05-2013 - Obec Dolní Nětčice

dolninetcice.cz

05-2013 - Obec Dolní Nětčice

USNESENÍz 05/13. veřejného zasedáníZastupitelstva obce v Dolních Nětčicíchkonaného dne 6. května 2013ZASTUPITELSTVO OBCEs c h v á l i l o :1. Předložené dokumenty k účtu 069 v hodnotě 1.052.000,-Kč –Aktuální stav CP na účtumajitele z 03.12.2002 , Výpis z účtu majitele cenných papírů ze dne 29.01.2003, Výpisz účtu majitele cenných papírů ze dne 31.12.2012, Protokol o převzetí listinných akci najméno společnosti VaK Přerov a.s. ze dne 20.2.2003, Pozvánku na řádnou valnou hromaduspolečnosti VaK Přerov dne 24.05.2013.2. Podání žádosti z Lídru plus MAS Záhoří Bečva na akci „Výstavba pergol na výletišti uhasičského domu“.3. Přijmutí pracovníků na veřejně prospěšné práce v obci a to max. v počtu dvou pracovníchmíst.4. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutípříspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondus Úřadem práce České republiky-Krajská pobočka v Olomouci a pověřuje starostupodpisem této dohody.5. Vnitřní předpis o zařazování do platových tříd 1-3 bez udání odpracovaných roků.6. Zahájení příprav na vypracování (překlopení) územního plánu obce Dolní Nětčice dleparagrafu 188 stavebního zákona .7. Dle marketinkového průzkumu p. ing. arch. Vrubla Stanislava na vypracování (překlopení)územního plánu obce Dolní Nětčice dle paragrafu 188 stavebního zákona a zároveňpověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo .8. Finanční příspěvek mysliveckému sdružení Skalka na střelecké závody ve výši 3.000,-Kč.9. Finanční příspěvek občanskému sdružení Dolnet ve výši 7.000,-Kč na vybudovánímeteostanice.


10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části parcely č. 280/1 k.ú. Dolní Nětčices firmou SMP Net s.r.o. se sídlem Plynární 420/3 , 702 72 ,Ostrava -Moravská Ostrava apověřuje starostu obce podpisem smlouvy.bere na vědomí :11. Rozpočtové změny za měsíc duben 2013. Č. dokladu 8803 ( viz. příloha tohoto usnesení)V Dolních Nětčicích 6.5.2013__________________František Lacinastarosta obce______________________Miroslav Dohnálekmístostarosta

More magazines by this user
Similar magazines