ZNALECKÝ POSUDEK - Exekutorský úřad Hodonín

exekutorhodonin.cz
  • No tags were found...

ZNALECKÝ POSUDEK - Exekutorský úřad Hodonín

PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!.SPISU: 007 EX 1261/09PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!ZNALECKÝ POSUDEKíslo: 3034 - 132/2010OCENNÍ NEMOVITOSTI V EXEKUNÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ ÚAD V HODONÍNve smyslu §2, odst. 1 zákona . 151/1997 Sb. o oceování majetkuNEMOVITOST :m .p. 310 k.ú. Jindichovice pod Smrkem LV . 181okr. Liberec na pozemku, parc. . 518 zastavná plocha a nádvoíobec: Jindichovice pod Smrkem parc.. 517 orná pdaVLASTNICTVÍ:Eva Mendyszewská, Bednáská 91/6, Liberec II - Nové Msto, 460 01 Liberec 1 Podíl: 1/2Pavel Vig, Jindichovice pod Smrkem 310, 463 65 Nové Msto pod Smrkem Podíl: 1/2Hlavní prelí Dvorní prelíEL OCENNÍ:Exekuní ízení Exekutorského úadu v Hodonín, ve vci oprávnného:Všeobecná zdravotní pojišovna R, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 I:41197518proti povinnému: Pavel Vig, bytem Jindichovice pod Smrkem 310, 463 65 Nové Msto pod Smrkemna základ usnesení ze dne 30.9.2010OBJEDNATEL:ZHOTOVITEL:Exekutorský úad v Hodonín Mgr. Kamil Braník ing. František Dobiáš tel: 518120115Sadová 15, 695 01 HodonínPerunská 46, 695 04 HodonínDatum místního šetení: 18.11.2010 Datum zpracování: 24.11.2010Poet stran celkem: 15 Poet vyhotovení: 3 Poet píloh: 1Vyhotovení .3


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!OBSAH POSUDKU:NálezPosudekA) Popis objekt, výmra, hodnocení a administrativní ocenníB) Výpoet ceny porovnávacím zpsobemC) Výpoet ceny výnosovým zpsobemD) Výpoet vcné hodnotyE) Zjištní obvyklé cenyF) RekapitulacePDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!NálezZnalecký úkoledmtem ocenní je nemovitost:m .p. 310 vetn píslušenstvíLV . 181 pro k.ú. Jindichovice pod SmrkemSouvisející pozemek:.parc.518 zastavná plocha a nádvoí o výme 537m 2.parc.517 orná pda o výme 550m 2Zjistí seObvyklá cena nemovitostipodle stavu ke dni 18.11.2010.Informace o nemovitostiNázev nemovitosti: Rodinný dm .p.310, vetn písl.Adresa nemovitosti: 463 65 Jindichovice pod Smrkem 310Kraj:Liberecký, Okres: Liberec, Obec:Jindichovice pod Smrkem, Katastrální území:Jindichovice pod SmrkemPoet obyvatel: 675Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 = 35,0000 K/m 2kde a je poet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000)Základní cena podle §28 odst. 1 písm. k) : 35,- K/m 2Prohlídka a zamení nemovitostiProhlídka a zamení nemovitosti bylo provedeno dne 18.11.2010 za pítomnosti p.Viga.Podklady pro vypracování posudku- výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úadu pro Jihomoravský kraj, eský úad zemický a katastrální- SCD, pro LV . 181 k.ú. Jindichovice pod Smrkem, ze dne 14.9.2010- informace, sdlené p.Pavlem Vigem- zjištní na míst samém pi prohlídce nemovitosti dne 18.11.2010.2


