Z N A L E C K Ý P O S U D E K - OKdrazby.cz

okdrazby.cz
  • No tags were found...

Z N A L E C K Ý P O S U D E K - OKdrazby.cz

Podrobnji viz. LV v píloze znaleckého posudku. Prodejem oceovanýchnemovitostí výše uvedená omezení vlastnického práva zaniknou.Vcná bemena se k oceovanému majetku nevztahují. Žádná jiná omezení arizika nebyla z dostupných podklad zjištna. Z dostupných informací a pedanýchpodklad vyplývá, že na oceovaných nemovitostech neváznou žádná nájemnípráva, resp. nebyla tato zjištna.Zákres objektu bydlení .p. 57 na p.. St. 129 uvedený v KN nesouhalsí seskuteností.Dle vyhledávání adres v registru UIR ADR je objekt bydlení .p. 57 vedenv databázi Kooperativy pojišovny, a.s. s kódem záplavy 2, tedy v území se zvýšenoupravdpodobností vzniku povodn nebo záplavy.Dle vyhledávání adres v registru UIR ADR je objekt bydlení .p. 117 vedenv databázi Kooperativy pojišovny, a.s. s kódem záplavy 1, tedy mimo pedpokládanérizikové území záplav.Ocenní majetku je provedeno na základ výše uvedených podklads využitím informací zjištných pi místním šetení, a to ke dni místního šetení20.3.2013.3. Výet jednotlivých souástí oceovaného majetku:3.1. Objekt bydlení .p. 573.2. Objekt bydlení .p. 1173.2. Píslušenství3.3. Pozemky3.4. Trvalé porosty4. Popis jednotlivých souástí oceovaného majetku, výmry, stáí:4.1. Objekt bydlení .p. 57Jedná se o podsklepený samostatn stojící objekt bydlení se dvmanadzemními podlažími a pdním prostorem. Objekt je zdný se stanovou stechou.Konstrukní a materiálové provedení jednotlivých stavebních prvk je uvedenov následující tabulce.Stavební prvekZákladySvislé konstrukceStropy a podhledyZastešení mimo krytinuKrytina stechyKlempíské konstrukceVnitní omítky a obkladyFasádní omítkySchodyPopisbetonové s izolací proti zemní vlhkostizdné z cihel plných a blok siporexpravdpodobn keramické hurdis stropystanová stecha, devný krovplechová krytinapozinkovaný plechbžné vápenné omítkychybípravdpodobn betonové6


Stáí, technický stav :Dle sdlení informací stavebního úadu Bystice pod Hostýnem bylo v roce1974 požádáno o nástavbu stávajícího rodinného domu za úelem získání novébytové jednotky. Tato pístavba byla zkolaudována v roce 1985 na základkolaudaního rozhodnutí. Více informací ohledn stáí a jednotlivých rekonstrukcíchobjektu se nepodailo zjistit. Technický stav nemovitosti se jeví jako podprmrný,kdy je dm zeteln již delší dobu bez údržby, chybí dokonit fasádu atd. Stáíobjektu je dle kolaudaního rozhodnutí 28 let.Zastavná plocha (m 2 )Popis Výpoet / komentá Poet m 21.PP 9*9+2,6*3,7-3,5*2,55 81,701:NP 9*9+2,6*5,7+6,4*4,43 124,17;2.NP 9*9+2,6*5,7 95,82Zastavná plocha celkem : 301,69 m 2Podlahová plocha (m 2 )Popis Výpoet / komentá Poet m 21:PP 4,99+8,65+12+23,54+5,8 54,981:NP 10,2+2,3+9,17+5,04+12,9+16+13,1+2,31 89,47+8,55+5,64+2,82+1,442.NP 10,2+2,57+3,7+11,4+16+13,1+12,9 69,87Podlahová plocha celkem : 214,32 m 2Výkaz výmr (m 3 obestavného prostoru)Popis Výpoet / komentá VýsledekSpodní stavba 81,7*2,3 187,91Vrchní stavba 124,17*2,84+95,82*2,71 612,32Zastešení 95,82*3,2*1/3 102,21Celkem :902,44 m 3 obestavného prostoruPozn. Vzhledem ke skutenosti, že oceovaný objekt nebyl pi místním šetenízpístupnn, pebírá zpracovatel informace o konstrukním provedení a výmryzastavné plochy a obestavného prostoru z pedložených pdorys poskytnutýchstavebním úadem Bystice pod Hostýnem.4.3. Píslušenství :Píslušenství objekt bydlení tvoí pípojky inženýrských sítí, studny azpevnné plochy. Píslušenství pozemk p.. 371/1 a 392/3 tvoí vedlejší drobnéstavby, oplocení pozemk a plotová vrátka atd. Jedná se o bžný rozsah venkovníchúprav, které je v podstat samostatn neobchodovatelné.4.4. Pozemky :Pedmtem ocenní je šest pozemk p.. St. 129, p..St. 74 (v KN vedeny9


