Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7. RP

tc.cz

Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7. RP

Převod vlastnictví k novým znalostem je možný za podmínky, že partner projektu, který převádívlastnictví ke svým novým znalostem, převede na nabyvatele i své povinnosti související s těmitonovými znalostmi (tj. povinnost chránit, využívat, šířit nové znalosti a umožnit k nim přístupza splnění dalších podmínek – v podrobnostech viz kapitoly č. 3.5, 3.6, 3.7 a 3.8).V případě, kdy konkrétní partner projektu převádí vlastnictví ke svým novým znalostem, je povinenrovněž postoupit povinnost udělit přístupová práva k těmto převáděným novým znalostem(podmínky poskytnutí přístupových práv – viz kapitola č. 3.5 o přístupových právech níže). Protoje povinen:• Uvědomit další partnery projektu o plánovaném převodu svého vlastnického práva alespoň45 dní předem (pokud není stanoveno jinak v konsorciální smlouvě),• poskytnout jim dostatečné informace o nabyvateli, aby mohli ostatní partneři vykonávat svápřístupová práva vůči tomuto nabyvateli.Po oznámení výše uvedeným způsobem může kterýkoli partner do 30 dnů od oznámení (nebov jiné písemně dohodnuté lhůtě) vznést námitky proti jakémukoli plánovanému převodu vlastnictvís odůvodněním, že by tím byla nepříznivě dotčena jeho přístupová práva. Pokud partner prokážemožnost nepříznivého ovlivnění svých přístupových práv k převáděným novým znalostem, nesmíbýt tento převod vlastnictví realizován do doby, než bude dosažena dohoda mezi namítajícím partnerema partnerem zamýšlejícím převést vlastnictví ke svým novým znalostem. Posuzování námitekbude věcí konsorcia samotného, případný spor bude řešen způsobem sjednaným v konsorciálnísmlouvě. Jako úspěšná námitka by zřejmě nebyla posuzována námitka partnera, který by tvrdil,že nové znalosti budou převedeny jeho konkurentovi na trhu, a tím mu bude znemožněn přístup.Určitým druhem zjednodušení (s ohledem na výše zmíněnou povinnost notifikovat každý záměrpřevést vlastnictví k novým znalostem) je možnost uzavřít předem smlouvu mezi všemi partneryprojektu (nebo například v rámci konsorciální smlouvy), na jejímž základě jeden z partnerů (nejčastějiten, který bude uzavření smlouvy iniciovat) bude oprávněn převádět nové znalosti na konkrétněurčenou třetí stranu bez předchozího informování dalších partnerů, tj. ostatní partneři se vzdajípráva být písemně vyrozuměni o zamýšleném převodu a práva vznášet námitky. To znamená, žev případě tohoto smluvního ujednání může tento konkrétní partner převádět nové znalosti na konkrétněurčenou třetí stranu, a další partneři tak nemají možnost namítat proti tomuto převodu.Předtím, než ostatní partneři vyjádří souhlas s touto možností, měli by pečlivě zvážit identitu třetístrany, aby zjistili, zda jejich přístupová práva budou zachována.18

More magazines by this user
Similar magazines