Návod k obsluze pro elektrický pohon - Deramax.cz

deramax.cz

Návod k obsluze pro elektrický pohon - Deramax.cz

GAAZIA* GARRYCHLÝ PRŮVODCE MONTÁŽÍ V 8 BODECH1 UMÍSTĚNÍ MOTORU: NAPRAVO / NALEVO.......................... strana 82 PŘIPEVNĚNÍ MOTORU K PODKLADU................................... strana 93 RUČNÍ ODPOJENÍ MOTORU ……………………………........ strana 94 PŘIPEVNĚNÍ OZUBENÉHO HŘEBENE K BRÁNĚ............... strana 10MIN 11,Strana 2


5 ZAPOJENÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE 230 V.............................strana 116 NAST. KONCOVÝCH MAGNETŮ, ULOŽENÍ DO PAMĚTI ….str.127 ZKUŠEBNÍ PROVOZ A KONEČNÉ NASTAVENÍ MAGNETU ..... str. 13sloupMechanický dorazbránybránaMagnet v krajní polozebrána otevřenasloupMagnet v krajní polozebrána zavřenaElektronická karta8 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A EL. SCHÉMA……….. strana 14Strana 3


OBSAH SADYObsah sady1 motor s ozubeným převodem doplněnýtransformátorem,elektronický panel CTH43RX1 xvýstražný maják 12 V s panelem přijímače v krytua s kabelem pro připojení přijímače2x dálkové ovládání 433 MHz rolling code,model č. 6203 ROLLING1 pár fotobuněk2 klíče pro ruční odpojení1 klíčový spínač1 základová deska se 4 šrouby a 4 upínacímimaticemi1 pár magnetů s ocelovým držákem4 m (po 50cm) ozubeného hřebene HostaformMontážní návod*Ozubený hřeben model č. 8602P je dodáván v délce 4, m. Pokud je Vašebrána delší, bude nutné zakoupit další ozubený hřeben.TECHNICKÉ ÚDAJE- Pohon 12 V na nízké napětí pro posuvnou bránu o hmotnosti max. 600 kg- Napájecí zdroj: 230 V - 50 Hz, 650 mA / 110 V 60 Hz 1,3 A- Prstencový transformátor 230 Vac /20-12 V 105 VA- Elektromotor na stejnosměrný proud 12 V - 27 A DC omezený -11A- Amperometrický bezpečnostní systém- Nepřetržitý provoz- Třída ochrany IP44- Provozní teplota: +40°C/ - 10°C- Možnost nouzového odpojení odpojovacím klíčem, umožňující ruční ovládání. Panel CTH43E.Zelený indikátor LED: zapnutoČervený indikátor LED: programováníŽlutý indikátor LED: detekce magnetu na konci dráhy pohybuTlačítko P1: ukládání kódů dálkových ovladačů do pamětiTlačítko P2: částečné otevření pro pěší (cca 1 m)Dolaďovací prvek VÝKON: seřízení tlaku a citlivosti na překážkyDolaďovací prvek ĆAS: seřízení času při režimu automatického zavírání nebo při poloautomatickémrežimu. Magnetické zarážky pro otevírání a uzavírání.Rádiový přenos kódu Rolling code 433 MHzTavná pojistka- Připojení: výstražný maják, klíčový spínač, fotobuňkyStrana 4


ROZMĚRY MOTORUOMEZENÍ PROVOZUPOZOR:Tato sada je konstruována pro posuvné brány, pracuje zcela správně aždo maximální hmotnosti 600 kg. Schopna nepřetržitého provozu.DŮLEŽITÉ: Nejprve zkontrolujte, zda je brána vybavena pevnými, stabilními mechanickýmizarážkami. Pokud ne, je nutno bránu považovat za velmi NEBEZPEČNOU, protože se můževykolejit a spadnout, což může mít za následek ohrožení života. V takovém případě nelze bránumechanizovat. Nechejte ji zkontrolovat technikem a bezodkladně nainstalujte koncové zarážky.Tento výrobek nemůže kompenzovat konstrukční vady nebo nesprávnou funkci konstrukce nebobrány. Systém pro automatizaci nesmí být nainstalován, jestliže brána nevyhovuje, konstrukce jevadná nebo není správně provedena montáž. Výrobce odmítá odpovědnost za škodu způsobenoumontáží na konstrukci, která je nevyhovující, nefunguje správně nebo není bezpečná.Strana 5


