Vlevo: VÚLHM Jíloviště-Strnady, Praha 5 Zbraslav vpravo ... - mskis.cz

mskis.cz

Vlevo: VÚLHM Jíloviště-Strnady, Praha 5 Zbraslav vpravo ... - mskis.cz

VI.Cena díla1. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu, stanovenou ve smysluustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,dohodou.2. Tato cena činí :Cena v Kč za: Cena v Kč bez DPH DPH 19 % Kč Cena v Kč včetně DPHza dobu plněnípředmětu tétosmlouvyCena bude uhrazena na účet zhotovitele na základě vystavených faktur - daňových dokladův návaznosti na věcné a časové plnění.3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, s výjimkou případu změny sazebDPH a zákonných poplatků.VII.Platební podmínky1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla prostřednictvím dílčích plateb na základěvystavených daňových dokladů na základě písemných zpráv o stavu plnění činnosti,vystavených v termínech uvedených v ustanovení čl. II, odst. 9 a 10 této smlouvy, ve výši:Číslo dílčíplatbyCena bez DPH(v Kč)DPH 19 %(v Kč)Cena vč. DPH(v Kč)Termínvystavení daň.dokladunejpozději do1 10. 4. 20075 10. 12. 20072. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 14 kalendářních dnů po jejich obdrženíobjednatelem. Daňový doklad zhotovitele musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené v § 28zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.VIII.Sankční ustanovení1. Pro případ prodlení objednatele s platbou, na níž vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatelzhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.2. V případě, že zhotovitel závažně poruší své povinnosti stanovené touto smlouvou, příslušíobjednateli smluvní pokuta ve výši, stanovené touto smlouvou. Za závažné porušení smlouvyzhotovitelem se pro účely této smlouvy považuje:a) porušení povinností stanovených v ustanovení čl. II, odst. 1-8 této smlouvy,b) nepředání písemných zpráv v termínech, uvedených v ustanovení čl. II, odst. 9 a 10 tétosmlouvy.Strana 3 (celkem 4)

More magazines by this user
Similar magazines