Číslo 2 - naše noviny archiv

archiv.nasenoviny.net

Číslo 2 - naše noviny archiv

Naše noviny 2/12 ŘEVNICE, VÍCE, OD ČTENÁŘŮ, Strana 2Městská rada přišla o dalšího členaSOUČASNÉ VEDENÍ ŘEVNIC MĚSTU SPÍŠE ŠKODÍ! TVRDÍ ZDEJŠÍ OBČANŠTÍ DEMOKRATÉŘevnice - Velmi rušno je v těchto dnech na řevnické radnici. Po Jiřím Drvotovi (ODS), který na post místostarostya radního rezignoval poslední den loňského roku, k 30. lednu z rady města odstoupil i Tomáš Smrčkareprezentující sdružení Naše Řevnice. Naše noviny přetiskují prohlášení jednotlivých aktérů, která doputovalana adresu redakce, i vyjádření starosty Řevnic. Příspěvky byly redakčně upraveny a zkráceny. (mif)S politikou vedeníměsta nesouhlasíme!Zastupitelé města Řevnice zvoleníza Naše Řevnice nesouhlasí se stávajícípolitikou vedení města Řevnicepodporovanou rozhodující částízastupitelů. Ta řeší aktuální problémyměsta podle našeho názoru nepromyšlenýmikroky. (Viz zmatečnýa finančně nenaplánovaný přesunkomunálních činností pod městoa odmítnutí nabídky s okamžitýmfinančním efektem pro město i okamžitýmprofesionálním zajištěnímkomunálních činností společností smnohaletými zkušenostmi. Toto odmítnutíje odůvodňováno ztrátoukontroly, podle nás však je za nímobava ze ztráty vlivu.) Případně tytoaktuální problémy neřeší vůbec (úsporaenergií, oprava havarijního stavustřechy a havarijního stavu jídelnyZŠ) a na jejich úkor upřednostňuje,i při současném vysokém zadluženíměsta, vynakládání penězna projekt (úprava přednádražníhoprostoru), jehož hlavním znakem jeviditelnost a jehož realizace je přifinanční nepřipravenosti města vícenež pochybná.Z těchto důvodů vystupujeme z Radyměsta Řevnice, distancujeme seod těchto pochybných rozhodnutí ikroků a budeme prosazovat zájmyobčanů Řevnic, kteří nám dali svůjhlas, jak v zastupitelstvu, tak v jehovýborech a komisích Rady městaŘevnice. Tomáš Smrčka,Tomáš HrOmáDka, Naše ŘevniceMěstský úřad v Řevnicích má něco,co by mu mohly závidět jiné obce iměsta. Díky rozšíření používanéhoúčetního programu, které při svémpůsobení na radnici ve spolupráci sdodavatelem tohoto software vytvořilteď už bývalý místostarosta JiříDrvota, může sledovat hospodařeníměsta v jednotlivých kapitolách.Zjednodušeně řečeno: Vedení městanyní může snadno pozorovat, kolikdoplácí například na odpadové hospodářství,zda si na sebe vydělá Penzionpro seniory, nebo zda poplatkyvybrané za psy pokryjí náklady spojenés odchytem psů a úklidem počtyřnohých miláčcích.„Na tomto programu, který příjmy ivýdaje rozčleňuje do jednotlivýchkapitol, jsem pracoval několik měsíců.Nyní je kompatibilní s účetnictvímradnice. Pokud tedy bude vedeníměsta chtít sledovat, jak si v konkrétníkapitole vede, stačí jen využívattento systém,“ říká Drvota. Jehovýhodou je podle někdejšího místostarostyi to, že vedle výstupu ve formátupdf. který může být k dispoziciobčanům na webových stránkáchměsta, aby se kdokoliv z vás dostalke konkrétním číslům, bude od začátkuúnora 2012 i verze v excelu,která umožní aktivní modelovánírozpočtu zastupitelům.„Při předloňských volbách mělyJÁDRO SPORU. Jedním z projektů, o které se nyní v Řevnicích vedou spory,je úprava prostoru před zdejším nádražím. Foto nn M. FRÝDLvšechny strany, které kandidovaly, vprogramu zprůhlednění hospodaření.Tento systém to plně umožňuje,“ říkáDrvota, který věří, že jej vedeníměsta bude využívat i poté, co onopustil post místostarosty. V opačnémpřípadě je připraven požádat zastupitelstvo,aby o návrhu používattuto aplikaci programu, hlasovalo.Právě fakt, že město v nadcházejícímobdobí, kdy ostatní města seškrtávajívýdaje, nepřijalo žádná úspornáopatření, přiměl Drvotu koncemloňského roku k rezignaci z postumístostarosty i radního Řevnic.