502/2000 Sb.

kvm.tul.cz

502/2000 Sb.

RocÏnõÂk 2000SBIÂRKA ZA KONUÊCÏ ESKA REPUBLIKACÏ aÂstka 146 RozeslaÂna dne 30. prosince 2000 Cena KcÏ 23,90OBSAH:502. NarÏõÂzenõ vla dy o ochraneÏ zdravõ prÏed neprÏõÂznivyÂmi uÂcÏinky hluku a vibracõÂ503. NarÏõÂzenõ vla dy o ObchodnõÂm veÏstnõÂku


Strana 7962 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000CÏ aÂstka 146502NARÏ IÂZENI VLA DYze dne 27. listopadu 2000o ochraneÏ zdravõ prÏed neprÏõÂznivyÂmi uÂcÏinkyhluku a vibracõÂVlaÂda narÏizuje podle § 108 odst. 3 zaÂkona cÏ. 258//2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂchsouvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ , k provedenõ § 30, 32a § 34 odst. 1 a podle § 134c odst. 7 zaÂkona cÏ. 65//1965 Sb., zaÂkonõÂk praÂce, ve zneÏnõ zaÂkona cÏ. 155//2000 Sb.:§1ZaÂkladnõ ustanovenõÂ1) TõÂmto narÏõÂzenõÂm se stanovõ neprÏekrocÏitelneÂhygienicke imisnõ limity hluku a vibracõ na pracovisÏtõÂch,ve stavbaÂch pro bydlenõÂ, ve stavbaÂch obcÏanskeÂhovybavenõ a ve venkovnõÂm prostoru a zpuÊ sob jejich meÏrÏenõÂa hodnocenõÂ. Emisnõ hodnoty hluku stanovõÂzvlaÂsÏtnõ praÂvnõ prÏedpisy. 1 ) Pojmy, jakozÏ i definicea oznacÏenõ velicÏin jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomutonarÏõÂzenõÂ.2) Toto narÏõÂzenõ se nevztahuje na hluk z beÏzÏneÂhouzÏõÂvaÂnõ bytu, na hlasove projevy lidõ a zvõÂrÏat, hudebnõÂprojevy a hluk z cÏinnosti osob na verÏejnyÂch prostranstvõÂch,pokud se nejedna o hluk z verÏejne produkcehudby nebo o hluk puÊ sobeny vyÂrobnõ nebo jinou podnikatelskoucÏinnostõ osob. DaÂle se nevztahuje na ojedineÏlese vyskytujõÂcõ hlukove udaÂlosti a na hluk a vibraceuvnitrÏ dopravnõÂch prostrÏedkuÊ, s vyÂjimkou pracovisÏteÏjejich obsluhy.§2ZaÂkladnõ pojmyPro uÂcÏely tohoto narÏõÂzenõ se rozumõÂa) hlukem kazÏdy zvuk, ktery muÊzÏe byÂt sÏkodlivy prozdravõ nebo muÊzÏe byÂt jinak nebezpecÏnyÂ,b) vibracemi vesÏkere vibrace prÏenaÂsÏene pevnyÂmi teÏlesyna lidske teÏlo, jsou-li sÏkodlive pro zdravõÂnebo jinak nebezpecÏneÂ,c) nejvysÏsÏõ prÏõÂpustnou hodnotou zdravotneÏ zduÊ vodneÏnaÂhodnota stanovena pro mõÂsta pobytu osobz hlediska ochrany jejich zdravõ prÏed neprÏõÂznivyÂmuÂcÏinkem hluku nebo vibracõÂ,d) stavbami pro bydlenõ stavby, ktere slouzÏõ byt' i jenzcÏaÂsti k bydlenõÂ.e) stavbami obcÏanskeÂho vybavenõ stavby urcÏene provyuzÏõÂvaÂnõ verÏejnostõ pro zdravotnõÂ, sociaÂlnõ neboveterinaÂrnõ peÂcÏi, prÏechodne ubytovaÂnõÂ, sÏkolnõÂnebo prÏedsÏkolnõ vyÂchovu, veÏdu a vyÂzkum, kulturu,sport, sluzÏby, obchod, verÏejne stravovaÂnõÂ, verÏejnouspraÂvu a pro cõÂrkevnõ uÂcÏely,f) venkovnõÂm prostorem prostor do vzdaÂlenosti2 metry od stavby pro bydlenõ nebo stavby obcÏanskeÂhovybavenõ a prostor, ktery jeuzÏõÂvaÂn k rekreaci,sportu, leÂcÏenõÂ, zaÂjmove a jine cÏinnosti, s vyÂjimkoukomunikacõ a prostor vymezenyÂch jakovenkovnõ pracovisÏteÏ.§3UstaÂleny a promeÏnny hluk1) Hodnoty ustaÂleneÂho a promeÏnneÂho hluku napracovisÏtõÂch se vyjadrÏujõ ekvivalentnõÂmi hladinamiakustickeÂho tlaku A L Aeq,T . Pro uÂcÏely hodnocenõ sestanovuje normovana hladina expozice hluku pro beÏzÏnoudobu trvaÂnõ pracovnõÂho dne 8 h L EX,8h ,prÏõÂpadneÏhladina expozice hluku normovana na jmenovity osmihodinovyÂden pro tyÂdennõ expozici L EX,w . HlukovaÂzaÂteÏzÏ se vyjadrÏuje expozicõ hluku A E AT .2) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna ekvivalentnõ hladina akustickeÂhotlaku A pro osmihodinovou pracovnõ dobuL Aeq.8h , kterou je nejvysÏsÏõ prÏõÂpustna normovana hladinaexpozice hluku pro beÏzÏnou dobu trvaÂnõ pracovnõÂhodne 8 h L EX,8h ,prÏõÂpadneÏ nejvysÏsÏõ prÏõÂpustna hladinaexpozice hluku normovana na jmenovity osmihodinovyÂpracovnõ den pro tyÂdennõ expozici L EX,w sestanovõ soucÏtem zaÂkladnõ hladiny akustickeÂho tlakuA 85 dB a korekcõ prÏihlõÂzÏejõÂcõÂch k druhu vykonaÂvaneÂcÏinnosti podle prÏõÂlohy cÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõÂ. NejvysÏsÏõÂprÏõÂpustna smeÏnova expozice hluku A E A,8h na pracovisÏtipro druh cÏinnosti ve skupineÏ VI podle prÏõÂlohy cÏ. 2k tomuto narÏõÂzenõ je 3 640 Pa 2 s.3) Hodnocenõ podle pruÊmeÏrne tyÂdennõ expozicehluku normovane na jmenovity osmihodinovy pracovnõÂden se muÊzÏe pouzÏõÂt pouze na pracovisÏtõÂch, nakteryÂch nenõ pracovnõ doba v pruÊbeÏhu pracovnõÂhotyÂdne rovnomeÏrneÏ rozlozÏena nebo na kteryÂch se hlukna pracovisÏti v pruÊbeÏhu tyÂdne znacÏneÏ meÏnõÂ.1 ) NaprÏõÂklad narÏõÂzenõ vlaÂdy cÏ. 170/1997 Sb., kteryÂm se stanovõ technicke pozÏadavky na strojnõ zarÏõÂzenõÂ, ve zneÏnõ narÏõÂzenõÂvlaÂdy cÏ. 15/1999 Sb., zaÂkon cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂmpodnikaÂnõ zÏivnostensky zaÂkon), ve zneÏnõ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ , ve zneÏnõ zaÂkona cÏ. 189/1999 Sb, zaÂkon cÏ. 38/1995 Sb.,o technickyÂch podmõÂnkaÂch provozu silnicÏnõÂch vozidelpo pozemnõÂch komunikacõÂch.


