Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7. RP

tc.cz

Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7. RP

o případ, kdy nabyvatel licence (třetí strana stojící mimo projekt) bude na základě licenční smlouvys konkrétním účastníkem projektu povinen umožnit přístup k licencovaným znalostem dalšímúčastníkům projektu v případě, že o přístup písemně požádají a přístup bude potřebný (pro realizaciprojektu nebo následné využití vlastních nových znalostí). Z tohoto plyne, že potenciální přístupovápráva (jak to požaduje čl. II.32.6 MGA) budou pro ostatní účastníky projektu zachována, jinak alelicence bude mít povahu licence výhradní.Příklad č. 6 - přístupová práva a ne/výhradní licencePartner A v rámci ICT projektu zpřístupnil stávající znalosti, se kterými disponuje fakulta informatiky,s tím, že vyloučil mj. know-how na rozeznávání obrazu (viz příklad č. 1). Partner A senásledně rozhodne poskytnout společnosti Y (třetí straně stojící mimo projekt) výhradní licencina vyloučené know-how – toto není problém, jelikož know-how jakožto nerelevantní pro ICTprojekt bylo vyloučeno z definice stávajících znalostí, a tudíž partner B ani partner C k tomutoknow-how nemohou požadovat přístup.Stávající znalosti fakultyinformatikyPartner Avýhradní licenceVyloučené know-how fakultyinformatiky na rozeznávání obrazu,tj. know-how, které není součástístávajících znalostíSpolečnost Ynemohou požadovat přístup, přístup jim nemusí být zachovánPartner BPartner CNavíc se partner A rozhodne poskytnout nevýhradní licenci společnosti Z na další své know-how,které ale už tvoří součást jeho stávajících znalostí. Tato situace není problematická, jelikož na základědefinice nevýhradní licence budou mít partneři B a C zachována přístupová práva a partnerA jim musí zachovat tento přístup (např. i formou vhodného ustanovení v licenční smlouvě).26

More magazines by this user
Similar magazines