Celý článek v PDF

ducr.cz
  • No tags were found...

Celý článek v PDF

*crdux0061cae*CRDUX0061CAEDRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADYČ. j. došlého dokumentu: 57268/2013-O12 V Praze dne: 29.07.2013Sp. Zn.: OU-JOU0027/13 Telefon: +420 602 686 749Č. j.: DUCR-41292/13/Bg E-mail: bejvlova@ducr.czOprávněná úřední osoba: Bc. Radka BejvlováVeřejná vyhláškaOznámení o zahájení správního řízeníDrážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 a § 55 zákona č. 266/1994Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“)oznamujepodle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „správní řád“), že dne 24. 7. 2013 na základě žádosti právnické osobyČeské dráhy, a.s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 a identifikačním číslem70994226, bylo zahájeno správní řízení ve věci změny kategorie regionální dráhy „KolejištěDKV Plzeň, PJ Plzeň, PP Mirošov“ v železniční stanici Mirošov na kategorii vlečka.Předmětná regionální dráha je zaústěna do regionální dráhy Rokycany - Nezvěstice koncovýmstykem výhybky č. 8 v km 7,820. Začátek předmětné regionální dráhy je v km 7,820 (≡ GPS49°41′59,4"N, 013°39′58.0"E) regionální dráhy Rokycany - Nezvěstice. Předmětná regionálnídráha je ukončena zarážedly kusých kolejí č. 3b v km 7,915 (GPS 49°41′57.0"N,013°39′56.9"E) a č. 5b v km 7,915 (GPS 49°41′56.9"N, 013°39′57.1"E). Celková stavebnídélka dráhy „Kolejiště DKV Plzeň, PJ Plzeň, PP Mirošov“ je 0,178 km.Správní řízení ve věci změny kategorie regionální dráhy „Kolejiště DKV Plzeň, PJ Plzeň,PP Mirošov“ v železniční stanici Mirošov je vedeno Drážním úřadem podle § 3 odst. 2zákona o dráhách. Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout u Drážníhoúřadu, sekci provozní, oblast Plzeň, Škroupova 11 (po předchozí telefonické domluvě).Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadupísemnou plnou moc.Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):1. České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 12. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1Ing. Jan Lehovecvedoucí odboru úředních povolení a licencíStrana č. 1 ze 2 k č.j. DUCR-41292/13/Bg

More magazines by this user
Similar magazines