Vyhláška ze dne …… 2013, o energetické náročnosti budov ...

termowatt.cz

Vyhláška ze dne …… 2013, o energetické náročnosti budov ...

§ 3Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení(1) Ukazatele energetické náročnosti budovy jsoua) celková primární energie za rok,b) neobnovitelná primární energie za rok,c) celková dodaná energie za rok,d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkostivzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok,e) průměrný součinitel prostupu tepla,f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,g) účinnost technických systémů.(2) Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy a referenční budovy sestanovují výpočtem na základě dokumentace. V případě dokončených budov musí být vstupníúdaje pro výpočet v souladu se současným stavem budovy.(3) Pro výpočet hodnot ukazatelů energetické náročnosti referenční budovy se použijíhodnoty parametrů budovy, stavebních prvků a konstrukcí a technických systémů budovyuvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce a parametry typického užívání budovy.(4) Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií pro technické systémyvytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení seprovede postupem podle § 4.(5) Výpočet celkové primární energie a neobnovitelné primární energie se provedepostupem podle § 5.(6) Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a součinitelů prostupu teplajednotlivých konstrukcí na systémové hranici se provede podle české technické normypro výpočtové metody tepelné ochrany budov 2) .(7) Výpočet účinnosti technických systémů vytápění, chlazení, větrání, úpravy vlhkostivzduchu, přípravy teplé vody a osvětlení se provede podle příslušných českých technickýchnorem.2) ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody.3


§ 4Výpočet dodané energie(1) Dodaná energie je součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie. Výpočetcelkové dodané energie a dílčích dodaných energií se provede výpočtovou metodou s intervalemvýpočtu nejvýše jednoho měsíce a po jednotlivých zónách.(2) Celková dodaná energie do budovy se stanoví součtem dílčích dodaných energiía vyjádří se také po jednotlivých energonositelích.(3) Dílčí dodaná energie na vytápění se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energiena vytápění a pomocné energie na provoz technického systému pro vytápění podle českétechnické normy pro výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení 3) a české technickénormy pro tepelné soustavy v budovách 4) s využitím hodnot typického užívání budov.(4) Dílčí dodaná energie na chlazení se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energiena chlazení a pomocné energie na provoz technického systému pro chlazení podle českétechnické normy pro výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení 3) s využitím hodnottypického užívání budov.(5) Dílčí dodaná energie na větrání se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energiena dopravu vzduchu potřebného pro zajištění požadované výměny vzduchu ve vnitřnímprostředí a pomocné energie na provoz technického systému pro nucené větrání podle českétechnické normy pro větrání budov 5) s využitím hodnot typického užívání budov.(6) Dílčí dodaná energie na úpravu vlhkosti vzduchu se stanoví jako součet vypočtené3) ČSN EN ISO 13 790 – Výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení.4) ČSN EN 15316-1 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb aúčinností soustavy – Část 1: Všeobecné požadavky.ČSN EN 15316–2 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb aúčinností soustavy – Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění, Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění.ČSN EN 15316-4 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb aúčinnosti soustavy – Část 4-1: Zdroje tepla pro vytápění, kotle, Část 4-2: Výroba tepla na vytápění, tepelnáčerpadla, Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Část4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnosti a vlastnosti dálkového vytápění a soustav o velkém objemu, Část 4-6:Výroba tepla na vytápění, fotovoltaické systémy, Část 4-7: Zdroj tepla na spalování biomasy, Část 4_8: Otopnésoustavy, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění.5 )ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov.ČSN EN 15241 – Větrání budov – Výpočtové metody ke stanovení energetických ztrát způsobených větráníma infiltrací v komerčních budovách.ČSN EN 15242 – Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetněfiltrace.ČSN EN 15243 – Větrání budov – Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovys klimatizačními systémy.4


