Μέρος 2

chem.uoa.gr

Μέρος 2

Επίδραση της συγκέvτρωσης τoυ υπoστρώματoςστηv ταχύτητα της αvτίδρασηςμε αδιάλυτα υπoστρώματα• Tα ένζυμα δρουν συνήθως σε υποστρώματα τα οποία είναισε διάλυμα.• Στην περίπτωση πουτο S που προστίθεταιπαραμένει αδιάλυτο,ηπερίσσειααυτούδενείναι διαθέσιμη για ναδράσει το ένζυμο.• Tότε, ακολουθείταιηκαμπύληΜichaelis-Μenten μόνο μέχρι τοόριο διαλυτοποίησης.

More magazines by this user
Similar magazines