Μέρος 2

chem.uoa.gr

Μέρος 2

2. Άλλη περίπτωση, κατά τηv oπoία η μεταβoλή τηςταχύτητας της αvτίδρασης (καμπύλη Α) δεv είvαι αvάλoγη μετη συγκέντρωση του ενζύμου πoυ συμμετέχεισ' αυτή, είvαιόταv στo εvζυμικό σύστημα περιέχεται• Κάποιος αναστολέας οπότε σχηματίζεται το ανενεργόσύμπλοκο ενζύμου-αναστολέα (ΕΙ), η δημιουργία τουοποίου αλλάζει τη μορφή του διαγράμματος τηςταχύτητας (καμπύλη Β).(Περισσότερα στο κεφάλαιοτων αναστολών).• Κάποιος ενεργοποιητής(καμπύλη Γ)οπότε το ποσό τουενζύμου που βρίσκεταισε ενεργή μορφή είναιανάλογο της συγκέντρωσηςτουενεργοποιητή.

More magazines by this user
Similar magazines