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000Strana 7963§4Hluk s vyÂraznyÂmi toÂnovyÂmi slozÏkami1) Hluk s vyÂraznyÂmi toÂnovyÂmi slozÏkami na pracovisÏtõÂchse vyjadrÏuje a hodnotõ jako hluk ustaÂlenyÂa promeÏnnyÂ.2) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hladiny akustickeÂho tlakuse vsÏak snizÏujõ o 5 dB, pokud ma hluk toÂnovy charakter,ktery je prokazatelny kmitocÏtovou analyÂzou v trÏetinooktaÂvovyÂchpaÂsmech. Pokud lze toÂnovy charakterhluku prokaÂzat uÂzkopaÂsmovou analyÂzou v kmitocÏtovyÂchpaÂsmech 6 procent nebo subjektivneÏ, snizÏujõ senejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnoty o 2 dB.§5Impulsnõ hluk1) Hodnoty impulsnõÂho hluku na pracovisÏtõÂch sevyjadrÏujõ sÏpicÏkovyÂmi hodnotami akustickeÂho tlaku C,sÏpicÏkovyÂmi hladinami akustickeÂho tlaku C a ekvivalentnõÂmihladinami akustickeÂho tlaku prÏi cÏasove charakteristiceI L AIeq,T .2) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna sÏpicÏkova hodnota akustickeÂhotlaku C je 200 Pa, nejvysÏsÏõ prÏõÂpustna sÏpicÏkovaÂhladina akustickeÂho tlaku C je 140 dB.3) NenõÂ-li hluk na pracovisÏti tvorÏen vyÂlucÏneÏ impulsnõÂmhlukem, ale spocÏõÂva v kombinaci impulsnõÂhoa ustaÂleneÂho nebo promeÏnneÂho hluku s prokazatelnyÂmpodõÂlem slozÏky impulsnõÂho hluku na velikostiekvivalentnõ hladiny akustickeÂho tlaku A L Aeq,Ttj. L AIeq,T ±L Aeq,T > 2,0 dB), vyjadrÏuje se hluk ekvivalentnõÂhladinou akustickeÂho tlaku A prÏi cÏasove charakteristiceI L AIeq,T . Hlukova zaÂteÏzÏ takovyÂm impulsnõÂmhlukem se vyjadrÏuje expozicõ hluku A s cÏasovoucharakteristikou I E AI,T .4) NenõÂ-li podõÂlslozÏky impulsnõÂho hluku prokazatelnyÂtj. L AIeq,T ±L Aeq,T £ 2,0 dB), hodnotõ se danyÂhluk na pracovisÏti jako hluk promeÏnnyÂ. StejneÏ tak sehodnotõ hlukova zaÂteÏzÏ.5) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna ekvivalentnõ hladina akustickeÂhotlaku A prÏi cÏasove charakteristice I normovanaÂpro osmihodinovou pracovnõ dobu se stanovõ soucÏtemzaÂkladnõ hladiny akustickeÂho tlaku A 85 dB a korekcõÂprÏihlõÂzÏejõÂcõÂch k druhu vykonaÂvane cÏinnosti podle prÏõÂlohycÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõÂ. NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna smeÏnovaÂexpozice hluku A E AI,8h na pracovisÏti pro cÏinnostve skupineÏ VI podle prÏõÂlohy cÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõ je3 640 Pa 2 s.§6VysokofrekvencÏnõ hluk1) VysokofrekvencÏnõ hluk na pracovisÏtõÂch se vyjadrÏujehladinami akustickeÂho tlaku L t vtrÏetinooktaÂvovyÂchpaÂsmech o strÏednõÂm kmitocÏtu 8 azÏ 16kHz.2) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna ekvivalentnõ hladina akustickeÂhotlaku vysokofrekvencÏnõÂho hluku v trÏetinooktaÂvovyÂchpaÂsmech 8, 10, 12,5 a 16 kHz pro osmihodinovoupracovnõ dobu se u tohoto hluku stanovõ soucÏtemzaÂkladnõ hladiny akustickeÂho tlaku v trÏetinooktaÂvoveÂmpaÂsmu L teq,8h = 70 dB a korekcõ prÏihlõÂzÏejõÂcõÂch k druhuvykonaÂvane cÏinnosti podle prÏõÂlohy cÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõÂ.3) Na pracovisÏtõÂch s hlukem o dominantnõÂm kmitocÏtuv paÂsmu 16 azÏ 20 kHz se vysokofrekvencÏnõ hlukhodnotõ na zaÂkladeÏ ekvivalentnõÂch hladin akustickeÂhotlaku L ueq,T v kmitocÏtovyÂch paÂsmech o sÏõÂrÏi 6 % jednadvanaÂctina oktaÂvy). NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne ekvivalentnõÂhladiny akustickeÂho tlaku pro osmihodinovou pracovnõÂdobu se pro tuto kmitocÏtovou oblast stanovõÂsoucÏtem zaÂkladnõÂch hodnot akustickeÂho tlaku uvedenyÂchv prÏõÂloze cÏ. 3 k tomuto narÏõÂzenõ a korekcõ prÏihlõÂzÏejõÂcõÂchk druhu vykonaÂvane cÏinnosti podle prÏõÂlohycÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõÂ.§7Ultrazvuk1) Ultrazvuk se na pracovisÏtõÂch vyjadrÏuje hladinamiakustickeÂho tlaku L t vtrÏetinooktaÂvovyÂch paÂsmecho strÏednõÂm kmitocÏtu 20 azÏ 40 kHz.2) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna ekvivalentnõ hladina akustickeÂhotlaku ultrazvuku pro osmihodinovou pracovnõÂdobu v trÏetinooktaÂvovyÂch paÂsmech 20, 25, 31,5a 40 kHz se stanovõ soucÏtem zaÂkladnõ hladiny akustickeÂhotlaku ultrazvuku v trÏetinooktaÂvovyÂch paÂsmechL teq,8h = 105 dB a korekcõ prÏihlõÂzÏejõÂcõÂch k druhu vykonaÂvaneÂcÏinnosti podle prÏõÂlohy cÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõÂ.§8Infrazvuk a nõÂzkofrekvencÏnõ hluk1) Hodnoty infrazvuku na pracovisÏtõÂch se vyjadrÏujõÂhladinami akustickeÂho tlaku G infrazvuku L Gnebo, je-li trÏeba urcÏit kmitocÏtove slozÏenõ infrazvuku,hladinami akustickeÂho tlaku L t v trÏetinooktaÂvovyÂchpaÂsmech 1 azÏ 16 Hz. Hodnoty nõÂzkofrekvencÏnõÂhohluku se vyjadrÏujõ hladinami akustickeÂho tlaku L tvtrÏetinooktaÂvovyÂch paÂsmech o strÏednõÂm kmitocÏtu 20azÏ 40Hz.2) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne ekvivalentnõ hladiny akustickeÂhotlaku G infrazvuku a nõÂzkofrekvencÏnõÂho hlukupro osmihodinovou pracovnõ dobu se stanovõ soucÏtemzaÂkladnõ hladiny L Geq,8h = 116 dB a korekcõ prÏihlõÂzÏejõÂcõÂchk druhu vykonaÂvane cÏinnosti podle prÏõÂlohy cÏ. 4k tomuto narÏõÂzenõÂ.3) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne ekvivalentnõ hladiny akustickeÂhotlaku infrazvuku pro osmihodinovou pracovnõÂdobu v trÏetinooktaÂvovyÂch paÂsmech 1 azÏ 16 Hz se stanovõÂsoucÏtem zaÂkladnõ hladiny L teq,8h = 110 dB a korekcõÂprÏihlõÂzÏejõÂcõÂch k druhu vykonaÂvane cÏinnosti podleprÏõÂlohy cÏ. 4 k tomuto narÏõÂzenõÂ.