jako zastavná plocha a nádvoí), p.. 371/1 a p.. 392/3 (v KN vedeny jako zahrada)a dále pozemek p.. 785 (v KN jako orná pda) a p.. 1121 (v KN veden jako lesnípozemek). Pozemek p.. St. 129 je zcela zastavn stavbou .p 117. Pozemek p..St.74 je zásti zastavn stavbou .p. 57. Na pozemcích p.. 371/1 a 392/3 senachází trvalý travní porost a ovocné stromy rzného stáí. Pozemky jsounepravidelného tvaru.p.. Druh Výmra (m 2 )St. 74 zastavná plocha a nádvoí 550,00St. 129 zastavná plocha a nádvoí 341,00371/1 zahrada 1 271,00392/3 zahrada 2 586,00785 orná pda 92,001121 lesní pozemek 298,00Celkem 5 138,004.5. Trvalé porosty:Na oceovaných pozemcích p.. St. 129, p.. St. 74, p.. 371/1 a p.. 392/3 senachází nkolik trvalých porost v podob nkolika okrasných strom a travnatéhoporostu. Na p.. 1121 se nachází lesní porost a vzrostlé stromy. Trvalé porosty jsouv podstat samostatn neprodejné. Existence trvalých porost je zohlednnav návrhu obvyklé ceny oceovaného majetku.10


C. P O S U D E K :Znalecký posudek je zpracován na základ výše uvedených podklads využitím informací zjištných pi místním šetení. Pro potebu zpracováníznaleckého posudku bylo, vzhledem k pokusu zpístupnní nemovitosti, svolánomístní šetení na den 20.3.2013 v 9.00 hodin. Na toto ádn svolané místní šeteníse ze strany povinného nikdo nedostavil. Nebylo tedy zcela možné ovit technickýstav, velikost objektu a úrove vybavení interiérových prostor a jednotlivýchkonstrukcí.Stanovován je odhad ceny obvyklé, která bude stanovena v souladus obvyklou metodikou oceovaní nemovitostí obvyklou cenou. Nemovitosti jsoukompletn popsány v ásti B.4.Ocenní je provedeno dle stavu k datu místního šetení, tedy ke dni20.3.2013.1. Metodika ocenní :1.1. Stanovení obvyklé ceny (tržní hodnoty) nemovitosti :Pro stanovení obvyklé ceny neexistuje žádný závazný pedpis. Obvyklá cenamajetku se stanovuje na základ více dílích oceovacích metod, které jsou reálnpoužitelné v ekonomických podmínkách v R ke dni ocenní pro daný charaktermajetku a nejlépe vystihují jeho obvyklou cenu (tržní hodnotu). Obvyklá cena jeovlivována mnoha faktory, které se postupn vyvíjejí a mní.1.2. Metoda stanovení vcné hodnoty :Vcná hodnota je reprodukní cena nemovitosti snížená o opotebení.Reprodukní cena odpovídá výši náklad, které by bylo nutno v dob ocennívynaložit na poízení stejné nebo porovnatelné nové vci. Ocenní mže tedy být ipodkladem v rozhodovacím procesu investora (potenciálního kupce), zda jevýhodnjší a ekonomicky efektivnjší koupit již existující nemovitost nebo vybudovatnemovitost novou.Vcnou hodnotu staveb je teba urit s pihlédnutím k opotebení, které sohledem na skutený stavebntechnický stav a morální zastarání stanovené pomocínkteré ze známých metod.Nemovitosti zpravidla dlíme na:- stavby- venkovní úpravy- pozemky (vetn vodních ploch)Pi stanovení vcné hodnoty nemovitosti (krom pozemk) mají zásadnívýznam vstupní údaje.U staveb tmito vstupními údaji jsou:- délka [m]- zastavná plocha [m 2 ]- obestavný prostor [m 3 ]11


