PDF - 397 kB - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

khsova.cz
  • No tags were found...

PDF - 397 kB - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Některé údaje poskytly:ÚZIS a ČSÚ Ostrava, ČHMÚ Ostrava, ZÚ Ostrava, SZÚ PrahaUpozornění:Předložené údaje slouží pro informaci občanů Moravskoslezskéhokraje a nesmějí být využívány ke komerčním účelům. Při zveřejňováníúdajů obsažených v letáku požadujeme uvést autora.Další informace naleznete v Ročence KHS MSK se sídlem v Ostravěna www.khsova.cz/01_o_nas/vyrocni_zpravy.phpVydala:Krajská hygienická staniceMoravskoslezského kraje se sídlem v OstravěNa Bělidle 7, 702 00 Ostravatel: 595 138 111, fax: 595 138 109www.khsova.cz, e-mail: podatelna@khsova.czO V Z D U Š ÍP Ř E N O S N Á O N E M O C N Ě N ÍVážení čtenáři,po roce opět předkládáme veřejnosti již tradiční zpravodaj s výsledkyroční činnosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.Náš kraj je z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví velmi zajímavýma různorodým územím z hlediska problematiky životního a pracovníhoprostředí, životního stylu i socioekonomických ukazatelů, které majívýznamný dopad na celkovou úroveň zdravotního stavu populacev regionu.Základním úkolem krajské hygienické stanice je výkon státníhozdravotního dozoru, jak nám ukládá zákon č. 258/2000 Sb., o ochraněveřejného zdraví. Ve zpravodaji proto naleznete přehled kontrolníčinnosti v jednotlivých oborech působnosti orgánu ochrany veřejnéhozdraví. Průběžně sledujeme kvalitu pitné vody i koupacích vodvyužívaných pro rekreační účely. Ráda bych upozornila též na náročnoučinnost při prevenci infekčních onemocnění. V loňském roce se podařilozvládnout obtížnou situaci ve výskytu bacilární úplavice v některýchubytovnách v Ostravě a v okrese Karviná. Významnou složkou kontrolníčinnosti je dozor nad kvalitou stravovacích zařízení a pracovníhoprostředí. Jednou z priorit je naše kontrolní činnost v oblasti zajišťovánízdravých podmínek pro výchovu nejmladší generace.Naši činnost v roce 2012 významně ovlivnila kauza metanol. Řešení tétomimořádné situace si vyžádalo vysoké pracovní nasazení pracovníkůKHS všech odborností. V plné šíři se projevila velmi dobrá spolupráces jednotlivými složkami operativní skupiny, která pod vedením KHSpracovala ve složení Policie ČR, Celní správa ČR, Hasičský záchrannýsbor MS kraje, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Českáobchodní inspekce, Krajský úřad Moravskoslezského kraje.Občanům a odborné veřejnosti poskytujeme informační servisprostřednictvím všech typů zpravodajských médií. Průběžněaktualizované informace jsou uváděny na internetových stránkáchwww.khsova.cz.MUDr. Helena ŠebákováředitelkaV roce 2012 bylo v Moravskoslezském kraji hlášeno celkem 13 898 infekčníchnemocí, z nichž 679 byly nemoci parazitární. Hlášení infekčních nemocísignalizuje epidemiologovi vznik ohniska nákazy a je podnětem a podkladempro konkrétní protiepidemické opatření v ohnisku. Pracovníci protiepidemickýchoddělení KHS MS kraje provedli 10 347 šetření v ohniscích nákaz, tj.rodinách, kolektivech či pracovištích, kde se infekční onemocnění vyskytlo.Epidemiologické šetření spočívá v aktivním vyhledávání potenciálních zdrojůnákazy, včetně dalších potenciálně nakažených osob, a zjištění cesty přenosunákazy. Cílem je získat podklady pro účinná opatření směřující k zamezenídalšího šíření nákazy. Zvláštní pozornost je věnována osobám činným v epidemiologickyzávažných profesích. Jedná se například o osoby zaměstnanév potravinářství při výrobě, zpracování, přípravě a prodeji nebalenýchpoživatin nebo činné ve společném stravování. Speciálním opatřením se musípodrobit osoby dlouhodobě vylučující původce infekčních onemocnění. Přiepidemii či nebezpečí jejího vzniku a pokud to situace vyžaduje, nařizuje KHSMSK mimořádná opatření, spolupracuje při řešení mimořádných situacís orgány zapojenými do systému krizového řízení a integrovanéhozáchranného systému.Výskyt vybraných nákaz v MS kraji v roce 2007 a 2012Akutní průjmová onemocnění (APO) infekční etiologie patří mezionemocnění, která jsou pečlivě sledována. Důvodem je jejich snadnápřenositelnost a vysoká infekčnost, což může mít za následek vznik lokálníchepidemií. Celkový počet nemocných s laboratorně prokázaným