Elektronický obraz smlouvy - Extranet - Kraj Vysočina

extranet.kr.vysocina.cz
  • No tags were found...

Elektronický obraz smlouvy - Extranet - Kraj Vysočina

l"'i ,II' ' •••••'; ' i' f I: (í SmlouvaKUJ IP00UQ JB2o zajištění činnosti koordinátora BOZP(č. smlouvy dodavatele: * )uzavřená ve smyslu ustanovení § 269 odst.2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, veznění pozdějších předpisů1. Smluvní stranyObjednatel; Kraj Vysočinasídlo:Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlavazastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing.Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetkuZástupce ve věcech technických:Ing. Oldřich Homola, odd. správy realit, odbor majetkový KrO Kraje Vysočinatel./fax: 564602326,724650240/564602433iÓ: 70890749DIČ:CZ70890749bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.č. účtu: 4200107994/6800(dále jen „zadavatel stavby")Dodavatel:Irena RybářovéSídlo: Mysletln 39, 396 01 Humpolecjednající:Irena RybářováZástupce ve věcech technických:Irena RybářováOsvědčení o odborné způsobilosti:ev. č. osvědčení 587/OS/AKD/BOZP/Otel./fax:724 875 888/565 322 586IČ:871 53 033bankovní spojení:Česká spořitelna, a.s,č. účtu:366649023/0800(dále jen „koordinátor")uzavírají podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb,(obchodní zákoník) tuto smlouvu:ii. Úvodní ustanoveníPodpisem této smlouvy se koordinátor zavazuje pro zadavatele stavby „Úspory energiev zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologickoporodnickýpavilon" zajistit technické záležitosti specifikované v či. III této smlouvy. Současněse zadavatel stavby zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku III. této smlouvy koordinátorovizaplatit úplatu dle čl. IV této smlouvy. Koordinátor prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornouzpůsobilost.III. Specifikace předmětu smlouvyIII. 1. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované koordinátoremZabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen„BOZP") v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky1


ezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěníbezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).Ilf.1.1. V přípravné fázi stavby zajišťuje koordinátor především tyto činnosti:• v dostatečném časovém předstihu před zadéním díla zhotoviteli stavby předá zadavatelistavby:• přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,• informace o rizicích, která se mohou při realizací stavby vyskytnout,• bez zbytečného odkladu předá, zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré dalšíinformace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které sedotýkají jejich činnosti,• dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizačníopatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovníhoprostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejménatěch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti;• poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištěníbezpečné a zdraví neohrožující práce• odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností sezřetelem na specifická opatření, pracovní nebo. technologické postupy a procesy apotřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby• zpracovává Plán BOZP a zabezpečuje, aby pián BOZP obsahoval, přiměřeně povaze arozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace apostupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravíneohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsouv době zpracování plánu známi• zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátubezpečnosti práceIII.1.2. Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťuje zejména níže uvedené činnosti:• aktualizace plánu BOZP v souvisíosti s příchodem nových dodavatelů, se změnamiorganizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramustavebních prací• koordinace spoíupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření kzajištění bezpečností a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a navšeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně vtěsné návaznosti, s cííem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům apředcházet vzniku nemocí z povolání• vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelůz hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při prováděný daných prací• dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření kzajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo2


technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem navěcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budoubezprostředně navazovat• spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací• sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky nabezpečnost a ochranu zdraví4upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost aochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadujebez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podlepředchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy• provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něžprokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobembyly tyto nedostatky odstraněny• kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílemzamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám• bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotníchrizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací• dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti aochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů• zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem• navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů aorganizuje jejich konání• sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termínyk nápravě zjištěných nedostatků• účastní se porad vedení stavby.IV. Úplata za sjednanou činnost, způsob financováníIV. 1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou ve výši:Celková cena40 000 Kčslovy: .čtyřicettisíckorunčeskýchPozn.:dodavatel je neplátceSmluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumícelková cena.V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady koordinátora spojené sezabezpečením činnosti dle čl. III této smlouvy.IV.2. Úplata dle odstavce IV.1. bude fakturována po skončeni činnosti koordinátora, tj. popředání a převzetí dokončeného díla zadavatelem stavby od zhotovitele stavby. •


IV.3.IV.4,Splatnost faktur je 30 dnů po jejich doručení, přičemž den doručení se rozumí denzapsání faktury do poštovní evidence zadavatele stavby.Kromě povinných náležitosti je koordinátor povinen uvádět v jednotlivých fakturách názevakce „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 11 - Nemocnice Jihlava -gynekologicko-porodnický pavilon".V. Termín plněníV.1. Zahájení činnosti:Sjednanou činnost bude koordinátor provádět s účinností od převzetí všech potřebnýchpodkladů od zadavatele stavby, nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi -předpoklad 4/2012.V.2. Ukončení Činnosti:Po dokončení stavby (podpis předávacího protokolu, případně podpis zápisu o odstraněnivšech vad a nedodělků) - předpoklad 11/2012.V.3 Termín plnění stavebních prací dle Smlouvy o dílo: 4/2012 - 11/2012.VI. Majetkové sankceVI. 1. V případě prodlení zadavatele stavby se zaplacením úplaty za jeho činnost uhradíkoordinátorovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.VI.2. Splatnost výše uvedené sankce se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinnésmluvní straně.VII. Práva a povinnosti smluvních stranVIL1. Způsobí-íi některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnostiz této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit ceiou výši náhradyškody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případnéspory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprvesmírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákolivstrana obrátit na soud.VII.2. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhástrana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíčnívýpovědní lhůtě s účinnosti ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, vekterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zanikázávazek koordinátora uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímtopřerušením činnosti mohla vzniknout zadavateli stavby škoda, je koordinátor povinen natoto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.VII.3. Zadavatel stavby se zavazuje, že zapůjčí koordinátorovi veškerou dokumentaci akce adalší dokumenty vztahující se k předmětné stavbě a k činnosti koordinátora. Po skončeníčinnosti die této smlouvy je koordinátor povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumentyvrátit.VIII. Závěrečná ustanoveníVIII.1. Pro ostatní vztahy neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení Obchodního4


zákoníku č. 513/1991 Sb.VIII.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo ukončit pouze na základě dohody obou smluvních stranv písemné formě. Zadavatel stavby si vyhrazuje právo ukončit smlouvu bez dalších nárokukoordinátora na odměnu, příp. náhradu souvisejících nákladů v případě, že předmětná akcenabyla vůbec zahájena a v daném účetním období nebude realizována. V tomto případě jesmlouva ukončena dnem doručení oznámení zadavatele stavby o této skutečnostikoordinátorovi.VIII.3. Koordinátor prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti sezadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež byodporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízelžádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavateluzavřel smlouvu, a že se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.VIÍI.4. Zadavatel stavby má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněnímúčelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začínáběžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručenokoordinátorovi.VIII.5. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutímobou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.VIII.6. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran. Smlouva je vyhotovena apodepsána ve třech originálech, z nichž dvě obdrží zadavatel stavby a jednu koordinátor.V Jihlavě, dne:. 05. 04. 2012v Jihlavě dne:Za koordinátora:za zadavatele stavby:Irena Rybářová'IRENA KYIÍAŘOVÁkoordinátor BOZP na staveniSMMyslelfn 39, 396 01 Humpole.IC: 87! 53 03?Ing.LfDor Jouklnáměstek hejtmana krajepro oblast'dopravy a majetku5

More magazines by this user
Similar magazines