spotřeby energie na úpravu vlhkosti vzduchu a pomocné energie na provoz technickéhosystému pro úpravu vlhkosti vzduchu podle české technické normy pro větrání budov 5)s využitím hodnot typického užívání budov.(7) Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody se stanoví jako součet vypočtené spotřebyenergie na přípravu teplé vody a pomocné energie na provoz technického systémupro přípravu teplé vody podle české technické normy pro tepelné soustavy v budováchupravující účinnost soustav pro přípravu teplé vody 6) s využitím hodnot typického užíváníbudov.(8) Dílčí dodaná energie na osvětlení se stanoví jakou součet vypočtené spotřeby energiena osvětlení a pomocné energie na provoz technického systému pro osvětlení podle českétechnické normy pro energetické hodnocení budov upravující energetické požadavky naosvětlení 7) s využitím hodnot typického užívání budov. Pro zóny, kde o energetickénáročnosti osvětlení rozhoduje uživatel, se použijí hodnoty platné pro referenční budovu.(9) Při výpočtu dodané energie platí dále tato pravidlaa) do dodané energie se nezapočítává ta část, která slouží k výrobě elektřiny nebo tepla, kteréjsou dodávány mimo budovu,b) součástí dodané energie je i v budově v technických systémech umístěných podle § 5 odst.2 písm. a) vyrobená a využitá energie slunečního záření, energie větru a geotermální energies výjimkou tepelných čerpadel,c) součástí dodané energie při využití tepelného čerpadla je i energie okolního prostředí. Ta sevypočte jako rozdíl potřeby energie, kterou tepelné čerpadlo dodává, a vypočtené spotřebyenergie tepelného čerpadla.§ 5Výpočet primární energie(1) Celková primární energie a neobnovitelná primární energie pro hodnocenou budovu sevypočítají jako součet součinů dodané energie, v rozdělení po jednotlivých energonositelích,stanovené podle § 4 a příslušných faktorů primární energie uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce.V případě dodávky vyrobené energie mimo budovu se stejným postupem do celkové primárníenergie a neobnovitelné primární energie zahrne i energie dodaná mimo budovu a energie, kteráslouží k její výrobě.6 )ČSN EN 15316-3 - Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeba účinností soustavy- Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody a Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava.7 )ČSN EN 15193 Energetické hodnocení budov – Energetické požadavky na osvětlení.5


a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm.b) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnostipro referenční budovu, nebob) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm.c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnostipro referenční budovu, neboc) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné stavebníprvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f) není vyšší než referenční hodnotatohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, asoučasně hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněnétechnické systémy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) není nižší než referenční hodnota tohotoukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.(3) Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 %se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovyza novou budovu.§ 7Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémůdodávek energie(1) Alternativní systém dodávek energie jea) místní systém dodávky energie využívající energii z obnovitelných zdrojů,b) kombinovaná výroba elektřiny a tepla,c) soustava zásobování tepelnou energií,d) tepelné čerpadlo.(2) Technickou proveditelností se rozumí technická možnost instalace nebo připojeníalternativního systému dodávky energie.(3) Ekonomickou proveditelností se rozumí dosažení prosté doby návratnosti investicedo alternativního systému dodávek energie kratší než doba jeho životnosti 8) . V případěalternativního systému dodávek energie podle odstavce 1) písm. c) se ekonomickouproveditelností uvedeného alternativního systému rozumí dosažení prosté doby návratnostiinvestice do nového jiného než alternativního systému dodávek energie, který je nebo má být8) ČSN EN 15459 – Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustavv budovách.7


v budově využíván, delší, než je doba životnosti tohoto nového jiného než alternativníhosystému dodávek energie.(4) Ekologickou proveditelností se rozumí instalace nebo připojení alternativníhosystému dodávky energie bez zvýšení množství neobnovitelné primární energie oprotistávajícímu nebo navrhovanému stavu.(5) Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémůdodávek energie je součástí protokolu průkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k tétovyhlášce.§ 8Vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy(1) V případě větší změny dokončené budovy je součástí průkazu také stanovenídoporučených technicky, funkčně a ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetickénáročnosti hodnocené budovy mimo opatření již zahrnutých do větší změny dokončenébudovy, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.(2) Technická vhodnost doporučeného opatření pro snížení energetické náročnosti budovyse dokládá technickou možností jeho instalace, funkční vhodnost se dokládá jeho účelema vlivem na jiné základní funkce stavby a na sousední stavby, ekonomická vhodnost sedokládá dosažením prosté doby návratnosti kratší než doba životnosti doporučeného opatření.(3) Účinek doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy sevyhodnocuje minimálně na základě úspory celkové dodané energie a neobnovitelné primárníenergie.§ 9Vzor a obsah průkazu(1) Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění.8