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Vlastnické a evidenní údajePDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Podklad: LV . 757 k.ú.Jindichovice pod Smrkem, obec Jindichovice pod Smrkem, okres. LiberecDruh vlastnictví: PodílovéVlastnické právo:Eva Mendyszewská, Bednáská 91/6, Liberec II - Nové Msto, 460 01 Liberec 1 podil: 1/2Pavel Vig, Jindichovice pod Smrkem 310, 463 65 Nové Msto pod Smrkem podil: 1/2Jiná práva: nejsouOmezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu.Exekuní píkaz k prodeji. Jiná omezení nezjištna.Celkový popis nemovitostim .p. 310 s píslušenstvím je situován do bžné zástavby, podél místní komunikace v obciJindichovice pod Smrkem, jako voln stojící. Nemovitost je v obytné zón, mimo centrální ást obce. V míst jeevážn obytná, nízkopodlažní zástavba. Dm je napojen na nadzemní elektrické vedení, plynovod, kanalizacia vodovod nelze pipojit. Využívá se vlastní zdroj vody - studna. Odkanalizování domu je do domovní žumpy.ístup k domu je pímo od zpevnné vozovky. Z ulice je možný vjezd do dvora.m je pízemní, zásti podsklepený, stecha je sedlová, s dlenou krytinou (šablony na laování). Vpodstešním prostoru je vestavno obytné podkroví - jedna místnost a pedsí se schody. Dm jeobdélníkového pdorysu. Obytná ást domu obsahuje v pízemí dva obytné pokoje, kuchy s jídelnou aíslušenství, v podkroví je jedna obytná místnost. Vstup do domu je vchodovými dvemi z ulice do chodby, nakterou navazuje obývací pokoj a ložnice. Chodba je prchozí do dvora. Ve sklep je jedna sklepní místnost,využívaná ke skladování. Je zde rovnž umístná domácí vodárna. Schody do podkroví i do sklepa jsou vinteriéru domu. Píslušenstvím je vstupní chodba, koupelna a WC.V dom nejsou prostory, které by byly zkolaudovány jako provozní, nebo by se k takovému úeluvyužívaly. Z popisu vyplývá, že dm je dle §2 písm. a), bod 2 vyhlášky 501/2006 Sb. charakterizován jakorodinný. Jako obytný, rodinný je také užíván.K domu náleží vedlejší stavby, devné klny ve dvoe a venkovní úpravy - ploty a pozemek parc. . st.518 - zastavná plocha a nádvoí a navazující zahrada, parc.. 517, ozn. jako orná pda. Pozemek, náležející kdomu, zastavná plocha a nádvoí a orná pda, o celkové výme 1087m 2 , je bez trvalých porost. Mimozastavnou ást je využíván jako dvr. Ve dvorní ásti jsou devné, obíjené objekty, na pozemku, parc.. 517 jeumístn sloupový transformátor s nadzemní pípojkou VN, která vede nap pozemkem.Stáí domu nebylo objektivn zjištno. Dle zpsobu výstavby a použitého materiálu se usuzuje na stáívíce než 100 let. Dm byl postaven v míst a ase výstavby tradiní technologií. V prhu užívání byly zejmprovádny opravy, v rámci bžné údržby Nadzemní ást domu je postavena pevážn z kamene a cihel, stropyjsou devné, s omítaným podhledem. V prhu užívání byl dm trvale užíván pevážn k bydlení. Vsouasnosti je dm bžn udržován. Vady ani poruchy statického charakteru nebyly zjištny. V koupeln nenídokonen sprchový kout.3


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!PosudekPDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!A) Popis objekt, výmra, hodnocení a administrativní ocenníOcenní nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky . 3/2008 Sb. ve znnívyhlášek . 456/2008 Sb. a . 460/2009 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona . 151/1997 Sb., ooceování majetku.a) Porovnávací hodnotaa1) Rodinný dm .p.310 - § 26aRodinný dm .p.310 byl vybudován a uveden do užívání ped více než 100 lety. Je pízemní,áste podsklepený, se sedlovou stechou a krytinou ze šablon. Je umístn v bžné obecní zástavb mimocentrální ást obce, jako voln stojící. Ve stešním prostoru je zásti vestavno obytné podkroví, zbytek jevyužíván jako pda. V pízemí je obytný prostor tvoen obývacím pokojem, propojeným s kuchyní a jídelnou aložnicí. Pokoje jsou pístupné z chodby. V podkroví je jeden pokoj.m má standardní vybavení. Koupelna obsahuje vanu a umývadlo a je zde klozetová mísa vevestavném prostoru. Sprchový kout není dokonen a nelze jej využívat. Kuchyn obsahuje dez s teplou,užitkovou vodou a plynový sporák na PB. Základy domu jsou cihelné nebo kamenné, bez hydroizolací, stnyjsou vesms z pálených cihel nebo kamene. Stropy nad pízemím i podkrovím jsou devné s omítanýmpodhledem. Strop ve sklep tvoí cihelná, valená klenba. Podstešní prostor je áste využíván pouze jakoda. Klempíské výrobky jsou z pozinkovaného plechu a to svody i žlaby. Okna jsou devná, zdvojená, dveejsou náplové, devné, lakované, zárubn jsou fošnové. WC je splachovací.Podlahy v obytných místnostech jsou vesms tvoeny betonovou mazaninou s položeným kobercemnebo linem. V chodb je cihelná dlažba. V koupeln je lino. Obklad stn ani soklu vany není proveden. Vytápnídomu je lokální, na tuhá paliva, v koupeln je malý penosný el. pímotop. Píprava teplé užitkové vody je v el.boileru, který je umístn v suterénu. Odkanalizování je do domovní žumpy.Celkový technický stav domu je hodnocen jako prrný, s ohledem na stáí domu a údržbu. Statickézávady v nosných stnách a pkách nebyly. V den prohlídky je dm obydlený.Zatídní pro poteby ocenní:Typ objektu:Rodinný dmPoloha objektu:Liberecký kraj - do 2 000 obyvatelStáí stavby:100 rokZákladní cena ZC (píloha . 20a): 3 440,- K/m 3Zastavné plochy a výšky podlaží:1.PP: 3,15*3,27+4,27*3,05 = 23,32 m 21.NP: 14,03*8,00 = 112,24 m 2Název podlaží Zastavná plocha Konstrukní výška1.PP: 23,32 m 2 1,85 m1.NP: 112,24 m 2 2,70 mObestavný prostor:SPODNÍ STAVBA: (3,15*3,27+4,27*3,05)*(1,85+0,30-0,45) = 39,65 m 3VRCHNÍ STAVBA: (14,03*8,00)*(4,20+3,75)*0,5 = 446,15 m 3ZASTEŠENÍ: (14,03*8,00)*(3,65*0,5) = 204,84 m 3Obestavný prostor – celkem: = 690,64 m 34