„Je mi líto, že odcházím od rozdělanépráce, která byla nasměrována krealizaci úsporných opatření a nastartováníreálných investic města.Nemohu však spolupracovat na projektechzastupitelstva, které podlemého názoru svými dosavadnímirozhodnutími městu v dlouhodobémvýhledu spíše uškodí,“ řekl Drvota.A stejného názoru jsou i další zastupitelézvolení do vedení Řevnic zaODS. Ti proto v polovině ledna vystoupiliz dosavadní koalice. Domnívámese, že opatření, která vedeníměsta a zastupitelstvo nyní přijímá,město ekonomicky poškozuje. Odstupujemeproto z vedení města i zdosavadní koalice. Naše principyhospodaření a řešení problémů budemenadále prosazovat na jednáníchzastupitelstva a v jeho komisích.Petr kOzák, ODS ŘevniceOdpovědnost nesemevšichni! říká starostaDovolím si krátce zareagovat naprohlášení ODS Řevnice a sdruženíNaše Řevnice. Po volbách v roce2010 se všechna uskupení zastoupenáv zastupitelstvu rozhodla sestavitvelkou koalici. Takovéto uskupení vsobě nutně skrývá množství kompromisů.I tak to podle mě stálo za to.Jak Jiří Drvota, tak Tomáš Smrčka vradě, v případě Tomáše i v komisipro přednádraží, odvedli kus poctivépráce. Za to jim děkuji.Obě prohlášení znějí velmi předvolebně.Ono ale není možné najednoudělat, že jsme nebyli součástí jedné rady.Odpovědnost za to, co se nepovedlo,neseme všichni. Zrovna tak sedělíme o to, co se povedlo. Stejně takse nemůžeme tvářit, že projekty, nakterých jsme pracovali a které většinaz nás podporovala, najednou zmizí.Budu rád dál spolupracovat skaždým, kdo se bude snažit pomoci.Pořád totiž věřím, že je mnohem víctoho, co nás spojuje, než toho, conás rozděluje. Libor KVAsničKA,starosta ŘevnicPomáhali hloupému Honzovi i nešikovné princezněBUDOUCÍ ŘEVNIČTÍ I LITEŇŠTÍ PRVŇÁČCI VYRAZILI K ZÁPISŮM, DĚTI Z DALŠÍCH OBCÍ TO ČEKÁŘevnice, Liteň - k zápisu do řevnickézákladní školy, který se konal19. a 20. ledna přišlo 61 dětí. kzápisu se šlo také v Litni.Ti, kteří zápis nestihli, mají k dispoziciještě náhradní termín - 2. 2. „Pakuž budeme znát přesný počet budoucíchprvňáků a podle toho rozhodneme,kolik tříd se bude otevírat,“ sdělilaředitelka ZŠ Řevnice ŠtěpánkaRajchlová.„Zápis v řevnické škole měl pohádkovoupodobu,“ uvedla maminkabudoucí prvňačky Štěpánka Jandusová.„Já si svůj zápis pamatuji jakojednu velkou třídu - jedna lavice,dvě židle, paní učitelka. Probíhalo tostylem: přišla jsem, něco nakreslila,přeříkaly přečtenou básničku, u perníkovéchaloupky rozlišovaly barvyi tvary, u hloupého Honzy poskládalyvěci do aktovky, poznávaly písmenaa popisovaly části těla, princezněpomáhaly zapnout knoflíky...Na památku caparti dostali dárky.