995,9 kB

mukolin.cz
  • No tags were found...

995,9 kB

Poslání - důvod spolupráce a její cíleVize stavu sociálních služebv jednotlivých oblastech za 5 – 10 letPriority - podporují uskutečnění vizeOpatření - vedou k naplnění prioritAktivity - projekty


Poslání (vytvořila řídící skupina)Chceme zlepšit kvalitu životauživatelů sociálních asouvisejících služeb v Kolíně


Vize stavu sociálních služeb v jednotlivýchoblastech- vize je vyjádření toho, jak by mělyvypadat sociální služby pro danoucílovou skupinu za období 5 – 10 let- jedná se o krátké stručné vyjádřenípopisující, jak by měla vypadat kvalitaživota lidí z jednotlivých cílových skupin- je třeba ji vytvořit ve spoluprácis pracovní skupinou


Vize stavu sociálních služeb v jednotlivýchoblastechPříklad:Senioři v naší obci budou moci co nejdélesetrvat ve svém přirozeném prostředí ažít plnohodnotný a aktivní život.


Vize stavu sociálních služeb v jednotlivýchoblastechPříklad:Všestranná péče rodinám z důvoduprevence jejich sociálního vyloučení.


Priority pro jednotlivé oblasti- jedná se o klíčová rozhodnutí- výběr priorit navazuje na vizi- V čem musíme být určitě úspěšní, abychomdosáhli vize?- počet priorit pro jednotlivé skupinyideálně 1 – 5- lze členit v rámci jednotlivých skupin –„občané s těžkým zdravotním postižením xobčané s omezujícím zdravotním postižením- měřitelnost naplnění priorit - kritéria


Priority pro jednotlivé oblastiPříkladPodpora nezávislého bydlení pro senioryPodpora dalšího vzdělávání seniorůZajištění bezpečnosti seniorů


Opatření- Co je nutno udělat pro to, abychomnaplnili priority?Příklad:- Rozšíření pečovatelské služby- Podpora pečovatelů o seniory- Zavedení senior – telefonu- Vznik dobrovolnického centra


- rozpracování opatření do jednotlivýchaktivitPříklad:Aktivity / projekty- vznik 5 nových pracovních míst propečovatelky v rámci pečovatelské služby- uzavření smlouvy se 3 externímipečovatelkami- zohlednění podpory pečovatelskýchprojektů v grantovém systému města


VizeVšestr. péče rodinámz dův. prevencesociál. vyloučeníPriorita 1Smysluplné využitívolného času dětíA mládežePriorita 2Podpora rodiny –zabezpeč. porad.a asistenční službyPriorita 3Podpora sociálníhobydleníOpatření 1.1.Vznik mateřskéhocentraOpatření 1.2.Zřízení nízkoprahovéhoklubuOpatření 2.1.Vznik sociálně-aktivizačníslužby –Chůva v akciOpatření 2.2.Podpora poradnypro rodinu a meziĺidskévztahyAktivita 1.2.1.Zajištění provozovatele– zřizovateleAktivita 1.2.2.Nalezení vhodnýchprostorAktivita 1.2.3.Nastavení grantovéhosystému města


Vize, priority, opatření, aktivity v tabulceVizeVšestrannápéče rodinám zdůvoduprevencesociálníhovyloučeníPriority1. Smysluplnévyužití vol.času dětí amládežeOpatření1.1. Vznikmateřskéhocentra1.2. Zřízenínízko-prahovéhoklubuAktivityCo konkrétně,kdy, jak, kdo1.1. …1.2. …1.3. …1.2.1. zajištěnízřizovatele1.2.2. nalezenívhodnýchprostor1.2.3. nastavenígrantovéhosystému města


Příklad zpracování výstupů pracovníchskupinVize: Bude poskytována všestranná péče rodinámz důvodu prevence sociálního vyloučeníPriorityOpatřeníAktivityCo konkrétně, kdy, jak, kdo1. Smysluplnévyužití vol.času dětí amládeže1.1. Vznikmateřskéhocentra1.2. Zřízenínízko-prahovéhoklubu1.1. …1.2. …1.3. …1.2.1. zajištění zřizovatele1.2.2. nalezení vhodných prostor1.2.3. nastavení grantovéhosystému města

More magazines by this user
Similar magazines