ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4745-891/2012 - OKdrazby.cz

okdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4745-891/2012 - OKdrazby.cz

Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerovtel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.comzapsaná v obchodním rejstříku, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 178876ZNALECKÝ POSUDEKčíslo: 4745-891/2012O ceně:I) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitosti - Pozemku ve zjednodušenéevidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 2455, v k.ú. Damníkov, obecDamníkov, okres Ústí nad Orlicí.II) nemovitostí - pozemků p.č. 1902/1 - orná půda, p.č. 1902/2 - vodní plocha, p.č. 1902/3 - ornápůda, p.č. 2441 - ostatní plocha a Pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělovýplán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1895, p.č. 1900, p.č. 1901, p.č. 1904, p.č. 1907, p.č. 1933, p.č.1934, p.č. 1936, p.č. 2140/1, p.č. 2442/1 a p.č. 2442/2, vše v k.ú. Damníkov, obec Damníkov, okresÚstí nad Orlicí.Objednatel posudku:Účel posudku:JUDr. Tomáš Vránasoudní exekutor, Exekutorský úřad PřerovKomenského 38750 02 PřerovIČ: 66246750DIČ: CZ6205200980Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro potřebuexekučního řízení č.j. 103 Ex 54359/11-29Dle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku, dle oceňovacích standardů, podle stavu ke dni7. 5. 2012 posudek vypracoval:Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.znalecký ústavsídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Prahakancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerove-mail: info@posudek.comwww.posudek.comPosudek byl vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednavatel a 1vyhotovení je uloženo v archívu znaleckého ústavu. Celkem posudek obsahuje 11 stran a 13 stranpříloh.V Přerově, dne 6. 6. 2012


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4745-891/2012A. NÁLEZ1. Znalecký úkolNa základě usnesení, ze dne 2. 5. 2012 vydané Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. TomášVrána, č.j. 103 Ex 54359/11-29, byl přibrán znalecký ústav a to k ocenění:I) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitosti - Pozemku ve zjednodušenéevidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 2455, v k.ú. Damníkov,obec Damníkov, okres Ústí nad Orlicí.II) nemovitostí - pozemků p.č. 1902/1 - orná půda, p.č. 1902/2 - vodní plocha, p.č. 1902/3 -orná půda, p.č. 2441 - ostatní plocha a Pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původPřídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1895, p.č. 1900, p.č. 1901, p.č. 1904, p.č. 1907, p.č.1933, p.č. 1934, p.č. 1936, p.č. 2140/1, p.č. 2442/1 a p.č. 2442/2, vše v k.ú. Damníkov, obecDamníkov, okres Ústí nad Orlicí.Zpracovateli se ukládá, aby stanovil obvyklou cenu těchto nemovitostí a jejich příslušenství.Dále se zpracovateli ukládá, aby stanovil cenu movitých věcí, které tvoří příslušenstvívedených nemovitostí, a stanovil cenu práv a závad spojených s uvedenými nemovitostmi.Pro stanovení obvyklé, (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouzeodborná literatura respektive znalecké standardy.V zákonu č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a ozměně dalších zákonů je v § 66 odst.5 uvedeno:“Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostíspojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu” – dále odkaz na §2 odst.1 zákonač.151/1997 Sb.V §2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definovánanásledujícím způsobem:“Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejíchstejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné službyv obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti,které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu,osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnýmiokolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledkypřírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinnénebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštníhodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.”Pro odhad obvyklé hodnoty budou použity tyto oceňovací metody a přístupy:Cena zjištěná - (tzv.„administrativní cena“) - jedná se o cenu zjištěnou dle platnéhooceňovacího předpisu ke dni 7. 5. 2012, dle platné vyhlášky Ministerstva financí Českérepubliky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ooceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č.364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb.. Touto metodou jsou podrobně oceněny pozemky. Sohledem na účel ocenění nejsou dle platné vyhlášky oceněny případné trvalé porosty, neboťcena zjištěná má pouze pomocný indikační charakter.stránka č. 2Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4745-891/2012Porovnávací hodnota - (ocenění porovnávací, srovnávací, komparativní metodou) - v principuse jedná o vyhodnocení cen nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávnouskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou.Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typůnemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být starší než 6měsíců. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost.Srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů zdenního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb,konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí.2. Prohlídka a zaměření nemovitostiProhlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 7. 5. 2012 za přítomnosti pracovníkůznaleckého ústavu Ing. Tomáše Vingrálka a Ing. Štěpána Orálka.3. Podklady pro vypracování posudkuVýpis z katastru nemovitostí č. 250, pro k.ú. Damníkov, obec Damníkov, okres Ústí nad Orlicí,vyhotovený objednavatelem dne 8.4.2012, prostřednictvím dálkového přístupu do katastrunemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.Výpis z katastru nemovitostí č. 194, pro k.ú. Damníkov, obec Damníkov, okres Ústí nad Orlicí,vyhotovený objednavatelem dne 8.4.2012, prostřednictvím dálkového přístupu do katastrunemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.Šest kopií katastrální mapy, vyhotovená Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálnípracoviště Ústí nad Orlicí, dne 11.4.2012, pro k.ú. Damníkov, obec Damníkov, okres Ústí nadOrlicí, pod číslem PÚ - 1851/2012.Údaje sdělené objednavatelem.Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření.Pro vyhodnocení realitního trhu bylo mimo jiné využito informací uveřejněných na realitníchserverech www.sreality.cz, www.nemovitosti.cz, www.reality.cz, www. realitycechy.cz,www.realitymorava.cz atd.Objednavatelem, povinným, či účastníkem místního šetření nebyla ke dni zpracování tohotoznaleckého posudku předložena žádná nájemní, či jiná smlouva, na základě které by bylpředmět ocenění užíván. Ocenění je provedeno pro předmět ocenění volný, neobsazený,nepronajatý.stránka č. 3