Strana 7964 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000CÏ aÂstka 1464) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne ekvivalentnõ hladiny akustickeÂhotlaku nõÂzkofrekvencÏnõÂho hluku pro osmihodinovoupracovnõ dobu v trÏetinooktaÂvovyÂch paÂsmech20 azÏ 40 Hz se stanovõ soucÏtem zaÂkladnõ hladinyL teq,8h = 105 dB a korekcõ prÏihlõÂzÏejõÂcõÂch k druhu vykonaÂvaneÂcÏinnosti podle prÏõÂlohy cÏ. 4 k tomuto narÏõÂzenõÂ.5) PrÏi kraÂtkodobe expozici nesmõ maximaÂlnõ hladinyakustickeÂho tlaku infrazvuku v trÏetinooktaÂvovyÂchpaÂsmech 1 azÏ 16 Hz na pracovisÏtõÂch prÏekrocÏit hodnotuL t = 137 dB. V trÏetinooktaÂvovyÂch paÂsmech 20 azÏ 40Hznesmõ byÂt prÏekrocÏena hodnota L t = 132 dB.§9NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnotyhlukuna pracovisÏtõÂch pro jinou nezÏ osmihodinovou dennõÂpracovnõ dobuNejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hladiny hluku pro jinou dennõÂpracovnõ dobu T se stanovõ tak, zÏe se ke stanovenyÂmnejvysÏsÏõÂm prÏõÂpustnyÂm hladinaÂm pro osmihodinovoupracovnõ dobu v hluku L Aeq,8h prÏipocÏte korekce K T ,ktera se stanovõ podle vztahuK T = 10 log 480/T), /dB/,kdeT je pracovnõ doba v hluku v minutaÂch za smeÏnu.§10Osobnõ ochranne pracovnõ prostrÏedkyproti hluku1) Tam, kde vznika nebezpecÏõÂ, zÏe bude prÏekrocÏenadennõ osobnõ expozice hluku 85 dBA), musõ byÂtposkytnuty pracujõÂcõÂm osobnõ ochranne pracovnõ prostrÏedkyproti hluku.2) V prÏõÂpadeÏ, kdy dennõ osobnõ expozice hlukuprÏekracÏuje 90 dBA) nebo kde sÏpicÏkova hodnota akustickeÂhotlaku C je veÏtsÏõ nezÏ 200 Pa, musõ pracujõÂcõÂpouzÏõÂvat osobnõ ochranne pracovnõ prostrÏedky protihluku, uÂcÏinne v oblasti hladin hluku, ktere seprÏi praÂcivyskytujõÂ.§11NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnotyhluku ve stavbaÂch probydlenõ a ve stavbaÂch obcÏanskeÂho vybavenõÂ1) Hodnoty hluku uvnitrÏ staveb pro bydlenõÂa staveb obcÏanskeÂho vybavenõ se vyjadrÏujõ ekvivalentnõÂhladinou akustickeÂho tlaku A L Aeq,T a maximaÂlnõ hladinouakustickeÂho tlaku A L pAmax . V dennõ dobeÏ sestanovõ pro osm nejhlucÏneÏjsÏõÂch hodin, v nocÏnõ dobeÏpro nejhlucÏneÏjsÏõ hodinu. Pro hluk z dopravy na verÏejnyÂchkomunikacõÂch a zÏeleznicõÂch a pro hluk z leteckeÂhoprovozu se stanovõ pro celou dennõ a nocÏnõ dobu. 2 )2) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna ekvivalentnõ hladina akustickeÂhotlaku A uvnitrÏ staveb pro bydlenõ a obcÏanskeÂhovybavenõ se stanovõ pro hluky pronikajõÂcõÂzvencÏõ soucÏtem zaÂkladnõ hladiny akustickeÂho tlakuL Aeq,T = 40 dB a korekcõ prÏihlõÂzÏejõÂcõÂch k vyuzÏitõ prostoruÊa dennõ dobeÏ podle prÏõÂlohy cÏ. 5 k tomuto narÏõÂzenõÂ.Obsahuje-li hluk vyÂrazne toÂnove slozÏky nebo maÂ-livyÂrazny informacÏnõ charakter, jako naprÏõÂklad rÏecÏ nebohudba, prÏicÏõÂta se dalsÏõ korekce ± 5 dB.3) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna maximaÂlnõ hladina akustickeÂhotlaku A uvnitrÏ staveb pro bydlenõ a staveb obcÏanskeÂhovybavenõ se stanovõ pro hluky sÏõÂrÏõÂcõ se zezdrojuÊ uvnitrÏ budovy soucÏtem zaÂkladnõ maximaÂlnõ hladinyhluku L pAmax = 40 dB a korekcõ prÏihlõÂzÏejõÂcõÂchk vyuzÏitõ prostoru a dennõ dobeÏ podle prÏõÂlohy cÏ. 5k tomuto narÏõÂzenõÂ. Obsahuje-li hluk vyÂrazne toÂnoveÂslozÏky nebo ma vyÂrazneÏ informativnõ charakter, jakonaprÏõÂklad rÏecÏ nebo hudba, prÏicÏõÂta se dal sÏõ korekce± 5 dB. Za hluk ze zdrojuÊ uvnitrÏ budovy se poklaÂdaÂi hluk ze stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ , umõÂsteÏnyÂch mimo posuzovanyÂobjekt, pronikajõÂcõ do teÏchto objektuÊ jinyÂmzpuÊ sobem nezÏ vzduchem, to znamena konstrukceminebo podlozÏõÂm. PrÏi provaÂdeÏnõ povolenyÂch stavebnõÂchuÂprav uvnitrÏ budovy je prÏõÂpustna korekce +15 dBkzaÂkladnõ maximaÂlnõ hladineÏ akustickeÂho tlaku v dobeÏod 7 do 21 hod.4) Doba dozvuku ve sÏkolnõÂch ucÏebnaÂch vcÏetneÏteÏlocvicÏen) a ve spolecÏnyÂch mõÂstnostech pro prÏedsÏkolnõÂdeÏti nesmõ prÏesaÂhnout 0,6 s, v halaÂch a chodbaÂch sÏkolskyÂcha zdravotnickyÂch staveb 1,0 s.5) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna hodnota ekvivalentnõ hladinyakustickeÂho tlaku A pro zvuk elektronicky zesilovaneÂhudby se stanovõ pro hudebnõ produkce prÏispolecÏenske zaÂbaveÏ na hodnotu L Aeq,T = 95 dB a prokoncertnõ produkce elektronicky zesilovane hudbyhodnotou L Aeq,T = 100 dB pro prostor uvnitrÏ hledisÏteÏ,pro dobu T = 4 hodiny maximaÂlneÏ. DodrzÏenõ limituÊpodle odstavce 5 ve vnitrÏnõÂm prostoru zaÂbavnõÂch podnikuÊneznamena automaticky dodrzÏenõ hygienickyÂchlimituÊ v okolnõÂch chraÂneÏnyÂch prostorech a ve venkovnõÂmprostoru.§12NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnotyhluku ve venkovnõÂmprostoru1) Hodnoty hluku ve venkovnõÂm prostoru se vyjadrÏujõÂekvivalentnõ hladinou akustickeÂho tlakuAL Aeq,T . V dennõ dobeÏ se stanovõ pro osm nejhlucÏneÏjsÏõÂchhodin, v nocÏnõ dobeÏ pro nejhlucÏneÏjsÏõ hodinu. Prohluk z dopravy na verÏejnyÂch komunikacõÂch a zÏeleznicõÂcha pro hluk z leteckeÂho provozu se stanovõ procelou dennõ a nocÏnõ dobu. Pro uÂcÏely uÂzemnõÂho plaÂnovaÂnõÂse vyjadrÏuje 24hodinovou dlouhodobou ekviva-2 ) § 34 odst. 2 zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ.