původcemonemocnění představoval 6 649 případů, což je ve srovnání s loňským rokempokleso 2,5 %. Celkový počet hlášených salmonelóz vzrostl oprotipředchozímu roku o 13 %, počet kampylobakterióz je v posledních 2 letechprakticky neměnný.V roce 2012 došlo k výskytu epidemie bacilární úplavice, která se šířilav sociálně slabších rodinách s nižším hygienickým standardem. Postupněbylo nakaženo celkem 138 osob, zejména dětí. Vlivem této epidemie došlok nárůstu počtu nemocných bacilární úplavicí o téměř 400 %. Bacilárníúplavice se projevuje bolestmi a křečemi břicha, zvýšenou teplotou ažhorečkou, průjmem často s příměsí hlenu, někdy i krve. V některých případechmůže onemocnění probíhat i bezpříznakově. Inkubační doba je 1-5 dní,zdrojem nákazy je člověk, původce onemocnění je vylučován stolicí. Infekcese do organizmu dostává ústy, šíří se fekálně orální cestou (stolicíkontaminovanýma rukama). Infekce se snadno přenáší znečištěnýma rukamana všechny předměty, se kterými ruce nemocného přicházejí do styku, jakojsou kliky u dveří, vodovodní kohoutky, ručníky, ruce jiných osob nebokontaminované potraviny. Pro zamezení šíření je nutné důsledně dbát naosobní hygienu, zejména hygienu rukou.Rotaviry způsobují lokální epidemie v dětských kolektivech (jesle, školka,kojenecké odd. apod.). V roce 2011 bylo v Moravskoslezském kraji hlášeno803 laboratorně potvrzených rotavirových infekcí, v roce 2012 došlok mírnému poklesu. Bylo hlášeno 579 onemocnění, přičemž nejvyšší výskytbyl zaznamenán ve věkové skupině 1- 4 roky.Noroviry jsou hlavními původci epidemií v zařízeních pro seniory, vezdravotnických zařízeních, na výletních lodích, v armádě apod. Počtyhlášených norovirových infekcí v Moravskoslezském kraji jsou již 2 roky téměřneměnné. V roce 2011 bylo laboratorně potvrzeno 114 norovirových infekcía v loňském roce 113. Nejvyšší výskyt byl zaznamenán ve věkové skupině nad15 let.Mezi vzdušnými nákazami a nemocemi provázenými vyrážkou bylynejčastěji hlášeny plané neštovice. Ve srovnání s loňským rokem došlos poklesu hlášených onemocnění. Celkem bylo hlášeno 4 202 onemocnění,což představuje pokles o 37 %. Pokles počtu hlášených onemocnění bylzaznamenán rovněž u epidemického zánětu příušnic. V roce 2011 bylohlášeno 111 případů, v roce 2012 již jen 77. O čtvrtinu poklesl počet hlášenýchonemocnění spálou. Onemocnění spalničkami ani zarděnkami nebylohlášeno.Celkový počet onemocnění virovou žloutenkou (hepatitidou) v roce 2012poklesl na 140 případů. Z toho počtu nejvyšší podíl připadá na žloutenku typuC (VHC) – celkem 83 onemocnění, 14 akutních forem a 69 chronických forem.Situace ve výskytu VHC je již 2. rokem neměnná.Virus hepatitidy C se přenáší především krevní cestou. Přenos sexuálnímstykem je spíše ojedinělý, rovněž tak přenos z matky na dítě. Virová žloutenkatypu C je nejčastější krví přenosnou infekcí ve skupině injekčních uživatelů drog.V akutním stádiu je VHC často nerozpoznána, z důvodu nekomplikovaného,bezpříznakového průběhu. Do chronicity přechází 50 - 75 % infikovaných.Chronická forma onemocnění bývá zpravidla diagnostikována při jiném typuvyšetření. Nerozpoznané a neléčené chronické infekce žloutenky typu C mohouv konečném důsledku negativně ovlivňovat kvalitu i délku života nemocných,neboť jsou často příčinou jaterní cirhózy a karcinomu jater.Počet hlášených onemocnění virovou žloutenkou typu E (VHE) každoročněstoupá. Celkem bylo hlášeno 26 případů, což představuje nárůst o 290 %.Dříve byla VHE typickou importovanou nákazou cestovatelů do rozvojovýchzemí. V posledních letech je většina onemocnění získána na území Českérepubliky. Příčinou je vysoká promořenost chovů prasat v Evropě i ČR.K odhalení zdroje nákazy spolupracují orgány ochrany veřejného zdravís veterinární službou. U zvířat probíhá onemocnění bezpříznakově.Nejrizikovější je konzumace nedostatečně tepelně opracovaného vepřovéhoa kančího masa (játra, svalovina). Prevencí je dostatečná tepelná úpravamasa a masných výrobků, včetně odděleného zpracování syrovýcha hotových pokrmů, aby nemohlo dojít ke kontaminaci hotových potravin.Samozřejmostí je dodržování pravidel osobní hygieny, zejména mytí rukou.Mezilidský přenos je možný, neboť virus je vylučován stolicí, ale je méněčastý. Onemocnění obvykle nezanechává následky, chronické formy