„Některé děti jsem slyšela, že už dožádné pohádky nechtějí, že je to nebaví,ale Petra se mě ráno ptala, kdypůjde znovu. Tak jsem zvědavá kteroupohádkou budeme procházet od1. září,“ usmívá se Jandusová.Dva termíny zápisu do první třídy uspořádalai ZŠ v Litni. „Celkem sedostavilo 26 dětí. Kolik jich budepřijato, se rozhodne později, u 4 žákůzvažují rodiče odklad,“ sdělila ředitelkaliteňské školy Věra Horká.Má-li být vaše dítě úspěšné u zápisu,mělo by umět poznat základní barvy,rozlišit nahoře/dole, vpravo/vlevo,vpředu/vzadu, pojmenovat geometrickétvary, říci, jak se jmenuje i kdebydlí, držet správně tužku, umět zapnouta rozepnout knoflík, zavázatřekla básničku a šla domů. DceraPetra bude mít lepší zážitek. Zápistkaničku atd. Petra FrÝDLOVábyl delší, ale výsledek byl úžasný.Děti chodily ze třídy do třídy po celéškole a učitelé nenásilnou formouzjišťovali ze zadaných úkolů, jak aco dítě zvládá. Jen rodiče poznali, žedítě je formou hry zkoušené,“ pochvalovalasi Jandusová.POPRVÉ PŘED TABULÍ. Budoucí prvňáčci při zápisu do řevnické základníDalší zápisy prvňáků2. 2., 10.00 - 16.00 ZŠ Zadní Třebaň2. 2., 14.00 - 18.00 ZŠ Všenory (náhradnítermín 9. 2.)7. 2., 14.00 - 19.00 ZŠ Dobřichovice(náhradní zápis 14. 2., 14 - 15.00)Co děti zažily konkrétně? Karkulce školy.Foto Štěpánka RAJCHLOVÁ 7. 2., 16.00 - 18.00 ZŠ Karlštejn


Strana 3, MASOPUST, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 2/12Kdo nechtěl ven, hostil nás z pokoje...ZAČALO MASOPUSTNÍ OBDOBÍ - PRVNÍ OSLAVY UŽ SE USKUTEČNILY V HLÁSNÉ TŘEBANI A V LETECHMasopustní tradice, jak všichni víme,je spojena s radovánkami a ho-my, ale myslím, že i hosté z okolí. Ivelmi povedená. Pobavili jsme sedováním. Právě toto vše nám letoskdyž stále chumelilo (lepší než21. ledna připravili hasiči v Hlásnédéšť...!), oslava se vydařila. A takTřebani. Jelikož víme, co takové masopustnířádění obnáší, sešli jsme seským hochům ale i všem, kteří sechci poděkovat hlavně našim hasič-již kolem 11 hodiny v hasičárně,zúčastnili a tuto akci podpořili.abychom se pořádně posilnili. Ovárek,jitrničky, jelítka, prdelačka, vý-Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaňborné koláčky a spousta kořaliček ijiného dobrého moku - vše bylo jižpřipraveno. Skvěle se osvědčil výbornýnápad hasičů - postavit obrovskýstan. Do té naší malé hasičárnybychom se všichni nevešli.Krásně jsme se najedli, zahřáli a ve13.00 hodin vyrazil masopustní průvod.Je to vlastně rej komických maseka převleků, což se nám letos velmipodařilo. Masek bylo požehnaně,originální nápady, prostě úžasné!Naše staropražská kapela Třehuskspustila a průvod vyrazil. První zastávkabyla jako obvykle u starosty.A pak to pokračovalo. Všude násmilí sousedé hostili koblížky, koláčkyale hlavně kořaličkami, slivovicí.Přišlo to velmi vhod, neboť začalochumelit a byli jsme docela zmrzlí,ale hlavně mokří. Ale nikomu to nevadilo,možná právě naopak, k atmosféřeto nějak patřilo.Kdo nechtěl vyjít ze svého domečkuven, otevřel okno a hostil nás přímoz pokoje. Plná plata jednohubekzmizela ve chvíli, hlavně ty česnekovéneměly chybu. Nesměla chybětani ta naše “třebaňská whisky« (jablíčko).Je fajn, že lidé vědí, co mají POJĎTE NA KOBLÍŽEK! Na hlásnotřebaňském masopustu nabízely koblížkyi dvě cikánky.Foto NN M. např. Holkám v rozpuku připravit,FRÝDLco nám moc a moc chutná. Kapelavyhrávala jako o život, kdo ještě nepletlnohama, tancoval a různě poskakoval.Snažili jsme se i zpívat,abychom promočené muzikanty alespoňtrošku povzbudili. Mokří, alešťastní a rozdovádění jsme dorazilizpět do hasičárny, abychom se zahřáli.Někdo grogem, někdo jitrničkaminebo jelítkem, ovarem a někdodokonce i vínem či pivem. Třehuskopět zaujal své místo a spustil nádhernémelodie a písničky, takže násvyprovokoval ke zpěvu, tanci i rošťačení,jak to má o masopustě být. Anajednou nám ani