porušení rozpočtové kázně - Regionální rada regionu soudržnosti ...

nuts2severozapad.cz
  • No tags were found...

porušení rozpočtové kázně - Regionální rada regionu soudržnosti ...

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 -PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚVerze 1 17. června 2013


EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 –PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚEXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálníhooperačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 a mění nebo upřesňujepostupy stanovené řízenou dokumentací Regionálního operačního programu NUTS IISeverozápad pro období 2007 – 2013.Cílem tohoto metodického pokynu je úprava postupů Úřadu Regionální rady regionusoudržnosti Severozápad v případě porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace. Tentometodický pokyn nahrazuje ExMP č. 54 a vstupuje v platnost schválením a je platný proprojekty realizované v rámci všech výzev.1. Definice porušení rozpočtové kázněPorušení rozpočtové kázně je upraveno v § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtovýchpravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 250/2000Sb.“).V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. c) zák. č. 250/2000 Sb. je porušením rozpočtovékázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutýchz rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „RR SZ“), tj. dle § 22odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb. jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovenáprávním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, smlouvounebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, přičemž se dále za neoprávněné použitípeněžních prostředků považuje takéa) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisemEvropské unie nebo smlouvou o poskytnutí těchto prostředků, jež souvisí s účelem, na kterýbyly peněžní prostředky poskytnuty,b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisemEvropské unie nebo smlouvou, jež souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředkyposkytnuty, k němuž došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce, a kteréke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se považuje za denporušení rozpočtové kázně; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dnenásledujícího po dni, do kterého měl příjemce na základě platebního výměru odvod uhradit,c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.Dle § 22 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. se zadržením peněžních prostředků ve smyslu§ 2 odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb. rozumí porušení povinnosti vrácení poskytnutýchprostředků ve stanoveném termínu.2Verze 1 3. prosince 2010


EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 –PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ2. Postup při porušení rozpočtové kázněPorušení rozpočtové kázně konstatuje Úřad Regionální rady regionu soudržnostiSeverozápad (dále jen „ÚRR SZ“) v případě, že shledané a potvrzené podezření nanesrovnalost se týká proplaceného projektu nebo jeho proplacené části.V určitých případech předá ÚRR SZ případ k šetření dalším orgánům (např. Úřadu proochranu hospodářské soutěže, orgánům činným v trestním řízení, apod.), nicméně tím nenídle Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálníchfondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 –2013, platné od 1. 7. 2012 (dále jen „MFTK“), dotčena povinnost RR SZ, jakožto řídícíhoorgánu, zahájit prostřednictvím ÚRR SZ řízení a rozhodnout o tom, zda došlo k porušenírozpočtové kázně.Rozhodným okamžikem pro vznik porušení rozpočtové kázně je okamžik připsání prostředkůRR SZ na účet příjemce.V případě, že bylo porušení rozpočtové kázně zjištěno při administrativní kontrole, budepříjemci zaslán dopis s informací o zjištěných skutečnostech a s možností příjemce sevyjádřit k tomuto zjištění ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení dopisu, případně bude totozjištění s příjemcem projednáno osobně a závěry z tohoto jednání budou uvedeny v Zápisez jednání s vyznačením konkrétního stanoviska příjemce. V případě, že příjemce vznesenámitky proti danému zjištění, ÚRR SZ tyto námitky prošetří a posoudí, zda tyto obsahujínové skutečnosti. Pokud sdělení příjemce neobsahuje nové skutečnosti, námitka jezamítnuta. V opačném případě ji může ÚRR SZ po prošetření plně či částečně akceptovat.Teprve po vypořádání všech námitek příjemce je možné vystavit Platební výměr na odvod zaporušení rozpočtové kázně, popř. i na penále.V případě, že bylo porušení rozpočtové kázně zjištěno při fyzické kontrole, bude příjemceo této skutečnosti informován již v protokolu z fyzické kontroly. Příjemce může k protokolupodat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne seznámenís protokolem. Další postup při vypořádávání námitek ÚRR SZ je totožný s postupemv předešlém odstavci.V případě, že ÚRR SZ nemá k dispozici informaci o datu připsání peněžních prostředkůna účet příjemce, vyzve příjemce k předložení výpisu z bankovního účtu k prokázání tohotodata. V případě, že by tak příjemce neučinil, ÚRR SZ si jakožto správce daně vyžádá tutoinformaci od banky příjemce v souladu s § 57 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „DŘ“).Potvrzené podezření na porušení rozpočtové kázně, které vyplývá ze závěrečných auditníchzpráv Ministerstva financí - Auditního orgánu, či finálních auditních zpráv Evropské komisenebo kontrolních protokolů Platebního certifikačního orgánu, včetně jejich vyčíslenéhofinančního dopadu, nemá ÚRR SZ dle aktuálně platné MFTK oprávnění rozporovat.3Verze 1 3. prosince 2010


EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 –PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ2.1 Platební výměr na odvodVýše odvodu, jeho splatnost, odůvodnění, poučení a způsob úhrady jsou stanovenyrozhodnutím ÚRR SZ „Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně“.V případě, že byla smlouva o poskytnutí dotace uzavřena před dnem 1. 5. 2012,odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebozadržených prostředků.V případě, že byla smlouva o poskytnutí dotace uzavřena po dni 1. 5. 2012, odpovídápři neoprávněném použití peněžních prostředků podle § 22 odst. 2 věty první nebopodle odst. 2 písm. c) zák. č. 250/2000 Sb., anebo při zadržení peněžních prostředků podle§ 22 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., odvod za porušení rozpočtové kázně výši neoprávněněpoužitých nebo zadržených prostředků. Při neoprávněném použití peněžních prostředkůpodle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zák. č. 250/2000 Sb., odpovídá odvod za porušenírozpočtové kázně také výši poskytnutých prostředků, ledaže podle přílohy č. 1 tohotoExterního metodického pokynu se za porušení méně závažné konkrétní povinnosti uložíodvod nižší (tzv. snížený odvod). Při stanovení výše odvodu tímto způsobem poskytovateldotace přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušenívíce povinností se procentní částky sčítají.Odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředkůposkytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtovékázně může poskytovatel dotace pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výšepředpokládaného odvodu.Příjemce dotace může dobrovolně uhradit neoprávněně použité nebo zadržené prostředky.Může se tak stát ještě před vydáním Platebního výměru na odvod, a to na účet RR SZč. 2420682/0800 vedený u České spořitelny, a.s., přičemž příjemce dotace jako konstantnísymbol uvede 558, jako variabilní symbol posledních pět čísel čísla smlouvy o poskytnutídotace. V takovém případě ÚRR SZ dodatečně vystaví Platební výměr na odvod a současněs tím i Platební výměr na penále.2.2 Platební výměr na penáleVýše penále, jeho splatnost, odůvodnění, poučení a způsob úhrady jsou stanovenyrozhodnutím ÚRR SZ „Platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně“.Dle § 22 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb. je za prodlení s odvodem za porušení rozpočtovékázně ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částkyodvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá odedne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžníchprostředků na účet poskytovatele.Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1000,-- Kč, se neuloží.Po dobu povoleného posečkání nevzniká příjemci povinnost uhradit penále za porušenírozpočtové kázně. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně u několika etap projektu sepenále počítá u každé jednotlivé etapy samostatně.4Verze 1 3. prosince 2010


EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 –PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚV případě, že příjemce zašle žádost o posečkání odvodu či penále, bude mu o jejímschválení či zamítnutí doručeno „Rozhodnutí o posečkání odvodu / penále“.Proti rozhodnutí o posečkání je přípustné odvolání.Za dobu posečkání odvodu zaplatí příjemce úrok z posečkané částky ve výši repo sazbystanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů, platné pro první denpříslušného kalendářního pololetí. Tento úrok je splatný do třiceti dnů ode dne doručeníplatebního výměru. Úrok se nepředepíše, nepřesahuje-li 100,-- Kč.Po dobu povoleného posečkání odvodu nevzniká příjemci povinnost uhradit penále.2.5 SplátkyNa žádost příjemce dotace může ředitel ÚRR SZ povolit zaplacení odvodu či penáleve splátkách (dle § 156 a 157 DŘ).Žádost o povolení splátek bude ze strany ÚRR SZ administrována až na základě uhrazenísprávního poplatku.Povolení splátek nesmí být povoleno na dobu delší, než je lhůta, v níž se promlčuje vybráníodvodu.V případě, že příjemce zašle žádost o povolení splátek, bude mu o jejím schválení čizamítnutí doručeno „Rozhodnutí o povolení splátek“, jehož součástí je splátkový kalendář.Proti rozhodnutí o povolení splátek je přípustné odvolání.2.6 Odvolací řízeníPříjemce dotace může za dodržení podmínek stanovených v § 109 a násl. DŘ ve lhůtě třicetidnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí (a to i před doručením tohotorozhodnutí), podat odvolání proti tomuto rozhodnutí, a to písemně nebo datovou zprávou,která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslánaprostřednictvím datové schránky.Po obdržení odvolání ÚRR SZ toto odvolání přezkoumá v souladu se všemi postupya povinnostmi vyplývajícími z § 109 a násl. DŘ.V případě, že odvolání neobsahuje požadované náležitosti, je příjemce bez zbytečnéhoodkladu vyzván k doplnění svého odvolání s poučením, v jakém směru musí být doplněno.V odvolání je pro doplnění stanovena přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než 15 dnů.Pokud ÚRR SZ, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, o odvolání nerozhodne sám dle§ 113 odst. 1 DŘ, postoupí odvolání s příslušnou částí spisu a se svým stanoviskemodvolacímu orgánu, kterým je dle § 22 odst. 10 věty druhé zák. č. 250/2000 Sb. Ministerstvofinancí České republiky.6Verze 1 3. prosince 2010


EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 –PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚVerze 183. prosince 2010

More magazines by this user
Similar magazines