Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7. RP

tc.cz

Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7. RP

Příklad č. 1 – Negativní vymezení stávajících znalostíDo projektu v rámci priority ICT (dále jen „ICT projekt“) vstupuje partner A – univerzita s technickýmzaměřením, která má tři fakulty (strojní, stavební, informatiky ). V rámci negociací (typickypři sjednáváni konsorciální smlouvy) s dalšími partnery ohledně vymezení stávajících znalostí,tj. dohodě o tom, které znalosti partnera A budou zpřístupněny pro potřeby realizace projektu,partner A uvede, že znalosti, které mají fakulty strojní a stavební nejsou relevantní, tj. potřebné,pro realizaci ICT projektu, a proto nebudou zpřístupněny. Zároveň partner A sjedná nezpřístupněnísvého tajného know-how na rozeznávání obrazu, které vlastní fakulta informatiky, ale kterénení potřebné pro projekt. Následně tedy stávající znalosti partnera A jsou tvořeny všemi znalostmifakulty informatiky kromě výše zmíněného tajného know-how.3.2.2 Nové znalosti (Foreground)Nové znalosti (Foreground) jsou výsledky, které byly vytvořeny v průběhu řešení projektu, bez ohleduna to, zda mohou nebo nemohou být chráněny. Tyto výsledky zahrnují práva související s autorskýmiprávy, chráněnými průmyslovými vzory, patentovými právy nebo podobnými formami ochrany.3.3 VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ NOVÝCH ZNALOSTÍ(JOINT/OWNERSHIP OF FOREGROUND)Nové znalosti vytvořené v projektu jsou ve vlastnictví toho účastníka, který je vytvořil.Tam, kde jsou nové znalosti vytvořené společně více účastníky, to znamená, že novéznalosti není možné rozdělit mezi tyto účastníky, budou nové znalosti spoluvlastněny,pokud se účastníci nedomluví jinak.Spoluvlastníci nových znalostí jsou povinni domluvit se na rozdělení a podmínkáchvýkonu vlastnických práv k novým znalostem. Pokud tak neučiní, použije se subsidiárnírežim, který zajišťuje to, že společně vlastněné nové znalosti mohou být využíványněkterým ze spoluvlastníků, byť spoluvlastníci nedospějí k dohodě.Dále se budeme se zabývat tím, kdo vlastní nové znalosti vytvořené v projektu 7. RP. Vlastnictvístávajících znalostí není účastí v projektu nijak dotčeno – účastník projektu, který vlastní určitéstávající znalosti před zahájením projektu, bude tyto vlastnit i po jeho skončení (pokud se sámnerozhodne převést vlastnictví svých stávajících znalostí na jiný subjekt), proto se dále budemevěnovat pouze novým znalostem.V souvislosti s novými znalostmi je důležité zabývat se v projektech 7. RP otázkou vlastnictví 8a spoluvlastnictví nových znalostí.8Pro zjednodušení bude dále používán termín vlastnictví v souvislosti s novými znalostmi, byť v českém právnímprostředí vlastnictví této majetkové hodnoty (zejména s ohledem na definici tohoto termínu) je přinejmenšímdiskutabilní.14

More magazines by this user
Similar magazines