(2) Protokol obsahujea) účel zpracování průkazu,b) základní informace o hodnocené budově,c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech,d) energetickou náročnost hodnocené budovy,e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémůdodávek energie,f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změnědokončené budovy,g) identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu.(3) Vzor průkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.(4) Grafické znázornění průkazua) je stejné pro novou budovu, budovu s téměř nulovou spotřebou energie, větší změnudokončené budovy, jinou než větší změnu dokončené budovy a pro případy prodejea pronájmu budovy nebo její ucelené části. Pouze v případě neuvedení doporučenýchopatření se příslušné části grafického znázornění nevyplňují a nezobrazují se šipky shodnotou ukazatelů energetické náročnosti odpovídající těmto doporučením,b) obsahuje zařazebudovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy (dále jen„klasifikační třída“),c) je umístěno symetricky na bílém podkladě dvou stran formátu A4 na výšku, přičemž jepoužito standardních fontů písma podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce,d) obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztaženéna energeticky vztažnou plochu a také hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celoubudovu.9


(5) Průkaz zpracovanýa) pro prodej nebo pronájem budovy v případě, že není povinnost zpracovat průkaz pro jinéúčely, nemusí obsahovat části protokolu podle odstavce 2 písm. e) a f),b) pro novou budovu nemusí obsahovat část protokolu podle odstavce 2 písm. f).(6) Klasifikační třídy A až G, jejichž slovní vyjádření a hodnoty pro jejich horní hranicijsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, se stanovují pro celkovou dodanou energii,neobnovitelnou primární energii, dílčí dodané energie a průměrný součinitel prostupu tepla apoužijí se v grafickém znázornění průkazu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.(7) Hranice klasifikačních tříd podle odstavce 6 se stanoví z referenční hodnotyklasifikovaného ukazatele energetické náročnosti budovy E R , která se určí jednotněpro referenční podmínky uvedené pro novou budovu v příloze č. 1 k této vyhlášce.Při změně dokončené budovy, výstavbě budovy s téměř nulovou spotřebou a při prodejinebo pronájmu stávající budovy platí stejná stupnice klasifikačních tříd jako pro novébudovy.(8) V případě rodinných a bytových domů se neurčuje klasifikační třída pro dílčí dodanéenergie pro chlazení.§ 10Podmínky pro umístění průkazu v budověGrafické znázornění průkazu v provedení podle přílohy č. 4 k této vyhlášce se v případěbudovy užívané orgánem veřejné moci umisťuje na plochu vnější stěny budovybezprostředně vedle veřejného vchodu do budovy nebo plochu svislé stěny ve vstupnímprostoru uvnitř budovy navazující na tento vchod.§ 11Zrušovací ustanoveníVyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, se zrušuje.10


§ 12ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.ministr11


12Příloha č. 1 k vyhlášce č. xx/2013 Sb.Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro měněnéstavební prvky obálky budovy a referenční hodnoty pro měněné technickésystémy budovy(1) Parametry a hodnoty referenční budovy jsou stanovené tak, aby zajistily nákladověoptimální úroveň energetické náročnosti budov a prvků budov, vypočtenou pro jejichpředpokládaný ekonomický životní cyklus v souladu se srovnávacím metodickým rámcem 1) .(2) Parametry a jejich hodnoty uvedené v tabulkách 1, 4 a 5 této přílohy charakterizujíreferenční budovu pro prokazování požadavku hodnocením celé budovy. U parametrůovlivňujících výpočet energetické náročnosti budovy, pro které nejsou stanoveny referenčníhodnoty, se použijí hodnoty shodné s navrhovanou budovou.(3) V tabulkách 2 a 3 této přílohy jsou uvedeny parametry a jejich referenční hodnotypro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy budovypro prokazování požadavků pouze vlastnostmi těchto prvků podle § 6 odst. 2 písm. c).(4) Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovyU em,R se stanoví podle vztahu:a) U em,R = U em,N,20,R , (1)pro θ im od 18 ˚C do 22 ˚C včetně, kromě budov s téměř nulovou spotřebouenergie, u kterých vztah (1) platí pro θ im od 18 ˚C, včetně;b) U em,R = U em,N,20,R · 16 / (θ im - 4), (2)pro ostatní hodnoty θ imkde U em,N,20,R je požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu teplajednozónové budovy, ve W/(m 2·K), stanovená podle odstavců 5 a 6;θ im převažující návrhová vnitřní teplota v zóně budovy podle ČSN 730540-2:2011, ve ˚C.(5) Požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónovébudovy U em,N,20,R se stanoví jako vážený průměr normových požadovaných hodnot součinitelůprostupu tepla U N,20 všech teplosměnných konstrukcí obálky jednozónové budovy podlevztahukde f RU em,N,20,R = f R · [ Σ (U N,20,j · A j · b j ) / Σ A j + ∆U em,R ] (3)U N,20,jje redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostuputepla podle tabulky 1 této přílohy;normová požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnnékonstrukce pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 20 ˚C, ve W/(m 2·K),podle ČSN 730540-2:2011 s tím, žea) pokud součet průsvitných ploch tvoří více než 50 % teplosměnné částivnějších stěn budovy, započte se pouze pro těchto 50 % odpovídajícípožadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla U N,20 pro výplně