PŘEDBĚŽNÉ OVĚRENÍ BEZPEČNOSTIPřed zahájením montáže pohonu vrati je nezbytné ověřit následující:Ověřte, zda brána má pevné, stabilní zarážky jak pro otevírání, tak pro zavírání, které brání tomu,aby brána vyjela z kolejnice a po vykolejení spadla, což by mělo za následek vážné NEBEZPEČÍpro osoby a majetek.Ověřte, zda je brána pro instalaci tohoto výrobku vhodná z hlediska jejích rozměrů, hmotnosti akonstrukce.Ověřte ručním posunováním brány, zda je brána dokonale vyvážena a zda v dráze jejího pohybunedochází v některém místě ke tření. Brána musí jít lehce ručně otevírat a zavírat, aniž by bylonutno vynaložit přílišnou sílu.Ověřte, zda je dostatek místa pro instalaci motoru.Ověřte, zda v prostoru, kam být motor nainstalován, není riziko zaplavení a zda v dráze pohybubrány nejsou překážky (prach, kameny, listí, keře atd.)Ověřte, zda je možno výstražné zábleskové světlo – přijímač nainstalovat na vysoké místo,v poloze chráněné před extrémními nárazy nebo radiovými poruchami.Ověřte, zda je ta část brány, k níž má být připevněn ozubený hřeben, rovná a pevná.Strana 6BEZPEČNOSTNÍ POKYNY-Ujistěte se, že nebezpečné oblasti (rozdrcení, smyk, uváznutí způsobené otvíráním brány) mezipohybující se částí a okolními nepohyblivými částmi jsou chráněné a jsou nepřístupné pro osoby,zvířata, předměty.- Nikdy nenechávejte děti, dospělé nebo zvířata bez dozoru během otvírání nebo zavírání brány.- Neprocházejte průchodem v přístupové zóně brány během zavírání.- Naplánujte si druhý vchod pro pěší, abyste se dostali do nemovitosti, když se porouchá brána.- Hlídejte bránu, když se pohybuje.- Nikdy nenechávejte ovládací zařízení (dálkové ovládání, klávesnici, …) v dosahu dětí.- Používáte-li vypínač bez zajištění* (např. domácí telefon, kontakt na klíč, zařízení otvírající bránu pozadání kódu,…), ujistěte se, že děti a osoby neoprávněné ovládat automatiku k nim nemají přístup.- Během čištění a údržby odpojte zařízení pro napájení brány.


- Pohyb brány musí být signalizován viditelným blikajícím světlem buď na vnější straně nebo vnitřnístraně nemovitosti.- Doporučuje se upozornit na přítomnou automatizovanou bránu informativní destičkou na vnějšístraně nemovitosti.NÁSTROJE A VYBAVENÍ NUTNÉ PRO MONTÁŽPřed zahájením montáže si připravte nástroje a vybavení nutné pro montáž systému pro automatizaci.Vybavení musí být v dokonalém stavu a musí vyhovovat bezpečnostním předpisům.Budete potřebovat: plastové kladivo, vodováhu, šroubovák, francouzský klíč, kabely pro připojenívýstražného zábleskového světla a spínače ovládaného klíčem (0,5 mm 2 ), kleště na dráts blokováním, izolované elektroinstalační trubky pro položení kabelů, závitořezné šrouby propřipevnění ozubeného hřebene.PŘÍPRAVA PŘED MONTÁŽÍPřed zahájením je nutné ověřit, zda je v blízkosti Vaší brány k dispozici zdroj energie 230 V.Připojení napájecího zdroje 230 V smí provést pouze odborný kvalifikovaný technik. Všechna ostatníelektrická zapojení prvků, které jsou součástí sady (která jsou na nízké napětí), nevyžadují službyodborného elektrotechnika, ale může je provést přímo uživatel, který se bude pečlivě řídit pokynyv tomto prospektu.DŮLEŽITÉ! NEBEZPEČÍ!Zapojení napájecího zdroje 230 V musí provést pouzeautorizovaný elektrotechnik.Minimální průřez žíly přívodního kabelu: 0,75 mm 2Připravte si izolovaný podzemní kanál pro položení kabelu pro přívod energie 230 V.Pro každou součást ze sady určete její umístění a připravte si izolované elektroinstalační trubky proelektrické kabely na nízké napětí.Strana 7