nejsouznámy. Rizikové je zejména pro těhotné ženy. Proti VHE neexistujev současné době vakcína.Ve skupině neuroinfekcí bylo v roce 2012 hlášeno 7 onemocnění vyvolanýchmeningokoky, z tohoto počtu bylo 5 meningokokových sepsí, 1 osobazemřela. Onemocnělo 5 dětí předškolního věku a 2 osoby starší 15 let. Žádnáosoba nebyla očkována. V roce 2012 bylo hlášeno 37 onemocnění klíšťovýmzánětem mozku, což je o 13 případů méně než v předchozím roce.Onemocněly 2 děti předškolního věku, 3 školáci a 32 osob starších 15 let,1 osoba byla očkována. Nejvyšší počet případů byl hlášen z Bruntálska, kterépatří mezi tzv. přírodní ohniska nákazy. Klíšťová encefalitida je přenášenáklíšťaty a je způsobena virem klíšťové encefalitidy. Došlo k navýšení počtuhlášených onemocnění hnisavým zánětem mozku ze 17 na 24 případů,4 osoby zemřely. Nejvyšší podíl mezi neuroinfekcemi představují zánětlivánehnisavá onemocnění mozkových blan, kterých bylo hlášeno celkem 57, cožje o 24 případů méně než v loňském roce.Průběžně monitorujeme proočkovanost proti preventabilním nákazám.Proočkovanost proti žloutence typu B u dětí narozených v roce 1997 dosáhla100 %. U dětí narozených v roce 2008 je proočkovanost 98,2%, u dětínarozených v roce 2009 – 96,1% proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.Proočkovanost proti záškrtu, tetanu a černému kašli je u dětí narozenýchv roce 2009 100%. Přestože se v okolních státech objevuje výskyt spalničeka zarděnek, v ČR a v našem kraji nedochází k epidemickému výskytu těchtoonemocnění a to díky vysoké proočkovanosti proti těmto nákazám.Příznivá epidemiologická situace, charakterizovaná relativně nízkou týdenníincidencí akutních respiračních infekcí (ARI) odpovídající běžnémusezónnímu navýšení v mimoepidemickém období trvala po celý rok 2012.Vyšší výskyt ARI byl již tradičně zaznamenán u předškolních a mladšíchškolních dětí. Počet hlášených infekcí v 1. kalendářním týdnu 2012 dosahoval1 316 případů/100 000 obyvatel, následně došlo k poklesu s dalšímnavýšením mezi 10. a 12. týdnem. Nejvíce nemocných bylo hlášenov 11. týdnu, kdy jejich počet dosahoval 1 707 osob/100 000. V tomto obdobídošlo rovněž k navýšení počtu hlášených onemocnění chřipkou, jejich celkovépočty však byly relativně nízké s maximem v 11. kalendářním týdnu (233nemocných). Po očekávaném poklesu nemocnosti v letním období došlok jejímu opětovnému sezónnímu nárůstu koncem roku, avšak ani v tomtoobdobí nemocnost nepřekročila tzv. epidemický práh. Záněty dýchacích cestzpůsobila celá škála jak virových, tak bakteriálních původců a také bylav populaci prokázána cirkulace virů chřipky A, zejména subtypu A(H1N1) aletaké A(H3N2).Česká republika patří mezi země s nejnižším výskytem tuberkulózy v Evropě,onemocnění má dlouhodobě klesající tendenci. Počty hlášených onemocněnív Moravskoslezském kraji tento trend potvrzují. Počet nově registrovanýchonemocnění se snížil ze 153 v roce 2006 na 81 v roce 2012 (předběžná datak 31. 12. 2012), což představuje snížení incidence z 12,2 na 6,6 případů/100 000obyvatel. Výrazně převažovala plicní forma onemocnění. U dětí do 14 let nebylv roce 2012 zaznamenán žádný nový případ onemocnění tuberkulózou.Nejvyšší výskyt je u osob nad 65 let věku, u mužů se počty nově hlášenýchonemocnění zvyšují již od 45. roku. Nejnižší výskyt je v okresech Opava a NovýJičín.Z méně obvyklých nákaz bylo v kraji zaznamenáno 5 onemocněnílegionelózou, onemocnění skončila úzdravou. Oproti loňskému roku sejedná o pokles o 4 případy.V MS kraji bylo v letech 1988 - 2012 evidováno 132 HIV pozitivních osob,z nich již 16 zemřelo. V ČR je evidováno 1 887 HIV pozitivních osob, zemřelo187 osob. V roce 2012 bylo hlášeno 15 nově diagnostikovaných osob,v loňském roce 8 osob. Nejvíce postiženými jsou mladí lidé ve věku 25 - 34 let,kteří představují 53,8 % nakažených. Nejstarší osobě v době zjištění nákazybylo 67 let. V Moravskoslezském kraji evidujeme 5 osob, u kterých byla HIVpozitivita zjištěna ve věku 15 - 19 let. Rozdělení podle věku a sexuálníorientace odpovídá celorepublikovému trendu. Mezi postiženými je 84 %mužů a 16 % žen. V roce 2012 bylo nejvíce případů nově diagnostikovanéinfekce HIV v Ostravě - 10, následuje Karvinsko se 3 případy a v okrese Opavaa Frýdek-Místek evidujeme po 1 případu.Jelikož je HIV nákaza