nebyla zima.Nálada byla uvolněná, všichni se jensmáli a zpívali, takže už jen pohledna tu chasu hřál u srdíčka... Po 17.00vystřídaly Třehusk Kapičky. To užjsme se ale všichni přesunuli dovnitř,k zapnutému topení.Masopust je úžasná stará tradice a tanaše masopustní veselice byla velmi,Dorazil vůl i robotciMasopustní veselí v Letech vypuklo28. ledna před druhou hodinou.Po prvních písničkách v podání staropražskékapely Třehusk sehrályděti ze školky i z Leťánku masopustnífrašku a zazpívaly písničky. UčitelkaVeronika Kunová s PavlouŠvédovou připravily hru o mazanéKáče a hloupém čertovi. Byly odměněnyvelkým potleskem.Poté se mohl průvod masek za doprovoduTřehusku vydat kolem návsia ochutnávat dobroty, které promaškary a jejich doprovod připravilisousedé. Jsme rádi, že se počet zastáveks občerstvením rok od rokuzvyšuje. Děkujeme všem, kteří peklikoláče, smažili koblihy a připraviliobložené talíře.Tradiční průvod postav jako je Masopust,vojenský bubeník, smrtka skosou i vůl doplnilo mnoho nápaditýchmasek dětí i dospělých, jež bylyna konci průvodu oceněny koláči –robotci i sněhulák, květinářka, andílek,drak i dinosaurus, nechyběl rytířani kouzelnice i čarodějníci.Masopust byl doplněn nedělním divadélkempro děti, které vyprávělo otom, jak pejsek s kočičkou uklízeli.Děti si zazpívaly, doprovázely se nahudební nástroje a moc si hru užily.Děkujeme všem, kteří se zúčastnili -velký dík patří knihovnici Petře Flasarové,která masky na masopustopečovává, každý rok vylepšuje a šijenové. Barbora TESAŘOVÁ, LetyFoto NN M. FRÝDLPochutnají si na jelitech a ovaruDALŠÍ MASOPUSTY SE KONAJÍ VE SVINAŘÍCH A V SRBSKUTy tam jsou vánoční svátky, Nový roki vinš od Tří králů - je tu masopustníobdobí. Tímto vás všechny zvemena X. Svinařský masopust, který seuskuteční v sobotu 4. února. Tradičnísoučástí masopustu bude degustačnísoutěž o nejchutnější koblížek(hospodyňky tužte se, náplň koblížkůje zcela libovolná...!) a vepřovéhody s klasickým ovarem, jitrnicemia jelity. Ve 13.00 hodin vyjdeod místní hospody průvod maškar zadoprovodu kapely Třehusk. Po ukončeníprůvodu budou vyhodnocenyraci U Lípy začne ve 20 hodin. Jejísoučástí bude nejen bohatá tombola,ale také vyhlášení krále masopustu asoutěže o nejlepší koblížek. Vyhrávatbude skupina Vepřové hody.Seriál masopustních oslav v našemkraji pak bude pokračovat o týdenpozději, 11. 2., v Srbsku. Merendazačne v 11.00 na statku starosty JaroslavaBastla domácí zabíjačkou,ke které bude vyhrávat staropražskákapela Třehusk. Muzikanti pak doprovodíi průvod maškar, který na obchůzkuobcí vyrazí přibližně ve 12 hodin.nejlepší dětské masky. Akci pak zakončítaneční zábava, která v restau-Lucie BOXANOVÁ, SvinařeSvatava BISKUPOVÁ, Srbsko


Naše noviny 2/12 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4Hosty na plese vítali trubači fanfáramiPOSLEDNÍ LEČ ŘEVNICKÝCH MYSLIVCŮ SE STÁVÁ SPOLEČENSKOU UDÁLOSTÍKina v okolíKINO LITEŇ3. 2. 18.00 HARRY POTTER A RELI-KVIE SMRTI ČÁST 210. 2. 18.00 VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDAKINO ŘEVNICEV lednu a únoru kino nehraje.CLUB KINO ČERNOŠICE14. 2. 20.00 MOJE KRÁSNÁ UČITELKAKINO MÍR BEROUN30. - 31. 1. 17.30 (Po 20.00) DĚTI MOJE31. 1. 20.00 WEST SIDE STORY1. 2. - 3. 2. 17.30 (Pá 20.00) SHERLOCKHOLMES: HRA STÍNŮ1. 2. - 2. 2. 20.00 BŮH MASAKRU2. 2. 15.30 PERFECT DAYS - I ŽENYMAJÍ SVÉ DNY3. 2. - 8. 2. 17.30 (So 15.00) HUGO AJEHO VELKÝ OBJEV 3D4. 