- vnitní využitelná (pronajmutelná) plocha [m 2 ]- stáí stavby- reprodukní poizovací cena 1 m 3 obestavného prostoru, 1 m 2 zastavnéplochy, píp. 1 m délky- opotebení stavbyPro výpoet opotebení stavby je nutné zjistit píp. stanovit:- stáí stavby a stav bžné údržby- technické a morální opotebení- provedené opravy a výmna jednotlivých konstrukních prvk- pedpokládanou životnost (další trvání stavby)- metodu výpotu opotebení a odvodnit její použitíU venkovních úprav se vychází z reprodukní ceny s odpotem opotebení prokaždou venkovní úpravu. Je také možno stanovit hodnotu venkovních úpravprocentním podílem z hodnoty hlavních staveb s pihlédnutím k jejich stavu aprovedení.U pozemk se vychází z výmr podle výpisu z katastru nemovitostí nebogeometrického plánu, z druhu pozemku (zastavná plocha, orná pda, atd.). Uvážíse také umístní pozemku v dané obci a údaje z územn plánovací dokumentace.Porovnáním s prodeji pozemk v dané lokalit se stanoví reálná tržní hodnota za 1m 2 pozemku. Vždy se uvedou podklady, na základ kterých se tato hodnotaodvodila. U všech pozemk je teba vycházet z územn plánovací dokumentace adalších podklad.1.3. Metoda výnosová :Zjistí se u nemovitostí z dosaženého roního nájemného sníženého o ronínáklady na provoz. Do tchto náklad by se mly zapoítat odpisy, prmrná roníúdržba, správa nemovitostí, da z nemovitostí apod. Vyjádení hodnoty nemovitostipomocí kapitalizaní míry je nutno provádt diferencovan pro každou nemovitost a vjednotlivých faktorech prbžn zohledovat vývoj ekonomiky v R.Souasná hodnota nemovitosti je pak urena podle tohoto schématu:stanovení množství, spolehlivosti a délky trvání budoucího stabilizovanéhovýnosustanovení odpovídající kapitalizaní míry (skladba faktor r1 - r4)využití kapitalizace, tj. pevodu budoucích penz na jejich souasnoukvantitativní úroveHodnota majetku vyjádená výnosovou metodou vyplývá ze vzorceV = 100 * Z / r ,kdeV je výnosová hodnota majetkuZ je istý roní stabilizovaný výnosr je kapitalizaní míraKapitalizaní míra je stanovena na základ vyhodnocení souasné míryekonomické výnosnosti bezpených investic, vyhodnocení dalších ekonomickýchvliv, bžných a specifických rizik ve vztahu k nemovitosti.12


obvyklé ceny (tržní hodnoty) nemovitostí. Výnosová hodnota stanovena není, protožedosažitelné nájemné u takovýchto nemovitostí by negenerovalo hodnotus dostatenou vypovídací schopností.2. Ocenní majetku :2.1 Identifikaní údaje2.2. Vcná hodnota oceovaného majetku : 14


Plocha (m 2 ): 5 138Celková hodnota:1 202 820 KPozemek - celkem:Jednotková cena: 250, 10, 50 K/m 2Vcná hodnota1 202 820 K18


2.3. Porovnávací hodnota oceovaného majetku :Porovnávací hodnota oceovaného majetku je stanovena s využitím dáleuvedených srovnávacích nemovitostí, které byly v minulosti již obchodovány nebojsou v souasné dob nabízeny na realitním trhu. Jedná se o do jisté mírysrovnatelné nemovitosti situované v okrese Kromíž. V pípad níže uvedenýchnabídkových cen realitních kanceláí je pi zohlednní tchto informací zapotebíuvažovat s jistým poklesem cen, nebo obvykle bývají nabídky realitních kanceláívyšší, než pozdji skuten obchodované ceny.19


Srovnávací nemovitosti pro objekty bydlení .p. 57 a .p. 117:Srovnávací nemovitost . 1:20