přenosná sexuálním stykem, je nejlepší prevencídodržování zásad bezpečného sexuálního života (sexuální zdrženlivost,partnerská věrnost a chráněný pohlavní styk). Nemoc je v současné doběstále nevyléčitelná a účinná vakcinace dosud není k dispozici. Léčbaonemocnění potlačuje klinické projevy nákazy. Infikovaná osoba je nakažliváprakticky okamžitě po vniknutí viru HIV do organismu a jeho replikaci vevnímavých buňkách, tedy ještě v inkubační době před rozvojem akutníinfekce. Nakažlivou zůstává až do konce svého života. Stupeň nakažlivosti seliší podle množství vylučovaného viru v závislosti na fázi infekce, ve které seinfikovaná osoba nachází. Největší množství viru se vylučuje v akutním stadiu,méně v době latentní fáze a jeho množství opětovně stoupá v obdobíklinického AIDS.Ovzduší, jako významnou složku životního prostředí, bez které by nebylmožný život, většina lidí vnímá prostřednictvím jeho čistoty či znečištění.Z pohledu celkového složení vzduchu, kde asi 21 % tvoří kyslík a 78 % dusík,jsou přitom v pouhém 1 % objemu obsaženy vzácné plyny, vodní páry a dalšípříměsi, o kterých je vedena hlavní diskuse ve vztahu k možnému vlivu nazdraví a které jsou předmětem výzkumu i monitorování.Největší podíl na znečištění vzduchu představují prachové částice, kterév závislosti na své velikosti, tvaru a složení mohou působit na zdraví buď svýmivlastnostmi, nebo přispívají ke zvýšení zdravotních rizik tím, že slouží jakonosiče dalších látek s nebezpečnými vlastnostmi (chemické látky, alergeny,plísně, mikroorganismy). Míru rizika lze tedy hodnotit ve srovnánís referenčními koncentracemi (limitními nebo doporučenými ) podle úrovněkoncentrací, ve kterých se vyskytují. Podle tohoto přístupu je obsahprachových částic, jejichž referenční koncentrace jsou udáványv mikrogramech, méně rizikový než obsah specifických organických látek,u nichž pro jejich nebezpečnost jsou referenční koncentrace stanovenyv nanogramech (benzo(a)pyren) či dokonce v pikogramech (dioxiny). Velkounejistotou při posuzování vlivu škodlivin v ovzduší na zdraví lidí jespolupůsobení různých látek a jejich následné reakce. Významným činitelemje také rozdílná citlivost osob. Z pohledu délky působení, možných účinků,množství dostupných informací či ovlivňování široké populace lze vlivprachových částic považovat za prioritní. Při hledání možností, jak zlepšitkvalitu ovzduší, by tudíž měl být na prvém místě žebříčku.Z pohledu dlouhodobého sledování kvality ovzduší došlo v průběhu 90. letk prudkému poklesu emisí prachových částic (TZL – tuhých znečišťujícíchlátek) zejména z velkých zdrojů znečištění ovzduší. Tento pokles se všakneprojevil na imisní situaci, ve které byla pozornost zaměřena na problematikumenších zdravotně významných částic (PM10). Vývoj imisní situace přímonesouvisí s pouhou produkcí emisí TZL, ale je ovlivňován i dalšími faktory –zejména meteorologickými a klimatickými jevy.Přes příznivější klimatické podmínky roku 2012 zůstává dalším trvalýmproblémem v kvalitě ovzduší MSK benzo(a)pyren, jehož koncentracepřekračovaly nejvyšší přípustnou limitní koncentraci 1 ng/m3 na všechstanicích, kde je tato škodlivina měřena.V roce 2012 byl proti předchozím rokům zaznamenán pokles průměrné ročníkoncentrace problematické škodliviny se specifickým výskytem v rámci ČR –benzen v Ostravě – Přívoze.Za příznivou skutečnost pro náš region lze považovat výskyt kovů, který zdesplňuje limitní hodnoty dané zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušía vyhl. č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovněznečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a přismogových situacích, tj. nedochází k překračování přípustné ročníkoncentrace, která je stanovena pro arsen 6 ng/m3, pro kadmium 5 ng/m3, pronikl 20 ng/m3 a pro olovo 0,5 µg/m3.Zájem veřejnosti o čistotu ovzduší je patrný zejména v topné sezóně, kdydochází k nárůstu koncentrací všech znečišťujících látek, které jsou produktyspalovacích procesů. Současně s každoročními klimatickými a meteorologickýmivlivy, typickými pro Moravskoslezský kraj, vznikají tzv. smogovésituace, tj. období se špatnými rozptylovými podmínkami, ve kterýchkoncentrace škodlivin, zejména prachových částic, až několikanásobněpřekračují přípustné limity. Pro tyto situace byl již v minulosti