Návrh zadání změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská

strakonice.eu

Návrh zadání změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNUSTRAKONICE – V K. Ú. HAJSKÁObsahZadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územníhoplánu, zejménaa) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílechzlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, vpožadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejnéinfrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavkynaa.1) urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádánízastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,a.2) koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury amožnosti jejích změn,a.3) koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádánínezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách jevhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona,a.4) požadavky z nadřazené územně plánovací dokumentace atd.I) upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,II) upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydanékrajem,III) upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména zproblémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně zdoplňujících průzkumů a rozborů,IV) další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy ouplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání sdotčenými orgány a veřejností.".b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,které bude nutno prověřit,c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšnýchopatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování ozměnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebouzavřením dohody o parcelaci,e) případný požadavek na zpracování variant řešení,f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jehoodůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotoveníg) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvojúzemí1


Zastupitelstvo Města Strakonice dne 12.12.2012 usnesením č. 390/ZM/2012 na základěustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímřádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) schválilopodnět ke změně Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská – obec Strakonice. Předmětemzměny je rozšíření zastavitelného území s funkčním využitím „plochy bydlení – rodinnédomy individuální“ na celou plochu pozemku p.č. 92/6 v k.ú. Hajská a na východní částpozemku p.č. 92/14 v k.ú. Hajská. Změna Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská budepořízena a zpracována postupem podle stavebního zákona a vyhlášek Ministerstva pro místnírozvoj ČR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovacídokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „vyhláška“) a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve zněnípozdějších předpisů. Pořizovatelem změny Územního plánu Strakonice bude Městský úřadStrakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování. Návrh zadání změny Územního plánuStrakonice v k.ú. Hajská byl zpracován ve spolupráci s určeným zastupitelem. Návrh zadánízměny Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská stanovuje hlavní cíle a požadavky nazpracování předmětné změny. Návrh zadání změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajskáje zpracován v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky. Zastupitelstvo města Strakonice schválilovypracování změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská v rozsahu pozemku p.č. 92/6v k.ú. Hajská a východní části pozemku p.č. 92/14 v k.ú. Hajská, která je vymezenaprodlouženou přímkou západní hranice pozemku p.č. 92/6 v k.ú. Hajská. Pořizovaná územněplánovací dokumentace bude reflektovat na právní změny stavebního zákona a jehoprováděcích vyhlášek.a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílechzlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, vpožadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnostiveřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členěnína požadavky naa.1) urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádánízastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,Změnou dojde k rozšíření zastavitelného území v sídle Hajská, které umožní rozšíření obytnéfunkce v této části správního území města.Předmětem změny územního plánu bude změna funkčního využití ploch.V návrhu změny budou řešeny vazby na stávající zastavěné území obce a začlenění do okolí.Předmětem změny je rozšíření zastavitelného území s funkčním využitím „plochy bydlení –rodinné domy individuální“ na celou plochu pozemku p.č. 92/6 v k.ú. Hajská a na východníčást pozemku p.č. 92/14 v k.ú. Hajská, která je vymezena prodlouženou přímkou západníhranice pozemku p.č. 92/6 v k.ú. Hajská. Navrhovaná změna Územního plánu Strakonice jeodůvodňována již projednanou změnou č. 33 Územního plánu sídelního útvaru Strakonice,která byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice a nabyla účinnosti dne 12. 7.2008. Tato změna č. 33 Územního plánu sídelního útvaru Strakonice pozbyla platnostivydáním nového Územního plánu Strakonice Zastupitelstvem města Strakonice dne 12. 12.2011. Změna č. 33 Územního plánu sídelního útvaru Strakonice byla řádně projednánas dotčenými orgány a dalším postupem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování astavebním řádu. Rovněž byly vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na2


zemědělský fond, které byly odsouhlaseny příslušným orgánem Krajským úřademJihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví stanoviskem čj.KUJCK/33501/2007/OZZL/2-Se ze dne 28.12. 2007.Jedná se o plochu, která souvisí s dalšími stávajícími zastavitelnými plochami s nimiž vytváříkompaktní celek. Severně od řešeného území byl již odborem rozvoje kladně posouzen záměrna výstavbu rodinného domu v zastavitelné ploše. Celková plocha řešeného území je cca 0,5ha přičemž vhodně doplní stávající zastavitelné plochy s nimiž vytvoří kompaktní celek, jenžbude hraničit s málo frekventovanými místními komunikacemi ze severní a východní strany.Část plochy zůstane omezena stejně jako stávající zastavitelné území z důvodu existenceochranného pásma VN. Navrženým rozšířením zastavitelného území nedochází k zásadnízměně urbanistické koncepce sídla Hajská. Rozšíření zastavitelné plochy má za cíl pouzeucelit stávající rozvojovou lokalitu, která se nachází v západní části sídla Hajská, dokompaktního celku.a.2) koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejnéinfrastruktury a možnosti jejích změnKoncepce veřejné infrastruktury bude řešena ve vztahu na řešení technické infrastruktury vestávajícím územním plánu.a.3) koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorovéhouspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, vekterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření proúčely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákonaV řešeném území se nenachází památkově chráněné objekty řešené stávajícím územnímplánem.V řešeném území se nenachází prvky ÚSES.Ochrana ZPF – bude zpracována příslušná kapitola a výkres předpokládaných záborů půdníhofondu a to dle zákona č. 334/1992 Sb. a jeho souvisejících předpisůa.4) požadavky z nadřazené územně plánovací dokumentace atd.I. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvojeNavrhovaná změna územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR. Řešenéúzemí se nenachází v žádné z rozvojových oblastí, rozvojových os, specifických oblastí,koridoru a ploch dopravy a technické infrastruktury.II. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajemNavrhovaná změna územního plánu není v rozporu se Zásadami územního rozvojeJihočeského kraje. Do řešeného území nezasahuje žádná plocha a koridor nadmístníhovýznamu. Správní území města Strakonice se nachází v rozvojové oblasti N-OB 1 Písecko –Strakonicko. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje pro oblast N-OB 1 Písecko –Strakonicko stanovily:Zásady pro rozhodování o změnách v území:3