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Podlažnost:Zastavná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 112,24 m 2Zastavná plocha všech podlaží: ZP = 135,56 m 2Podlažnost ZP / ZP1 = 1,21PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Výpoet indexu cenového porovnání:Index vybavení:Název znaku . Vi1. Druh stavby - Samostatný rodinný dm III 0,002. Provedení obvodových stn - Typ 1 - Na bázi devní hmoty nezateplené nebo zdivo smíšené I -0,08nebo kamenné3. Tlouška obvod. stn - 45 cm II 0,004. Podlažnost - Hodnota více jak 1 do 2 vetn II 0,015. Napojení na veejné sít (pípojky) - Žádné nebo pouze pípojka elektr. energie I -0,106. Zpsob vytápní stavby - Lokální na tuhá paliva - vodní vytápní je disfunkní. I -0,087. Zákl. píslušenství v RD - Pouze ástené ve stavb nebo úplné podstand. nebo mimo stavbu II -0,05RD8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,009. Venkovní úpravy - Minimálního rozsahu II -0,0310. Vedlejší stavby tvoící píslušenství k RD - Standardní píslušenství - vedlejší stavby celkem III 0,05do 25 m211. Pozemky ve funkním celku se stavbou - Nad 800 m2 celkem III 0,0112. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0,0013. Stavebn - technický stav - Stavba ve špatném stavu – (pedpoklad provedení rozsáhlejších IV 0,65stavebních úprav)Koeficient pro stáí 100 let: 0,6012Index vybavení IV = (1 + Vi ) * V13 * 0,60 = 0,285i = 1Index polohy:Název znaku . Pi1. Význam obce - bez vtšího významu I 0,002. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce II 0,003. Okolní zástavba a životní prostedí - objekty pro bydlení II 0,004. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním sortimentem II 0,005. Školství a sport v obci - žádná základní škola I -0,036. Zdravotní zaízení v obci - žádné zdravotnické zaízení I -0,037. Veejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,008. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,009. Nezamstnanost v obci a okolí - vyšší než je prr v kraji I -0,0610. Zmny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,0011. Vlivy neuvedené - bez dalších vliv II 0,0011Index polohy IP = (1 + Pi ) = 0,880i = 1Index trhu s nemovitostmi:Název znaku . Ti1. Situace na dílím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je výrazn nižší než nabídka I -0,102. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,003. Vliv právních vztah na prodejnost - bez vlivu II 0,003Index trhu IT = (1 + Ti ) = 0,900i = 1Celkový index I = IV * IP * IT = 0,285 * 0,880 * 0,900 = 0,2265


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Ocenní:Základní cena upravená ZCU = ZC * I = 3 440,- K/m 3 * 0,226 = 777,44 K/m 3Cena zjištná porovnávacím zpsobemCP = ZCU * OP = 777,44 K/m 3 * 690,64 m 3 = 536 931,16 KRodinný dm .p.310 - zjištná cena = 536 931,16 KPDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!b) Studnyb1) Studna - § 9Zatídní pro poteby ocenní:Typ studny:KopanáHloubka studny:4,00 mElektrické erpadlo:1 ksKód CZ - CC: 2222Ocenní:Základní cena dle píl. . 10:hloubka: 4,00 m * 1 950,- K/m + 7 800,- Kelektrické erpadlo: 1 ks * 9 480,- K/ks + 9 480,- KZákladní cena celkem = 17 280,- KPolohový koeficient K5 (píl. . 14 - dle významu obce): * 0,8500Koeficient zmny cen staveb Ki (píl. . 38): * 2,2960Koeficient prodejnosti Kp (píl. . 39 - dle obce a úelu užití): * 1,2730Plná cena = 42 930,20 KVýpoet opotebení lineární metodouStáí (S): 100 rokedpokládaná další životnost (PDŽ): 20 rokedpokládaná celková životnost (PCŽ): 120 rokOpotebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 100 / 120 = 83,333 % - 35 775,02 KStudna - zjištná cena = 7 155,18 Kc) Pozemkyc1) Pozemek náležející k domu . p.310 - § 27 - § 32Pozemek sestává ze dvou parcel, zastavné plochy a nádvoí a orné pdy. Oba pozemky jsouohraniené zástavbou a plotem a tvoí spolu jednotný, funkní celek. Pozemek je situován mimo centrální ástzástavby obce, podél místní komunikace. Pozemek je mírn svažitý. Plocha mimo zástavbu je využívána jakodvr a zahrada. V míst není možnost napojení na inž. sít, pouze na nadzemní rozvody elektro. Na pozemkunejsou porosty. Pístup na pozemek je z veejné komunikace po nezpevnné, nájezdní ploše ped domem.6