nastavenKrajským regulačním řádem systém vyhlašování signálů upozorněnía regulace, jehož součástí byly i pokyny pro informování veřejnosti.Systém provozovaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje byl v roce2012 v souvislosti s novým zákonem o ovzduší změněn – nyní jsou tyto situacena základě prognózy ve vývoji rozptylových podmínek a aktuálního stavukoncentrací PM10 vyhlašovány přímo ČHMÚ. Úroveň koncentrací je stejná,tj. 100 µg/m3 PM10 jako informativní prahová hodnota (dříve signálupozornění) a 150 µg/m3 PM10 jako regulační prahová hodnota (dříve signálregulace). Pro podmínky vzniku a ukončení smogové situace dle přílohy č. 6zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší například platí, že průměrnáčtyřiadvacetihodinová koncentrace částic PM10 překročila ve dvou po soběnásledujících dnech alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní proúroveň znečištění v oblasti min. 100 km2 hodnotu 100 µg/m3 a zároveň je zaposledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních prodanou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic.Za nedílnou součást informací veřejnosti považuje KHS i doporučení jakpřistupovat k ochraně svého zdraví (zvýšit přísun vitamínů v ovoci a zelenině,dodržovat pitný režim, upravit režim větrání ve svých domácnostech, omezitfyzické aktivity ve venkovním prostředí), ale i jak k nepříznivé situacinepřispívat svým jednáním (omezení individuální automobilové dopravy,nepoužívání nátěrových hmot, lepidel a jiných těkavých organických látek,nespalovat odpady a nekvalitní paliva, v domácnostech nepoužívat otevřenákrbová topeniště). Z poskytovaných informací vyplývá, že lidé by nemělizapomínat na kvalitu vnitřního prostředí, ve kterém pobývají i více než 90 %v průběhu celého dne.V souvislosti s možnostmi prevence nejvíce ohrožené skupiny populace – dětído 18 let je doporučováno v maximální míře pobývat v období smogovýchsituací mimo znečištěné prostředí, kde i krátkodobé víkendové pobyty mohoupřispět k regeneraci organismu. Zdravotní význam však mají delší, min. 10denní ozdravné pobyty, pro které mají některá města našeho regionuvytvořeny dotační programy. Program podpory ozdravných pobytů dětíz oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší byl rovněž vytvořen v rámci Státníhofondu životního prostředí ČR, předškolská a školská zařízení mají rovněžmožnost využívat nabídky zdravotních pojišťoven.O informace o kvalitě ovzduší a související aktivity je ze strany občanůrostoucí zájem a je snahou KHS přispívat k jejich šíření. Mimo informacíz vlastních zdrojů využívá při informování veřejnosti zdroje pořizovatelů dat –ČHMÚ, Zdravotního ústavu Ostrava, Státního zdravotního ústavu, alei dalších orgánů a institucí. Ze zajímavých zdrojů lze doporučit např. webovéstránky www.dychamproostravu.cz. Další možností pro občany, kteří nemajíběžný přístup k internetu je získávání informací formou SMS zpráv, k jejichžodběru se mohou přihlásit např. přes www.infokanal.cz nebo prostřednictvímsvých obecních úřadů.Přestože hlavním gestorem v problematice venkovního ovzduší jeMinisterstvo životního prostředí, podílela se KHS i na některých jehoaktivitách. Jednalo se o zdůraznění zdravotního aspektu například v rámciTýdne za zdravé ovzduší, který byl zaměřen zejména na vliv lokálních topenišťa význam správného topení, připomínkování informačních materiálů čiprezentace na konferenci k problematice ovzduší v Ostravě. Významnouskutečností roku 2012 jsou i jednání s polskou stranou, která mohou mítvýznam v oblasti snižování emisí u velkých průmyslových podniků.Obyvatelé Moravskoslezského kraje využívají k zásobování pitnou vodou vevíce než 95 % veřejné vodovody. V roce 2012 bylo na území krajeprovozováno 21 velkých vodovodů (zásobujících více než 5 000 obyvatel)a 170 malých vodovodů. Většina obyvatelstva je zásobována vodou z povrchovýchzdrojů (74 % obyvatel). Voda z podzemních zdrojů tvoří 12 % dodávky,zbývajících 16 % obyvatel má k dispozici vodu smíšenou (povrchová + podzemní).Dozorujeme rovněž individuální zdroje, které slouží k zásobováníveřejnosti pitnou vodou. Jedná se o 279 komerčních či veřejných studní,zásobujících objekty školských, ubytovacích, restauračních zařízení apod.V roce 2012 bylo provedeno 285 kontrol zásobování