otvorů a pro ostatní průsvitné plochy se uvažuje požadovaná normováhodnota součinitele prostupu tepla U N,20 pro vnější stěny;b) pro budovu s lehkým obvodovým pláštěm se při stanovení hodnoty U em,N,20podle vztahu (3) použije pro neprůsvitné výplně požadovaná normováhodnota U N,20 pro vnější stěny a pro průsvitné výplně požadovaná normováhodnota U N,20 pro výplně otvorů ve vnější stěně;A j plocha j-té teplosměnné konstrukce, stanovená z vnějších rozměrů, v m 2 ;b j teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukci podle ČSN 73 0540-2:2011;∆U em,R přirážka na vliv tepelných vazeb, ve W/(m 2·K), podle tabulky 1 této přílohy.(6) Pro nové budovy je požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostuputepla jednozónové budovy U em,N,20,R stanovená podle odstavce 5 rovna nejvýše:a) pro obytné budovyU em,N,20,R,max = 0,50 W/(m 2·K); (4)b) pro ostatní budovyU em,N,20,R,max = 1,05 W/(m 2·K), je-li A/V ≤ 0,2 m 2 /m 3 ;U em,N,20,R,max = 0,45 W/(m 2·K), je-li A/V > 1,0 m 2 /m 3 ;U em,N,20,R,max = 0,30 + 0,15 / (A/V), pro ostatní hodnoty A/V (5)kde A je teplosměnná plocha obálky zóny podle ČSN 730540-2:2011, v m 2 ;V objem zóny budovy, stanovený z vnějších rozměrů, v m 3 .(7) Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla vícezónové budovy U em,Rse stanoví jako vážený průměr hodnot pro jednotlivé zóny podle vztahuU em,R = Σ (U em,R,j · V j ) / Σ V j (6)kde U em,R,j je referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla j-té zónybudovy, ve W/(m 2·K), stanovená stejným postupem jako hodnota U em,Rpro jednozónovou budovu podle odstavce 4 až odstavce 6;V j objem j-té zóny budovy, stanovený z vnějších rozměrů, v m 3 .13


VytápěníÚčinnost výroby energiezdrojem tepla 1) η H,gen,R %80Účinnost distribuceenergie na vytápěníη H,dis,R%85Účinnost sdílení energiena vytápěníChlazeníη H,em,R %80Chladicí faktorkompresorového zdrojechladuChladicí faktor ostatníchzdrojů chladuEER C,gen,R2)2,7W/WEER C,gen,R2) W/W 0,5Účinnost distribuceenergie na chlazeníη C,dis,R %85Účinnost sdílení energiena chlazeníη C,em,R %85Dodaná energie nachlazení pro rodinné abytové domy (nebo zόnys tímto provozem)VětráníQ fuel,CkWh0Měrný příkon ventilátorusystému nucenéhovětráníÚčinnost zpětnéhozískávání tepla systémunuceného větrání sobjemovým průtokemvětracího vzduchu do7500 m3/hodP SFPahu,R W.s/m 3 1750η H,hr, R %6015


Účinnost zpětnéhozískávání tepla systémunuceného větránís objemovým průtokemvětracího vzduchu nad7500 m3/hodÚprava vlhkosti vzduchuη H,hr, R %40Účinnost zdroje úpravyvlhkosti systému vlhčeníη RH+,gen,R %70Účinnost zdroje úpravyvlhkosti systémuodvlhčeníÚčinnost zpětnéhozískávání vlhkostisystému nucenéhovětráníPříprava teplé vodyη RH-,gen,R %η RH,r,R %650Účinnost zdroje tepla propřípravu teplé vody 1) η W,gen,R %85Měrná tepelná ztrátazásobníku teplé vodyvztažená k objemuzásobníku v litrech docelkového objemuzásobníků 400 litrůMěrná tepelná ztrátazásobníku teplé vodyvztažená k objemuzásobníku v litrech nadcelkový objem zásobníků400 litrůMěrná tepelná ztrátarozvodů teplé vodyvztažená k délce rozvodůteplé vodyOsvětleníQ W,st,RQ W,st,RQ W,dis,RWh/(l.den)Wh/(l.den)Wh/(m.den)75150Průměrný měrný příkonpro osvětlení pro rodinnéa bytové domy vztaženýk osvětlenosti zónyPrůměrný měrný příkonpro osvětlení pro ostatníbudovy vztaženýk osvětlenosti zónyp L,lx,Rp L,lx,RW/(m 2 .lx)W/(m 2 .lx)0,050,116