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4745-891/20124. Vlastnické a evidenční údajeDle dostupných údajů z databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního jsou ke dnivypracování tohoto znaleckého posudku evidovány tyto vlastnické údaje:Kraj:PardubickýOkres:Ústí nad OrlicíObec:DamníkovKatastrální území: Damníkov (624683)List vlastnictví číslo: 250Vlastníci:1. Chromec Jaroslav Podíl: 1/3Damníkov 57, 561 232. Česká republika Podíl: 1/3Právo hospodařit s majetkem státu:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchRašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 003. Kopp Pavel Podíl: 1/6Damníkov 199, 561 234. Ksandrová Renata Podíl: 1/6Olešnice v Orlických Horách 56, 517 83List vlastnictví číslo: 194Vlastník:Kopp PavelDamníkov 199, 561 23stránka č. 4


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4745-891/20125. Celkový popis nemovitostiI) Nemovitosti dle LV č. 250Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitosti - Pozemkuve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 2455, vk.ú. Damníkov, obec Damníkov, okres Ústí nad Orlicí, který je situován v jiho-východní,nezastavěné části katastrálního území Damníkov. Pozemek je zemědělsky obděláván a jesoučástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.II) Nemovitosti dle LV č. 194Jedná se o ocenění nemovitostí - pozemků p.č. 1902/1 - orná půda, p.č. 1902/2 - vodníplocha, p.č. 1902/3 - orná půda, p.č. 2441 - ostatní plocha a Pozemků ve zjednodušené evidenci- parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1895, p.č. 1900, p.č. 1901, p.č.1904, p.č. 1907, p.č. 1933, p.č. 1934, p.č. 1936, p.č. 2140/1, p.č. 2442/1 a p.č. 2442/2, vše vk.ú. Damníkov, obec Damníkov, okres Ústí nad Orlicí.Pozemky p.č. 1902/1 - orná půda, p.č. 1902/2 - vodní plocha, p.č. 1902/3 - orná půda aPozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č.1895, p.č. 1900, p.č. 1901, p.č. 1904, p.č. 1907, p.č. 2442/1 a p.č. 2442/2 jsou situovány vjiho-východní, nezastavěné části katastrálního území Damníkov a tvoří jednotný funkční celek.Pozemek p.č. 2441 - ostatní plocha je situován ve východní, částečně zastavěné částikatastrálního území Damníkov.Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)p.č. 1933, p.č. 1934 a p.č. 1936 jsou situovány v jižní, nezastavěné části katastrálního územíDamníkov a tvoří jednotný funkční celek.Dle platného územního plánu obce Damníkov jsou Pozemky ve zjednodušené evidenci -parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1895, p.č. 1900, p.č. 1901 a p.č.2442/1 zahrnuty v plochách - krajinné zóny zemědělské“. Pozemek p.č. 2441 - ostatní plocha jeve skutečnosti nezpevněná plocha mezi zahradami. Tyto skutečnosti byly sděleny starostouobce Damníkov panem Jiřím Blažkem. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástízemědělských honů. Na částí pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž tostanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájemspolečnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.). Dlemístního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladovýchmateriálů na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitostem, nejsou a nebylyzjištěny při místním šetření zpracovatele.6. Obsah posudku1) Pozemkya) Pozemky na LV číslo 250b) Pozemky na LV číslo 194stránka č. 5


