Příloha 2 - Operační program Životní prostředí

opzp.cz
  • No tags were found...

Příloha 2 - Operační program Životní prostředí

Vzorový příklad „provozní ztráta OH –- výstavba sběrného dvora“PŘÍLOHA 2MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍSTÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČRwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.czZelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500www.sfzp.cz, www.mzp.cz


Manuál pro model „Provozní ztráty” OH v PO4 – Příloha 2OSNOVA1 Charakteristika projektu ................................................................................... 32 Vstupní údaje o Projektu .................................................................................. 33 Postup při vyplňování a řešení projektu ............................................................ 43.1 List „Info“ ......................................................................................................... 43.2 List „Náklady a příjmy - prov. ztráta“ ................................................................ 54 Závěry a Vyhodnocení projektu ........................................................................ 75 Stanovení míry podpory ................................................................................... 82


Manuál pro model „Provozní ztráty” OH v PO4 – Příloha 21 CHARAKTERISTIKA PROJEKTUV rámci projektu je navržena výstavba sběrného dvora. Žadatelem na projekt,respektive vlastníkem a provozovatelem infrastruktury (sběrného dvora) bude město,tzn. veřejný subjekt. Žadatel není plátcem DPH.Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výstavbu sběrného dvora, je tedy projektzařazen dle Implementačního dokumentu Operačního programu Životní prostředí, doprioritní osy 4 - „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologickýchzátěží“, respektive do oblasti podpory - 4.1 „Zkvalitnění nakládaní s odpady“. Jak jev manuálu k Modelu „Provozní ztráty“ v kapitole 1.1 definováno, pro takto zařazenéprojekty, které řeší výstavbu nebo rozšíření sběrných dvorů, lze pro výpočet mírypodpory (dotace z OP ŽP) využít Model „Provozní ztráty“.2 VSTUPNÍ ÚDAJE O PROJEKTUPřehled vstupních údajů o projektu, které jsou nezbytné pro správné vyplnění Modelu„Provozní ztráty“, uvádí Tabulka 1.Tabulka 1: Vstupní údaje o ProjektuInfoPoložka Jednotka HodnotaTyp žadatele veřejný/obec MěstoZahájení realizace projektu Den/měsíc/rok 1. 1. 2013Uvedení projektu do provozu Den/měsíc/rok 1. 1. 2014Provozní náklady projektuRoční množství zpracovaných odpadů t 2 000Elektrická energie Kč/t 25Vodné a stočné Kč/t 3Pohonné hmoty (PHM) Kč/t 50Platba za odbyt odpadů Kč/t 2 000Celkové roční provozní nákladysběrného dvoraPříjmy projektutis. Kč/rok 1 166Úhrady od EKO-KOMu Kč/rok 200Úhrady za VEEZ Kč/rok 100Úhrady za suroviny, zpracované ročněnad rámec kapacity zařízeníCena za jednotku odpadu, zpracovanénad rámec kapacity zařízeníRočně zpracovaný odpad nad rámeckapacity zařízenítis. Kč/rok 300Kč/t 600t 500Celkové roční příjmy projektu tis. Kč/rok 6003


Manuál pro model „Provozní ztráty” OH v PO4 – Příloha 23 POSTUP PŘI VYPLŇOVÁNÍ A ŘEŠENÍ PROJEKTUNíže je uveden postup při vyplňování a řešení projektu na konkrétním příkladu.Členění následujících kapitol odpovídá jednotlivým krokům za sebou tak, jak máZpracovatel postupovat při vyplňování dat do Modelu “Provozní ztráty“.Zpracovatel vyplní postupně odpovídající data do následujících listů v Modelu:• List „Info“• List „Náklady a příjmy - provoz. ztráta“3.1 LIST „INFO“Zpracovatel nejprve vyplní požadované vstupní údaje, jako jsou identifikační údajeo Žadateli a předkládaném projektu (jméno žádajícího subjektu, název projektu, IDprojektu, kontaktní osoba Žadatele, sídlo Žadatele, telefon a E-mail). Dále je nutnévyplnit předpokládané datum zahájení realizace projektu a předpokládané datumzahájení provozu.Poslední položkou, která je zapotřebí v rámci tohoto listu definovat, je typ „veřejnéhosubjektu“, v tomto případě je zvolena možnost „Obec“.Obrázek 1: List “Info”4