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Stavební pozemek ocenný dle § 28 odst. 1 a 2:Název Parcelní íslo Výmra[m 2 ]Jedn. cena[K/m 2 ]Cena[K]zastavná plocha a nádvoí 518 537,00 35,00 18 795,-Souet 18 795,-Úprava ceny – íloha . 21:1.2. výhodnost polohy z hlediska úelu užití stavby 32 %Úprava ceny celkem 32 % + 6 014,40Mezisouet 24 809,402.2. není-li v míst možnost napojení na veejný vodovod -5 %2.3. není-li v míst možnost napojení na veejnou kanalizaci -7 %Úprava ceny celkem -12 % - 2 977,13Mezisouet 21 832,27Koeficient prodejnosti Kp (píl. . 39 - dle obce a úelu užití): * 1,2730Koeficient zmny cen staveb Ki (píl. . 38 - dle hlavní stavby): * 2,1730Stavební pozemek ocenný dle § 28 odst. 1 a 2 - celkem 60 393,06PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Pozemek zahrady nebo ostatní plochy ocenný dle § 28 odst. 5.Základní cena = 35,- K/m 2 .Název Parcelní íslo Výmra[m 2 ]Jedn. cena[K/m 2 ]Cena[K]orná pda 517 550,00 35,00 19 250,-Souet 19 250,-Úprava ceny - íloha . 21:1.2. výhodnost polohy z hlediska úelu užití stavby 32 %Úprava ceny celkem 32 % + 6 160,-Mezisouet 25 410,-2.2. není-li v míst možnost napojení na veejný vodovod -5 %2.3. není-li v míst možnost napojení na veejnou kanalizaci -7 %Úprava ceny celkem -12 % - 3 049,20Mezisouet 22 360,80Úprava ceny dle § 28 odst. 5: * 0,4000Koeficient prodejnosti Kp (píl. . 39 - dle obce a úelu užití): * 1,2730Koeficient zmny cen staveb Ki (píl. . 38 - dle hlavní stavby): * 2,1730Stavební pozemek ocenný dle § 28 odst. 5 - celkem 24 742,04Pozemek náležející k domu . p.310 - zjištná cena = 85 135,10 KVýsledné ceny:a) Rodinný dm .p.310 = 536 931,16 Kb) Studna = 7 155,18 Kc) Pozemek náležející k domu . p.310 = 85 135,10 KVýsledná cena nemovitosti iní celkem629 221,44 KPoužit program NEM 3000, verze 2.85, distributor PLUTO – OLT Paíkova 9, Praha 9. Licence na jméno.7