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4745-891/2012B. POSUDEKPopis a umístění objektů, výměra, hodnocení a oceněníPodklady pro stanovení koeficientu K p :Okres: Ústí nad OrlicíPočet obyvatel: do 1 000 obyvatelOcenění1) Pozemky1.a) Vyhláška 387/2011 Sb.1.a.1) Pozemky na LV číslo 250 – § 29§ 29 – Zemědělské pozemkyKoeficient prodejnosti K p : × 1,000Jedn. cena [Kč/m 2 ]Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená BPEJ Cena [Kč]zemědělskýpozemek2455 4 949 5,82 5,8200 74400 28 803,18Úprava ceny vlastnickým podílemVlastnický podíl: × 1 / 6Cena po úpravě: = 4 800,53 KčPozemky na LV číslo 250 – zjištěná cena:4 800,53 Kč1.a.2) Pozemky na LV číslo 194 – § 29, 31Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle § 28 odst. 1 činí 35,– Kč.Cena je určena podle písm. k): ZC = C p × 1,00, kde C p = 35 + (a – 1 000) × 0,007414 (zaokrouhlenona dvě desetinná místa), kde a = 1 000 pro 701 obyvatel v obci.§ 29 – Zemědělské pozemkyKoeficient prodejnosti K p : × 1,000Jedn. cena [Kč/m 2 ]Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená BPEJ Cena [Kč]orná půda 1902/1 820 5,73 5,7300 74310 4 698,60orná půda 1902/3 720 5,82 5,8200 74400 4 190,40ostatní plocha 2441 270 5,81 5,8100 1 568,70pozemek (GP) 1895 2 849 5,82 5,8200 74400 16 581,18pozemek (GP) -část1900 10 695 5,73 5,7300 74310 61 282,35stránka č. 6


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4745-891/2012Jedn. cena [Kč/m 2 ]Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená BPEJ Cena [Kč]pozemek (GP) - 1900 13 284 5,82 5,8200 74400 77 312,88částpozemek (GP) 1901 5 114 5,82 5,8200 74400 29 763,48pozemek (GP) 1904 3 244 5,82 5,8200 74400 18 880,08pozemek (GP) 1907 16 690 5,82 5,8200 74400 97 135,80pozemek (GP) 1933 1 331 6,85 6,8500 72501 9 117,35pozemek (GP) - 1934 18 794 6,85 6,8500 72501 128 738,90částpozemek (GP) - 1934 7 995 5,82 5,8200 74400 46 530,90částpozemek (GP) 1936 9 955 5,82 5,8200 74400 57 938,10pozemek (GP) 2140/1 26 687 5,82 5,8200 74400 155 318,34pozemek (GP) - 2442/1 330 5,73 5,7300 74310 1 890,90částpozemek (GP) - 2442/1 1 388 5,82 5,8200 74400 8 078,16částpozemek (GP) 2442/2 1 002 5,82 5,8200 74400 5 831,64Součet: 121 168 724 857,76§ 31 odst. 5 – Pozemky umělých vodních nádrží a koryt vodních tokůKoeficient prodejnosti K p : 1,000Jednotková cena [Kč/m 2 ]Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč]vodní plocha - 1902/2 370 35,– × 7 % 10,0000 * 3 700,–koryto vodníhotoku přirozenénebo upravené*) cena pozemku vodní plochy byla upravena na minimální hodnotu 10 Kč/m 2Součet cen všech typů pozemků: = 728 557,76 KčPozemky na LV číslo 194 – zjištěná cena:728 557,76 KčCeny pozemků:a) Pozemky na LV číslo 250 4 800,53 Kčb) Pozemky na LV číslo 194 728 557,76 KčCena pozemků činí celkem:733 358,29 KčCena po zaokrouhlení:733 360,– Kčstránka č. 7


