je CENTRÁLNÍ NÁKUP

ezak.cnpk.cz

je CENTRÁLNÍ NÁKUP

je CENTRÁLNÍ NÁKUPPMSPEVKOVA ORGANIZACEVejprnická 663/56, 31800 PlzeňVýzvak podání nabidky a prokazáni splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávkapropanu pro vytápění“ zadávanou mimo režim zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platnémznění (dále jen zákona). Veřejná zakázka je zadávána v souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje Č. 1/2011, ozadávání veřejných zakázek.ZadavatelStřední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55, se sídlem Borská 55, 301 00 Plzeňvyzývá k podáni nabídek a prokázání splnění kvalifikačních předpokladů s přihlédnutím k ~ 53 až ~ 55zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka propanu pro vytápění“.1. Informace o zadavateliZadavatelem této veřejné zakázky je veřejný zadavatel,Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55se sídlem Borská 55, 301 00 PlzeňlČ: 00497061www.souylzen.czzastoupené: Mgr. Miloslavem šteflkem, ředitelemKontaktní osoba ve věci této veřejné zakázky:Ing. Luboš Soutner, zástupce ředitele pro rozvoj a provoze-mail: soutner sou zen.czZadavalelje ve vybčrovem Pizeni zastoupenCentrálním nákupem, příspěvkovou organizacise sídlem: Vejprnická 663/56,31800 Plzeňzastoupený Liborem Palasem, pověřeným řízením Centrálního nákupu, příspěvkové organizaceKontaktní osoba ve věci této veřejné zakázky:Bc. Iveta Fojtíková, odborný referente-mail: iveta.foitikova(ä1cnyk.cz2. PreambuleTato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných uchazeču v ramci zadánízakázky malého rozsahu na dodávky.Při zadávání veřejné zakázky zadavatel postupuje podle Směrnice Rady Plzeňského kraje Č. 1/2011,o zadávání veřejných zakázek.Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka propanu pro vytápění“nepřesáhne Částku I 960 000,-KČ bez DPH.


. CENTRÁLNÍ NÁ ui‘PRISPEVKOVA ORGANTZACEVejprnická 663/56,31800 Plzeň3. Název veřejné zakázky„Dodávka propanu pro vytápění“4. Druh veřejné zakázkyVeřejná zakázkadodávky5. Předmět plněníPředmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu propanuvčetně dopravy a přečerpáni do nádrží na základě dílčích objednávek zadavatele, pro topení a ohřevteplé vody a s tím související instalace a pronájem zásobníků (2 x 2,lt OF) na uloženi plynu, zajištěnisouvisejících povoleni a předepsaných revizí stanovených příslušnou legislativou.Předpokládaný objem dodávek zkapalněného uhlovodíkového plynu propanu je 15 tun zkapalněnéhoplynu propanu za rok.Každý přepravní prostředek (cisterna)musí být vybaven měřícím zařízením. Před a po každém stáčeníumožní uchazeč zadavateli kontrolu dodaného a předaného množství paliva.Obsluha vozidla bude prokazatelně proškolena, poučena a obeznámena s přislušnými provozními,bezpečnostními i požárními předpisy, a to všeobecnými i místními.Palivo bude na odběrné místo uchazečem dodáváno pouze v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodln.Smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.6. Doba a místo plněniZahájeni plněni 3. října 2011. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhutou3 měsicu.Místem plnění veřejné zakázky je Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, dílny odbornéhovýcviku Borská E421, 301 00 PlzeňUchazeč bere na vědomí, že musi byt dodrženy Ihuty na instalaci zásobníků a zahájení dodávky plynu ato nejpozději do 3. října 2011.V případě, že bude uchazeč v prodlení s instalací zásobníků nebo se zahájením dodávky plynu, jepovinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši I 000,-Kč z ceny každého dílčího předmětu bezDPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě že uchazeč prokáže, že prodlení vzniklo zviny na straně zadavatele, zanikne zadavateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Uchazeč nenív prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.7. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečeUchazeč musí prokázat splnění kvalihkace takto:a) Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč čestným prohlášením, které je přílohouč. 2 této výzvy a to v těchto bodech:- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení,trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosu z trestné činnosti, podílnictví,přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém činu, nebodošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (u právnické osoby totomusí splňovat statutární orgán nebo člen statutárního orgánu),- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětempodníkání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení


. CENTRÁLNÍ NÁKUPPRISPEVKOVA ORGANIZACEVejprnická 663/56,31800 Plzeňza spácháni takového trestného činu (u právnické osoby toto musí splňovat statutárníorgán nebo Člen statutárního orgánu,- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formoupodpláceni podle zvláštního právního předpisu,- vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenčniřízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenČni návrh nebyl zamítnutproto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladu insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurszrušen proto, že majetek by] zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podlezvláštních právních předpisů,- uchazeč není v likvidaci,- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v Českérepublice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a tojak v Českérepublice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocněuloženo kárné opatření,- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.Toto čestné prohlášení je přílohou Č. 2 této výzvy a bude podepsáno osobou oprávněnou jednatza uchazeče.b) Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který předloží následující doklady:- výpis z obchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán, či výpisem zjiné obdobné evidence,pokud je v ní zapsán,- doklad o oprávněni k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahuodpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušnéživnostenské oprávnění či licenci.Splněni profesních kvalifikačních předpokladu uchazeč prokazuje předložením prostých kopiitěchto listin, postačuje i prostý výpis z veřejně dostupných elektronických rejstříků. Tytodoklady nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno sp]nění kvalifikace, starší90 kalendářních dnů.c) Ekonomické a finanční předpokladyUchazeč předloží údaje o celkovém obratu dosaženého v poslednich třech letech a to ve forměúčetní závěrky za předcházející tři účetní období, ve výši min. 3 mil. KČ v souhrnu.Jestliže uchazeč vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětuveřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období odsvého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.Pokud není uchazeč z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomického afinančního předpokladu způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn jej prokázat i jinýmirovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jinédoklady odmítnout.Uchazeč předloží kopii pojistné smlouvy (příp. pojistného certifikátu či jiného dokladu opojištění), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetíosobě, minimální výše pojistného 2 mil. Kč. Smlouva musí být již účinná k datu podánínabídky.Pokud není uchazeč z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomického afinančního kvalifikačního předpokladu zpusobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn jejprokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivníchdůvodů tyto jiné doklady odmítnou.


i CENTRÁLNÍ NÁKUPPRISPEVKOVA ORGAN1ZAC~Vejprnická 663/56‘ 31300 Plzeň8. Požadavky na způsob zpracováni nabídkové ceny vč. platebních podmínekUchazeč zpracuje nabídkovou cenu dle následujícího členění:nabídková cena = (propan ANSI x kurz USD CZK, vyhlášeny ČNB pruměr za minuly měsic)pevná složka nákladu uchazeče (zahrnující dopravu a přečerpání)Cena bude stanovena bez DPH a spotřební daně. Cena bude přepočtena prurněrným kurzemUSD CZK měsíce předcházejícího měsíci dodávky podle ČNB.Pro stanovení nabídkové ceny uchazeč použije ANSI vypsane k 1.9.2011 a kurz ČNB za měsícsrpen 2011.Nabídkovou cenu uvede uchazeč do krycího listu, který je přílohou č. I této výzvy, v následujícímčlenění:a) Cena za pevnou složku nákladů na I tunu zkapalněného plynu zahrnující dopravu a přečerpánív Kč bez DPH, DPH v % a v Kč, včetně DPH v Kčb) Cenu za hunu zkapalněného plynu dle výše uvedeného vzorce bez DPH v Kč, DPH v °o av Kč, včetně DPH v Kč.c) Cenu za dodávku zkapalněného plynu včetně dopravy a přečerpání za 4 roky 60 hm, bezDPH v Kč, DPH v O‘~ a v Kč, včetně DPH v Kčd) Cenu za poskytnutí 2 nadzemních nádrží o objemu 2, It (Sm3) za 4 roky bez DPH v Kč, DPH va Kč, včetně DPH v Kč.e) Celková nabídková cena veřejné zakázky součet hodnot bodu b) a c).Zadavatel limituje výší celkové hodnoty této veřejne zakázky částkou I 960 000,-Kč bez DPH, která jehorní hranicí pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka propanu pro vytápění“.Zadavatel vyřadí z výběrového řízení nabídku, která uvedenou cenu překročí.Platební podmínkyZadavatel nebude poskytovat zálohy.Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Fakturacebude prováděna po každé dodávce. Součástí faktury bude výpis kurzovního lístku ČNB (kurzudevizového trhu měsíční pruměr USD CZK) za předcházející měsíc a kotovaná cena na daný měsícdle ANSI (výpis z ANSI), dodací nákladní list a stáčecí lístek. Splatnost daňových dokladu (faktur)bude 14 dnů.Fakturace za poskytnutí nádrží dle podmínek prodávajícího, včetně revizí na dobu nájmu podle platnýchpředpisů.Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu zadavatele.9. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové cenyZadavatel připouští změnu nabídkové ceny změnou světových cen ropy, kurzu světovych měn (USD,EUR), inflací, deflací. Uchazeč uvede přesný způsob výpočtu případné změny ceny a uvede způsobprokazování této změny zadavateli.10. Další požadavky zadavateleUchazeč vypracuje návrh smlouvy, který bude v souladu s právními předpisy a legislativou upravujícídodávky plynu (zkapalněného uhlovodíkového plynu propanu). Předmětem smlouvy bude závazekuchazeče poskytnout dodávky propanu v souladu se zadávacími podmínkami, pronájem nádrží na plyn,doprava, proškolení a další náležitosti dle čI. S a 6 této výzvy.Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,který bude respektovat veškeré požadavky zadavatele a nesmí obsahovat ustanovení k tíži zadavatele.


