ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4745-891/2012 - OKdrazby.cz

okdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4745-891/2012 - OKdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4745-891/20125. Celkový popis nemovitostiI) Nemovitosti dle LV č. 250Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitosti - Pozemkuve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 2455, vk.ú. Damníkov, obec Damníkov, okres Ústí nad Orlicí, který je situován v jiho-východní,nezastavěné části katastrálního území Damníkov. Pozemek je zemědělsky obděláván a jesoučástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.II) Nemovitosti dle LV č. 194Jedná se o ocenění nemovitostí - pozemků p.č. 1902/1 - orná půda, p.č. 1902/2 - vodníplocha, p.č. 1902/3 - orná půda, p.č. 2441 - ostatní plocha a Pozemků ve zjednodušené evidenci- parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1895, p.č. 1900, p.č. 1901, p.č.1904, p.č. 1907, p.č. 1933, p.č. 1934, p.č. 1936, p.č. 2140/1, p.č. 2442/1 a p.č. 2442/2, vše vk.ú. Damníkov, obec Damníkov, okres Ústí nad Orlicí.Pozemky p.č. 1902/1 - orná půda, p.č. 1902/2 - vodní plocha, p.č. 1902/3 - orná půda aPozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č.1895, p.č. 1900, p.č. 1901, p.č. 1904, p.č. 1907, p.č. 2442/1 a p.č. 2442/2 jsou situovány vjiho-východní, nezastavěné části katastrálního území Damníkov a tvoří jednotný funkční celek.Pozemek p.č. 2441 - ostatní plocha je situován ve východní, částečně zastavěné částikatastrálního území Damníkov.Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)p.č. 1933, p.č. 1934 a p.č. 1936 jsou situovány v jižní, nezastavěné části katastrálního územíDamníkov a tvoří jednotný funkční celek.Dle platného územního plánu obce Damníkov jsou Pozemky ve zjednodušené evidenci -parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1895, p.č. 1900, p.č. 1901 a p.č.2442/1 zahrnuty v plochách - krajinné zóny zemědělské“. Pozemek p.č. 2441 - ostatní plocha jeve skutečnosti nezpevněná plocha mezi zahradami. Tyto skutečnosti byly sděleny starostouobce Damníkov panem Jiřím Blažkem. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástízemědělských honů. Na částí pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž tostanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájemspolečnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.). Dlemístního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladovýchmateriálů na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitostem, nejsou a nebylyzjištěny při místním šetření zpracovatele.6. Obsah posudku1) Pozemkya) Pozemky na LV číslo 250b) Pozemky na LV číslo 194stránka č. 5

More magazines by this user
Similar magazines