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4745-891/2012C. REKAPITULACEObvyklá cena (tržní, obecná) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. Cena, za kterou lzevěc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny vzávislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídkya poptávky.Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot. Při tomtoposouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, kterénemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnithodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahunabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj.např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanskávybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životníprostředí, atd.Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:- nebyly zjištěnyZáporné stránky oceňovaných nemovitostí:- pozemky v současné době využitelné pouze pro zemědělské účely- celková stagnace realitního trhu v tomto segmentuZ hlediska segmentu trhu k datu ocenění obecně poptávka po obdobných nemovitostech danécenové kategorie je menší. Četnost realizovaných obchodů je minimální. V obdobných lokalitáchnení na trhu nabídka srovnatelných nemovitostí. Z hlediska lukrativnosti polohy se jedná o polohuprůměrnou. Z hlediska obchodovatelnosti v níže uvedených cenových relacích lze předmět oceněnípovažovat za obtížně obchodovatelný.I) Nemovitosti dle LV č. 250Dle vlastní databáze realizovaných prodejů, dle aktuální nabídky realitních kanceláří získanéprostřednictvím tisku a realitních internetových serverů se v současné době porovnatelnézemědělské pozemky v obdobných lokalitách nabízejí v rozmezí od 10,- Kč do 15,- Kč/m 2 . Sohledem na situování, přístup k pozemku a s ohledem na další výše uvedené skutečnostiodhadujeme obvyklou cenu oceňovaných nemovitostí při nižší hranici uvedeného rozpětí, a to vevýši 10,- Kč/m 2 , po vynásobení celkovou výměrou pozemku ve výši 4 949 m 2 a po zaokrouhlení sedostáváme k hodnotě ve výši 50 000,- Kč, za pozemek jako celek.Výslednou „obvyklou hodnotu“ nejvíce ovlivňuje fakt, že se jedná o ocenění ideálníhospoluvlastnického podílu 1/6 k výše uvedeným nemovitostem. V našich podmínkách trhu neexistuježádná poptávka po takovýchto částech nemovitostí. Ideální spoluvlastnické podíly jsou zpravidlaodkupovány ostatními spoluvlastníky, případně jsou kupovány se spekulativním záměrem. Sohledem na tyto skutečnosti nelze výslednou cenu stanovit jako součin spoluvlastnického podílu scenou celku, ale je nutné ji dále redukovat. V našem konkrétním případě volíme redukci o výšeuvedeného spoluvlastnického podílu o 20%.S ohledem na výše uvedené skutečnosti odhadujeme obvyklou hodnotu spoluvlastnického podílu1/6 oceňovaných nemovitostí ve výši 5 000,- Kč (zaokrouhleno).stránka č. 8


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4745-891/2012II) Nemovitosti dle LV č. 194Dle vlastní databáze realizovaných prodejů, dle aktuální nabídky realitních kanceláří získanéprostřednictvím tisku a realitních internetových serverů se v současné době porovnatelnézemědělské pozemky v obdobných lokalitách nabízejí v rozmezí od 10,- Kč do 15,- Kč/m 2 . Sohledem na situování, přístup k pozemkům a s ohledem na další výše uvedené skutečnostiodhadujeme obvyklou cenu oceňovaných nemovitostí při nižší hranici uvedeného rozpětí, a to vevýši 10,- Kč/m 2 , po vynásobení celkovou výměrou pozemků ve výši 121 538 m 2 a po zaokrouhleníse dostáváme k hodnotě ve výši 1 215 000,- Kč.REKAPITULACECelková obvyklá hodnota předmětu ocenění činí:5 000,- + 1 215 000,- = 1 220 000,- KčCena pozemků podle cenového předpisuVěcné břemenoOstatní movité věciPráva a závady, která nezaniknou dražbou733 360,– Kč0,– Kč0,– Kč0,– KčObvyklá (obecná, tržní) cena předmětu ocenění podle odborného odhadu činí1 220 000,– KčCena slovy: jedenmiliondvěstědvacettisíc KčZpracovatelé posudku:Osoba oprávněná podávat vysvětlení:Ing. Tomáš VingrálekIng. Štěpán OrálekJaroslav SuchánekIng. Tomáš VingrálekV Přerově, dne 6. 6. 2012Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.znalecký ústav........................................Ing. Tomáš Vingrálekjednatelstránka č. 9


