Rekonstrukce ulice Skalní - 1.etapa - výběrové řízení - Město Hranice

mesto.hranice.cz

Rekonstrukce ulice Skalní - 1.etapa - výběrové řízení - Město Hranice

MĚSTO HRANICEMATERIÁLpro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012Bod programu: 15Předkládá:Okruh zpracovatelů:Zpracoval:Rada městaOdbor správy majetkuIng. Radomír BradáčIng. Pavla HynčicováNázev bodu:Rekonstrukce ulice Skalní - 1.etapa - výběrové řízeníNávrh na usnesení:Zastupitelstvo města Hranic po projednání:1. ukládáodboru správy majetku realizovat výběrové řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. oveřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby: Rekonstrukceulice Skalní - 1.etapa, s realizací po částech dle důvodové zprávy.T: 13. 12. 2012O: Ing. Radomír Bradáč2. ukládáfinančnímu odboru zapracovat do rozpočtu města na rok 2013 finanční prostředky narealizaci akce Rekonstrukce ulice Skalní - 1.etapaT: 13. 12. 2012O: Ing. Vladimír Zemek


Důvodová zpráva:Na akci „Rekonstrukci ulice Skalní – 1.etapa“ je zpracována projektová dokumentace azajištěno stavebního povolení.Informace o stavbě:Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:SO 101 – Příprava územíSO 102 – Komunikace a zpevněné plochySO 103 – ChodníkySO 104 – Opěrné zdiSO 105 – KTÚ a SÚ (konečné terénní úpravy a sadové úpravy)SO 106 – Veřejné osvětleníSO 110 – Přeložka slaboproudých kabelůV rámci stavby bude dále provedena přeložka kabelů VN, přeložka nadzemního vedeníNN a přeložka kabelů NN (zemní vedení), tyto přeložky bude provádět ČEZ Distribuce a.s.,finanční podíl města činí 1 936 000 Kč.Předpokládané náklady akce jsou ve výši 35 000 000 Kč včetně DPH, zahrnují cenustavby, podíl na přeložky ČEZ Distribuce a.s., autorský a technický dozor investora. Nákladyna realizaci akce jsou zařazeny do návrhu rozpočtu 2013.Zahájení stavby je závislé na ukončení výběrového řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů.S ohledem na nutnost zajištění dopravní obslužnosti území v maximální možné míře, jerekonstrukce celé ulice Skalní rozdělena na dílčí úseky délky cca 200m, přičemž v úseku kdebude prováděna stavební činnost bude zcela vyloučena doprava. To neplatí pouze pro úsekč.1, kde jsou situovány stavebniny STAMI a kde je třeba zajistit alespoň nezbytnou dopravníobslužnost. Stavební práce v daných úsecích zahrnují jak přípravné práce, tak provedeníkonstrukce vozovky po ložní asfaltovou vrstvu. Poslední fáze realizace stavby zahrnujepokládku horní asfaltobetonové obrusné vrstvy v celém rozsahu stavby, včetně souvisejícíchstavebních prací.Dle zpracované projektové dokumentace by měla začít "Rekonstrukce ulice Skalní -1.etapa"od stavebnin STAMI.Vzhledem k náročnosti stavby, je nutné provádět stavební práce v měsících, kdy jsouvhodné klimatické podmínky. Aby bylo možné stavbu zahájit v měsíci dubnu popř. květnu2013, je nutné zahájit práce na výběrovém řízení již v měsíci říjnu 2012.Odbor správy majetku v 39 týdnu obdržel informaci, že společnost Vak Přerov a.s. budeprovádět stavební činnost na úpravě kanalizace přímo v ulici Skalní v roce 2013 v měsícíchduben až červen, v úseku od křižovatky u Cidemu a.s. směrem ke stavebninám STAMI vdélce cca 160 m – úsek je vyznačen fialově v situačním plánu, který je přílohou tétodůvodové zprávy. Dále pak bude omezen provoz v ulici Skalní z důvodu výstavby retenčnínádrže Za Račím potokem do 9/2013 – úsek je vyznačen modře v situačním plánu.Odbor správy majetku jednal se zástupcem ČEZ Distribuce a.s. ve věci přeložek VN a NN vulici Skalní a zástupcem ČEZ Distribuce a.s. bylo sděleno:Stávající realizační PD byla připravena k realizaci v roce 2010, ale realizace akceneproběhla. Mezi tím v lokalitě proběhla výstavba nové distribuční trafostanice včetněnových rozvodů NN.S ohledem na nové skutečnosti bude třeba provést revizi zpracované PD s ohledem na nověvybudované zařízení a použité materiály. Na základě „opravené“ PD bude provedenaveřejná zakázka na jejíž základě bude kalkulována cena pro smlouvu o přeložce potažmo2