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!1.B) Výpoet ceny porovnávacím zpsobemPRAMEN ZJIŠTNÍ POROVNATELNÝCH NEMOVITOSTÍ:Vlastní databáze nabídek prodej nemovitostí a realizace prodej, získaná a tídná z nabídek na internetových stránkách renomovanýchrealitních kanceláí a na servrech nemovitostí www.reality.cz, www.sreality.cz, www.ceskéreality.cz a dalších. Uvedené nemovitosti kporovnávání jsou reáln nabízené nebo byl uskuten jejich prodej nejpozdji ke dni aktualizace nebo termín prodeje nebyl díve než peddvma lety od aktualizace. Ceny nabízených nemovitostí jsou presentované v období aktualizace, situace nemovitostí je podle možností vnejbližším možném okolí porovnávané stavby. Aktualizace: listopad 2010.CHARAKTERISTIKA OBCE:JINDICHOVICE POD SMRKEM se nachází na pvodním keltském území dnešního Frýdlantského výbžku a byla založena rodemBibrštejn. První písemná zmínka o obci se datuje z roku 968 n.l.. Pvodní obec byla kompletn zniena a vypálena v 15. století pihusitských nájezdech. Z té doby zstalo zachováno pouze pvodní torzo románsko-gotického kostela svatého Jakuba, které je považovánoza historický a archeologický skvost Obyvatelé, kteí nájezd pežili, se pesthovali asi o 1 km po proudu Jindichovického potoka a obnovilivesnici v místech, kde stojí dodnes. S pováleným píchodem nových osídlenc byl pod vedením rudých brigád nastartován procesrozkladu, který byl za komunistického režimu umocován necitlivým psobením státních statk. V šedesátých letech urychlila dílo zkázyeskoslovenská lidová armáda, která za pomoci tank a tžké techniky srovnala se zemí všechny stavby, které nebyly momentálnobydleny. V devadesátých letech došlo k rozpadu státního statku a ostatních píležitostí k zamstnání a dílo zkázy bylo tém završeno. Odkonce 90. let minulého století se obec snaží o nový, udržitelný rozvoj. Obec je jednou z nejznámjších vsí v oblasti frýdlantského výbžku,leží zhruba 15 km od Frýdlantu a 35 km od Liberce. Obcí protéká Jindichovický potok. Obec má železniní spojení s Frýdlantem, s tím má ispojení silniní. Do obce jezdí autobusy z Liberce (SAD Liberec). Je zde základní škola, školka, pošta, knihovna (nejlepší v R roku 2003)a muzeum. V roce 1960 se Jindichovice rozšíily o Dichovec, 1.7.1980 byly pipojeny k Novému Mstu pod Smrkem, od kterého seodtrhly v roce 1990Obec Poet ástí: 2 Katastrální výmra: 1913 ha Poet obyvatel: 623 Z toho v produkt. vku: 322 Prrný vk: 41,8 Pošta: Ano Škola:Ano Zdravotnické zaízení: Ano Policie: Ne Kanalizace (OV): Ne Vodovod: Ne Plynofikace: Ne Cenové mapy pozemk nejsou kdispozici. Pomrn vysoká nezamstnanost v míst a okolí. Bytová výstavba mén rozvinutá, pevyšuje poptávka spíše po levnjšíchnemovitostech k rekreaním úelm.Porovnávané nemovitosti - pehled:PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!RD se zahradou a sklepem, vhodného k rekreaci i k trvalému bydlení na hezkém aklidném míst v obci Jindichovice pod Smrkem. Dm se nachází cca 25 km odLiberce v obci Jindichovice pod Smrkem, nedaleko msta Frýdlant v echách.Udržovaná zdná chalupa o výme 215 m2 (zastavná plocha a nádvoí), jejížsouástí je garáž, klny a zahrada o výme 2.052 m2 (ze zahrady možný pístup kpotoku). Dispozice domu: pízemí – velká vstupní chodba, kuchy, obývací pokoj,ložnice, suché WC, prostor vhodný pro koupelnu. Podkroví – prostory vhodné kvýstavb dalších pokoj, nyní 2 pokoje + komora. Zdroj tepla – lokální - kamna natuhá paliva, elektina 220/380V, voda ze studny (bez rozvodu vody). Budova: CihlováStav objektu: Ped rekonstrukcí Vlastnictví: Osobní Umístní objektu: Klidná ást obceZástavba: Obytná Podlaží poet: 2 Plocha zastavná: 215 m2 Plocha užitná: 100 m2Plocha pozemku: 2 267 m2 Topení: Lokální tuhá paliva Elektina: 380V.2.Bývalá zemlská usedlost vedenou pod íslem evidenním. Souástí je vlastnízatravnný pozemek o celkové výme cca 4243 m2.Zastavná plocha a nádvoí je ovýme 911m2.Obytná ást nemovitosti má pkný,velký, kamenný sklep.Dispozicetéto nemovitosti odpovídá tmto parametrm.V obytné ásti budovy v 1NP2+1,koupelna,chodby,WC,komora.Ve 2.Np jsou 3 pokoje a seník.Ve 3 Np je pescelou obytnou nemovitost krásná vysoká prostorná pda,možná k další vestavbmístností.Topení v této budov je pomocí kotle na tuhá paliva.Teplá voda je ohívánavelkým bojlerem na noní proud.V jedné zadní místnosti je kruhový otvor do studny,zekteré má nemovitost zajištn vlastní písun vody.Studna je velká,hluboká osmmetr.Stešní krytinu tvoí eternitové tašky.Další souástí zemlské usedlosti jebudova,ve které jsou bývalé kamenné stáje,dílny,seníky,rybáskámístnost,chlévy.Další tetí ást usedlosti tvoí budova která sloužila jako stáje aseníky.Tyto dv budovy mají jako stešní krytinu klasické pálené tašky.Celá usedlostje tvoena kompletem budov do písmene U s vlastním vjezdem,velkým travnatýmdvorem a pilehlými pozemky,kolem celé nemovitosti.Stránka 8