Manuál pro model „Provozní ztráty” OH v PO4 – Příloha 23.2 LIST „NÁKLADY A PŘÍJMY - PROV. ZTRÁTA“V rámci tohoto listu vyplní Zpracovatel fixní a variabilní náklady projektu a příjmyprojektu ve stálých cenách na cenové úrovni 2013 (tis. Kč, t). Vzhledem keskutečnosti, že Žadatel není plátcem DPH (viz List „Info“, položka „Má žadatel nárokna vracení DPH?“ nastaveno „Ne“), musí být všechny zadávané hodnoty pro položkynákladů a příjmů zadávány s DPH!Provozní náklady Projektu:Z důvodu, že se jedná o výstavbu zcela nového sběrného dvora, musí Zpracovatelv rámci tabulkové části „Provozní náklady Projektu“ „scénář bez projektu“ vyplnitvšechny hodnoty fixních a variabilních nákladů hodnotou 0.Zpracovatel v rámci tohoto projektu musí vyplnit položky pro jednotlivé nákladyprojektu pouze ve „scénáři s projektem“. Zadání a vyplnění položek pro „scénářs projektem“ (v tis. Kč), musí být vyplněno do roku uvedení projektu do provozu (vizList „Info“, položka „Předpokládané datum zahájení provozu“ nastaveno„01/01/2014“) a tří následujících let (roky 2015, 2016 a 2017).Fixní náklady projektu v roce 2014 se automaticky dopočítají dle zadaných vstupníchhodnot v předdefinovaných buňkách (součet buněk M7 až M11). Celkové fixnínáklady v roce 2014 činí 810 tis. Kč, jednotlivé položky fixních nákladů jsou uvedenyníže:• Osobní náklady spojené s provozováním sběrného dvora byly stanoveny na600 tis. Kč / rok. Dle předpokladu nebude v průběhu jednotlivých let docházetk nárůstu výše osobních nákladů.• Opravy hmotného majetku spojené s provozováním sběrného dvora, bylystanoveny na 10 tis. Kč / rok. Dle předpokladu nebude v průběhu jednotlivýchlet docházet k nárůstu nákladů na opravy hmotného majetku.• Náklady provozního majetku spojené s provozováním sběrného dvora, bylystanoveny na 150 tis. Kč / rok. Dle předpokladu by nemělo docházet v průběhujednotlivých let k nárůstu výše nákladů na provozní majetek.• Režie, poddodávky a ostatní, které souvisí s provozováním sběrného dvora,byly stanoveny na 50 tis. Kč / rok. Dle předpokladu by nemělo docházetv průběhu jednotlivých let k nárůstu výše těchto nákladů.• Položka „Ostatní“ nebyla využita, a to z důvodu, že ostatní předdefinovanépoložky byly pro definování provozních nákladů dostačující.Variabilní náklady se vyplňují v roce předpokládaného uvedení projektu do provozu(rok 2014) a třech následujících let. U každé položky variabilních nákladů Modelautomaticky vypočítá jednotkový náklad (Kč/t), který je vypočten jako celkové nákladydané služby, děleno množstvím odpadů za danou službu. Celkové variabilní nákladyv roce 2014 dosahují výše 356 tis. Kč, jednotlivé položky variabilních nákladů jsouuvedeny níže:• Roční množství produkovaných odpadů je 2 000 tun. Roční variabilní nákladyza spotřebovanou elektrickou energii na likvidaci těchto odpadů je 50 tis. Kč.V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto nákladů.5


Manuál pro model „Provozní ztráty” OH v PO4 – Příloha 2• Celkové roční variabilní náklady za vodné a stočné, při plném využití kapacityzařízení, činí 6 tis. Kč. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchtonákladů.• Celkové roční variabilní náklady na pohonné hmoty, využité při zpracováníodpadů a plném využití kapacity zařízení, činí 100 tis. Kč. V průběhu let nenípředpokládáno navýšení těchto nákladů.• Roční provozní variabilní náklady za odbyt odpadů činí při odbytu 100 tunodpadů ročně, celkem 200 tis. Kč/rok. V průběhu let není předpokládánonavýšení těchto nákladů.Celkové provozní náklady v roce předpokládaného uvedení projektu do provozu (rok2014) jsou vypočteny ve výši 1 166 tis. Kč. Z důvodu, že není počítáno s navýšenímnákladů v jednotlivých letech, tedy zůstává celková výše provozních nákladů nahodnotě 1 166 tis. Kč.Obrázek 2: List “Náklady a příjmy – provoz. ztráta”Příjmy projektu:Z důvodu, že se jedná o výstavbu zcela nového sběrného dvora ,musí Zpracovatelv rámci tabulkové části „Příjmy projektu“ „scénář bez projektu“ vyplnit všechnyhodnoty příjmů na hodnotu 0.Zpracovatel v rámci tohoto projektu musí vyplnit položky pro jednotlivé příjmyprojektu pouze ve „scénáři s projektem“. Zadání a vyplnění položek pro „scénářs projektem“ (v tis. Kč), musí být vyplněno do roku uvedení projektu do provozu (vizList „Info“, položka „Předpokládané datum zahájení provozu“, nastaveno„01/01/2014“) a třech následujících let (roky 2015, 2016 a 2017).U položky „Úhrady za suroviny“, případně „Příjem“, Model automaticky vypočítájednotkový příjem (Kč/t), který je vypočten jako celkové příjmy dané služby, dělenomnožstvím odpadů za danou službu. Celkové příjmy projektu v roce 2014 dosahujívýše 600 tis. Kč, jednotlivé položky příjmů jsou uvedeny níže:• Úhradou od EKO-KOMu, který se podílí zejména na financování nákladů,spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. Ročníúhrada činí 200 tis. Kč/rok. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchtopříjmů.6