UMÍSTĚNÍ MOTORU: NAPRAVO NEBO NALEVOMotor by měl být umístěn na zemi uvnitř objektu, a to podél sloupku a mimo přístupovou zónu, jak jeuvedeno na obr. č. 8/A.Výšku, v níž bude motor umístěn, je nutno stanovit podle umístění ozubeného hřebene (viz strana 11).Motor musí být umístěn naprosto rovnoběžně s bránou a horizontálně dokonale vyrovnán (s použitímvodováhy).Důležité: Zkontrolujte s použitím vodováhy, zda je také brána dokonale vyrovnána.Otevírání vrat doprava (standard) nebo doleva:Motor je standardně určen k umístění napravo od brány (při pohledu z objektu, viz obrázek č. 8/C).Lze jej umístit rovněž nalevo od brány. V takovém případě je však nutno změnit polaritu 2 kabelů prozapojení motoru (M). Kabely motoru jsou zapojeny z továrny, je to otázka pouze vzájemné výměnymodrého a červeného kabelu (viz obrázek č. 8/D).Strana 8


UPEVNĚNÍ MOTORU K PODLAZEPoté co jste určili a zkontrolovali jak výšku, v níž má být vzhledem k poloze ozubeného hřebenuumístěn motor, tak přesnou dráhu brány (viz str. 8), připravte otvory pro průchod elektrických kabelů,které musejí vyčnívat v místě, kde bude umístěn motor (viz str. 7)Protáhněte kabely mezi otvory v dodané základové desce a upevněte desku k podlaze šrouby s okem(nedodány) Obrázek 9ACementujte základovou desku v dokonale horizontální poloze (použijte vodováhu).POZOR:Je velmi důležité, abyste zkontrolovali podlahu, na níž má být upevněna základová deska motoru, aujistili se, že je dokonale vyrovnaná.Čtyřmi dodanými šrouby upevněte motor k základové desce (snímek 9/B)Mezi podložkami, jež se vloží mezi šrouby, aby byl motor dokonale horizontální a rovnoběžnýs ozubeným hřebenem, je možné seřízení polohy jak horizontální, tak vertikální.Přesnost tohoto seřízení je velmi důležitá pro bezchybnou funkci motoru.RUČNÍ ODPOJENÍ MOTORUNOUZOVÉ ODPOJENÍUmožňuje otevřít bránu ručně.Strana 9


