Μέρος 2

chem.uoa.gr

Μέρος 2

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜIΚΗΣ ΑΝΤIΔΡΑΣΗΣΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔIΑΛΥΤΗ• Η σύσταση του διαλύτη σε ένα ενζυμικό σύστημα μπορεί ναμεταβληθεί•με προσθήκη αλάτων, τα οποία μεταβάλλουν την ιοντικήισχύ του διαλύματος ή προκαλούν επίδραση κοινούιόντος• με προσθήκη οργανικών (μη πολικών) μορίων και• με συμμετοχή του ίδιου του διαλύτη στην αντίδραση.• Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις που ο διαλύτηςείναι το νερό, δε λαμβάνεται υπόψη η πιθανή συμμετοχή τουστην αντίδραση, ενώ μπορεί να εφυδατώνει το ενεργό κέντροτου ενζύμου ή/και το υπόστρωμα.•Tότε, η ενζυμική αντίδραση περιλαμβάνει και μετακίνησημορίων νερού ως εξής:Ε-Η 2 Ο + S-Η 2 Ο →ΕS + 2Η 2 Ο.

More magazines by this user
Similar magazines