Manuál pro model „Provozní ztráty” OH v PO4 – Příloha 2• Úhradou od občanů / společností za VEEZ, což je úhrada za vyřazenéelektronické a elektrické zařízení. Roční částka činí 100 tis. Kč. V průběhu letnení předpokládáno navýšení těchto příjmů.• Úhrady za suroviny. Tato částka zahrnuje příjem za objem odpadů, který je nadrámec stávajícího zařízení (tj. 500 tun) s tím, že roční příjem činí 300 tis. Kč.V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto příjmů.Celkové roční příjmy projektu v roce uvedení projektu do provozu (rok 2014) činí 600tis. Kč, tyto příjmy projektu jsou pro následující roky provozu předpokládány veshodné výši, tedy 600 tis. Kč.Obrázek 3: List “Náklady a příjmy – provoz. ztráta”4 ZÁVĚRY A VYHODNOCENÍ PROJEKTUNa základě výpočtů v listu „Náklady a příjmy – provoz. ztráta“ je prokázáno, že projektdosahuje tzv. „Provozní ztráty“.Z tabulky „Provozní ztráta: Příjmy – Náklady“, respektive z tabulkové části „scénářs projektem“ jednoznačně vyplývá, že v každém roce dosahují „Čisté příjmy“ zápornéhodnoty (566) tis. Kč a tudíž lze projekt zařadit mezi projekty s tzv. „Provozníztrátou“, kdy nemusí být zpracovávána standardní finanční analýza projektu. Jak lzez tabulky taktéž vypozorovat, jsou „Kumulativní čisté příjmy projektu“ v každém rocetaké záporné (jestliže jsou „Čisté příjmy“ v každém roce záporné, musí být potézáporné i „Kumulativní čisté příjmy projektu“).Jak je patrné v tabulkové části „scénář bez projektu“, jsou správně všechny vypočtenéhodnoty rovny 0 (projekt je definován jako projekt na „zelené louce“). Z tohotodůvodu jsou hodnoty v položkách „Čisté příjmy projektu (přírůstkové)“ a „Kumulativníčisté příjmy projektu (přírůstkové)“, rovny vypočteným hodnotám „Čisté příjmy“ a„Kumulativní čisté příjmy projektu“ v tabulkové části „scénář s projektem“.Obrázek 4: List “Náklady a příjmy – provoz. ztráta”7


Manuál pro model „Provozní ztráty” OH v PO4 – Příloha 25 STANOVENÍ MÍRY PODPORYNa základě prokázání „Provozní ztráty“ projektu (sběrného dvora), nemusí Žadatelpro stanovení výše dotace z OPŽP zpracovávat standardní finanční analýzu. Stanoveníodpovídající výše dotace musí být následně stanoveno dle aktuálních metodickýchdokumentů dotačního titulu OPŽP nebo dle podmínek, uvedenýchv aktuální zveřejněné výzvě. 1Maximální výše dotace pro projekty v rámci OPŽP, prioritní osy 4 může býtposkytována dotace z ERDF/FS do výše 85 % celkových způsobilých veřejných výdajůu projektů předkládaných veřejnými subjekty a dotace ze SFŽP/SR kapitola 315 dovýše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů u projektů předkládanýchveřejnými subjekty. Dotace z OPŽP může tedy celkem dosahovat výše 90 %z celkových způsobilých veřejných výdajů u projektů, předkládaných veřejnýmisubjekty. 2Aby mohla být dotace Žadateli přidělena v maximální výši, tj. bez nutnostizohlednění čistých příjmů projektu, na základě prokázání „provozní ztráty“, musí seŽadatel zavázat, že projekt bude i v letech, které nebyly vyplněny v Modelu, taktéž v„provozní ztrátě“, a že tuto skutečnost prokáže/doloží ekonomickými výkazy, kterépřípadná kontrola ze strany SFŽP bude vyžadovat!1 Implementační dokument v platném znění – Operační program Životní prostředí 2007 - 2013. a VýzvaMinisterstva životního prostředí ČR, k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programuŽivotní prostředí“ podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.2 Implementační dokument v platném znění – Operační program Životní prostředí 2007 – 2013.8

More magazines by this user
Similar magazines