Odpojení se provádí s použitím 2 klíčů, které jsou součástí dodávky. Otočením klíče (v každémsměru) se motor odpojí a bránu lze otevřít ručně.Zámek rovněž odblokuje víko motoru.Klíčem lze otočit o 360° v obou směrech. Klíč lze vyjmout pouze tehdy, když je ve vertikální poloze amotor je odpojen.Důležité: Odpojení motoru je proveditelné pouze uvnitř objektu.Je vhodné zajistit další přístup do objektu pro případ, že by výpadek dodávky elektrického proudunebo porucha bránily v činnosti brány.Klíč je ve vertikální poloze = klíč lze vyjmout,motor je připojen, bránu lze ovládat s použitím dálkového ovladače nebo spínače ovládaného klíčem.Víko motoru je zavřené.Klíč není ve vertikální poloze = klíč nelze vyjmout,motor je odpojen, bránu lze otevřít klíčem. Víko motoru je volné.10/D 1PŘIPEVNĚNÍ OZUBENÉHO HŘEBENE K BRÁNĚOzubený hřeben (model č. 8602P) musí mít stejnou délku jako Vaše brána.Sada již obsahuje ozubený hřeben o délce 4 m.Pokud je Vaše brána delší, bude nutno zakoupit další ozubený hřeben. Díly ozubeného hřebene sespojí pomocí systému zásuvného zámkového spoje.Díry v ozubeném hřebenu se použijí pro připevnění hřebenu k bráně s použitím závitořezných šroubů(nejsou součástí dodávky).DŮLEŽITÉ: Aby byl ozubený hřeben připevněn správně, je velice důležité dodržet nastavení naobrázcích č. 11/A a 11/C.Strana 10


1) Určete výšku, v níž má být ozubený hřeben na bráně umístěn, tak, aby byly dodrženy rozměry vevztahu k pastorku motoru, jak je zobrazeno na obrázku č. 11A.2) Odpojte motor a ručně otevřete bránu až nadoraz (zarážka brány).3) Umístěte první díl ozubeného hřebene (0,5 m) k pastorku motoru, přičemž dodržte požadavky navzdálenost a na výšku (obrázky č. 11/A-11/C).4) Při této poloze hřebene si označte díry pro připevňovací šrouby a horní okraj ozubeného hřebene,přičemž zajistěte, aby vzdálenost ozubení byla po celé délce dílu ozubeného hřebene shodná.5) Připevněte první díl ozubeného hřebene k závoře s použitím závitořezných šroubů.6) Stejný postup použijte i u dalších dílů ozubeného hřebene po celé délce brány. Díly je nutno spojits použitím plastového kladiva.POZOR: Jakmile činnost dokončíte, posunujte bránu ručně a ověřte, zda se po celé dráze svéhopohybu posouvá hladce a bez přílišného tření. Pokud ne, je nutno ozubený hřeben přemístit dosprávné polohy7) Po dokončení připojte motor.ZAPOJENÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE 230 VDŮLEŽITÉ! NEBEZPEČÍ!Zapojení napájecího zdroje 230 V smí provést pouze oprávněnýelektrotechnik.Minimální průřez žíly přívodního kabelu je 0,75 mm 2 .Autorizovaný specializovaný elektrotechnik musí nainstalovat přívodníkabel až k připevněnému elektromotoru (v souladu s bezpečnostnímipředpisy).POZOR: následující úkony musejí být prováděny pouzeautorizovaným a certifikovaným elektrikářem. Nikdy senedotýkejte napájecích kabelů el. sítě. NEBEZPEČÍ SMRTI- Sejměte kryt motoru.- Protáhněte napájecí kabel otvory v základové desce aotvorem v těle motoru odpovídající místu připojeník elektronické kartě.- Připojte kabel 230 V ke zvláštním svorkám, které senacházejí na spodku pojistky elektronické karty- Zkontrolujte, že zelená LED dioda desky svítínepřerušovaně – je přítomen el. proud.DŮLEŽITÉ: Jestliže zelený ukazatel LED nesvítí, zkontrolujtetavnou pojistku a v případě potřeby ji vyměňte.Strana 11


