Směrnice děkana - LF

lf.upol.cz

Směrnice děkana - LF

LF – B3-2/2006-PNLÉKAŘSKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCIPROVÁDĚCÍ NORMASMĚRNICE DĚKANA LF UPK UZNÁVÁNÍ KREDITŮV RÁMCI ZAHRANIČNÍCH STUDENTSKÝCH MOBILITZpracoval:proděkan doc. MUDr. M. Kolář, Ph.D.proděkan prof. MUDr. V. Kolek, DrSc.Platnosta účinnost:dnem vydáníDatum vydání: 1. července 2006Rozdělovník:děkan, proděkani, tajemník LF UPvedoucí studijního oddělení LF UPpřednostové ústavů a klinik LF UP


Článek 1Obecná ustanovení1. Tato směrnice upravuje uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilitdle požadavků ECTS (European Credit Transfer System).2. Požadavkem programu Erasmus je stoprocentní uznání studia v zahraničí. U jinýchprogramů je snahou se této hodnotě blížit.3. Studijní plán předmětů, které budou studentem absolvovány v zahraničí, tzv. LearningAgreement, je závazný dokument a student může na jeho základě požadovat uznánísplnění studijního předmětu.4. Pro studenty vyjíždějící do zahraničí platí v přiměřeném rozsahu Studijní a zkušebnířád UP čj. 14 188/2005-30 a Směrnice děkana LF UP ke Studijnímu a zkušebnímuřádu Univerzity Palackého v Olomouci č. LF – B3-1/2005-PN.5. Na základě žádosti může děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci(dále LF) povolit výjimku z uvedených studijních předpisů za účelem zajištěnístudentské mobility.Článek 2Příprava studijního plánu před výjezdem do zahraničí1. Před výjezdem je garant výměnného projektu nebo příslušný studijní proděkanpovinen spolu s přednostou kliniky/ústavu garantující příslušný studijní předmět avyjíždějícím studentem vytvořit Learning Agreement studenta na daný akademickýrok.2. Student si sestaví celkový studijní plán na daný akademický rok, který musí býtv souladu s příslušnými studijními předpisy sestaven z předmětů, které student budeabsolvovat na LF a na hostitelské univerzitě.3. Garanti výměnných projektů jsou povinni zajistit přístup studenta a přednostykliniky/ústavu k informacím o kreditovém hodnocení, hodinovém rozsahu a sylabůmpříslušných předmětů na hostitelské univerzitě.4. V sestaveném studijním plánu musí být specifikováno, které předměty studijníhoplánu na LF budou nahrazeny předměty studovanými v zahraničí.5. Celkový studijní plán vyjíždějícího studenta schvaluje příslušný studijní proděkan poprojednání s proděkanem pro záležitosti studia v angličtině a zahraniční styky.Článek 3Uznávání kreditů po návratu ze zahraniční mobility1. Po návratu je student povinen předložit seznam splněných předmětů, potvrzenýstudijním oddělením hostitelské univerzity v jazyce anglickém.2. Hodnoty kreditů za předměty splněné v zahraničí budou uznány podle kreditůodpovídajících příslušným studijním plánům LF.3. Pokud kreditová hodnota předmětů ECTS převyšuje hodnotu předmětu kategorie Anebo B studijního plánu příslušného oboru na LF, budou nadbytečné kredity uznányjako předmět kategorie C – „Doplňující předmět absolvovaný v zahraničí“.4. Při výměnných pobytech v zemích, kde není uplatňován systém ECTS platí, že zakaždých 15 hodin absolvované výuky bude uznán 1 ECTS.5. Předměty, které nemají ekvivalent ve studijních plánech LF budou uznány jakopředměty kategorie C.


6. O uznání předmětů v jednotlivých kategoriích, včetně těch, které student v zahraničísplnil navíc proti plánu, rozhoduje příslušný studijní proděkan po schváleníproděkanem pro záležitosti studia v angličtině a zahraniční styky.v Olomouci, dne 1. července 2006Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.děkan LF UP

More magazines by this user
Similar magazines