Činitel závislosti nadenním světlePomocné energieF D,R (-)1Korekční činitel typuoběhového čerpadlaf p,ctl,R (-)1Poznámky:1) v případě výroby z paliv vztažená k výhřevnosti paliva,2) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla selektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínkyTab. 2 – Referenční parametry a hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovyParametrOznačeníJednotkaReferenční hodnotaSoučinitel prostupu teplaU RW/(m 2·K)Doporučená hodnota dle ČSN 730540-2:2011Tab. 3 – Referenční parametry a hodnoty pro měněné technické systémy budovyParametrOznačeníJednotkaReferenčníhodnotaÚčinnost výroby energie zdrojem tepla proη%vytápění a/nebo přípravu teplé vody 1) H,gen,R80Chladicí faktor kompresorového zdroje2)EERW/WC,gen,R2,7chladuChladicí faktor ostatních zdrojů chladu2)EERW/WC,gen,R0,517


Topný faktor tepelného čerpadlaCOP H,gen,R3) W/W 3,0Účinnost zpětného získávání tepla -rovnotlaký systém nuceného větráníη H,hr,sys4)(%)60Poznámky:1) V případě výroby z paliv vztažená k výhřevnosti paliva2) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadlas elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky3) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadlas elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínkypro teploty 2/35 o C (vzduch/voda), 0/35 o C (země/voda), nebo 10/35 o C (voda/voda)4) Stavená podle EN 308jedná se o tzv. suchou účinnost samotného rekuperátoru bez vlivu jednotky a ventilátorů pro pracovní bod nahodnotě 50 % jmenovitého výkonu zařízení, v němž je rekuperátor použitTab. 4 – Hodnoty faktoru primární energie pro referenční budovuTyp spotřeby Faktor neobnovitelné primární energie (-)Vytápění 1,1Chlazení 3,0Příprava teplé vody 1,1Úprava vlhkosti vzduchu 3,0Mechanické větrání 3,0Osvětlení 3,0Pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) 3,0Tab. 5 - Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenčníbudovu (dosažitelné zvýšením využití obnovitelných zdrojů nebo zvýšením parametrůstavebních prvků obálky budovy nebo technických systémů budovy)Referenční hodnotaParametrOznačeníJednotkyDruh budovynebo zόnyDokončenábudova ajejí změnapo 1.1. 2015Novábudovapo 1. 1. 2015Budovas téměřnulovouspotřebou energieSnížení hodnotyneobnovitelnéprimární energiestanovenépro referenční budovu∆e p,R%Rodinný dům 3 10 25Bytový dům 3 10 2018


%Ostatní budovy 3 8 1019


Příloha č. 2 k vyhlášce č. xx/2013 Sb.Klasifikační třídy energetické náročnosti budovyPro porovnání se stanovené ukazatele energetické náročnosti budovy podle § 10 odst. 1zařazují do klasifikačních tříd určených jejich horní hranicí podle tabulky uvedené v tétopříloze a v průkazu se porovnávají s graficky vyjádřenou stupnicí klasifikačních tříd.KlasifikačnítřídaABHodnota pro horní hraniciklasifikační třídyEnergieU emSlovní vyjádření klasifikační třídy0, 5 x E R 0, 65 x E RMimořádně úsporná0, 75 x E R 0, 8 x E R Velmi úspornáC E R ÚspornáD 1,5 x E R Méně úspornáE 2 x E R NehospodárnáF 2,5 x E R Velmi nehospodárnáGMimořádně nehospodárnáPoznámka:Pro účely uvedení ukazatelů energetické náročnosti budovy v informačních a reklamníchmateriálech při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části se použije zjednodušenáforma znázornění obsahující pouze klasifikační třídu současného stavu celkové dodanéenergie a její měrnou hodnotu vztaženou na energeticky vztažnou plochu. Velikost písmav tomto případě odpovídá velikosti písma, kterým je uvedena cena prodeje nebo pronájmu.V textových inzerátech se uvádí oba povinné údaje pouze textově.20