PDF-XchangePDF-Xchange3.w w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!PDF-XchangePDF-XchangeRD v klidné a zajímavé lokalit píhraniní oblasti.Samotný dm je ásterekonstruován, má nové rozvody vody, el.energie, vlastní studnu a septik. Topení jeústední teplovodní s kotlem na tuhá paliva.Dm má plastová okna a ve vrchní ástievná, první patro je pipraveno na rozšíení místností. V souasné dob je dmkoncipován jako 4+1. Dm je celkov teplý a útulný.Je áste podsklepený a mávelkou hospodáskou ást, využívanou jako garáž nebo dílnu. Dm nabízi množstvídispoziních uprav. Má vlastní píjezdovou cestu. Budova: Cihlová Stav objektu:Velmi dobrý Plocha zastavná: 299 m2 Plocha užitná: 150 m2 Plocha pozemku: 976m2 Voda: Místní zdroj Topení: Ústední tuhá paliva Odpad: Kanalizace Elektina:230V Sít: Kabelové rozvody Doprava: SilniceKomunikace: Asfaltová Schody: Devné.w w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!4.RD v Novém Mst pod Smrkem o velikosti 5+1 se zahrádkou a garáží. V dom jsounové podlahy, kuchyská linka, áste vymná okna za plastová. Vytápní domuje ešeno krbovými kamny s výmníkem vody napojeným na radiátory. Celý dm jepodsklepen. Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Vlastnictví: Osobní Umístníobjektu: Klidná ást obce Zástavba: Obytná Plocha zastavná: 168 m2 Plochapodlahová: 160 m2 Plocha pozemku: 467 m2 Voda: Rozvod studené a teplé Topení:Jiné Plyn: Plynovod Elektina: 380V Doprava: Silnice Komunikace: Asfaltová Schody:evné.1.2.3.4.ZJIŠTNÍ CENY NEMOVITOSTI POROVNÁNÍM:Porovnávaná nemovitostRodinný dm vJindichovicích pod SmrkemRodinný dm vJindichovicích pod SmrkemRodinný dm vJindichovicích pod SmrkemRodinný dm v Novém Mstpod SmrkemCena ped apo redukci napramen cenyMá-li koef. redukce hodnotu 1, jedná se ouskutený prodej.KoefredukceK 1polohaPorovnání cen ve vztahu k oceované nemovitosti:K 2funknívyužitelnostK 3velikostK 4velikostpozemkuK 5vybavenídomuK 6stavebntechnickýstav799 000 K 0,70 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90559 300 K Obdobné Obdobné Lepší Obdobné Obdobné Obdobné Lepší1 190 000 K 0,70 1,00 0,80 1,00 1,00 0,85 0,90 0,61833 000 K Obdobné Lepší Obdobné Obdobné Lepší Lepší Lepší1 605 000 K 0,70 1,00 1,00 0,80 1,00 0,80 0,70 0,451 123 500 K Obdobné Obdobné Lepší Obdobné Lepší Lepší Lepší995 000 K 0,75 0,80 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,65746 250 K Lepší Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Lepší LepšíMaximální porovnávaná cena:Minimální porovnávaná cena:Odchylka od prru:509 796 K483 570 K0,15Porovnávací hodnota celkem:IndexCena porovnávanáodlišnosti496 082 K503 370 K509 796 K503 328 K483 570 KCena nemovitosti, zjištná porovnávacím zpsobem iní:500 000 KStránka 9


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!C) Výpoet ceny výnosovým zpsobemm .p. 310 k.ú. Jindichovice pod Smrkem LV .I) STAVBYHlavní stavby:Zastavná plocha: Obestavný prostor:Rodinný dm .p. 310 112 m 2 691 m 3Vedlejší stavby a venkovní úpravy : 0 m 2 0 m 3Zastavná plocha staveb celkem: 112 m 2 691 m 3II) POZEMKY A POROSTY:zastavná plocha a nádvoí parc.. 518 o výme 537 m 2orná pda parc.. 517 o výme 550 m 2181PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Výmra pozemku celkem: 1087 m 2III) PODLAHOVÉ PLOCHY STAVEB PODLE ÚELU VYUŽITÍ:(ureno pomrem ze zastavné plochy)Prostory úeln využitelné pro bydlení 137 m 2 x 0,70 = 96 m 2pro skladování 0 m 2 x 1,00 = 0 m 2jako provozovna 0 m 2 x 1,00 = 0 m 2jako garážování 0 m 2 x 0,80 = 0 m 2pro jiné úely 0 m 2 x 1,00 = 0 m 2IV) ANALÝZA HRUBÝCH PÍJM Z PRONÁJM STAVEB:Porovnání údaj:Užitné plochy celkem: 96 m 2Prrná výše pronájmu (K/m 2 /rok) pro druh využití:Zdroj informace - souhrnný názorna výši pronájmu v posuzovanélokalit. bydlení skladování provozovna garážování1. Realitní kancelá Liberec 15000 002. Realitní kancelá Jablonec 14500003. Realitní kancelá Frýdlant4. Zjištné nájemné v míst nebo14000 00okolí (dle údaj v míst):5. Nájemné dle názoru znalce (dlenezjištno 0 00vlastní databáze nájm):Prrná základní hodnota nájmu(K/m 2 /rok):14001 440000000jiné úely000Redukce hrubých píjm dle jejich zpsobilosti k pronájmu:ehled ploch k pronájmu:Druh využití:plochyvhodné kpronájmuplochy podm.vhodné k pronájmuplochy nevhodné kpronájmuPrrnávýše nájmu/m 2 /rokSníženív %Základní roní výšenájmubydlení 96 00 1 440 0%138 096 Kskladování 0 0 0 0 0%0 Kprovozovna 0 00 0 0%0 Kgarážování 0 0 0 0 0%0 Kjiné úely 0 0 0 0 0%0 KUžitná plocha celkem: 96 0 0Celkem: 138 096 KVyužitelná plocha staveb celkem : 96 m 2Prrné nájemné na 1m 2 využitelné plochy: 1 440 /m 2 /rok z toho na bydlení: 1 008 /m 2 /rok000Stránka 10