2. 17.30 HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV4. 2. 20.00 ALOIS NEBEL5. 2. - 6. 2. 20.00 KRONIKA7. 2. 13.45 KUNG-FU PANDA 27. 2. 20.00 HAMLET PODNIKÁ8. 2. 20.00 MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍŽENY9. 2. - 10. 2. 17.30, 12. 2. 18.30 LÁSKAJE LÁSKA9. - 11. 2. 20.00 (So 17.30) STAR WARSEPIZODA 1 - SKRYTÁ HROZBA 3D11. 2. - 12. 2. 15.30 MUPETI11. 2. 20.15, 14. 15. 2. 17.30 JACK A JILL13. 2.17.30 18.30 SHERLOCK HOL-MES: HRA STÍNŮ14. 2. 20.00 LURDYKINO RADOTÍN31. 1. 18.00 BLACK POWER31. 1. 20.30 VRTĚTI ŽENOU1. 2. 17.30 JESKYNĚ ZAPOMENU-TÝCH SNŮ 3D1. 2. 20.00 KAZATEL KALAŠNIKOV2. 2. a 4. 2. 17.30 HUGO A JEHOVELKÝ OBJEV 3D2. 2. a 4. 2. 20.00 KRONIKA3. 2. 17.30 DOBA LEDOVÁ 3 ÚSVITDINOSAURŮ 3D3. 2. 20.00 PERFECT SENSE4. 2. 16.00 CIRKUS HURVÍNEK7. 2. a 11. 2. 17.30 KRÁLOVSTVÍ HMYZU7. 2. 19.00 FARAON8. 2. 17.30 PINA 3D8. 2. 20.00 JEDEN MUSÍ Z KOLA VEN9. 2. a 14. 2. 17.00, 11. 2. 19.00 STARWARS EPIZODA 1 - SKRYTÁ HROZBA9. 2. 20.00 MUŽ NA HRANĚ10. 2. a 15. 2. 17.30 ALFA A OMEGA 3DTradiční myslivecký bál Poslední lečse konal 14. ledna ve vyprodanémsále Lidového domu Řevnice. Zahájeníbylo jako vždy slavnostní. Nejprvehosty uvítali trubači mysliveckýmifanfárami. Po jejich dozněnívpochodovali do sálu členové sdružení,aby mohl být zahájen slavnostníceremoniál pasování lovců. Je tostarý zvyk, jehož vznik se datuje dodob českých králů. Myslivci představovalipro panovníka privilegovanouskupinu. Na oplátku mu věrně sloužili,starali se o jeho zvěř a o příroduvůbec. Letos byl pasován pouzejeden myslivec, Karel Bělohradský,NASTUPUJÍ. Slavnostní nástup řevnických myslivců na jejich Poslední leči.Foto Bořek BULÍČEKa to na lovce srnčí zvěře. Stalo se takpo ulovení prvního srnce. Vlastní aktprovádí nejstarší myslivec. Vyzve pasovanéholovce, aby poklekl na pravékoleno a ukládá mu povinnosti,které na sebe vstupem do skupinylovců této zvěře bere. Vážnost zdůrazňujeza každým bodem úderem tesákudo levého ramene. Pasovanýtak na sebe přijímá uložené povinnosti.Po ceremoniálu lovec povstanea podáním ruky potvrdí svůj závazek.Poté mu hospodář předá diplom.Závěr provázely líbezné tónylesního rohu v podání konservatoristkyMichaely Macourkové. Nakonecpředal předseda sdružení jednomuz nejstarších myslivců SvatoplukoviLánskému dar za dlouholetouobětavou práci pro sdružení. Tímslavnostní úvod skončil a myslivci zazvuku starého pochodu opustili sál.Při prvních písních vstoupili na parketjen ti nejodvážnější. Pak se aleŘevničtí vyhlašují soutěž, Kaňku do pohádkyRegionální výtvarnou soutěž na téma Kaňka do pohádky vyhlašujíZákladní umělecká škola a Modrý domeček Řevnice. Téma soutěže, inspirovanénázvem českého pohádkově laděného filmu z roku 1981, je široké aabstraktní. Jakou barvu bude mít vaše kaňka, co bude připomínat, nebo zdato vůbec bude kaňka a v jakém příběhu, je zcela na vás... Soutěž je určenavšem žákům MŠ a ZŠ v regionu Dolní Berounka, ve věkovém rozmezí 5 -15 let. Rozdělena je do čtyř věkových kategorií. Zájemci o účast mohoutvořit v těchto výtvarných žánrech: kresba/ malba, počítačová malba, fotografie,plastika/sochařství/instalace.Uzávěrka přihlášek je 30. března 2012 do 17.00. Práce do soutěže můžeteodevzdávat v Modrém domečku, v ZUŠ Řevnice nebo zaslat poštou.Komise vybere nejlepší práce do 4. 4., vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášenívítězů se uskuteční v galerii Modrého domečku 5. 