Příloha č. 3 k vyhlášce č. xx/2013 Sb.Faktory primární energie hodnocené budovyTab. – Hodnoty faktoru primární energie pro hodnocenou budovuEnergonositelFaktor celkovéprimární energie(-)Faktor neobnovitelnéprimární energie(-)Zemní plyn 1,1 1,1Černé uhlí 1,1 1,1Hnědé uhlí 1,1 1,1Propan-butan/LPG 1,2 1,2Topný olej 1,2 1,2Elektřina 3,2 3,0Dřevěné peletky 1,2 0,2Kusové dřevo, dřevní štěpka 1,1 0,1Energie okolního prostředí1,0 0,0(elektřina a teplo)Elektřina - dodávka mimo budovu -3,2 -3,0Teplo - dodávka mimo budovu -1,1 -1,0Soustava zásobování tepelnou energií svyšším než 80% podílem obnovitelných zdrojůSoustava zásobování tepelnou energií svyšším než 50% a nejvýše 80 % podílemobnovitelných zdrojůSoustava zásobování tepelnou energií s 50% anižším podílem obnovitelných zdrojů1,1 0,11,1 0,31,1 1,0Ostatní neuvedené energonositele 1,2 1,221


Příloha č. 4 k vyhlášce č. xx/2013 Sb.Vzor průkazu energetické náročnosti budovyPROTOKOL PRŮKAZUÚčel zpracování průkazuNová budovaProdej budovy nebo její částiVětší změna dokončené budovyJiný účel zpracování: ……………………………………………………Budova užívaná orgánem veřejné mociPronájem budovy nebo její částiZákladní informace o hodnocené budověIdentifikační údaje budovyAdresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):Katastrální území:Parcelní číslo:Datum uvedení budovy do provozu(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):Vlastník nebo stavebník:Adresa:IČ:22


Tel./e-mail:Rodinný důmBytový důmTyp budovyBudova pro ubytování astravováníAdministrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzděláváníBudova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturuJiné druhy budovy:…………………………………………………………Geometrické charakteristiky budovyParametr jednotky hodnotaObjem budovy V(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezenývnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)Celková plocha obálky budovy A(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V)(m 3 )(m 2 )Objemový faktor tvaru budovy A/V (m 2 /m 3 )Celková energeticky vztažná plocha budovy A c (m 2 )Druhy energie (energonositelé) užívané v budověHnědé uhlíTopný olejKusové dřevo, dřevní štěpkaZemní plynSoustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):Černé uhlíPropan-butan/LPGDřevěné peletkyElektřinapodíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %Energie okolního prostředí (např. sluneční energie)účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energieJiná paliva nebo jiný typ zásobování: ……………………………….23


Druhy energie dodávané mimo budovuElektřina Teplo ŽádnéInformace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémechA) stavební prvky a konstrukcea.1) požadavky na součinitel prostupu teplaKonstrukce obálkybudovyPlochaA jVypočtenáhodnotaSoučinitel prostupu teplaReferenčníhodnotaSplněnoČinitelteplotníredukceMěrnáztrátaprostupemteplaU jU N,rq,jb jH T,j[m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] (ano/ne) [-] [W/K]Celkem - - - -Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, nežvětší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovypodle § 6 odst. 2 písm. c).a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu teplaZónaPřevažujícínávrhovávnitřní teplotaθ im,jObjemzónyV jReferenční hodnotaprůměrného součiniteleprostupu tepla zónyU em,R,j[˚C] [m 3 ] [W/(m2.K)]BudovaPrůměrný součinitel prostupu tepla budovy24


Vypočtená hodnotaU em(U em = H T /A)[W/(m 2 K)]Referenční hodnotaU em,R(U em,R = Σ(V j·U em,R,j )/V)[W/(m 2 K)]Splněno(ano/ne)Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebouenergie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnostbudovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).B) technické systémyb.1.a) vytápěníHodnocenábudova/zónaTypzdrojeEnergonositelPokrytídílčípotřebyenergie navytápěníJmenovitýtepelnývýkonÚčinnostvýrobyenergiezdrojemtepla 2)Účinnostdistribuceenergie navytápěníη H,disÚčinnostsdíleníenergie navytápěníη H,emη H,gen(-) (-) (%) (kW) (%) (%) (%)Referenčníbudovax 1) x x xHodnocenábudova/zóna25


Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňujeb.1. b) požadavky na účinnost technického systému k vytápěníTyp zdrojeÚčinnost výrobyenergie zdrojemteplaÚčinnost výrobyenergiereferenčníhoPožadavek splněnHodnocenábudova/zónaη H,genneboCOP H,genzdroje tepla η H,gen,rqneboCOP H,gen(-) (%) (%) (ano/ne)Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, nežvětší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovypodle § 6 odst. 2 písm. c).b.2.a) chlazeníHodnocenábudova/zónaTypsystémuchlazeníEnergonositelPokrytídílčípotřebyenergienachlazeníJmenovitýchladicívýkonChladicífaktorzdrojechladuEER C,genÚčinnostdistribuceenergie nachlazeníη C,disÚčinnostsdíleníenergie nachlazeníη C,em(-) (-) (%) (kW) (-) (%) (%)Referenčníbudovax x x xHodnocenábudova/zóna26


. 2. b) požadavky na účinnost technického systému k chlazeníHodnocenábudova/zónaTyp systémuchlazeníChladicí faktorzdroje chladuEER C,genChladicí faktorreferenčníhozdroje chladuEER C,genPožadavek splněn(-) (-) (-) (ano/ne)Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, nežvětší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovypodle § 6 odst. 2 písm. c).b.3.) větráníHodnocenábudova/zónaTypvětracíhosystémuEnergonositelTepelnývýkonChladícívýkonPokrytídílčípotřebyenergienavětráníJmenovitýelektrickýpříkonsystémuvětráníJmenovitýobjemovýprůtokvětracíhovzduchuMěrnýpříkonventilátorusystémunucenéhovětráníSFP ahu(-) (-) (kW) (kW) (%) (kW) (m 3 /hod) (W.s/m 3 )Referenčníbudovax x x x x x xHodnocenábudova/zóna27


.4.) úprava vlhkosti vzduchuHodnocenábudova/zónaTypsystémuvlhčeníEnergonositelJmenovitýelektrickýpříkonJmenovitýtepelný výkonPokrytídílčídodanéenergie naúpravuvlhkostiÚčinnostzdrojeúpravyvlhkostisystémuvlhčeníη RH+,gen(-) (-) (kW) (kW) (%) (%)Referenčníbudovax x x x xHodnocenábudova/zónaHodnocenábudova/zónaTypsystémuodvlhčeníEnergonositelJmenovitýelektrickýpříkonJmenovitýtepelnývýkonPokrytídílčípotřebyenergiena úpravuodvlhčeníJmenovitýchladícívýkonÚčinnostzdrojeúpravyvlhkostisystémuodvlhčeníη RH-,gen(-) (-) (kW) (kW) (%) (kW) (%)Referenčníbudovax x x x x xHodnocenábudova/zóna28


.5. a) příprava teplé vody (TV)Hodnocenábudova/zónaSystémpřípravyTVv budověEnergonositelPokrytídílčípotřebyenergienapřípravuteplévodyJmenovitýpříkon proohřev TVObjemzásobníkuTVÚčinnostzdrojetepla propřípravuteplévodyη W,gen1)Měrnátepelnáztrátazásobníkuteplé vodyvztaženák objemuzásobníkuv litrechQ W,stMěrnátepelnáztrátarozvodůteplé vodyvztaženák délcerozvodůteplé vodyQ W,dis(-) (-) (%) (kW) (litry) (%) (kWh/l.den) (kWh/m.den)Referenčníbudovax x x x xHodnocenábudova/zónaPoznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňujeb. 5. b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vodyHodnocenábudova/zónaTyp systémuk přípravě teplévodyÚčinnost zdrojetepla pro přípravuteplé vody η W,gennebo COP W,genÚčinnostreferenčního zdrojetepla pro přípravuteplé vody η W,gen, rqPožadavek splněnnebo COP W,gen(-) (%) (%) (ano/ne)Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, nežvětší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovypodle § 6 odst. 2 písm. c).b.6.) osvětlení29