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4745-891/2012D. ZNALECKÁ DOLOŽKAZnalecký posudek je podán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanovení §21, odst. 3 zákona36/1967., o znalcích a tlumočnících a ustanovení §6 odst.1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., pod č.j.:264/2008-OD-ZN/5 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost voboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhadyvěcí movitých - spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení azařízení domácnosti, oceňování strojů a zařízení, oceňování vozidel, zemědělské a manipulačnítechniky, ceny a odhady podniků a jeho částí, a to zejména: ceny a odhady finančního majetku,ceny a odhady nehmotného majetku a majetkových práv, ceny a odhady pohledávek a závazků,ceny a odhady hodnoty obchodních podílů a cenných papírů, ceny a odhady fůzí a akvizic, ceny aodhady podnikových investic.Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4745-891/2012 samostatné evidence znaleckého ústavu....................................................Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.znalecký ústavsídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Prahakancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerove-mail: info@posudek.comwww.posudek.comstránka č. 10


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4745-891/2012E. SEZNAM PŘÍLOHVýpis z katastru nemovitostí LV č. 250 a LV č. 194Kopie katastrální mapystránka č. 11


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 15:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 54359/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0534 Ústí nad OrlicíObec:Kat.území: 624683 Damníkov List vlastnictví: 250580074 DamníkovV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor PodílVlastnické právoChromec Jaroslav, Damníkov 57, 561 23 DamníkovČeská republikaKopp Pavel, Damníkov 199, 561 23 DamníkovKsandrová Renata, Olešnice v Orlických Horách 56, 517 83Olešnice v Orlických horách630208/063100000001-001640123/2013715529/36951/31/31/61/6BPříslušnost hospodařit s majetkem státuÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00Praha 28Nemovitosti69797111Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)Parcela Díl Typ Výměra[m2] Původní kat. území1/32455B1 Jiná práva - Bez zápisuC Omezení vlastnického právaTyp vztahuOprávnění pro4949Povinnost ko Nařízení exekucePověřuje se soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov, Komenského 38,PřerovKopp Pavel, Damníkov 199, 561 23 Z-20105/2011-611Damníkov, RČ/IČO: 640123/2013Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce OS v Ústí nad Orlicí č.j. 0EXE-8914/2011 -9 zedne 25.11.2011. Právní moc ke dni 25.01.2012.; uloženo na prac. Ústí nad OrlicíZ-20105/2011-611o Exekuční příkaz k prodejinemovitosti- vztahuje se ke spoluvlastnickému podílu 1/6 povinnéhoKopp Pavel, Damníkov 199, 561 23 Z-20103/2011-611Damníkov, RČ/IČO: 640123/2013,Parcela: GP 2455Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Přerov č.j. 103EX-54359/2011 -12 (č.j. 0EXE 8914/2011-9) ze dne 21.12.2011.Z-20103/2011-611o Zástavní právo exekutorskék uspokojení pohledávky ve výši 177.281,-Kč s příslušenstvímvztahuje se ke spoluvlastnickému podílu povinného ve výši 1/6 na nemovitostiCETELEM ČR, a.s., Karla Engliše Kopp Pavel, Damníkov 199, 561 23 Z-849/2012-6113208/5, Praha 5, Smíchov, 150 00 Damníkov, RČ/IČO: 640123/2013,Praha 5, RČ/IČO: 25085689Parcela: GP 2455Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostiExekutorský úřad Přerov č.j. 103EX-54359/2011 -14 (č.j. 0EXE 8914/2011-9) ze dne21.12.2011. Právní moc ke dni 09.01.2012.Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kód: 611.strana 1