PŘEDBĚŽNÉ NASTAVENÍ KONCOVÝCH MAGNETŮPředběžné nastavení magnetů na držácích magnetu je zobrazeno na obrázcích č. 14/A-14/B.Poloha magnetů na ozubeném hřebenu bude určovat meze dráhy pohybu brány při jejím otevírání azavírání.Je velmi důležité umístit magnet tak, aby jej systém pro automatizaci detekoval dříve,než se zastaví o mechanické zarážky brány.Magnety musí být předem nastaveny na ozubeném hřebenu 10 cm před koncovou pozicí. Konečnénastavení jejich polohy je nutno provést jako další operaci.1) Odpojte motor (viz strana 10).2) Ručně zavřete bránu až na 10 cm od zarážky3) Umístěte koncový magnet proti šipce (na pravou stranu), (viz štítek na motoru).4) Ověřte, zda svítí žlutý ukazatel LED (víko motoru je volné).5) Ručně otevřete bránu až na 10 cm od zarážky6) Umístěte koncový magnet proti šipce (na levou stranu), (viz štítek na motoru).7) Ověřte, zda žlutý ukazatel LED svítí (víko motoru je volné).DŮLEŽITÉPři tomto nastavování zajistěte, aby se brána nezastavila namechanických zarážkách.(Magnet musí být umístěn tak, aby motor detekoval koncovýmagnet dříve než zarážku brány.)Strana 12


DŮLEŽITÉ:Před zahájením ověřte, zda:- dolaďovací prvek „Čas“ je otočen nadoraz proti směru hodinových ručiček = poloha „0“, cožodpovídá poloautomatickému provozu (kroky otevřít – zavřít – otevřít),- dolaďovací prvek „Výkon“ je otočen nadoraz po směru hodinových ručiček = maximální tlak(obrázek č. 15).Zkušební provoz a uložení do paměti1) Umístěte bránu přesně doprostřed její dráhy pohybu (do středu).2) Zapojte motor (viz strana 10).DŮLEŽITÉ: Ověřte, zda je motor naprogramován na krokový režim = dolaďovací prvek„ČAS“ je otočen nadoraz proti směru hodinových ručiček (Nyní, abyste motor uvedli do chodu svým dálkovým ovladačem, musíte nejprve uložitkód Vašeho dálkového ovladače do paměti na panelu systému pohonu3) Na kartě automatiky stiskněte na 1 vteřinu tlačítko P1.Červená LED dioda svítí nepřerušovaně.4) Pusťte tlačítko P1.5) Dlouze stiskněte tlačítko na vašem dálkovém ovládání, které chcete používat pro ovládáníautomatiky.LED dioda desky jednou blikne, potom bude chvíli svítit a po několika vteřinách zhasne.6) Znovu stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání a řiďte pohyb7) Jakmile karta přijme radiový signál, motor se spustí a udělá první pohyb.Konečné nastavení polohy magnetůNastavte konečnou polohu magnetů. Konečnou polohu pro upevnění magnetů najdete tak, že budetemagnety současně posouvat do stran o několik centimetrů, zkoušet pohyby, až je žádaná polohadosažena, ale dejte si velký pozor na to, aby se brána s magnetem vždy zastavila dříve, než se vzpříčíproti mechanickým dorazům brány.Magnet pro krajní polohu brána zavřena se musí pohybovat doprava a magnet pro krajní polohu bránaotevřena doleva. Viz obrázek 16sloupMechanický dorazbránybránaMagnet v krajní polozebrána otevřenasloupMagnet v krajní polozebrána zavřenaElektronická kartaStrana 13