4. v 16 hodin.Přihlášky do soutěže zašlete elektronicky na emailovou adresu:zus.rev@seznam.cz, práce můžete posílat na adresy: Modrý domeček, NáměstíKrále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice a ZUŠ Řevnice Mníšecká29, 252 30 Řevnice. Podrobné informace o soutěži včetně přihlášek a formulářek soupisu najdete na www.zus-revnice.cz a www.os-naruc.cz.Ivana JuNKOVÁ, Šárka HaŠKOVÁ, Řevnicezábava rozproudila a letité »evrgrýny«vracely ty starší do jejich mládí.Byl to opravdový myslivecký bál.Muži byli oděni ve večerním oblekunebo v uniformě, ženy často v dlouhýchšatech. Poslední leč se stává vŘevnicích společenskou událostí.Překvapení čekalo hosty ještě vdarech, kterých byla plná tombola.Opravený Lidový dům připomínáspíše sály pražských společenskýchdomů Dá se říci, že se všichni dobřebavili. František ŠEDIVý, ŘevniceTipy NN* Reportážní snímky fotografaZdeňka Blechy můžete od 4. 2. do 4.3. obdivovat na výstavě Toulky Pařížíinstalované v Kavárně Modréhodomečku Řevnice. (šah)* Koncert gospelové a folkové skupinyPokusy hostí kostel svatéhoOndřeje v Lochovicích 4. 2. od14.00. Barbora KÖNIGOVÁ* Vodnickou pohádku sehraje 7. 2.od 17.00 v sále České pojišťovnyBeroun Divadýlko Mrak. (mik)* Irena Budweiserová koncertuje7. 2. od 20.00 v kavárně Jiná kávaBeroun. Spoluúčinkuje kytarista M.Linka.(mik)* Pohádku Není drak jako drakuvede 8. 2. od 9.00 a 10.30 v sáleČeské pojišťovny Beroun plzeňskéDivadýlko Kuba.(mik)* 4. reprezentační ples Proměn sekoná 10. 2. od 19.30 v Lidovém doměŘevnice. Hraje Gambit music,vstupné 150 Kč, rezervace na tel:773 191 065. (lez)* Bluesrockový večer říznutý undergroundemslibují organizátořikoncertu, na kterém si zahrají kapelyBlack Out, Joe Carnation Band aBoby Houda. Uskuteční se v ClubuKino Černošice 10. 2. od 20.30. (vš)* Dětský karneval Proměn můžetenavštívit 12. 2. od 14.30 v Lidovémdomě Řevnice.(pef)* Koncert tria Josefa Vejvody se uskuteční12. 2. od 20.00 v Clubu KinoČernošice. Trio vystupuje převážněs vlastním repertoárem s konceptemovlivněným řadou prvků zoblasti jazzu i klasické hudby. Vstupné130 Kč. Pavel BlažeNíN* Díla, jež v letech 2006-11 vzniklana malířských Art sympoziích ve Všeradicích,jsou v místní galerii M. D.Rettigové vystavena do 26. 2. (syš)V Hlásné vzniká kapela, bude se jmenovat Třemáňa?NOVÁ HUDEBNÍ FORMACE NA PRVNÍM VYSTOUPENÍ VYHRÁVALA STARÉ TRAMPSKÉ PÍSNIČKYZbrusu nová kapela se dává dohromadyně těšil, a tak bych byla velmi ráda,v hlásnotřebaňské hospůdce Ukdyby se nyní tuto tradice podařiloMáni. Ještě ji musíme pokřtít a vymysletobnovit právě U Máni.pro ni jméno - zatím nás na-Podruhé jsme za muzikou vyrazili dopadá Třemáňa. Místní volné sdruženíPrahy - naše oblíbená country kapesámbluzralých žen Holky v rozpuku v anlaKapičky hrála v znovu otevřenémzastupuje naše Danuška - kytaristkaklubu CI5 na Smíchově. Tak jsme jea zpěvačka. Účast na tomtosamozřejmě museli jet podpořit. By-podniku ještě přislíbil(a) další »holka«,lo sice málo lidí, ale o to to bylo pří-Ivan(ka) - bude hrát na basu.jemnější - nikdo nerušil a my jsme siPři prvním koncertu se zpívaly starémohli v klidu i zazpívat.trampské písničky, čímž jsme oprášiliDotřetice jsme se s krásnými písnič-někdejší tradici. Za mého mládíkami - tentokrát v podání Třehusku ijsme se scházeli pravidelně každýKapiček - potkali na hlásnotřebaňskémpátek v hospůdce Na Růžku »u Pepíčka«,masopustu (viz strana 3). Bylkde rovněž zněly tehdy populárníto nádherný závěr týdne, i když trošnit,»trampírny«. A musím zdůrazkunáročný. Tak hoši muzikanští, dí-že vždy bylo plno. Byla to tenkrát MUZIKANTI U MÁNI. Nově vznikající hlásnotřebaňská hudební skupina se ky za krásné chvíle!velmi příjemná setkání, každý se na k prvnímu vystoupení sešla v hospůdce U Máni. Foto ARCHIV Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň


Strana 5, VŠERADŮV KURÝR Naše noviny 2/12VšeradůvkurýrAktuální zprávy ze Všeradic a okolí 2/2012 (92)Uříznu mu hlavu! vyhrožoval násilníkVižina - Dvaatřicetiletému muži, který ve Vižině napadlsvoji bývalou přítelkyni, hrozí až dva roky vězení.„Muž přijel se svým příbuzným do obce Vižina za bývaloupřítelkyní. Když ho vpustila do rodinného domu, začal ji hruběslovně napadat,“ sdělila mluvčí berounské policie LenkaUriánková. Muž pak vzal bývalé přítelkyni mobilní telefon aprohlížel v něm esemesky. „Pak se začal sprostě vyjadřovato současném příteli ženy a pokoušel se mu volat. Nadával mua vyhrožoval, že mu uřízne hlavu,“ uvedla Uriánková. Násilníkodešel, až když přišla příbuzná poškozené. Nadávky alenepřestaly ani před domem a stále držel telefon bývalé přítelkyně.Když mu pohrozila přivoláním policie, hodil telefon nazem,bývalou přítelkyni chytil za vlasy a mrštil s ní o dřevěnéoplocení. Pak nasedl do auta a odjel.(pef)Fotbalisté po sestupu válejíČlenové výboru, hráči i fandové TJ Vižina se 13.ledna sešli na valné hromadě. Loni na jaře sestoupilanaše jedenáctka do IV. třídy, ovšem napodzim - i když o třídu níže - válela. Prošla soutěžíbez porážky a ztráty bodu. Využito bylo ihřiště, konal se tradiční maškarní bál. TJ Vižinaspolupracuje na všech akcích s OÚ a SDH - hřištěi se zázemím obstálo při konání okresního kolahry Plamen. Jana FIALOVÁ, VižinaNabízet budeme kachnu, žebra i tatarák!VE VŠERADICKÉM ZÁMECKÉM DVOŘE BUDE UŽ BRZY OTEVŘEN HOSTINEC U PANÍ MAGDALÉNYVšeradice - Zámecký dvůr ve Všeradicích se užbrzy rozroste o další zrenovovaný objekt. Místníi přespolní se mohou těšit na stylovou restauraci.„otevření chystáme na přelom dubna akvětna,“ říká majitel areálu Bohumil STIBAL.Co bylo na místě restaurace původně a jak dlouhotrvala přestavba?V místě nově budované restaurace byla kdysi zámeckákonírna a za éry státních statků kravín.Přestavba s přestávkami trvá asi jeden a půl roku.V jakém duchu bude restaurace zařízena a jak seS ohledem na náš hlavní záměr poskytovat předevšímkvalitní českou kuchyni spolu s kvalitní obsluhoua prostředím, se určitě nebudeme řadit mezihospody IV. cenové skupiny. Chceme poskytnouthostům příjemné nekuřácké prostředí za rozumnéceny - nebudeme tedy ani exkluzivním restaurantem.Našim cílem je, aby zde host našel to, čímpotěší chuťové buňky a opět se k nám rád vracel.Jaké speciality budou na jídelním lístku?Speciality je ještě dnes těžké specifikovat. Jídelnílístek se stále připravuje, protože práce s kuchařkouSamozřejmě, hlavně naše pivo Všerad, světlé itmavé a minimálně jednou za rok speciál. Dálesamozřejmě naše lihoviny - Zámeckou, Dobrotu,Magdalenku a další.Kdy bude k ochutnání pivo uvařené přímo veVšeradicích?Otevření pivovaru plánujeme na červen, samozřejměs pivem uvařeným u nás. Miloslav FRÝDLZ podbrdského krajeM. D. Rettigové vyžaduje důkladné studium, * 9. Turistický candrbál se koná 11. 