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000Strana 7965lentnõ hladinou L dvn a nocÏnõ dlouhodobou ekvivalentnõÂhladinou L n .2) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna ekvivalentnõ hladina akustickeÂhotlaku A ve venkovnõÂm prostoru s vyÂjimkouhluku z leteckeÂho provozu) se stanovõ soucÏtem zaÂkladnõÂhladiny hluku L Aeq,T =50dBaprÏõÂslusÏne korekcepro dennõ nebo nocÏnõ dobu a mõÂsto podle prÏõÂlohycÏ. 6 k tomuto narÏõÂzenõÂ. Pro vysoce impulsnõ hluk seprÏipocÏte dalsÏõ korekce ± 7 dB.3) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna ekvivalentnõ hladina akustickeÂhotlaku A ve venkovnõÂm prostoru z leteckeÂhoprovozu se stanovõ soucÏtem zaÂkladnõ hladiny hlukuL Aeq,T =65dBaprÏõÂslusÏne korekce pro dennõ a nocÏnõÂdobu a mõÂsto podle prÏõÂlohy cÏ. 7 k tomuto narÏõÂzenõÂ.4) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne dlouhodobe ekvivalentnõÂhladiny L dvn a L n se cÏõÂselneÏ rovnajõ nejvysÏsÏõÂm prÏõÂpustnyÂmekvivalentnõÂm hladinaÂm akustickeÂho tlakuL Aeq,T pro dennõ a nocÏnõ dobu.5) Pro provaÂdeÏnõ povolenyÂch staveb je prÏõÂpustnaÂkorekce +10 dB k zaÂkladnõ nejvysÏsÏõ prÏõÂpustne ekvivalentnõÂhladineÏ akustickeÂho tlaku A, a to v dobeÏ od7do 21 hodin stanovene podle odstavce 2. Hluk ze stavebnõÂcÏinnosti se vypocÏte zpuÊ sobem uvedenyÂm v prÏõÂlozecÏ. 6 k tomuto narÏõÂzenõÂ.6) Pokud by bylo technicky prokaÂzaÂno, zÏe vestaÂvajõÂcõ situaci zaÂstavby po vycÏerpaÂnõ vsÏech prostrÏedkuÊjejõ ochrany prÏed hlukem, nenõ technicky mozÏneÂdodrzÏet ustanovenõ odstavcuÊ 1 azÏ 3, je mozÏne potrÏebnouochranu prÏed hlukem zajistit izolacõ objektutak, aby bylo vyhoveÏno podmõÂnkaÂm podle § 11. PrÏitommusõ byÂt zachovaÂna mozÏnost potrÏebneÂho veÏtraÂnõÂ.§13NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnotyvibracõÂ1) Vibrace puÊ sobõÂcõ na cÏloveÏka na pracovisÏtõÂch,ve stavbaÂch slouzÏõÂcõÂch k pobytu osob a celkove vertikaÂlnõÂvibrace o kmitocÏtu nizÏsÏõÂm nezÏ 0,5 Hz se vyjadrÏujõÂa) vaÂzÏenou hladinou zrychlenõ vibracõ L aw v dB nebovaÂzÏenou efektivnõ hodnotou zrychlenõ vibracõ a ewvm.s -2 ,b) hladinami zrychlenõ vibracõ v trÏetinooktaÂvovyÂchkmitocÏtovyÂch paÂsmech L at v dB nebo efektivnõÂmihodnotami zrychlenõ vibracõ v trÏetinooktaÂvovyÂchkmitocÏtovyÂch paÂsmech a et vm.s -2 ,c) souhrnnou vaÂzÏenou hladinou zrychlenõ vibracõÂL vw v dB nebo souhrnnou vaÂzÏenou hodnotouzrychlenõ a vw vm.s -2 vprÏõÂpadeÏ segmentaÂlnõÂch vibracõÂprÏenaÂsÏenyÂch na ruce.2) V prÏõÂpadeÏ celkovyÂch vibracõÂ, vibracõ ve stavbaÂch,vibracõ prÏenaÂsÏenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zpuÊ sobem a vertikaÂlnõÂchvibracõ o kmitocÏtu nizÏsÏõÂm nezÏ 0,5 Hz se nejvysÏsÏõÂprÏõÂpustne hodnoty vztahujõ pouze na jeden smeÏrtranslacÏnõÂch vibracõ podle sourÏadne soustavy cÏloveÏka.U vibracõ prÏenaÂsÏenyÂch na ruce se nejvysÏsÏõ prÏõÂpustneÂhodnoty vibracõ vztahujõ k souhrnne hodnoteÏ translacÏnõÂchvibracõ stanovene zvaÂzÏenyÂch hodnot zrychlenõ vetrÏech ortogonaÂlnõÂch smeÏrech podle sourÏadne soustavyruky.3) PaÂsmo kmitocÏtuÊ , ve ktereÂm je trÏeba hodnotitvibrace z hlediska jejich mozÏneÂho neprÏõÂzniveÂho puÊ sobenõÂna cÏloveÏka daÂle jen ¹sledovane paÂsmo kmitocÏtuʪ)a pro ktere jsou stanoveny nejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnotyvibracõÂ, je v zaÂvislosti na zpuÊ sobu nebo podmõÂnkaÂchprÏenosu uvedeno v prÏõÂloze cÏ. 8 k tomuto narÏõÂzenõÂ.4) Stanovene nejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnoty se vztahujõÂna ustaÂlene i promeÏnne vibrace a otrÏesy raÂzy),pokud hlavnõ cÏaÂst jejich energie je obsazÏena ve sledovaneÂmkmitocÏtoveÂm paÂsmu.5) Hladiny zrychlenõ vibracõ a efektivnõ hodnotyzrychlenõ vibracõ jsou vzaÂjemneÏ zastupitelne velicÏinyvibracõÂ.6) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnoty vibracõ se vztahujõÂna vibrace prÏenaÂsÏene z okolnõÂho prostrÏedõ na cÏloveÏka.V zaÂvislosti na zpuÊ sobu prÏenosu a okolnõÂch podmõÂnkaÂchjsou stanoveny nejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnotycelkovyÂch vertikaÂlnõÂch a horizontaÂlnõÂch vibracõÂ, nejvysÏsÏõÂprÏõÂpustne hodnoty vibracõ prÏenaÂsÏenyÂch na ruce,nejvysÏsÏõÂprÏõÂpustne hodnoty vibracõ prÏenaÂsÏenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmzpuÊ sobem, nejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnoty vibracõ vestavbaÂch pro bydlenõ a ve stavbaÂch obcÏanskeÂho vybavenõÂa nejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnoty celkovyÂch vertikaÂlnõÂchvibracõ o kmitocÏtu nizÏsÏõÂm nezÏ 0,5 Hz.§14NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnotycelkovyÂch vertikaÂlnõÂcha horizontaÂlnõÂch vibracõÂ1) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hladiny zrychlenõ celkovyÂchvertikaÂlnõÂch vibracõ v trÏetinooktaÂvovyÂch paÂsmechL atp platne pro osmihodinovou pracovnõ dobu jsoudaÂny soucÏtem zaÂkladnõÂch hodnot L atp uvedenyÂch v prÏõÂlozecÏ. 9 k tomuto narÏõÂzenõ a korekce na druh praÂcea povahu vibracõ podle § 15. NejvysÏsÏõ efektivnõ hodnotyzrychlenõ a etp platne pro osmihodinovou pracovnõÂdobu jsou daÂny soucÏinem zaÂkladnõÂch hodnot a etp uvedenyÂchv prÏõÂloze cÏ. 9 k tomuto narÏõÂzenõ a korekcÏnõÂchcÏiniteluÊ na druh praÂce a povahu vibracõ podle § 15.2) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna vaÂzÏena hladina zrychlenõÂcelkovyÂch vertikaÂlnõÂch vibracõ L awp platna pro osmihodinovoupracovnõ dobu je daÂna soucÏtem zaÂkladnõ hladinyL awp = 110 dB a korekce na druh praÂce a povahuvibracõ podle § 15. NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna vaÂzÏena efektivnõÂhodnota zrychlenõ a etp platna pro osmihodinovoupracovnõ dobu je daÂna soucÏinem zaÂkladnõ hodnotya etp = 0,315 m.s -2 a korekcÏnõÂch cÏiniteluÊ podle § 15.3) NejvysÏsÏõÂprÏõÂpustne hladiny celkovyÂch horizontaÂlnõÂchvibracõ v trÏetinooktaÂvovyÂch paÂsmech L atpplatne pro osmihodinovou pracovnõ dobu jsou daÂnysoucÏtem zaÂkladnõÂch hodnot L atp uvedenyÂch v prÏõÂlozecÏ. 9 k tomuto narÏõÂzenõ a korekce na druh praÂce a po-