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Úprava základní výše nájemného v lokalit dle místních podmínek:Indexa) Vliv opotebení negativní 0,70 d) Vliv polohy negativníb) Vliv vybavení negativní 0,70 e) Využitelnostc) Vliv závad a rizik bez vlivu 1,00 f) Vliv zvláštních podmínek bez vlivuCelkový index: 0,27 snižujícíDosažitelná výše nájemného :400 /m 2 /rokÚdaje asové a opotebení: Stáí stavby: 100 rok Doba dalšího trvání: 20 rokedpokládaná životnost: 120 rok Úroková míra pro amortizaci: 3,0%edpokládaná ekonomická životnost: 15 rokÚroková míra pro výpoet výnosové hodnoty: 12,4%Opotebení: 83,3%Výchozí cena pro stanovení amortizace a náklad C:Výdaje (roní): edpoklad dlouhodobých konstantních píjm:403 083 Kano - výpoet vnou rentouDa z nemovitosti: (odhad)Pojištní:Oprava a údržba:Správa nemovitosti:Amortizace, kapitalizovaná na zbytkovou životnost:Nájemné z pozemku:A = (C x i A ) / ((1+ i A ) T -1) =400 K0 K2 419 K750 K21 672 KVýdaje celkem: 25 241 K tj. 66%Roní nájemné celkem: VN = 38 360 ,- K/rokMíra kapitalizace: a) základní: r 1 = 4,9%0 Kb) odhad budoucí inflace: r 2 = 3,0%c) rizika: r 3 = 4,5%d) vliv životnosti: r 4 = 0,0%r =r 1 + r 2 + r 3 + r 4 = 12,4%Hodnota staveb, zjištná výnosovým zpsobem:105 799 KV) ANALÝZA HRUBÝCH PÍJM Z PRONÁJM POZEMK:Porovnání údaj:Prrná výše pronájmu (K/m 2 /rok) pro druh využití:Zdroj informace - souhrnný názorna výši pronájmu v posuzovanélokalit.zastavnáplocha manipulace, dvrzahrada, sad,rekreaní plochyparkování,prchody, píjezdy jiné využití (orná)1. Realitní kancelá Liberec 3502002. Realitní kancelá Jablonec 300 2,5003. Realitní kancelá Frýdlant4. Zjištné nájemné v míst nebo300 2,5 00okolí (dle údaj v míst): nezjištno 0 nezjištno005. Nájemné dle názoru znalce (dle25vlastní databáze nájm): 0 20 0Prrná základní hodnota nájmu(K/m 2 /rok):30 0,00 2,300,00 0,00PDF-XchangeIndex0,700,801,00PDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Stránka 11