pitnou vodou, z toho29 kontrol velkých vodovodů, 175 kontrol malých vodovodů, 27 kontrolveřejných studní a 54 studní využívaných v rámci komerční činnosti.Trend bezproblémovosti velkých vodovodů i nadále přetrvává. Nejčastějipřekračované limity bývají v ukazateli železo, a to zejména v koncovýchčástech starých rozvodů. U malých, převážně obecních vodovodů, byly ze175 provedených kontrol zjištěny nedostatky v 5 případech. V jednom případěbyl vydán zákaz používání vody jako vody pitné pro nevyhovujícímikrobiologický nález. V ostatních případech se jednalo zejména o neplněníjiných povinností provozovatele (rozsah a četnost kontroly, nepodáníinformace o překročení limitní hodnoty apod.).V rámci 27 kontrol veřejných studní byly zjištěny nedostatky ve 4 případech.Ve třech z nich bylo nutno vydat zákaz používání vody k pitným účelům dodoby odstranění závady. Dále bylo provedeno 54 kontrol kvality pitné vodyz komerčních studní. Nedostatky byly zjištěny v 19 případech. V souvislostis nevyhovujícími výsledky bylo vydáno 6 zákazů používání vody k pitnýmúčelům. Za neplnění povinností v oblasti zásobování pitnou vodou bylouloženo celkem 28 pokut ve výši 86 500 Kč.V roce 2012 byly vzorky pitné vody odebírány i v rámci epidemiologickýchšetření průjmových onemocnění. Ve všech případech byly výsledkylaboratorních rozborů vody vyhovující, souvislost mezi kvalitou pitné vodya průjmovým onemocněním nebyla prokázána.Občané mají možnost získat informace o kvalitě pitné vody u dodavatele, neboi na územních pracovištích krajské hygienické stanice, a to na odděleníhygieny obecné a komunální.Kauza metanolDne 6. září 2012, do 30 minut od přijetí zprávy z Nemocnice v Havířověo podezření na otravu 6 osob metanolem z lihovin, zahájila KHS šetřenív nemocničním zařízení s cílem zjistit původ lihovin a následně zabránit jejichdalšímu prodeji. Byla získána informace o konkrétních provozovnách, kdepostižené osoby údajně alkohol zakoupily. Jednalo se o stánek v Havířově-Šumbarku, kde byly objeveny barely s alkoholem a okamžitě zakázán jehoprodej. Z důvodu podezření na spáchání trestného činu případ převzalaPolicie ČR.Kontrola původu alkoholu a zejména lihovin v zařízeních společnéhostravování byla dávno před vypuknutím metanolové aféry běžnou součástístátního zdravotního dozoru. KHS provádí kontroly v provozovnách, které stojíaž na konci distribučního řetězce. Nekontroluje výrobu alkoholu animezičlánky v distribuci jako jsou sklady a malo či velkoobchody, kam vedlystopy případů otrav nebo nálezů metanolu v lihovinách.Vzhledem k tomu, že došlo poškození zdraví konzumentů, byla koordinacepostupu všech složek zúčastněných při řešení situace s metanolem v krajisvěřena ředitelce KHS. V exponovaném období se podařilo denně nasaditpřes 170 pracovníků KHS a ve spolupráci s pracovníky Policie ČR, Celnísprávy ČR, Celně technické laboratoře, HZS MSK, SZPI, ČOI a Krajskéhoúřadu MS kraje vytvořit přes 50 mobilních hlídek a kontrolami geografickypokrýt všechny oblasti MS kraje při kontrolách dodržování mimořádnéhoopatření ministra zdravotnictví, které omezovalo prodej některých lihovin.Žádný z případů intoxikace metanolem v MS kraji nebyl spojen s konzumacílihovin v zařízeních společného stravování. Inkriminované značky lihovin, bylydo oběhu uváděny především mimo oficiální distribuční síť. Tuto skutečnostnaznačují informace o původu lihovin odebíraných v rámci bezplatnéhovyšetření vzorků lihovin v prosinci 2012, kdy občané jako nejčastější způsobnabytí uváděli nákup na tržnici či od podomního prodejce.Postupně bylo v Moravskoslezském kraji intoxikováno 63 osob (13 žen a 50mužů), z nichž na následky intoxikace 21 osob zemřelo (8 žen a 13 mužů).Hospitalizováno bylo 48 pacientů, u dvanácti došlo k trvalému poškozenízdraví. Nejvíce postižené věkové skupiny byly skupiny 55-59 a 60-64 letých.Počet intoxikovaných metanolem v čase (rok 2012)Intoxikace metanolem dle obcíBěhem bezplatných kontrol lihoviny donesených na KHS občany byloprověřeno více než 6 tisíc lahví, odebráno bylo téměř 1 300 vzorků. U 96 vzorkůbyl prokázán nadlimitní obsah metanolu a u 315 vzorků byla zjištěnapřítomnost isopropanolu, který se používá zejména k technickým účelůma jeho přítomnost v lihovině indikuje použití denaturovaného lihu při výrobě.Výsledky