Strana 7966 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000CÏ aÂstka 146vahu vibracõ podle § 15. NejvysÏsÏõ efektivnõ hodnotuzrychlenõ a etp platne pro osmihodinovou pracovnõÂdobu jsou daÂny soucÏinem zaÂkladnõÂch hodnot a etp uvedenyÂchv prÏõÂloze cÏ. 9 k tomuto narÏõÂzenõ a korekcÏnõÂchcÏiniteluÊ podle § 15.4) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna vaÂzÏena hladina zrychlenõÂcelkovyÂch horizontaÂlnõÂch vibracõ L awp platna proosmihodinovou pracovnõ dobu je daÂna soucÏtem zaÂkladnõÂhladiny L awp = 107 dB a korekce na druh praÂcea povahu vibracõ podle § 15. NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna vaÂzÏenaÂefektivnõ hodnota zrychlenõ a etp platna pro osmihodinovoupracovnõ dobu je daÂna soucÏinem zaÂkladnõ hodnotya etp = 0,22 m.s -2 a korekcÏnõÂch cÏiniteluÊ podle § 15.§15Korekce na druh praÂce a povahu vibracõÂ1) Pro pracovnõ mõÂsta na mobilnõÂch pracovnõÂchstrojõÂch platõ korekce na druh praÂce a povahu vibracõÂK m a korekcÏnõÂcÏinitelk m ,jõÂmzÏ senaÂsobõ zaÂkladnõ efektivnõÂhodnoty zrychlenõ vibracõÂ. Pro dopravneÏ technologickeÂstroje naprÏõÂklad jerÏaÂby nebo duÊ lnõ kombajny)se uvedene zaÂkladnõ hladiny zrychlenõ celkovyÂch vibracõÂna pracovnõÂch mõÂstech snizÏujõ prÏicÏtenõÂm korekceK m =±6dBazaÂkladnõ efektivnõ hodnoty zrychlenõÂvibracõ na polovinu k m = 0,5).2) U vibracõ prÏenaÂsÏenyÂch na pracovnõ mõÂsta u stacionaÂrnõÂchstrojuÊ nebo na pracovnõ mõÂsta bez vlastnõÂhozdroje vibracõ se stanovene zaÂkladnõ hladinyzrychlenõ celkovyÂch vibracõ snizÏujõ prÏicÏtenõÂm korekceK m = ±16 dB, to znamenaÂ, zÏe zaÂkladnõ efektivnõ hodnotyzrychlenõ vibracõ se snizÏujõ na 16 procentk m = 0,16).3) Pro pracovnõ mõÂsta se zvyÂsÏenyÂmi naÂroky nasoustrÏedeÏnõÂ, poprÏõÂpadeÏ spojenyÂmi s velkou zodpoveÏdnostõÂse stanovene zaÂkladnõ hodnoty zrychlenõ celkovyÂchvibracõ snizÏujõÂprÏicÏtenõÂm korekce K m = ±20 dB, toznamenaÂ, zÏe zaÂkladnõ efektivnõ hodnoty zrychlenõ vibracõÂse snizÏujõ na10%k m = 0,1).§16NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnotyvibracõ prÏenaÂsÏenyÂchna ruce1) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne souhrnne hladiny zrychlenõÂvibracõ prÏenaÂsÏenyÂch na ruce pro trÏetinooktaÂvovaÂpaÂsma L atp ,prÏõÂpadneÏ nejvysÏsÏõ souhrnne efektivnõ hodnotyzrychlenõ a etp platne pro osmihodinovou pracovnõÂdobu jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 9 k tomuto narÏõÂzenõÂ.2) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna souhrnna vaÂzÏena hladinazrychlenõ vibracõ prÏenaÂsÏenyÂch na ruce L avwp platnaÂpro osmihodinovou pracovnõ dobu je 123 dB. NejvysÏsÏõÂprÏõÂpustna souhrnna vaÂzÏena hodnota zrychlenõ vibracõÂprÏenaÂsÏenyÂch na ruce a vwp platna pro osmihodinovoupracovnõ dobu je 1,4 m.s -2 .§17NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnotyvibracõ prÏenaÂsÏenyÂchzvlaÂsÏtnõÂm zpuÊ sobemNejvysÏsÏõ prÏõÂpustna hladina zrychlenõ vibracõ prÏenaÂsÏenyÂchzvlaÂsÏtnõÂm zpuÊ sobem L atp pro vsÏechna trÏetinooktaÂvovaÂpaÂsma sledovane frekvencÏnõ oblasti a proosmihodinovou pracovnõ dobu je 100 dB.§18NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnotyvibracõ na pracovisÏtõÂchpro jinou nezÏ osmihodinovou dennõ pracovnõ dobu1) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnoty zrychlenõ vibracõÂpro jinou dennõ pracovnõ dobu T se stanovõ tak, zÏe sek stanovenyÂm nejvysÏsÏõÂm prÏõÂpustnyÂm hodnotaÂm proosmihodinovou pracovnõ dobu L a,8hp prÏipocÏte korekceK T , ktera se stanovõ podle vztahuK T = 10 log 480/T), /dB/,kdeT je pracovnõ doba ve vibracõÂch v minutaÂch za smeÏnu.2) PrÏi hodnocenõ je trÏeba vyÂsledky meÏrÏenõÂ, toznamena hodnoty pruÊmeÏrnyÂch hladin zrychlenõ vibracõÂ,vyhodnotit rovneÏzÏ pro dobu T.3) Korekce K T na jinou nezÏ osmihodinovoudobu expozice se nepouzÏõÂva pro hodnocenõ mõÂstnõÂchvibracõ prÏenaÂsÏenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zpuÊ sobem.4) Korekce K T pro dobu expozice celkovyÂm vibracõÂmkratsÏõ nezÏ 10 minut za smeÏnu je stejna jakokorekce pro dobu expozice T = 10 minut.5) Korekce K T pro dobu expozice vibracõÂm prÏenaÂsÏenyÂmna ruce kratsÏõ nezÏ 20 minut za smeÏnu je stejnaÂjako korekce pro dobu expozice T = 20 minut.§19NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnotyvibracõ ve stavbaÂchpro bydlenõ a ve stavbaÂch obcÏanskeÂho vybavenõÂ1) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnoty vibracõ ve stavbaÂchpro bydlenõ a ve stavbaÂch obcÏanskeÂho vybavenõÂse vztahujõ na horizontaÂlnõ a vertikaÂlnõ vibrace v mõÂsteÏpobytu osob.2) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hladiny zrychlenõ vibracõÂv budovaÂch v trÏetinooktaÂvovyÂch paÂsmech L atp jsoudaÂny soucÏtem zaÂkladnõÂch hodnot zrychlenõ vibracõÂuvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 10 k tomuto narÏõÂzenõ a korekcõÂna vyuzÏitõ mõÂstnosti, dennõ dobu a povahu vibracõ podleprÏõÂlohy cÏ. 11 k tomuto narÏõÂzenõÂ. NejvysÏsÏõÂprÏõÂpustneÂefektivnõ hodnoty zrychlenõ vibracõ v trÏetinooktaÂvovyÂchpaÂsmech a etp jsou daÂny soucÏinem zaÂkladnõÂchefektivnõÂch hodnot zrychlenõ vibracõ uvedenyÂch v prÏõÂlozecÏ. 10 k tomuto narÏõÂzenõ a korekcõ podle prÏõÂlohycÏ. 11 k tomuto narÏõÂzenõÂ.3) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustna vaÂzÏena hladina zrychlenõÂvibracõ L awp stavebnõÂch konstrukcõ pro stavby pro by-