Rádiové dálkové ovladače, model č. 6203 RollingDálkový ovladač model č. 6203 Rolling má 3 kanály pro rádiový přenos:1. kanál = tlačítko ZAPNUTO (ON)2. kanál = tlačítko VYPNUTO (OFF)3. kanál = tlačítka ZAPNUTO + VYPNUTO (ON+OFF)Každý přenosový kanál a tudíž každé tlačítko přenáší jednoznačný, továrně nastavený kód na rádiovéfrekvenci 433 MHz, přičemž je použit kódovací systém známý jako „rolling code“.Každé tlačítko lze použít pro ovládání jiné hnací jednotky ze sortimentu společnosti Allducks.Kód, který je tajný a nelze jej kopírovat, se stanoví automaticky, a to volbou z více než bilionumožných kombinací. Tento systém zajišťuje, že Váš automatický systém může být ovládán pouzeVaším dálkovým ovladačem.A) Uložení přenosového kódu do Vašeho systému pro automatizaci:Postup nutný k tomu, aby systém pro automatizaci bylo možno ovládat Vaším dálkovýmovladačem:- Ověřte, zda je připojen napájecí zdroj 230 V a zda je tavná pojistka v dobrém stavu. Brána senesmí pohybovat.1) Po dobu 1 vteřiny tiskněte tlačítko P1 na elektronickém panelu pohonu .Červený ukazatel LED svítí nepřerušovaným světlem.2) Uvolněte tlačítko P1.3) Do 8 vteřin stiskněte tlačítko na svém dálkovém ovladači (6203 rolling), které chcete používat proovládání pohonu.Červený ukazatel LED na panelu jednou blikne, poté zůstane rozsvícený a po několika vteřináchzhasne.4) Dalším stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači spustíte činnost.- Váš dálkový ovladač je uložen v paměti elektronického panelu.DŮLEŽITÉ: Do paměti panelu lze uložit nejvýše 10 různých kódů.B) Vymazání paměti panelu (úplné vymazání paměti):Jestliže je paměť plná nebo jestliže jste ztratili dálkový ovladač, je nutno paměť vymazat (vymažou sevšechny kódy) a všechny kódy je nutno do panelu uložit znovu.- Brána musí být zavřena a nehybná.- Tiskněte tlačítko P1 přibližně pro dobu 20 vteřin, dokud se ukazatel LED nerozsvítí na dobu 1vteřiny.- Uvolněte P1.Všechny kódy byly z paměti elektronického panelu vymazány. Nové kódy vložíte, budete-lipostupovat podle kroků 1-4.Otevření pro pěšíDůležité: Pro pěší otevřete s použitím 2 tlačítek na dálkovém ovladači (brána seotevře přibližně na šířku 1 metru). Postupujte podle postupu popsaného v části A),ale na panelu použijte namísto tlačítka P1 tlačítko P2. Tuto možnost zrušíteprovedením postupu popsaného v části B).Strana 14


ELEKTRONICKÁ KARTA: Zapojení příslušenství a nastaveníElektronická kartakabely transformátoručerný = 0žlutý = 12 Vochranná pojistkakabely motoruZAPOJENÍel. síť 230 VStrana 15


ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍStrana 16


DŮLEŽITÉKAŽDÉ NASTAVOVÁNÍ SMÍ BÝT PROVÁDĚNO POUZETEHDY, KDYŽ JE BRÁNA NEHYBNÁNastavení bude mít účinek až při následujícím cyklu.NASTAVENÍ TLAKU MOTORU: Dolaďovací prvek „VÝKON“Nastavení stupně tlakuOtočením dolaďovacího prvku „VÝKON“ po směru hodinových ručiček se zvýší tlak a sníží stupeňcitlivosti na překážky. Stupeň tlaku/citlivosti je nutno určit podle hmotnosti brány a stupně tření.NASTAVENÍ REŽIMU ZAVÍRÁNÍ: Dolaďovací prvek „ČAS“Umožňuje volit mezi dvěma provozními režimy:A) Poloautomatické (nebo krokové) zavírání. Tento režim zvolíte otočením dolaďovacího prvku„ČAS“ proti směru hodinových ručiček. Každý signál z dálkového ovladače odpovídá jednomukroku (otevírání – zavírání - otevírání).B) Automatické zavírání s nastavením zpoždění před automatickým zavřením.Otáčejte dolaďovacím prvkem po směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadovanédoby zpoždění (max. 100 vteřin, pokud je otočen nadoraz po směru hodinových ručiček).Strana 17


