Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7. RP

tc.cz

Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7. RP

3.5.9 Přístupová práva a společný právní subjekt (CLS)CLS (Common Legal Structure) je právní subjekt sdružující entity, které rovněž mají právní subjektivitu.Příkladem CLS dle pravidel 7. RP je Evropské hospodářské zájmové sdružení (EEIG – EuropeanEconomic Interesting Grouping).Tam, kde je CLS partnerem projektu 7. RP, IPR pravidla (včetně otázek přístupových práv) seaplikují na CLS, ne na jednotlivé subjekty CLS, které CLS sdružuje. CLS tak bude vlastníkemnových znalostí, které v projektu vytvoří, a ustanovení týkající se přístupových práv se na členy CLSnebudou aplikovat. Avšak převod vlastnictví k novým znalostem z CLS na členy CLS není zakázán,při respektování grantové dohody (přístupová práva jakožto partnera projektu 7. RP pro CLS musíbýt zachována).S ohledem na výše uvedené se doporučuje, aby členové CLS uzavřeli zvláštní dohody týkající se vlastnictvía přístupových práv ve vztahu k novým znalostem vytvořeným CLS jakožto partnerem v projektu.3.6 OCHRANA NOVÝCH ZNALOSTÍ(PROTECTION OF FOREGROUND)Nové znalosti, které jsou hodnotné, mají být chráněny. Pokud není pro cenné novéznalosti zajištěna ochrana vlastníkem a vlastník ani nepřevede nové znalosti na jinéhoúčastníka projektu (případně třetí stranu), který by mohl ochranu zajistit, může vlastnictvínových znalostí převzít Evropská komise a zajistit vhodnou ochranu.Výsledky projektu 7. RP mohou být chráněny právy k duševnímu vlastnictví, např. patenty, užitnýmivzory, autorským právem, ochrannou známkou, průmyslovým vzorem aj.1. Poté, co účastník projektu vytvoří výsledky, stávají se tyto nové znalosti jeho vlastnictvím.V případě, že jsou nové znalosti využitelné komerčně nebo v průmyslu, musí vlastník novýchznalostí zvážit zajištění adekvátní ochrany (formou některého z IPR) s tím, že legitimní zájmydalších účastníků projektu musí být respektovány 30 . S odkazem na možnou využitelnostnových znalostí a legitimní zájmy účastníků projektu tudíž platí, že zajištění ochrany formouzískání některého z práv k průmyslovému vlastnictví není podmínkou. Byť účastník (vlastníknových znalostí) není povinen konzultovat svůj záměr chránit své vlastní nové znalosti s dalšímiúčastníky projektu, měl by tak učinit, aby další účastníci mohli vyjádřit možnou ohroženostsvých legitimních zájmů. Bylo by vhodné, aby byla tato otázka součástí konsorciálnísmlouvy nebo jiných zvláštních smluv.Pokud například účastník dospěje v projektu k technickému řešení, na které je možno udělitpatent, tj. vytvoří vynález a zvažuje podání patentové přihlášky, měl by si být vědom toho, že:30Čl. II.28.1 MGA34

More magazines by this user
Similar magazines