pro zálohovou fakturu která bude uhrazena před zahájením realizace.Vzhledem ke zkušenostem, které jsou s podobnými pracemi, má ČEZ Distribuce a.s. dokonce roku 2012 velice málo času, aby se výše popsané úkony daly stihnout.Pokud by se vše stihlo administrativně do konce roku 2012, tak by bylo zahájení realizacepřeložek (v lepším případě) možné v březnu příštího roku, za předpokladu správnýchklimatických podmínek (letos v březnu mrzlo, takže nebylo možné provádět stavební práce.).Předpokládaná lhůta provádění prací spojených s přeložením VN a NN je cca 1 měsíc.Přeložení VN a NN musí být provedeno před zahájením prací, které chce provádět městoHranice v ulici Skalní. Platba za přeložení VN a NN musí být provedena městem Hranicezálohově před samotnou realizací přeložek.Vyjádření odboru správy majetku:Odbor správy majetku upozorňuje, že v úseku, kde má probíhat rekonstrukce komunikacebude provádět společnost Vak a.s. stavební činnost souběžně s městem Hranice. MěstoHranice bude závislé termínově na realizaci stavebních prací prováděné Vak Přerov a.s.V případě, že dojde ke zpoždění prací na straně Vak Přerov a.s., dojde k následnémuzpoždění na straně města Hranic. Současně zahájení akce "Rekonstrukce ulice Skalní –1.etapa", bude rovněž závislé na dokončení přeložek ČEZ Distribuce a.s.Další komplikace mohou nastat v tom, že Vak Přerov a.s. a ČEZ Distribuce a.s. budeprovádět výkopové práce v tělese komunikace a město Hranice bude bezprostředněprovádět rekonstrukci této komunikace, pokud nebudou vrstvy dostatečně zhutněny, mohouměstu Hranice následně vznikat potíže s neúnosností podkladních vrstev. V případěrealizace akce v roce 2014 by došlo k „sednutí“ podkladních vrstev ve výkopech a tím by sesnížilo riziko neúnosného podloží.Na základě výše uvedeného je možné akci „ Rekonstrukci ulice Skalní – 1.etapa“ provádětpo částech v letech 2013 a 2014 a to tak, že v roce 2013 by se prováděla část od stavebninSTAMI v délce cca 450 m (celková délka úprav činí 820 m) – tzn. v místech kde nebudeprovádět stavební činnost společnost Vak Přerov a.s. Rozsah realizace v roce 2013 jezaznačen žlutě v situačním plánu, který je přílohou této důvodové zprávy. Zbývající částkomunikace by se realizovala v roce 2014.Odbor dopravy souhlasí s navrženou realizací stavby po částech v letech 2013 -2014.Jednotlivé části realizace stavby v letech 2013 a 2014 budou přesně stanoveny v rámciprojednání zadávací dokumentace pro výběrové řízení.Předpokládané termíny realizace akce:Zahájení 1. části stavby 4-5/2013Ukončení 1. části stavby 7-8/2013Zahájení 2. části stavby 4-5/2014Ukončení 2. části stavby 7-8/2014Výběrové řízení bude vedeno v režimu zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách veznění pozdějších předpisů, jako řízení podlimitní – otevřené.Pokud chce veřejný zadavatel realizovat výběrové řízení v režimu zákona č.137/2006 Sb. zvlastních prostředků, musí mít zabezpečeny finanční prostředky v rozpočtu města.Rada města svým usnesením 1219/2012-RM 39 ze dne 25.9.2012, doporučila zastupitelstvuměsta uložit odboru správy majetku realizovat výběrové řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby„Rekonstrukce ulice Skalní – 1.etapa“.Bez připomínkového řízení3


Přílohy:Situační plán.9.pdf4

More magazines by this user
Similar magazines