12.07.2015 Views

KABELOVÉ SKŘÍNĚ SKŘÍŇ KABELOVÁ POMOCNÁ SKP76

KABELOVÉ SKŘÍNĚ SKŘÍŇ KABELOVÁ POMOCNÁ SKP76

KABELOVÉ SKŘÍNĚ SKŘÍŇ KABELOVÁ POMOCNÁ SKP76

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OSTATNÍ TECHNIKAKABELOVÉ SKŘÍNĚSKŘÍŇ KABELOVÁ POMOCNÁ SKP76• Snadná montáž a připojení kabelů• Minimální nároky na údržbu• Konstrukce odolná atmosférickým vlivůmvnějšího prostředí železničního provozuObecný popisSkříně kabelové pomocné SKP76jsou určeny pro ukončení nebovětvení zabezpečovacích kabelůvenkovního kabelového rozvodu naželezničních drahách.Základní technický popisSkříň je vyrobena z plastické hmotya její konstrukce splňuje technicképožadavky pro danou aplikaci. Skříňje uvnitř prostorově dělená. Skládáse ze svorkovnicové (horní)a kabelové (spodní) části. Přístup dohorní části je zajištěn jednokřídlovýmidveřmi po obou stranách skříně.Dveře jsou uzamykatelné typovýmzámkem a lze je zajistit plombou.Svorkovnicová část obsahuje sestavusvorkovnic dle varianty skříněs kabelovými žlaby a svorku proměření izolačního stavu jednotlivýchžil kabelů. Kabelová část obsahujezemnící lištu a držák pro příchytkySONAP. Tato spodní části skříně jerovněž oboustranně přístupnáa to po odjištění krytu a následnémodklopení.Skříň je usazena v terénu nad kabelovoutrasou na dvě základovébetonové patky. Kabely jsou vyvedenya upevněny ve spodní části skříně,včetně možnosti ukončení kovovéhoochranného pláště na propojovacísběrnici. Odtud přechází kabely přesprůchodkový panel, ve kterém (pozalití zalévací hmotou) dojde k voděodolného zatěsnění duše kabelu. Dálepokračují do horní svorkovnicové částiskříně, ve které jsou jednotlivé žílykabelů rozvedeny kabelovými žlaby kesvorkám. Tyto svorky jsou předmontoványnebo montovány podle požadovanévarianty skříně. Jsou použity svorkyšroubovací nebo svorky s klecovousamosvornou pružinou (WAGO).06Skříň pro svorky WAGOwww.azd.cz


SKŘÍŇ KABELOVÁ POMOCNÁ SKP76Základní technické parametryIzolační odpor mezi živými částmi a kostrouElektrická pevnostmin. 20 MΩ4 kV, 50 HzStupeň krytí IP 54Rozsah teplot venkovniho prostředi −40 až +70 °CHmotnost skříně (dle počtu svorkovnic)cca 40 ÷ 45 kgMaximální průřez vodičů připojovanýchna šroubovací svorkovnici4 mm 2Maximální průřez vodičů připojovanýchna svorky WAGO2,5 mm 2Do skříně lze přivést a odvést10 příchozích kabelů o max. průměru duše 45 mm54 odchozích kabelů o max. průměru duše 20 mm06Rozměrový nákres skříně SKP76 č.v. 49044 jwww.azd.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!