Srovnávací nemovitost . 2:21


Srovnávací nemovitost . 3: Prodej samostatn stojícího domu po ástenérekonstrukci v obci Brusné u Bystice pod Hostýnem. Dm je cihlový s terasou,podsklepený. Na dom jsou nová plastová okna, izolace, nová koupelna, WC.Podlahy PVC, dlažba, koberec. Vytápní domu je ústední pomocí kotle na tuhápaliva, ohev vody el.bojlerem, plynová pípojka je u domu, voda je ze studny neboobecní vodovod. Dispozice domu: 1.patro- chodba, úložný prostor, WC, kuchy splynovým sporákem a jídelním koutem propojený s obývacím pokojem a vstupem naterasu, spíž a kotelna. 2.patro-3 pokoje, nová koupelna s vanou, sprchových koutema WC. Na dm navazuje devný pístavek (2 klny + kryté parkovací stání). Plochapozemku je 635 m 2 .Podlahová plocha je 148 m 2 . Nabídková cena realitní kanceláeiní 1.350.000,- K, tj. 9.120,- K/m 2 . podlahové plochy vetn pozemkovéhozázemí.Srovnávací nemovitost . 4: Prodej rodinného domu o velikosti 2+1 v adovézástavb v obci Brusné (okres Kromíž). Stavba je ze smíšeného zdiva, se sedlovoustechou krytou plechem. Po vstupu do domu se nacházíme v prjezdu, kterýpechází ve vchody do jednotlivých místností pízemní obyvatelné ásti domu ovelikosti 2+1. Dispoziní ešení: pokoj, koupelna s toaletou, vstup do dvora azahrady, vchod do kuchyn, která je prchozí do druhého obytného pokoje. K domunáleží pdní prostory s možností pdní vestavby. Vytápní domu je zajištno pomocíkamen na tuhá paliva nebo plynovým kotlem s rozvody ústedního topení. Dm jenapojen na obecní vodovod i vlastní studnu. Odpady jsou svedeny do kanalizace. Kdomu náleží zahrada o výme 611 m 2 s ovocnými stromy a další vedlejšístavby(klna, hospodáská budova). Zastavná plocha domu iní 240 m 2 , podlahováplocha domu je 100 m 2 . Nabídková cena realitní kanceláe je 1.099.000,- K, tj.10.990,-K/m 2 podlahové plochy vetn pozemkového zázemí.Srovnávací nemovitost . 5: Prodej koncového adového dvougeneraníhorodinného domu o velikosti 4+1 a 2+1 v centru obce Brusné. Jedná se opodsklepenou cihlovou stavbu se sedlovou stechou krytou ásten taškami aásten plechem. Jedná se o dvojdomek se dvma vstupy a dvma popisnýmiísly. Dm je vhodný k ástené rekonstrukci, pi které je možné oba domy propojit azískat bytový prostor 7+1. V pízemí levé ásti domu se nachází zádveí, chodba,devné schodišt, kuchy, obývací pokoj, ložnice, koupelna, toaleta a komora. Vpodkroví jsou dva pokoje a pdní prostor. Vytápní je ešeno kamny na tuhá palivanebo elektrickými kamny. Voda je k dispozici z vlastní studny, odpady jsou svedenydo kanalizace. V pízemí druhé ásti domu se nachází zádveí a dva pokoje, vpodkroví je jeden pokoj. Vytápní je ešeno kamny na tuhá paliva nebo elektrickýmipímotopy. Rozvody vody a odpad nejsou v této ásti rozvedeny. Plynová pípojkaje ped domem. K domu náleží hospodáská budova, sklad, klna, udírna a zahrada22


s ovocnými stromy o rozloze 530 m 2 . Celá nemovitost je oplocena. Zastavná plochadomu iní 471 m 2 , obytná je 170 m 2 . Nabídková cena realitní kanceláe je 1.149.000,-K, tj. 6.759,-K/m 2 podlahové plochy vetn pozemkového zázemí.Komentá :Porovnávací hodnota oceovaného majetku je stanovena na základ výše použitýchsrovnávacích nemovitostí. Odlišnosti jednotlivých nemovitostí spoívají zpravidla vlokalit umístní, užitné ploše a velikosti objekt, dispoziním ešení, míe opotebeníobjekt, standardu vybavení a provedení, rozsahu píslušenství a pozemk, apod.V souasné dob lze spatovat pebytek obdobných rodinných dom na trhuv blízkých lokalitách.Na základ provedené analýzy v píslušné lokalit a pro daný trh s nemovitostmi, poposouzení ostatních cenotvorných faktor, které mají vliv na hodnotu nemovitosti,vetn zohlednní slabých a silných stránek majetku a celkového psobení majetkuve vztahu ke srovnávacím nemovitostem, je porovnávací hodnota stanovena pomenším zaokrouhlení ástce 7.500,- K/m 2 užitné (podlahové) plochy domu vetnzohlednní pozemkového zázemí pro objekt .p. 57 a ástce 7.000,- K/m 2 užitné(podlahové) plochy domu vetn zohlednní pozemkového zázemí pro objekt .p.117.Výpoet:Objekt .p. 57:390,95 m 2 x 7.500,- K/m 2 = 2.932.125,- KObjekt .p. 117:214,32 m 2 x 7.000,- K/m 2 = 1.500 240,- KObjekt bydlení .p. 57 s píslušenstvím a pozemky (p.. St. 74 a p.. 392/3), všev k.ú. Brusné – celkem :Porovnávací hodnota2 932 125,- KObjekt bydlení .p. 117 s píslušenstvím a pozemky (p.. St. 129 a p.. 371/1),vše v k.ú. Brusné – celkem :Porovnávací hodnota1 500 240,- K23