Hodnocenábudova/zónaTyposvětlovacísoustavyPokrytí dílčípotřeby energiena osvětleníCelkový elektrickýpříkon osvětleníbudovyPrůměrný měrný příkon proosvětlení vztaženýk osvětlenosti zónyp L,lx(-) (%) (kW) (W/(m 2 .lx))Referenční budova x x xHodnocenábudova/zónaEnergetická náročnost hodnocené budovya) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budověHodnocenábudova/zónaVytápěníEP HChlazeníEP CNucenévětráníEP FPřípravateplé vodyEP WOsvětleníEP LVýroba z OZEnebokombinovanévýroby elektřinya teplaBez úpravyvlhčeníS úpravouvlhčenímPro budovui dodávkumimobudovub) dílčí dodané energieř.VytápěníChlazeníVětráníÚpravavlhkostivzduchuPřípravateplé vodyOsvětlení30


jednotka EP CHP –elektřinaFotovoltaicképanely EP PV -elektřinaSolární termickésystémy Q H,sc,sys –teploJinéDodávkamimobudovuBudovaDodávkamimobudovuBudovaDodávkamimobudovuBudovaDodávkamimobudovud) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energiepodle energonositelůEnergonositelDílčívypočtenáspotřebaenergie/FaktorcelkovéprimárníenergieFaktorneobnovitelnéprimární energieCelkováprimárníenergieNeobnovitelnáprimární energiePomocnáenergie(kWh/rok) (-) (-) (kWh/rok) (kWh/rok)celkem x xe) požadavek na celkovou dodanou energii(6) Referenční budova(7) Hodnocená budova(8) Referenční budova(9) Hodnocená budova(kWh/rok)(kWh/m 2 .rok)32Splněno(ano/ne)


f) požadavek na neobnovitelnou primární energii(10) Referenční budova(11) Hodnocená budova(12)Referenční budova (ř.10 / m 2 )(13)Hodnocená budova (ř.11 / m 2 )(kWh/rok)(kWh/m 2 )Splněno(ano/ne)g) primární energie hodnocené budovy(14) celková primární energie (kWh/rok)(15) Obnovitelná primární energie (ř.14 - ř.11) (kWh/rok)(16)Využití obnovitelných zdrojů energie zhlediska primární energie(ř.15 / ř.14 x 100)(%)33


Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémůdodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budovPosouzení proveditelnostiAlternativní systémyMístní systémydodávky energievyužívající energii zOZEKombinovanávýroba elektřiny ateplaSoustavazásobovánítepelnou energieTepelné čerpadloTechnickáproveditelnostEkonomickáproveditelnostEkologickáproveditelnostDoporučení k realizaci azdůvodněníDatum vypracováníanalýzyZpracovatel analýzyEnergetický posudekAno/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/NeAno/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/NeAno/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/Nepovinnost vypracovat energetický posudekAno/Neenergetický posudek je součástí analýzyAno/Nedatum vypracování energetického posudkuzpracovatel energetického posudku34


Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatřenípro snížení energetické náročnosti budovyPopis opatřeníPředpokládanádodanáenergieStavební prvky a konstrukce budovy: -Technické systémy budovy:vytápěníchlazenívětráníúprava vlhkosti vzduchupříprava teplé vodyosvětleníObsluha a provoz systémů budovy: -Ostatní – uveďte jaké -Předpokládanáúspora celkovédodanéenergiePředpokládanáúsporaneobnovitelnéprimárníenergie(MWh/rok) (kWh/rok) (kWh/rok)---35


Posouzení vhodnosti opatřeníOpatřeníStavební prvky akonstrukce budovyTechnické systémybudovyObsluha a provozsystémů budovyOstatní -uvéstjaké…………………..TechnickávhodnostAno/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/NeFunkční vhodnost Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/NeEkonomickávhodnostDoporučení k realizaci azdůvodněníDatum vypracovánídoporučených opatřeníZpracovatel analýzyEnergetický posudekAno/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/Neenergetický posudek je součástí analýzydatum vypracování energetického posudkuzpracovatel energetického posudkuAno/NeZávěrečné hodnocení energetického specialistyNová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1 Ano/Ne• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energiiVětší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a) Ano/Ne• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b) Ano/Ne• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c) Ano/Ne• Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Ano/Ne36


• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energiiBudova užívaná orgánem veřejné moci• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energiiProdej nebo pronájem budovy nebo její části• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energiiJiný účel zpracování průkazu• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energiiIdentifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkazJméno a příjmeníČíslo oprávnění MPOPodpis energetického specialistyDatum vypracování průkazuDatum vypracování průkazuGRAFICKÉ ZNÁROZNĚNÍ PRŮKAZU37

More magazines by this user
Similar magazines