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 15:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 54359/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0534 Ústí nad OrlicíPovinnost kObec:Kat.území: 624683 Damníkov List vlastnictví: 250580074 DamníkovV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)DJiné zápisyZ-849/2012-611Typ vztahuVztah proo Zahájeny pozemkové úpravyVztah kListinaParcela: GP 2455Z-369/2011-611Oznámení pozemkového úřadu o zahájení pozemkových úprav č.j.-2986/2011 -MZE ze dne10.01.2011.Z-369/2011-611ENabývací tituly a jiné podklady zápisuListinaoooooPřídělová listina 173/ (id.1/6 pro vlastníka pp. PK 1938)-Příděl č.104Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Česká republikaChromec Jaroslav, Damníkov 57, 561 23 DamníkovÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovonábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 28Kopp Pavel, Damníkov 199, 561 23 DamníkovPOLVZ:366/1984Rozhodnutí o dědictví D 950/1990 ze dne 29.10.1990, právní moc dne 29.10.1990POLVZ:19/1991Ksandrová Renata, Olešnice v Orlických Horách 56, 517 83Olešnice v Orlických horáchZ-2300366/1984-611RČ/IČO: 00000001-001Z-2300019/1991-611RČ/IČO: 630208/0631Ohlášení příslušnosti hospodařit s majetkem státu (zák.č.320/02 Sb.) čj.-15140/2003 /Zh(originál listiny v Z-533/03) ze dne 31.03.2003.Z-2927/2003-611RČ/IČO: 69797111Usnesení soudu o dědictví OS v Ústí nad Orlicí -20D 1449/2003 -71 ze dne 08.04.2010.Právní moc ke dni 27.05.2010.Z-7670/2010-611RČ/IČO: 640123/2013Usnesení soudu o dědictví OS v Rychnově nad Kněžnou -14D 541/2010 -18 ze dne 01.11.2010.Právní moc ke dni 01.11.2010.Z-13689/2010-611RČ/IČO: 715529/3695FVztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelámParcela BPEJ Výměra[m2]GP 245574400 4949Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitovánNemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kód: 611.strana 2


VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 15:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 54359/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.Okres:CZ0534 Ústí nad OrlicíObec:Kat.území: 624683 Damníkov List vlastnictví: 250580074 DamníkovV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kód: 611.Vyhotovil:Český úřad zeměměřický a katastrální - SCDVyhotoveno:08.04.2012 15:21:06Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kód: 611.strana 3


AOkres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 15:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 54359/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0534 Ústí nad OrlicíVlastník, jiný oprávněnýObec:Kat.území: 624683 Damníkov List vlastnictví: 194580074 DamníkovV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)IdentifikátorVlastnické právoKopp Pavel, Damníkov 199, 561 23 Damníkov 640123/2013PodílBNemovitostiPozemkyParcela1902/11902/21902/32441Výměra[m2]820370720270Druh pozemku Způsob využití Způsob ochranyorná půdavodní plochaorná půdaostatní plochaPozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)Parcela Díl Typ Výměra[m2] Původní kat. územíkoryto vodníhotoku přirozenénebo upravenéostatníkomunikacezemědělský půdnífondzemědělský půdnífondB1C189519001901190419071933193419362140/12442/12442/2Jiná právaOmezení vlastnického právaTyp vztahuOprávnění pro- Bez zápisu284923979511432441669013312678999552668717181002Povinnost ko Nařízení exekucePověřuje se soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov, Komenského 38,PřerovKopp Pavel, Damníkov 199, 561 23 Z-20105/2011-611Damníkov, RČ/IČO: 640123/2013Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce OS v Ústí nad Orlicí č.j. 0EXE-8914/2011 -9 zedne 25.11.2011. Právní moc ke dni 25.01.2012.; uloženo na prac. Ústí nad OrlicíZ-20105/2011-611o Exekuční příkaz k prodejinemovitostiParcela: 1902/1Z-20103/2011-611Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kód: 611.strana 1