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Redukce hrubých píjm dle jejich zpsobilosti k pronájmu:PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Základní výše nájmu:ehled ploch k pronájmu:Druh využití:plochyvhodné kpronájmuplochy podmínevhodné k pronájmuplochynevhodné kpronájmuPrrnávýše nájmu/m 2 /rokSníženív %Základní roní výšenájmuzastavná plocha 537 0,00,0 30,00 0%16 110 Kmanipulace, dvr 0 0,0 0,0 0,00 0%0 Kparkování, pejezdy 0 0,0 0,0 0,00 0%0 Kzahrada, sad, (rekreace) 0 0,0 0,0 2,30 0%0 Kjiné využití 0 0,0 0,0 0,00 0%0 KVýmry celkem: 537 0,0 0,0 Celkem:16 110 KVyužitelná plocha pozemku celkem : 537 m 2 Prrný výnos z 1m 2 využitelné plochy: 30,00 /m 2 /rokÚprava základní výše nájemného v lokalit dle místních podmínek:Indexa) Vliv polohy negativní 0,70 c) Využitelnostb) Vliv vybavení bez vlivu 1,00 d) Vliv závad a rizik bez vlivuCelkový koeficient:0,49Prrná zjištná výše nájemného: 14,70 /m 2 /rokVN = 7 894 ,- K/rokNáklady (odhad): 25% N = 1 973 ,- K/rokr = 12,4%Hodnota pozemk, zjištná výnosovým zpsobem:Hodnota nemovitosti, zjištná výnosovým zpsobem celkem:Výnosová hodnota nemovitosti celkem:153 500 KIndex0,701,00snižující47 745 K153 544 KD) Výpoet vcné hodnotyReprodukní cena domu, snížená o pimené opotebení, pípadn o náklady na opravu vážných závad, které znemožují okamžitéužívání.Rodinný dm .p. 310 691 m 3 x 3500 /m 3 =2 418 500 Kopotebení: 83,33%Výše náklad na opravy:0 Kcná hodnota:Vedlejší stavby a venkovní úpravy :50 000 Kprrné opotebení: 60,00%cná hodnota:Pozemek a porosty : 537 m 2 x 30 /m 2 =Souet:cná hodnota nemovitosti celkem:439 200 K403 083 K20 000 K16 110 K439 193 KStránka 12


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!E) Zjištní obvyklé cenym .p. 310 k.ú. Jindichovice pod Smrkem LV .I) ADMINISTRATIVNÍ CENA NEMOVITOSTI:Dílí administrativní ceny jednotlivých staveb a pozemk:I) mII) Pozemky a porostyIII) Stavby píslušenstvíSouet:Administrativní cena nemovitostipodle cenového pedpisu, platného v den podání posudkupo zaokrouhlení iní:z toho: stavbypozemky a porosty, náležející k domuII) VÝPOET VÁŽENÉHO PRRU:Pomr vcné a výnosové hodnoty: C N / C v = 2,861Váha výnosové hodnoty: n = 5,000Vážený prr: (Cn + n x Cv) / (n + 1) =po zaokrouhlení:536 931,16 K85 135,10 K7 155,18 K629 221,44 K629 220 K544 090 K85 140 K201 100 K201 117 K181Hodnota, zjištná dle Neegeliho metody váženého prru:Cena dle platných cenových pedpis:Porovnávací cena:OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTI:C opt. =500 000 K201 100 K629 220 K500 000 KIII) REDUKCE CENY, VZHLEDEM K MIMOÁDNÝM MOŽNÝM VLIVM NA USKUTENÍ PRODEJE:1) Vlivy užívání nemovitosti spoluvlastnictví negativní Hodnocení:2) Vlivy vlastnických a sousedských vztahbez vlivu Hodnocení:3) Jiné vlivybez vlivu Hodnocení:Index vyjadující možné vlivy na uskutení prodeje nemovitosti v míst a ase: i 5 =Výsledná cena (C opt . x i s ) :0,601,001,000,60300 000 KStránka 13


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!F) REKAPITULACEEHLED OCENNÍ NEMOVITOSTI:LV . 181k.ú. Jindichovice pod Smrkemm .p. 420 etn píslušenství a pozemkuparc.. 518 zastavná plocha a nádvoíparc.. 517 orná pdaObvyklá cena:Spoluvlastnický podíl povinného: 1/2Obvyklá cena spoluvlastnického podílu:slovy: stopadesáttisíc K300 000 K150 000 KPDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Obvyklá cena práv, spojených s nemovitostí nebo závad, váznoucích na nemovitosti :Závady váznoucí na nemovitosti (vcná bemena), které by uroval zvláštní pedpis, a které by pro svj charakter z hlediska celospoleenských zájmly být nadále zajištny, nebyly zjištny.Nebylo zjištno žádné další právo, odpovídající vcnému bemenu, ani jiné právo, nap. nájemní, které by se vztahovalo na oceovanou nemovitost,evidované v Katastru nemovitostí písl. Katastrálního úadu. Jiné závazky a práce, váznoucí na nemovitosti nebyly zjištny.ing. František DobiášPerunská 46695 04 HodonínV Hodonín: 24.11.2010Znalecká doložkaZnalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti R ze dne 4. 10. 1983, j. ZT 1340/83 prozákladní obor ekonomika, odvtví ceny a odhady se specializací oceování nemovitostí.Znalecký posudek byl zapsán pod po. . 3034 znaleckého deníku.Znalené a náhradu náklad útuji dokladem . 132/10ing. František DobiášPerunská 46695 04 HodonínV Hodonín: 24.11.2010ílohy:íloha . 1 - Fotodokumentace1 stranaStránka 14


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!FOTODOKUMENTACE:íloha . 1ke znaleckému posudku . 3034-132/10PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW! NOW!Snímek . 1:Interiér - obývací pokojSnímek . 2:Interiér - kuchySnímek . 3:Interiér - koupelnaStránka 1

More magazines by this user
Similar magazines