laboratorních vyšetření tedy jen dokreslily realitu nákupu lihovin načerném trhu. Takové případy byly předány k dalšímu šetření Policii ČR a Celnísprávě ČR.Od počátku kauzy metanol byly zřízeny informační linky obsluhovanéodbornými pracovníky se zdravotnickým vzděláním, kteří odpovídali dotazyveřejnosti. Dotazy se nejčastěji týkaly příznaků otravy metanolem a možnostívyšetření vzorků zakoupených lihovin. Na internetových stránkách KHS MSKbyl vytvořen zvláštní odkaz s denně aktualizovanými údaji o vývoji situacev kraji, výsledcích kontrolních aktivit a informacemi o rizicích spojenýchs metanolem v lihovinách.Nebezpečné kosmetické prostředkyPři provádění státního zdravotního dozoru byly zjištěny sady plastovýchnehtů, v jejichž složení byla uvedena zakázaná látka dibuthylftalát.Dibuthylftalát může při používání výše uvedených výrobků přestupovat doorganizmu, kde představuje riziko pro reprodukční schopnosti jedince, nebomůže nepříznivě ovlivňovat zdraví citlivých skupin obyvatel.Dále byl zjištěn výskyt přípravku k modeláži nehtů, který obsahovalmethylmethakrylát (MMA). Tato látka může způsobit ve vysoké koncentracidlouhodobé poškození nehtů, má silně dráždivé účinky při vdechování a prokůži.Bylo zjištěno celkem 116 výrobků, které nevyhověly z hlediska značení,případně přítomnosti zakázaných látek, což činí 7,3 % z celkového počtu 1 569kontrolovaných výrobků. Všechny výrobky, které nevyhověly požadavkůmplatné legislativy, byly v průběhu kontrol staženy z prodeje. Za zjištěnénedostatky bylo v roce 2012 uloženo celkem 22 sankcí formou peněžitýchpříkazů v celkové výši 77 000 Kč, průměrná výše sankce činila 3 500 Kč.Kategorizace prací je součástí systému ochrany zdraví před nepříznivýmpůsobením práce. Prostřednictvím kontroly expozice pracovníků faktorůmpracovního prostředí vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěžezaměstnanců faktory, které ze zdravotního hlediska rozhodují o kvalitěpracovních podmínek. Provádí se na základě zhodnocení výskytu a rizikovostifaktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a úroveň zabezpečení jehoochrany.Výsledky kategorizace slouží jako objektivní podklad pro stanovení opatřeník ochraně zdraví při práci a k omezení rizik poškození zdraví. Jedná sepředevším o stanovení minimální náplně a četnosti preventivních lékařskýchprohlídek v rámci závodní preventivní péče a zajištění průběžného sledováníexpozice zaměstnanců faktorům pracovních podmínek měřením. Dále sejedná o opatření technická, organizační a náhradní (režim práce a odpočinku,určení vhodných osobních ochranných pracovních prostředků).Zaměstnavatel je povinen rizika na pracovišti vyhledávat. To znamenávyhledávat rizikové faktory pracovního prostředí, které se na daném pracovištivyskytují nebo mohou vyskytovat při provozování strojního vybavení a technologickýchprocesů.Objektivizace rizik se provádí zejména měřením rizikových faktorů. Nazákladě provedených měření je zaměstnavatel povinen míru rizikajednotlivých faktorů pracovního prostředí vyhodnotit. Při hodnocení sevychází z doby, po kterou je pracovník hodnocenému rizikovému faktoruvystaven (doba expozice), a z výsledků měření jednotlivých faktorů, popř.hodnocení faktorů, u nichž se měření neprovádí (psychická zátěž, zrakovázátěž). Hodnotí se expozice v tzv. charakteristické směně, což je směna, kteráprobíhá za obvyklých provozních podmínek a představuje skutečnou míruzátěže pracovníka faktory pracovního prostředí v běžném provozu.Z hlediska zařazení prací do rizika je u mužů naprosto dominantním faktoremhluk, který se na celkové situaci podílí téměř 40 %. Mezi další významně seprojevující faktory patří nadále vibrace přenášené na ruce (hornictví,strojírenství), které se podílejí 18 %, a fyzická zátěž se 14 % podílem. Vezřejmé souvislosti s útlumem hornictví se snižuje podíl prací v rizikufibrogenního prachu (12 %). U žen se významně uplatňuje faktor biologickýchčinitelů (podíl 22 %), což souvisí s převahou žen pracujících ve zdravotnickýchzařízeních, a fyzická zátěž (vesměs horních končetin), která souvisí zejména sprací v montážních závodech vznikajících hlavně v průmyslových zónách,a tvoří již 27 % žen v riziku. U žen ztratil dominanci rizikový faktor hluk (24 %).Nemoci z povoláníVývoj nemocí z povolání je z