zde - VÚRV v.v.i

vurv.cz

zde - VÚRV v.v.i

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHUVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKYVýzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507, vyhlašujepodle § 7 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výzvuk podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:Rekonstrukce třetího nadzemního podlaží, střešního a obvodového pláště správníbudovy a oplocení výzkumné stanice VÚRV, v.v.i. v Liberci.Vymezení plnění veřejné zakázky: zakázkou je dokončení – druhá etapa stavebnírekonstrukce správní budovy výzkumné stanice, při které bude provedeno: nová střešníkonstrukce s výměnou krytiny, nový hromosvod, kompletní vestavba podkroví v třetímnadzemním podlaží spolu s výměnou inženýrských sítí, zateplení stropu chodby z vnitřnístrany, zateplení fasády s kačírkem kolem objektu, nové oplocení s vjezdovou bránou.Součástí zadání je rozpis prací a výkaz výměr k nacenění, který tvoří přílohu zadání.Informační schůzka spojená s prohlídkou místa plnění je možná dne 3.4.2012 v době od 10hodin. Zájemci se budou hlásit u pana Ing. Jana Gaislera, vedoucího výzkumné staniceVÚRV, v.v.i., v Liberci – Růžodole, Rolnická 85/6. Tel.: 484800562 nebo 733536303.Doba plnění zakázky: zahájení prací dne 15.5. 2012 a ukončení díla do 15.8.2012.Místo plnění zakázky: správní budova a areál výzkumné stanice VÚRV, v.v.i. v Liberci,Rolnická 85/6, 460 11 Liberec 11.Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky:Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněnýmzástupcem uchazeče a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka bude tvořitjeden celek a bude předložena v jednom výtisku.Nabídka bude seřazena do těchto oddílů :• Obsah nabídky• Cenová nabídka a oceněný výkaz výměr který tvoří přílohu zadání• Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče s uvedenímkonečné ceny za dílo, platebních podmínek, způsobu a času zhotovení díla, záruk,smluvních pokut, způsobu předání díla a ostatních smluvních ustanovení.• Harmonogram plnění díla s uvedením předpokládaných finančních objemů plnění• Případné další přílohy a doplnění nabídky• Čestné prohlášení o pravdivosti údajůNabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami arazítky uchazeče a zřetelně označených „stavební úpravy objektu VS Liberec“. Na obálcebude dále uvedena adresa uchazeče.Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: Vybraný uchazeč prokáže základníkvalifikační předpoklady podle §53, zákona o veřejných zakázkách, a profesní kvalifikačnípředpoklady předložením dokladu o oprávnění k podnikání.Požadavky na platební podmínky: zhotovitel bude fakturovat dílo na základě vzájemněodsouhlasených etap skutečně provedených a předaných prací. Zadavatel zálohy neposkytuje.Konečná fakturace do výše celkové ceny za dílo bude provedena po dokončení zakázky nazákladě objemu skutečně provedených prací, po předání díla bez vad a nedodělků, formoupředávacího protokolu.V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla, bude zadavatelem uplatněna pozastávkaplatby do výše 10% z celkové ceny díla, až do doby jejich odstranění.


Lhůta pro podání a doručení nabídek: zájemci podají své nabídky do 16.4.2012 do 10hodin.Místo pro podání nabídek: nabídky mohou zájemci doručit osobně do kancelářesekretariátu OHS VÚRV, v.v.i., v Praze – Ruzyni, Drnovská 507, nebo poštou na adresu:Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, do16.4.2012 do 10 hodin v uzavřené obálce s označením: "stavební úpravy objektu VSLiberec".Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16.4.2012 v 10:30 hodin v hlavní budově sídlazadavatele na adrese Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Drnovská 507, 161 06 Praha 6,v zasedací místnosti č. 303. Při otevírání obálek mohou být přítomni zástupci uchazečů.Způsob hodnocení nabídek: nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti avýše nabídkové ceny. Hodnotící kriteria a váhy těchto kriterií na základě kterých budounabídky hodnoceny:Výše nabídkové ceny včetně DPH (váha kriteria 80%)Lhůta realizace zakázky (váha kriteria 10%)Délka záruk za dílo (váha kriteria 10%)Zadávací lhůta: Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 30 dnů.Zvláštní ustanovení: realizace zakázky bude probíhat za provozu v objektech zadavatele azhotovitel tím bude časově a prostorově omezen.Praha dne 27.3.2012Dr. Ing. Pavel Čermákředitel VÚRV, v.v.i.

More magazines by this user
Similar magazines