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000Strana 7967dlenõ a stavby obcÏanskeÂho vybavenõ je v zaÂvislosti natypu prostoru, dennõ dobeÏ a povaze vibracõ uvedenav tabulkaÂch cÏ.1a2prÏõÂlohy cÏ. 12 k tomuto narÏõÂzenõÂ.4) NejveÏtsÏõ prÏõÂpustne vaÂzÏene efektivnõ hodnotyzrychlenõ vibracõ a ewp ve stavbaÂch pro bydlenõ a stavbaÂchobcÏanskeÂho vybavenõ jsou v zaÂvislosti na typuprostoru, dennõ dobeÏ a povaze vibracõ uvedeny v tabulkaÂchcÏ.1a2prÏõÂlohy cÏ. 12 k tomuto narÏõÂzenõÂ.§20NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hodnotyvertikaÂlnõÂch vibracõÂo kmitocÏtu nizÏsÏõÂm nezÏ 0,5 Hz1) NejveÏtsÏõÂprÏõÂpustne hodnoty vibracõ o kmitocÏtunizÏsÏõÂm nezÏ 0,5 Hz se vztahujõ k mõÂstuÊ m pobytu osob,zejmeÂna k pracovnõÂm mõÂstuÊ m na samojõÂzdnyÂch strojõÂch.UdaÂvane nejveÏtsÏõ prÏõÂpustne hodnoty je nutno dodrzÏetz hlediska omezenõ vzniku kinetoÂz. Tyto hodnotyse netyÂkajõ hodnocenõ dopravnõÂch prostrÏedkuÊz hlediska komfortu.2) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne hladiny zrychlenõ vibracõÂL atp a nejvysÏsÏõ prÏõÂpustne efektivnõ hodnoty a etp provibrace o kmitocÏtu nizÏsÏõÂm nezÏ 0,5 Hz se stanovõ podleprÏõÂlohy cÏ. 13 k tomuto narÏõÂzenõÂ.3) NejvysÏsÏõ prÏõÂpustne vaÂzÏene hladiny a hodnotyzrychlenõ vibracõ o kmitocÏtu nizÏsÏõÂm nezÏ 0,5 Hz jsouuvedeny v prÏõÂloze cÏ. 14 k tomuto narÏõÂzenõÂ.§21ZpuÊ sob meÏrÏenõ a hodnocenõ hluku a vibracõÂPrÏi meÏrÏenõ a hodnocenõ hluku a vibracõ se postupujepodle normovyÂch metod, kteryÂmi se rozumõ metodyobsazÏene v cÏeske technicke normeÏ, jejichzÏ dodrzÏenõÂmse vyÂsledek co do zaÂchytnosti, prÏesnosti a reprodukovatelnostivyÂsledkuÊ povazÏuje za prokaÂzanyÂ.PrÏi pouzÏitõ jine nezÏ normove metody musõ byÂt dolozÏeno,zÏe co do zaÂchytnosti, prÏesnosti a reprodukovatelnostise vyÂsledky rovnajõ normove metodeÏ.§22U cÏinnostToto narÏõÂzenõ nabyÂva uÂcÏinnosti dnem 1. ledna2001.PrÏedseda vlaÂdy:Ing. Zeman v. r.Ministr zdravotnictvõÂ:prof. MUDr. FisÏer, CSc. v. r.


Strana 7968 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000CÏ aÂstka 146PrÏõÂloha cÏ. 1 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdycÏ. 502/2000 Sb.


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000Strana 7969


Strana 7970 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000CÏ aÂstka 146


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000Strana 7971


Strana 7972 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000CÏ aÂstka 146


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000Strana 7973PrÏõÂloha cÏ. 2 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdycÏ. 502/2000 Sb.


Strana 7974 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000CÏ aÂstka 146PrÏõÂloha cÏ. 3 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdycÏ. 502/2000 Sb.


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000Strana 7975PrÏõÂloha cÏ. 4 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdycÏ. 502/2000 Sb.


Strana 7976 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000CÏ aÂstka 146PrÏõÂloha cÏ. 5 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdycÏ. 502/2000 Sb.


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000Strana 7977PrÏõÂloha cÏ. 6 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdycÏ. 502/2000 Sb.


Strana 7978 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000CÏ aÂstka 146PrÏõÂloha cÏ. 7 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdycÏ. 502/2000 Sb.


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000Strana 7979PrÏõÂloha cÏ. 8 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdycÏ. 502/2000 Sb.


Strana 7980 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000CÏ aÂstka 146PrÏõÂloha cÏ. 9 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdycÏ. 502/2000 Sb.


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000Strana 7981PrÏõÂloha cÏ. 10 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdycÏ. 502/2000 Sb.


Strana 7982 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000CÏ aÂstka 146PrÏõÂloha cÏ. 11 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdycÏ. 502/2000 Sb.


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000Strana 7983PrÏõÂloha cÏ. 12 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdycÏ. 502/2000 Sb.


Strana 7984 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000CÏ aÂstka 146


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000Strana 7985PrÏõÂloha cÏ. 13 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdycÏ. 502/2000 Sb.


Strana 7986 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 502 /2000CÏ aÂstka 146PrÏõÂloha cÏ. 14 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdycÏ. 502/2000 Sb.