dlouhodobého hlediska jak v rámci Českérepubliky, tak v rámci Moravskoslezského kraje příznivý, i když od roku 2004se pokles zastavil. V MS kraji, ve kterém vzniká více než čtvrtinarepublikového počtu nemocí z povolání, však opět dochází k pozvolnémunárůstu.Vývoj nemocí z povolání v ČR a MS kraji - zdroj SZÚVyhlášení diagnostikovaného onemocnění za nemoc z povolání předcházípoměrně složitý proces ověřování profesionality onemocnění – šetřenípodmínek výkonu práce, které provádí orgán ochrany veřejného zdraví.Aby diagnostikované onemocnění mohlo být vyhlášeno jako nemoc z povolání,musí po prokázání profesionality odpovídat požadavkům nařízení vládyč. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve zněnípozdějších předpisů. V tomto seznamu jsou jednotlivé choroby rozděleny došesti kapitol:1 – nemoci způsobené chemickými látkami2 – nemoci způsobené fyzikálními faktory3 – nemoci dýchacích cest a plic4 – nemoci kožní5 – nemoci přenosné a parazitární6 – nemoci způsobené ostatními faktoryZa nejvýznamnější nemoci z povolání lze v Moravskoslezském krajipovažovat onemocnění horních končetin z vibrací a z nadměrné jednostrannézátěže a onemocnění s ohledem na expozici fibrogennímu prachu.Nemoci horních končetin při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními doposudvykazovaly až do roku 2006 stálý pokles. Výsledky posledních let však určitěvedou k zamyšlení. K extrémnímu nárůstu počtu případů až na hodnotu 149došlo v roce 2008. Počty případů v letech 2007, 2010 a 2011 (123, 119 a 111)ale ukazují, že se nejedná pouze o ojedinělou epizodu. Jedná o rizikový faktorpracovních podmínek, který je po stránce prevence nejobtížněji řešitelný.Technicky zatím nejsou dostatečně řešena opatření, která by ovlivňovala mírupřenosu z nástroje na ruku. Osobní ochranné pracovní prostředky praktickyneexistují. Proto zůstává hlavním opatřením omezování doby expozice.Práce spojená s přetěžováním pohybového ústrojí (např. nadměrná zátěždrobných svalových skupin, vysoká četnost vykonávaných pohybů, nevhodnápracovní poloha) je obdobně jako práce spojená s expozicí vibracímpřenášeným na horní končetiny jedním ze současných závažných pracovnělékařských problémů. Toto onemocnění je rozšířeno od výrobních závodů ažpo obchody, zejména pak velké obchodní jednotky. Dalším problematickýmodvětvím se v poslední době ukazují být montážní závody vznikajícív průmyslových zónách, zejména s ohledem na zaměstnávání žen.Po výrazném poklesu v roce 2000 počet případů v posledních 10 letech kolísás minimem 52 případů v roce 2003 a maximem 114 v loňském roce.Od roku 2001 se počet pneumokonióz přiznaných v Moravskoslezském krajiustálil na průměrné úrovni cca 50 případů za rok. Od roku 2007 lze pozorovatmírný nárůst až na 68 případů v roce 2009 a 63 případů v roce 2011. Početpneumokonióz se snižuje zejména u horníků. V tomto pozitivním vývoji seprojevil nejen útlum hornické činnosti, ale zejména se plně osvědčilo zavedenípreventivního přeřazování horníků mimo riziko fibrogenního prachu podovršení nejvýše přípustné expozice.P R O B L E M A T I K A H Y G I E N Y V Ý Ž I V YO C H R A N A Z D R A V Í P Ř I P R Á C IP I T N Á V O D AOnemocnění 2007 2012Salmonelózy 2 000 1 134Bacilární úplavice 57 164Kampylobakterióza 5 296 3 586Virový zánět jater 112 140Lymeská borelióza 387 212Zánět mozku a mozkových blan 144 128Spála 344 524Zarděnky 4 0Plané neštovice 6 420 4 202Příušnice 346 77Svrab 342 504Ostatní infekční onemocnění 3 313 3 227Celkem 18 765 13 898BruntálFrýdek-MístekKarvináNový JičínOpavaOstrava01234563.9.4.9.5.9.6.9.7.9.9.9.10.9.11.9.12.9.13.9.14.9.15.9.16.9.17.9.19.9.21.9.23.9.24.9.25.9.26.9.27.9.28.9.11.10.18.10.19.10.31.10.1.11.10.11.11.11.13.11.18.11.13.12.29.12.počet intoxikovanýchMěsto/obecPočetintoxikovanýchPočetzemřelýchBílovec 1 1Bohumín 3 0Budišov n/B. 5 1Český Těšín 4 1Doubrava 2 0Frýdek-Místek 2 0Havířov 15 8Horní Domaslavice 1 1Karviná 4 2Komorní Lhotka 2 1Návsí 1 0Opava 2 0Orlová 1 0Ostrava 11 3Rychvald 1 0Staré Město u FM 1 1Sudice 2 1Šenov 1 0Třinec 4 1Celkem 63 2105001 0001 5002 0002 5003 000199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011Nemoci z povoláníMSKČRZPRAVODAJKrajské hygienické staniceMoravskoslezského krajese sídlem v Ostravě2013

More magazines by this user
Similar magazines