DOkres:Typ vztahuOprávnění proListinaJiné zápisyVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 15:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 54359/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0534 Ústí nad OrlicíPovinnost kObec:Kat.území: 624683 Damníkov List vlastnictví: 194Parcela: 1902/2Parcela: GP 2442/2Parcela: GP 2442/1Parcela: GP 2140/1Parcela: GP 1936Parcela: GP 1934Parcela: GP 1933Parcela: GP 1907Parcela: GP 1904Parcela: GP 1901Parcela: GP 1900Parcela: GP 1895Parcela: 2441Parcela: 1902/3580074 DamníkovV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Přerov č.j. 103EX-54359/2011 -12 (č.j. 0EXE 8914/2011-9) ze dne 21.12.2011.Z-20103/2011-611o Zástavní právo exekutorskék uspokojení pohledávky ve výši 177.281,-Kč s příslušenstvímCETELEM ČR, a.s., Karla Engliše3208/5, Praha 5, Smíchov, 150 00Praha 5, RČ/IČO: 25085689Parcela: GP 2442/2Parcela: 1902/2Parcela: GP 2140/1Parcela: GP 1936Parcela: GP 1934Parcela: GP 1933Parcela: GP 1907Parcela: GP 1904Parcela: GP 1901Parcela: GP 1900Parcela: GP 1895Parcela: 2441Parcela: 1902/3Parcela: 1902/1Parcela: GP 2442/1Z-20103/2011-611Z-20103/2011-611Z-20103/2011-611Z-20103/2011-611Z-20103/2011-611Z-20103/2011-611Z-20103/2011-611Z-20103/2011-611Z-20103/2011-611Z-20103/2011-611Z-20103/2011-611Z-20103/2011-611Z-20103/2011-611Z-20103/2011-611Z-849/2012-611Z-849/2012-611Z-849/2012-611Z-849/2012-611Z-849/2012-611Z-849/2012-611Z-849/2012-611Z-849/2012-611Z-849/2012-611Z-849/2012-611Z-849/2012-611Z-849/2012-611Z-849/2012-611Z-849/2012-611Z-849/2012-611Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostiExekutorský úřad Přerov č.j. 103EX-54359/2011 -14 (č.j. 0EXE 8914/2011-9) ze dne21.12.2011. Právní moc ke dni 09.01.2012.Z-849/2012-611Typ vztahuVztah proo Zahájeny pozemkové úpravyVztah kParcela: 1902/1Parcela: 1902/2Parcela: 1902/3Parcela: GP 1895Parcela: GP 1900Z-369/2011-611Z-369/2011-611Z-369/2011-611Z-369/2011-611Z-369/2011-611Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kód: 611.strana 2


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 15:15:02CZ0534 Ústí nad OrlicíObec:Kat.území: 624683 Damníkov List vlastnictví: 194Typ vztahuVztah proListinaVyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 54359/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.580074 DamníkovV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Vztah kParcela: GP 1901Parcela: GP 2442/2Parcela: GP 1907Parcela: GP 1933Parcela: GP 1934Parcela: GP 1936Parcela: GP 2140/1Parcela: GP 2442/1Parcela: GP 1904Z-369/2011-611Z-369/2011-611Z-369/2011-611Z-369/2011-611Z-369/2011-611Z-369/2011-611Z-369/2011-611Z-369/2011-611Z-369/2011-611Oznámení pozemkového úřadu o zahájení pozemkových úprav č.j.-2986/2011 -MZE ze dne10.01.2011.Z-369/2011-611ENabývací tituly a jiné podklady zápisuListinaoSmlouva o převodu nemovitosti RI 2161/1990 Darovací smlouva ze dne 24.5.1990, reg. dne4.7.1990POLVZ:20/1991Z-2300020/1991-611Pro: Kopp Pavel, Damníkov 199, 561 23 DamníkovRČ/IČO: 640123/2013FVztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelámGP 1895GP 1900GP 1901GP 1904GP 1907GP 1933GP 1934Parcela BPEJ Výměra[m2]74400284974310106957440013284744005114744003244744001669072501133172501187947440079957440099557440026687743103307440013887440010027431082074400720GP 1936GP 2140/1GP 2442/1GP 2442/21902/11902/3Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitovánNemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kód: 611.strana 3


VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 15:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 54359/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.Okres:CZ0534 Ústí nad OrlicíObec:Kat.území: 624683 Damníkov List vlastnictví: 194580074 DamníkovV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kód: 611.Vyhotovil:Český úřad zeměměřický a katastrální - SCDVyhotoveno:08.04.2012 15:20:59Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kód: 611.strana 4


0998.0044661553

More magazines by this user
Similar magazines