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 503 /2000Strana 7987503NARÏ IÂZENI VLA DYze dne 18. prosince 2000o ObchodnõÂm veÏstnõÂkuVlaÂda narÏizuje podle § 770 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb.,obchodnõ zaÂkonõÂk, ve zneÏnõÂzaÂkona cÏ. 370/2000 Sb.:§1VydaÂvaÂnõ ObchodnõÂho veÏstnõÂku daÂle jen¹VeÏstnõÂkª) zabezpecÏuje Ministerstvo spravedlnostiprostrÏednictvõÂm nakladatelstvõÂ.§21) Ve VeÏstnõÂku se zverÏejnÏ ujõÂuÂdaje v prÏõÂpadech, vekteryÂch zverÏejneÏnõ stanovõ obchodnõ zaÂkonõÂk.2) Ve VeÏstnõÂku se daÂle zverÏejnÏ ujõ skutecÏnosti v rÏõÂzenõÂo konkursu nebo vyrovnaÂnõÂ, o nichzÏ tak stanovõÂzvlaÂsÏtnõ praÂvnõ prÏedpis. 1 )3) Ve VeÏstnõÂku se mimo prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch v odstavcõÂch1 a 2 zverÏejnÏ ujõ take jina oznaÂmenõ a uÂdaje,pokud tuto povinnost stanovõ zvlaÂsÏtnõ praÂvnõÂprÏedpis. 2 )§31) Z uÂdajuÊ zapisovanyÂch do obchodnõÂho rejstrÏõÂkupodle § 28 a 28a obchodnõÂho zaÂkonõÂku se veVeÏstnõÂku zverÏejnÏ ujõÂa) uÂdaje uvedene v § 28 odst. 1 obchodnõÂho zaÂkonõÂku,b) z uÂdajuÊ uvedenyÂch v § 28 odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂkuu komanditnõ spolecÏnosti, u spolecÏnostis rucÏenõÂm omezenyÂm, u akciove spolecÏnostia druzÏstva vyÂsÏe zaÂkladnõÂho kapitaÂlu nebo zapisovaneÂhozaÂkladnõÂho kapitaÂlu, u verÏejne obchodnõÂspolecÏnosti jmeÂna nebo naÂzvy nebo firmy spolecÏnõÂkuÊ, u akciove spolecÏnosti teÂzÏ pocÏet, druh, forma,podoba a jmenovita hodnota akciõ a uÂdaj o tom,zda je cÏi nenõ omezena prÏevoditelnost akciõ najmeÂno, u staÂtnõÂho podniku, kdo vykonaÂva jmeÂnemstaÂtu funkci zakladatele, a vyÂsÏe kmenoveÂho jmeÏnõÂ,c) u podniku zahranicÏnõ osoby a u organizacÏnõÂslozÏky podniku zahranicÏnõ osoby uÂdaje podle§ 28 odst. 3 obchodnõÂho zaÂkonõÂku,d) u podniku zahranicÏnõ osoby a u organizacÏnõÂslozÏky podniku zahranicÏnõ osoby, ktera ma sõÂdlovneÏktereÂm z cÏlenskyÂch staÂtuÊ Evropske unie, uÂdajepodle § 28 odst. 4 obchodnõÂho zaÂkonõÂku,e) uÂdaje uvedene v § 28 odst. 6 obchodnõÂho zaÂkonõÂkus vyÂjimkou uÂdajuÊ , jezÏ sezverÏejnÏ ujõ podle § 2odst. 2,f) v prÏõÂpadeÏ fuÂze, prÏevodu jmeÏnõÂ, rozdeÏlenõ nebozmeÏny praÂvnõ formy uÂdaje podle § 28a odst. 1 azÏ4 obchodnõÂho zaÂkonõÂku s vyÂjimkou uÂdajuÊ zapisovanyÂchprÏi vzniku praÂvnicke osoby, ktere se zverÏejnÏujõ jen v rozsahu uvedeneÂm v § 3 odst. 1põÂsm. a) a b),g) den zaÂpisu uÂdajuÊ podle põÂsmen a) a e), oznacÏenõÂsoudu urcÏeneÂho zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisemk vedenõ obchodnõÂho rejstrÏõÂku daÂle jen ¹rejstrÏõÂkovyÂsoudª), spisova znacÏka, pod kterou je vedenrejstrÏõÂkovy spis, jakozÏ i zmeÏna a zaÂnik zapisovanyÂchskutecÏnostõÂ, ktere byly zverÏejneÏneÂ.2) PozÏaÂdaÂ-li o to navrhovatel v naÂvrhu na povolenõÂzaÂpisu do obchodnõÂho rejstrÏõÂku, zverÏejnõ se veVeÏstnõÂku pouze oznaÂmenõÂ, zÏe bylpovolen zaÂpis do obchodnõÂhorejstrÏõÂku. V oznaÂmenõ se uvede, o zaÂpis jakeÂskutecÏnosti jde, koho se zaÂpis tyÂkaÂ, den zaÂpisu, rejstrÏõÂkovyÂsoud a spisova znacÏka, pod kterou je veden rejstrÏõÂkovyÂspis.3) Ve VeÏstnõÂku se zverÏejnÏ uje den a obsah zaÂpisuv obchodnõÂm rejstrÏõÂku, rejstrÏõÂkovy soud a spisovaÂznacÏka, pod kterou je veden rejstrÏõÂkovy spis, jde-li oa) usnesenõ valne hromady o zvyÂsÏenõ zaÂkladnõÂho kapitaÂlupodle § 203 odst. 2, § 207 odst. 3 a § 209aodst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku,b) rozhodnutõ prÏedstavenstva akciove spolecÏnostipodle § 210 odst. 1 a 4 obchodnõÂho zaÂkonõÂku,c) usnesenõ valne hromady akciove spolecÏnosti o snõÂzÏenõÂzaÂkladnõÂho kapitaÂlu podle § 211 odst. 1 obchodnõÂhozaÂkonõÂku.4) Ve VeÏstnõÂku se zverÏejnÏ ujõ v plneÂm zneÏnõÂuÂdaje,1 ) ZaÂkon cÏ. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaÂnõÂ, ve zneÏnõÂzaÂkona cÏ. 122/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 42/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 74/1994Sb., zaÂkona cÏ. 117/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 156/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 224/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 84/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 94/1996 Sb.,zaÂkona cÏ. 151/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 12/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 27/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 30/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 105/2000 Sb.,zaÂkona cÏ. 214/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 368/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 370/2000 Sb.2 ) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõ dopraveÏ, ve zneÏnõÂzaÂkona cÏ. 38/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 304/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 132//2000 Sb., zaÂkona cÏ. 150/2000 a zaÂkona cÏ. 361/2000 Sb., zaÂkon cÏ. 199/1994 Sb., o zadaÂvaÂnõ verÏejnyÂch zakaÂzek, ve zneÏnõÂzaÂkona cÏ. 148/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 93/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 28/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 256/2000 Sb.


Strana 7988 SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 503 /2000CÏ aÂstka 146jejichzÏ zverÏejneÏnõ uklaÂda podnikateluÊ m obchodnõ zaÂkonõÂks uvedenõÂm obchodnõ firmy, sõÂdla nebo mõÂstapodnikaÂnõ a identifikacÏnõÂho cÏõÂsla podnikatele. Je-lipodnikatelzapsaÂn v obchodnõÂm rejstrÏõÂku, uvede seteÂzÏ rejstrÏõÂkovy soud a spisova znacÏka, pod kterou jeveden rejstrÏõÂkovy spis.§41) Ve VeÏstnõÂku se zverÏejnÏ uje oznaÂmenõ o ulozÏenõÂkazÏde listiny do sbõÂrky listin obchodnõÂho rejstrÏõÂku.2) OznaÂmenõ podle odstavce 1 obsahuje oznacÏenõÂlistiny, osoby nebo osob, jichzÏ se listina tyÂkaÂ,a jsou-li tyto osoby zapsaÂny v obchodnõÂm rejstrÏõÂku,i rejstrÏõÂkovy soud, spisovou znacÏku, pod kterou je rejstrÏõÂkovyÂspis veden, a datum, kdy byla listina ulozÏenado sbõÂrky listin u rejstrÏõÂkoveÂho soudu.3) Na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti prÏipojene navrhovatelemk listineÏ uklaÂdane do sbõÂrky listin rejstrÏõÂkoveÂho souduse spolu s oznaÂmenõÂm podle odstavce 2 ve VeÏstnõÂkuzverÏejnÏ uje i obsah uklaÂdane listiny bud' v plneÂm zneÏnõÂ,nebo vyÂnÏ atky z neÏj; ve vyÂnÏ atku je trÏeba uveÂst podstatneÂcÏaÂsti obsahu listiny.§51) Ve VeÏstnõÂku se mohou uverÏejnÏ ovat uÂdaje v prÏõÂpadech,ve kteryÂch zaÂkon stanovõ povinnost jejich uverÏejneÏnõÂ,avsÏak neurcÏuje zpuÊ sob uverÏejneÏnõÂ.2) Ve VeÏstnõÂku se mohou teÂzÏ uverÏejnÏ ovata) rozsudky ve veÏcech obchodnõÂch, pokud soudv rozsudku prÏiznalpraÂvo na uverÏejneÏnõÂ,b) oznaÂmenõ nebo rozhodnutõ spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ tyÂkajõÂcõÂse podnikateluÊ.§61) Podkladem pro zverÏejneÏnõ nebo uverÏejneÏnõÂveVeÏstnõÂku jsou originaÂly nebo uÂrÏedneÏ oveÏrÏene kopie dokladuÊouÂdajõÂch, oznaÂmenõÂch nebo rozhodnutõÂch, ktereÂse majõ zverÏejnit nebo uverÏejnit. U daje z obchodnõÂhorejstrÏõÂku, nadacÏnõÂho rejstrÏõÂku a rejstrÏõÂku obecneÏ prospeÏsÏnyÂchspolecÏnostõ lze zasõÂlat ke zverÏejneÏnõ teÂzÏv elektronicke formeÏ.2) Cenu za zverÏejneÏnõ nebo uverÏejneÏnõ je povinennakladatelstvõ uhradit v prÏõÂpadech uvedenyÂchv§2azÏ 4 ten, koho se zverÏejneÏny uÂdaj tyÂkaÂ, v ostatnõÂchprÏõÂpadech ten, kdo o uverÏejneÏnõ pozÏaÂdalnebo komubylo pravomocnyÂm rozhodnutõÂm ulozÏeno cenu uhradit.§71) U daje urcÏene k zverÏejneÏnõÂveVeÏstnõÂku se v prÏõÂpadechuvedenyÂch v § 2 azÏ 4 zasõÂlajõ prÏõÂmo nakladatelstvõÂ;jine naÂvrhy na zverÏejneÏnõ nebo uverÏejneÏnõ se prÏedklaÂdajõÂMinisterstvu spravedlnosti, ktere oveÏrÏõÂ, zÏe tytouÂdaje je mozÏne uverÏejnit ve VeÏstnõÂku. U daje urcÏene kezverÏejneÏnõ podle § 3 odst. 1 azÏ 3 a § 4, nestanovõÂ-lizaÂkon jinak, je povinen zaslat nakladatelstvõ rejstrÏõÂkovyÂsoud, ktery zaÂpis uÂdaje do obchodnõÂho rejstrÏõÂkuprovedlnebo prÏijal listinu do sbõÂrky listin, nejpozdeÏjido dvou tyÂdnuÊ od provedenõ zaÂpisu nebo prÏijetõ listinydo sbõÂrky listin.2) Za obsahovou spraÂvnost podkladuÊ pro zverÏejneÏnõÂnebo uverÏejneÏnõ zodpovõÂda prÏedkladatel. Za souladobsahu zverÏejneÏnyÂch nebo uverÏejneÏnyÂch uÂdajuÊs poskytnutyÂm podkladem zodpovõÂda nakladatelstvõÂ.Tiskove chyby se opravujõ redakcÏnõÂm oznaÂmenõÂm nanaÂklad nakladatelstvõÂ.§8ZrusÏuje se narÏõÂzenõ vlaÂdy cÏ. 63/1992 Sb., o ObchodnõÂmveÏstnõÂku.§9Toto narÏõÂzenõ nabyÂva uÂcÏinnosti dnem 1. ledna2001, s vyÂjimkou § 3 odst. 1 põÂsm. d), ktery nabyÂvaÂuÂcÏinnosti dnem vstupu smlouvy o prÏistoupenõ CÏ eskeÂrepubliky k Evropske unii v platnost.PrÏedseda vlaÂdy:Ing. Zeman v. r.MõÂstoprÏedseda vlaÂdy a ministr spravedlnosti:JUDr. Rychetsky v. r.