Srovnávací nemovitosti pro pozemky p.. 785 a p.. 1121:Srovnávací nemovitost . 1: Prodej zemdlského pozemku v k.ú. Rychlovv okrese Kromíž. Plocha pozemku je 12 500 m 2 . Nabídková cena realitní kanceláeje 150.000,- K, tj 12 k/m 2 .Srovnávací nemovitost . 2: Prodej souboru pozemk s trvalým travním porostem uobce Jankovice, okres Kromíž. Celková plocha pozemk je 6 703 m 2 . Nabídkovácena realitní kanceláe je 120.600,- K, tj 18 k/m 2 .Srovnávací nemovitost . 3: Prodej zemdlského pozemku v k.ú. Jankovicev okrese Kromíž. Plocha pozemku je 10 506 m 2 . Nabídková cena realitní kanceláeje 230.200,- K, tj 22 k/m 2 .Srovnávací nemovitost . 4: Prodej souboru pozemk s lesním vzrostlým porostemu obce Jankovice, okres Kromíž. Celková plocha pozemk je 4 315 m 2 . Nabídkovácena realitní kanceláe je 366 800,- K, tj 86 k/m 2 .Srovnávací nemovitost . 5: Prodej lesního pozemku u obce Rusava, okresKromíž. Celková plocha pozemk je 3 552 m 2 . Nabídková cena realitní kanceláeje 43 000,- K, tj 13 k/m 2 .Komentá:Porovnávací hodnota oceovaných pozemk urených jako orná pda a lesnípozemek bude urena na základ analýzy výše uvedených srovnávacíchnemovitostí. Interval, v nmž se pohybují nabídkové ceny 1 m 2 pozemk použitýchpro srovnání využívaných jako orná pda nebo lesní pozemek je dosti velký, což jedáno zejména atraktivností lokality, situováním, velikostí pozemku a možnostídalšího využití pozemku. U výše uvedených nabídkových cen je zapotebí uvažovats možným poklesem pvodní nabídkové ceny ke skutené cen pozdjiobchodované.Jednotková porovnávací hodnota je u pozemk stanovena na základ výšeuvedených srovnávacích nemovitostí, se zohlednním zdroje nabídkových cen a dáletaké s pihlédnutím ke skutenosti, že oceované pozemky jsou dosti malé výmry anachází se na nich výše uvedené píslušenství. Do výpotu je uvažována jednotkovácena za ve výši 10,- K/m 2 pro pozemek sloužící jako orná pda a 50,- K/m 2 propozemek sloužící jako lesní pozemek.24