Prohlášení o shodě CESystém pro automatizaci posuvné brány, model č. 124V/rolling, jestliže je nainstalován a provozovánpodle pokynů výrobce, vyhovuje normámELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA: EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN301489-3,EMF: EN50366, EN50371BEZPEČNOSTNÍ: EN60335-1 4. vydání, EN60335-1:2002, EN60335-2-103:2003EN60335-2-103,EN60529;EN60950-1; EN60947-5-1, EN60598-2-1ETS300683 ,EN55014-1, EN55014-2:2001EN60555,EN13241,EN 6100-3-2; EN6100-3-3EN12453:2000EN12445VYHOVUJE EVROPSKÝM SMĚRNICÍM:89/392/EEC, 99/05/CE, 73/23/EEC, 89/336/EEC, ENC300 220-3Vyhovuje směrnici RoHSDálkové ovládání, model č. 6203/rolling, frekvence přenosu 433 MHz, kódování „rolling code“Soukromé použití v EU, Švýcarsku, USA,CE 0681vyhovuje evropské směrnici 1999/5/EC EN300 220-3EN301 489-03; EN 609503°VYDÁNÍ 2000FCC IDOLS137925764Vyhovuje směrnici RoHSJá, níže podepsaný, prohlašuji, že výše uvedené výrobky a veškerá příslušenství uvedené v příručce,jestliže jsou správně nainstalovány a používány v souladu s předpisy stanovenými v této příručce,vyhovují výše uvedeným směrnicím a normám.Allducks srlvia A. Volta,120060 Ornago (MI) ItálieJuin, 2008A. ToutberidzeStrana 18


ASISTENČNÍ SLUŽBAI přesto, že jsme koncepci svých výrobků i tohoto instruktážního materiálu věnovali maximálnípozornost, může se stát, že při instalaci automatického systému Vašeho zařízení narazíte na potíženebo, že vyvstanou otázky, na něž nenaleznete odpověď. Určitě se na nás neváhejte obrátit – našispecialisté jsou Vám k dispozici a rádi Vám poskytnou potřebné rady.ASISTENČNÍ SLUŽBA – ZÁKAZNICKÉ CENTRUMTel: 777 302 060PM ServisNa barikádách 670196 00 Praha 9Pondělí až pátek od 9:00 -18.00hPřed tím, než nám zavoláte, mějte vždy po ruce následující údaje:- Model pohonu : SLIDE 600/124/BASIC- Vlastnosti Vašich dveří:- Rozměry vrat: ……………………………….- Typ (dřevěné, kovové, apod.): ………………………….- ažurové (s otvory) nebo plné: …………………………..Budete-li mít problém s nastavením nebo s fungováním zařízení, kontaktujtenás telefonicky přímo z „terénu“ a přitom mějte zavřené dveře a otevřenouelektronickou skříňku.RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:Symbol (přeškrtnutá popelnice) na spotřebiči nebo jeho dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidovánspolu s domácím odpadem, ale je nutného odevzdat do příslušného sběrného centra k recyklaci elektrických aelektronických zařízení. Při nákupu nového zařízení máte také možnost již nepoužívaný spotřebič vrátit přímov obchodě, kde si nové zařízení pořizujete.Při likvidaci spotřebiče se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odvezte ho do příslušnéhosběrného dvora. Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče získáte na příslušnémmístním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.Strana 19


ZÁRUČNÍ LISTNa tento výrobek se vztahuje 24 měsíců záruka.Platný záruční list musí být správně vyplněn a odeslán s kopií faktury nebopokladního bloku.ZÁRUČNÍ LISTVýrobek : El. pohon vrat MOVETO model SLIDE 124/600/BASICDatum prodeje .................................................Dodavatel:M.A.T.A. Czech s.r.o.Radlická 103150 00 Praha 5e-mail: info@mataczech.czSERVIS :Tel: 777 302 060PM ServisNa barikádách 670196 00 Praha 9Strana 20

More magazines by this user
Similar magazines