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ 2000Strana 7989


Strana 7990 SbõÂrka zaÂkonuÊ 2000CÏ aÂstka 146


CÏ aÂstka 146 SbõÂrka zaÂkonuÊ 2000Strana 7991


Strana 7992 SbõÂrka zaÂkonuÊ 2000CÏ aÂstka 146VydaÂva a tiskne: TiskaÂrna Ministerstva vnitra, p. o., BartuÊnÏ kova 4, posÏt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon 02) 792 70 11, fax 02) 795 26 03 ±Redakce: Ministerstvo vnitra, Nad SÏtolou 3, posÏt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-HolesÏovice, telefon: 02) 614 32341 a 614 33502, fax 02) 614 33502 ±Administrace: põÂsemne objednaÂvky prÏedplatneÂho, zmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ ± MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav,telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. ObjednaÂvky ve Slovenske republice prÏijõÂma a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. RocÏnõ prÏedplatne se stanovuje za dodaÂvku kompletnõÂho rocÏnõÂku vcÏetneÏ rejstrÏõÂku a je odprÏedplatiteluÊ vybõÂraÂno formou zaÂloh ve vyÂsÏi oznaÂmene ve SbõÂrce zaÂkonuÊ.ZaÂveÏrecÏne vyuÂcÏtovaÂnõ se provaÂdõ po dodaÂnõ kompletnõÂho rocÏnõÂku na zaÂkladeÏpocÏtu skutecÏneÏ vydanyÂch cÏaÂstek prvnõ zaÂloha na rok 2000 cÏinõ 2000,± KcÏ) ± VychaÂzõ podle potrÏeby ± Distribuce: celorocÏnõÂprÏedplatne i objednaÂvkyjednotlivyÂch cÏaÂstek ± MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. Internetova prodejna:www.sbirkyzakonu.cz ± Drobny prodej ± BenesÏov: HAAGER ± PotrÏeby sÏkolnõ a kancelaÂrÏskeÂ, Masarykovo naÂm. 101; BohumõÂn:ZÏ DB, a. s., technickaÂknihovna, BezrucÏova 300; Brno: VysÏehrad, s. r. o., KapucõÂnske naÂm. 11, Knihkupectvõ M. ZÏ enõÂsÏka, KveÏtinaÂrÏska 1, M.C.DES, Cejl76, SEVT, a. s., CÏ eskaÂ14; CÏ eske BudeÏjovice: PROSPEKTRUM, KneÏzÏska 18, SEVT, a. s., CÏ eska 3;Hradec KraÂloveÂ: TECHNOR, HorÏicka 405; Cheb: EFREX, s. r. o.,Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectvõ ± AntikvariaÂt, Ruska 85; KadanÏ : KniharÏstvõ ±PrÏibõÂkovaÂ, J. SÏvermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectvõÂ, Klatovy 169/I.; Liberec: PodjesÏteÏdske knihkupectvõÂ, Moskevska 28; Most: Knihkupectvõ SÏerÏõÂkovaÂ, IlonaRuÊzÏicÏkovaÂ, SÏerÏõÂkova 529/1057; Napajedla: Ing. Miroslav KucÏerÏõÂk, Svatoplukova 1282; Olomouc: BONUM, OstruzÏnicka 10, Tycho, OstruzÏnicka 3;Ostrava: LIBREX, NaÂdrazÏnõ 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., NaÂdrazÏnõ 29; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., SladkovskeÂho 414, PROSPEK-TRUM, naÂm. Republiky 1400 objekt GRAND); PlzenÏ : ADMINA, U slavska 2, EDICUM, Vojanova 45, Technicke normy, LaÂbkova pav. cÏ. 5;Praha 1: DuÊm ucÏebnic a knih CÏ erna Labut', Na PorÏõÂcÏõ 25, FISÏER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hybernska 5, LINDE Praha,a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na PorÏõÂcÏõ 7;Praha 2: ANAG ± sdruzÏenõÂ, Ing. JirÏõÂVõÂtek, naÂm. MõÂru 9, NaÂrodnõ duÊ m; NEWSLETTER PRAHA, SÏafarÏõÂkova 11; Praha 4: PROSPEKTRUM, NaÂkupnõ centrum BudeÏjovickaÂ, Olbrachtova64, SEVT, a. s., Jihlavska 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. PesÏkove 14; Praha 6: PPP ± StanÏ kova Isabela, PusÏkinovo naÂm. 17; Praha 8: JASIPA,Zenklova 60; Praha 10: Abonentnõ tiskovy servis, HaÂjek 40, UhrÏõÂneÏves, BMSS START, areaÂlVU JAWA, V Korytech 20; PrÏerov: KnihkupectvõÂEM-ZET, BartosÏova 9; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. BorovskeÂho 22; SÏumperk: Knihkupectvõ D-G, HlavnõÂtrÏ. 23; TaÂbor: Milada SÏimonova± EMU, BudeÏjovicka 928; Teplice: L + N knihkupectvõÂ, Kapelnõ 4; Trutnov: Galerie ALFA, Bulharska 58; U stõ nad Labem: SeverocÏeska distribucÏnõÂ,s. r. o., HavõÂrÏska 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77; ZaÂbrÏeh: Knihkupectvõ PATKA, ZÏ izÏkova 45; ZÏ atec: Prodejna U Pivovaru, ZÏ izÏkovonaÂm. 76. DistribucÏnõ podmõÂnkyprÏedplatneÂho: jednotlive cÏaÂstky jsou expedovaÂny neprodleneÏ po dodaÂnõ z tiskaÂrny. ObjednaÂvky noveÂho prÏedplatneÂhojsou vyrÏizovaÂnydo15dnuÊ a pravidelne dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõ cÏaÂstky po oveÏrÏenõ uÂhrady prÏedplatneÂho nebo jeho zaÂlohy.CÏ aÂstky vysÏle v dobeÏ od zaevidovaÂnõ prÏedplatneÂhodojehouÂhrady jsou doposõÂlaÂny jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsouprovaÂdeÏny do 15 dnuÊ. Reklamace: informace na tel. cÏõÂsle 0627/305 168. V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏ OpraÂvnicka osoba), rodne cÏõÂslofyzicka osoba). PodaÂvaÂnõ novinovyÂch zaÂsilek povoleno CÏ eskou posÏtou, s. p., OdsÏteÏpny zaÂvod JizÏnõ Morava RÏ editelstvõ v BrneÏ cÏ. j. P/2-4463/95ze dne 8. 11. 1995.

More magazines by this user
Similar magazines