Rekapitulace porovnávací hodnoty oceovaných pozemk:Katastrální území Brusné:JednotkováVýmraPorovnávací hodnotaParcela .(m 2 Druh pozemku, zpsob využitíporovnávací)hodnota (K/m 2 celkem (K))785 92 orná pda 10,00 920,001121 298 lesní pozemek 50,00 14 900,00Výmracelkem (m 2 )390Porovnávací hodnota celkem (K)15 820,002.4. Závrená analýza obvyklé ceny oceovaného majetku :Na základ provedené analýzy v píslušné lokalit a po posouzení ostatníchcenotvorných faktor, které mají vliv na hodnotu nemovitostí, je návrh obvyklé cenyoceovaného majetku stanoven s využitím výsledku metody porovnávací.Majetek má následující silné stránky: Nemovitosti jsou situována v obci s nízkou mírou provozu Právn bezproblémový pístup i píjezd k nemovitosti Dostaten velké pozemkové zázemí obou objekt.Mezi slabé stránky patí: Objekty se zanedbanou údržbou, dlouhou dobu nedokonené stavby –pedpoklad nutnosti rekonstrukce a dostavby Malá obanská vybavenost obceNa základ porovnávací hodnoty odhadujeme obvyklou cenu objektu bydlení.p. 57 na pozemku p..St. 74 s píslušenstvím a pozemky p..St. 74 a p.. 392/3,vše v k.ú. Brusné, obec Brusné, kraj Zlínský, uvedené na LV . 21, ve výši:Obvyklá cena2 900 000,- KPotom obvyklá cena spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 na objektu bydlení.p. 57 na pozemku p..St. 74 s píslušenstvím a pozemky p..St. 74 a p.. 392/3 vevlastnictví povinného pana Bronislava Šlahorka iní (po zaokrouhlení):Obvyklá cena id. 1/6480 000,- KNa základ porovnávací hodnoty odhadujeme obvyklou cenu objektu bydlení.p. 117 na pozemku p..St. 129 s píslušenstvím a pozemky p..St. 129 a p.. 371/1,vše v k.ú. Brusné, obec Brusné, kraj Zlínský, uvedené na LV . 290 ve výši:Obvyklá cena251 500 000,- K


Potom obvyklá cena spoluvlastnického podílu ve výši id. 7/8 na objektu bydlení.p. 117 na pozemku p..St. 129 s píslušenstvím a pozemky p..St. 129 a p.. 371/1ve vlastnictví povinného pana Bronislava Šlahorka iní (po zaokrouhlení):Obvyklá cena id. 7/81 310 000,- KNa základ porovnávací hodnoty odhadujeme obvyklou cenu pozemk p..785 p.. 1121 s píslušenstvím, vše v k.ú. Brusné, obec Brusné, kraj Zlínskýuvedené na LV . 281, ve výši:Obvyklá cena16 000,- KPotom obvyklá cena spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 na pozemcíchp..785 a p.. 1121 s píslušenstvím ve vlastnictví povinného pana BronislavaŠlahorka iní (po zaokrouhlení):Obvyklá cena id. 1/91 700,- KDle LV . 21, 281, 290 pro k.ú. Brusné ze dne 11.2.2013 jsou oceovanénemovitosti zatíženy zástavními právy exekutorskými, naízeními exekuce,exekuními píkazy k prodeji nemovitosti, zástavním právem z rozhodnutísprávního orgánu, zástavním právem soudcovským, zástavním právemsmluvním a pedkupním právem (podrobnji – Dokumentace a skutenost výšev posudku a LV v píloze).2.5. Závry znaleckého ústavu Stavexis, s.r.o., Brno :2.5.1. Zadání znaleckého posudku :Usnesením Exekutorského úadu Brno-msto, Mgr. Jaroslav Homola, soudníexekutor, se sídlem Hlinky 41/104, 603 00 Brno, .j. 030 EX 21125/08-86 ze dne12.2.2013 je uloženo vypracovat znalecký posudek.Pedmtem znaleckého posudku je spoluvlastnický podíl id. 1/6 nanásledujících nemovitostech: objekt bydlení .p. 57 na pozemku p.. St.74 vetnpíslušenství a pozemk p.. St. 74 a p.. 392/3 vše na LV . 21, k.ú. Brusné, obecBrusné, okres Kromíž, Zlínský kraj, spoluvlastnického podílu id. 1/9 na pozemcíchp.. 785 a p.. 1121 s píslušenstvím vše na LV . 281, k.ú. Brusné, obec Brusné,okres Kromíž, Zlínský kraj a spoluvlastnického podílu id. 7/8 na nemovitostech:objekt bydlení .p. 117 na p.. St. 129 s píslušenstvím a pozemky p.. St. 129 a p..371/1, vše na LV . 290, k.ú. Brusné, obec Brusné, okres Kromíž, Zlínský kraj.Úkolem soudního znalce je provést ocenní nemovitostí, jejich píslušenství,jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených, a to cenou obvyklou. Soudníznalec provede ocenní cenou obvyklou rovnž samostatn pro každou jednotlivounemovitost.26


