACECo Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety obsahuje- Léčivými látkami jsou Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) a Primulaeextractum siccum (suchý prvosenkový extrakt)- 1 potahovaná tableta obsahuje:Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) (6,0 – 10, 0 : 1) 160, 0 mg a Primulaeextractum siccum (suchý prvosenkový extrakt) (6, 0 – 7, 0 : 1) 60, 0 mg- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, sirup tekuté glukózy, koloidní bezvodý oxidkřemičitý, mikrokrystalická celulóza, dimetikon, magnesium-stearát, hypromelóza, aroma mátypeprné, povidon, krospovidon, akrylátový polymer, propylenglykol, mastek, dihydrát sodnésoli sacharinu- Barviva: riboflavin (E101), chlorofyl (E141), oxid titaničitý (E171)Jak Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety vypadá a co obsahuje toto baleníBronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety jsou zelené kulaté bikonvexní potahované tablety.Velikosti balení jsou 20, 50, 100 a 500 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikostibalení.Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:BIONORICA SEKerschensteinerstrasse 11-15D – 92318 NeumarktNěmeckotel: 00490 9181 231 90fax: 004909181 231 265e-mail: info@bionorica.de3/4


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:Česká republikaSchwabe Czech Republic s.r.o.Čestmírova 1140 00 Praha 4Tel: 241 740 447email: info@schwabe.czTato příbalová informace byla naposledy schválena 26.10.20114/4

More magazines by this user
Similar magazines