- podporovat kapacitní dopravní napojení této rozvojové oblasti na významné mezinárodní avnitrostátní silniční a železniční tahy s vazbou na Středočeský kraj, Plzeňský kraj a Německo,- podporovat rozvoj hospodářských aktivit v prostoruÚkoly pro územní plánování v navazujících územně plánovacích dokumentacích:- řešit územní souvislosti upřesněného koridoru rychlostní silnice R4 a kapacitní silnice I/4 adále koridorů silnic I. třídy (zejména I/20 směrem na Plzeň a I/22 na Klatovy) a železnice ČD190 směrem na Plzeň,- zpřesnit rozsah zastavitelných ploch v území obcí dotčených vymezením rozvojové oblastiN-OB1, stanovit pravidla pro jejich využití, vyřešit jejich bezkolizní dopravní napojení,včetně dostatečného dimenzování ploch pro dopravu v klidu a napojení na veřejnoutechnickou infrastrukturu,- při řešení urbanizace území minimalizovat negativní vlivy územního rozvoje na přírodní,krajinné a kulturní hodnoty v území, včetně urbanistického, architektonického aarcheologického dědictví,- při řešení rozvojových ploch dbát na dostatečné zastoupení zeleně v urbanizovaných částechrozvojové oblasti N-OB1.III. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémůurčených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů arozborůÚzemně analytické podklady pro řešené území jsou zpracovány, přičemž jejichpořizovatelem a zpracovatelem byl Městský úřad Strakonice. Předmětné území není dotčenožádným požadavkem, který by byl potřeba řešit v předmětné změně územního plánu.IV) další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy ouplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání sdotčenými orgány a veřejností.".Další požadavky budou řešeny v návaznosti na projednávání zadání změny územního plánu.Problémová a střetová místa budou moci být řešena v průběhu projednávání změny územníhoplánu. Z územně analytických podkladů nevyplývají pro řešené území žádné střety.b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejichvyužití, které bude nutno prověřit- s ohledem, že se jedná o plošně omezenou změnu se vymezení ploch a koridorů územníchrezerv nepředpokládác) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšnýchopatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo- s ohledem, že se jedná o plošně omezenou změnu se vymezení veřejně prospěšných staveb,veřejně prospěšných opatření a asanací nepředpokládá4


d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování ozměnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studienebo uzavřením dohody o parcelaci- nebudou uplatněnye) případný požadavek na zpracování variant řešení- zpracování variant řešení není požadovánof) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahujeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotoveníZměna Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská bude zpracována především dle ustanovenízákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platnémznění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovacídokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a to v tomtominimálním rozsahu:Návrh změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská bude obsahovat:Návrh:Dokumentace změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská bude zpracována dle přílohyč. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném zněníGrafická část:Výkres základního členění území ...................................................................... 1 : 5 000Hlavní výkres.......................................................................................................1 : 5 000Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací .....................................1 : 5 000Odůvodnění:Textová část v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném zněníGrafická část:Koordinační výkres………………………………………………………….1 : 5 000Výkres širších vztahů………………………………………………………. 1 : 50 000Výkres předpokládaných záborů půdního fondu ……………………….......1 : 5 000Podkladem výkresů grafické části, kromě výkresu širších vztahů, bude státní mapové dílo –katastrální mapa, aktuální stav. Geodetickým referenčním systémem bude souřadnicovýsystém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku jednotlivých výkresů.Grafické části návrhu změny a odůvodnění návrhu změny budou zhotoveny jako výřezy zupravované části platného územního plánu pro jednotlivé výkresy, které budou změnouměněny a budou s nimi vzhledově a měřítkem korespondovat.Počty jednotlivých kompletních paré dokumentace změny Územního plánu Strakonice v k.ú.Hajská pro jednotlivé fáze se stanovují následovně: dokumentace změny Územního plánuStrakonice v k.ú. Hajská pro společné jednání v počtu 2 paré, dokumentace změny Územníhoplánu Strakonice v k.ú. Hajská pro veřejné projednání v počtu 2 paré, dokumentace změnyÚzemního plánu Strakonice v k.ú. Hajská pro vydání v zastupitelstvu v počtu 2 paré.5


Dokumentace bude vždy odevzdávána rovněž v digitální podobě (textová část ve formátechdoc. a pdf. a grafickou část ve formátech pdf.).Čistopis právního stavu Územního plánu Strakonice po vydání změny Územního plánuStrakonice v k.ú. Hajská bude vzhledově korespondovat se stávajícím Územním plánemStrakonice. Návrh i čistopis územního plánu budou odevzdány v digitální podobě (textováčást ve formátech doc. a pdf., grafická část ve formátech pdf. a ve formátu zpracovatelskéhoprogramu (např. dgn., dwg., sh.).g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelnýrozvoj územíKe změně Územního plánu Strakonice bude požádáno o stanovisko Krajského úřaduJihočeského kraje – odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví z hlediska nutnostizpracování vyhodnocení vlivů změny Územního plánu Strakonice na životní prostředí.Dle názoru Odboru rozvoje MěÚ Strakonice předmětná změna Územního plánu Strakonicenemůže mít významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvostevropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajskéhoúřadu Jihočeského krajePožadavky na pořízení změny územního plánu jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládákumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., oposuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podlezvláštních předpisů.6

More magazines by this user
Similar magazines