Toto píslušenství je vzhledem k rozsahu hlavní stavby a pozemkového zázemí vbžném rozsahu a provedení tak, aby byla zajištna uživatelnost pedmtnýchobjekt bydlení a je samostatn v podstat neobchodovatelné, jeho existence je všakzohlednna v obvyklé cen oceovaného majetku.D. Z Á V R:Celkovou obvyklou cenu objektu bydlení .p. 57 na pozemku p..St. 74 spíslušenstvím a pozemky p..St. 74 a p.. 392/3, vše v k.ú. Brusné, obec Brusné,kraj Zlínský, uvedené na LV . 21, ke dni 20.3.2013 odhadujeme ve výši celkem:2.900.000,- KSlovy: dvamilionydevtsettisíc korun eskýchObvyklou cenu spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 na oceovanýchnemovitostech (objekt bydlení .p. 57 na pozemku p..St. 74 s píslušenstvím apozemky p..St. 74 a p.. 392/3) ve vlastnictví povinného pana Bronislava Šlahorka,Brusné 117, 768 61 Brusné, ke dni 20.3.2013 odhadujeme ve výši celkem:480.000,- KSlovy: tyistaosmdesáttisíc korun eskýchCelkovou obvyklou cenu objektu bydlení .p. 117 na pozemku p..St. 129 spíslušenstvím a pozemky p..St. 129 a p.. 371/1, vše v k.ú. Brusné, obec Brusné,kraj Zlínský, uvedené na LV . 290, ke dni 20.3.2013 odhadujeme ve výši celkem:1.500.000,- KSlovy: jedenmilionptsettisíc korun eskýchObvyklou cenu spoluvlastnického podílu ve výši id. 7/8 na oceovanýchnemovitostech (objekt bydlení .p. 117 na pozemku p..St. 129 s píslušenstvím apozemky p..St. 129 a p.. 371/1) ve vlastnictví povinného pana Bronislava Šlahorka,Brusné 117, 768 61 Brusné, ke dni 20.3.2013 odhadujeme ve výši celkem:1.310.000,- KSlovy: jedenmiliontistadesettisíc korun eských28


Celkovou obvyklou cenu pozemk p..785 a p.. 1121, vše v k.ú. Brusné,obec Brusné, kraj Zlínský, uvedené na LV . 281, ke dni 20.3.2013 odhadujeme vevýši celkem:16.000,- KSlovy: šestnácttisíc korun eskýchObvyklou cenu spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 na oceovanýchnemovitostech (pozemky p..785 a p.. 1121) ve vlastnictví povinného panaBronislava Šlahorka, Brusné 117, 768 61 Brusné, ke dni 20.3.2013 odhadujeme vevýši celkem:1.700,- KSlovy: jedentisícsedmset korun eskýchPozn.: 1) Výše uvedená omezení vlastnického práva nejsou ve výslednéobvyklé cen zohlednna.2) V obvyklé cen je již zohlednna cena píslušenství oceovanýchnemovitostí.V Brn dne 21.5.2013Seznam píloh : 1. Fotodokumentace ze dne 20.3.20132. Mapy oblasti3. Výpisy z katastru nemovitostí4. Náhledy katastrální mapyPosudek byl vyhotoven ve tech stejnopisech, obsahuje celkem 49 stran textu,vetn titulního listu, znalecké doložky a píloh. Ve dvou vyhotoveních byl pedánobjednateli a jedno vyhotovení zstává v archivu kanceláe (znaleckého ústavu).29


Z N A L E C K ÁD O L O Ž K AZnalecký posudek proveden znaleckým ústavem ve smyslu§21, odst.1, zák.. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumonících veznní pozdjších pedpis, zapsaným do I. oddílu seznamuústav dne 7.12.1992 (.j. 701/92-OOD MSpr. R),kvalifikovaných pro znaleckou innost v oboru ekonomika srozsahem znaleckého oprávnní ceny a odhady nemovitostí,ceny a odhady motorových vozidel a tržní oceování podnik av oboru stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnnívlastnosti stavebních hmot a výrobk, stavby obytné aprmyslové, tepelnou techniku, a to rozhodnutím Ministerstvaspravedlnosti eské republiky .j. 5/2013-OSD-SZN/6 ze dne4.2.2013.Znalecký posudek zapsán pod íslem 143/13 v seznamuznaleckých posudk, vypracovaných znaleckou kanceláí(ústavem).Odmna útována piloženou fakturou.Ing. Marek Liškazodpovdný zpracovatelProf. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.vedoucí znaleckého ústavu30


Pohled na pozemek p.. 112132


Mapy oblasti33

More magazines by this user
Similar magazines