. CENTRÁLNÍ NÁKUPPŘiSPĚVKOVÁ ORGANIZACEVejprnická 563/56,31800 Plzeň11. Požadavek na obsah a dodání nabídkyNabídka musí obsahovat- krycí list nabídková cena, zpracovaná dle bodu 8 teto vyzvy, příloha Č. I- návrh smlouvy- doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle bodu 7 této výzvyNabídka bude podána v elektronické podobě na adrese h 5: ezak.cn k.czl a to nejpozději do 10:00hodin 14.09.2011.Na adrese https: ezak.cnpk.cz/ bude probíhat dne 16.9.2011 elektronická aukce, ke které budouuchazeči, kteří podali nabídku, jejich nabídka je úplná a prokázali splnění všech kvalifikačníchpředpokladů, pozváni přes E-ZAK elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek. Předmětemaukce bude cena pevné složky nákladů uchazeče na I tunu zkapalněného plynu včetně dopravy apřečerpání a cena za poskytnutí 2 nadzemních nádrží v Kč bez DPH.12. Prohlídka místa plnění:Uchazeč je oprávněn k prohlídce místa plněni po předchozí domluvě s výše uvedenou kontaktní osobouzadavatele.13. Hodnocení nabídek:Hodnotícím kritériem pro zadáni veřejné zakazky malého rozsahu s názvem „Dodávka propanu provytápění“ je nejnižší celková nabidková cena v Kč bez DPH.14. Závěrečná ustanoveni:Odstraněni puvodnich zásobníku není požadováno po vítězném uchazeči. Dokumentace současnéhopřipojeje k dispozici u zadavatele, potřebné revize či stanoviska bude zadavatel požadovat odvybraného dodavatele. Zvláštní povolení k nákupu ropných produktu zajistí zadavatel.Zadavatel si vyhrazuje právo- odebrat množství zkapalněného plynu dle svých aktuálních potřeb- změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky v této výzvě k veřejné zakázce malého rozsahus názvem „Dodávka propanu“,- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarovanéuchazečem v nabidce,- jednat s uchazečem o konečné podobě návrhu smlouvy,- zrušit tuto veřejnou zakázku bez udání duvodu kdykoli do doby uzavření smlouvy,- nehradit náklady na účast ve výběrovém řízení, nevracet uchazeči nabídku.Dodatečné informace budou uveřejněny dálkovým přístupem na adrese https. ezak.cnyk.czlProti úkonům zadavatele v rámci této veřejné zakázky není možné podat námitky.vPlznidne 7 9Přílohy:Příloha č. IKryci listMgr. Miloslav Šteffekředitel Středního odborného učiliště stavebníhoPříloha č. 2- Prohlášení ( STŇEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚSTAVEBNÍ,L Plzoň. Borská 55

More magazines by this user
Similar magazines