2. od 20.00bude jmenovat?Restaurace bude zařízena v jednoduchém stylu - a výběr je též náročný. Již teď však mohu říci, že v restauraci U Hřiště Osov. Hrají Žakeři, tombola,vstupné 50 Kč. Antonín KoTouččisté bílé omítky a masivní dubový nábytek. Názevbyl zvolen s odkazem na naši slavnou rodač-kachna s knedlíkem, Tatarský biftek, Bramborač-* Na zimní hry hasičů se 21. 1. vlakem do Zadnína stálém jídelníčku budou: Pečená žebra, Českáku a budovaný minipivovar: Zámecký pivovar & ka či Domácí jablečný štrůdl. Také chceme dělat Třebaně vydali malí hasiči z Vižiny. V konkurenci23 družstev z okolí se naši svěřenci v mladšíHostinec u paní Magdalény.různě zaměřené týdny - rybí, zabijačkový atd.Půjde o exkluzivní restaurant, nebo o »lidovku«? Budete nabízet i nějaké originální nápoje? kategorii umístili na 6. místě. Jana FIALoVÁVižinský hasič dostal medailiHASIČI NA HROMADĚ. Výroční valná hromadavižinských hasičů se konala 20. ledna.Zahájil ji nový starosta sboru Martin Stránský,malí hasiči zarecitovali a zazpívali. Pak bylipřítomní seznámeni s činností sboru v roce2011a zástupci Okresního sdružení hasičů předaliJosefu Cajthamlovi medaili za příkladnoupráci. Od místních hasičů dostal dárkový balíček.Následovala diskuse, občerstvení a volnázábava. Text a foto Jana FIALOVÁ, VižinaPŘED RESTAURACÍ. Starosta Všeradic a majitel Zámeckého dvora Bohumil Stibal před budoucí restaurací.Foto NN M. FRÝDLRak hrál Ježka, Smetanu, Kmocha...VE VŠERADICKÉ GALERII KONCERTOVAL KYTAROVÝ VIRTUOSNávštěvníci, kteří přišli 13. lednana koncert Jana Matěje Rakado všeradické galerie M. D.Rettigové, se mohli na vlastníuši přesvědčit, že tento kytaristazdědil po svém slavném otci,virtuózovi Štěpánu Rakovi, citpro kytaru i hudební nadání.Jan Matěj hrál nejenom vlastníúpravy původních notových záznamůpředválečných skladebJaroslava Ježka, například Třistrážníci, Bugatti step, David aGoliáš či Ezop a brabenec, ale iklasickou hudbu z not BedřichaSmetany či skladby FrantiškaKmocha.Prapraprastrýc J. M. Raka, JosefAntonín Seydl, který byl začátkem19. století děkanem královskéhoměsta Berouna, rovněžskládal hudbu a písničky. Právěon byl možná prvním českýmavantgardním písničkářem. Vpodání Jana Matěje zazněly dvějeho skladby, které, jak řekl sáminterpret, nikdy předtím nikdojiný nehrál.J. M. Rak předvedl svou dokonalouhrou na kytaru, že opravdunedělá hanbu svému otci Štěpánovi.A nejen to - využil i přirozenéhovtipu a humoru a každouskladbu okomentoval nápadítým,vtipným vyprávěním.Diváci, kteří ten večer zavítalido všeradické galerie, budoumít opět dlouhou dobu na covzpomínat.Sylva ŠKARDOVÁ, VšeradiceJan Matěj Rak ve Všeradicích.Foto Sylva ŠKARDOVÁ


Naše noviny 2/12 VÍCE, REKLAMA, Strana 6Děti rolovaly ponožky a luštily křížovkuNA ZIMNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ SE DO ZADNÍ TŘEBANĚ SJELO PŘES STO ZÁVODNÍKŮV ZÁPALU BOJE. Jeden ze soutěžících na Zimních hrách hasičů, které sekonaly v Zadní Třebani.Foto Ivana ŠEVČÍKOVÁTradiční Zimní hry mladých hasičů,kterých se letos zúčastnila více nežstovka dětí, se konaly 21. ledna vzadnotřebaňském Společenském domě.Po slavnostním nástupu, kde bylaupřesněna pravidla soutěže a starostaZadní Třebaně Stanislav Balíčekpopřál zúčastněným mnoho zdaru,se všichni pustili do soutěžení.Družstva změřila síly ve vědomostních,sportovních i zručnostních disciplínách.V sále byla připravena hasičskápřekážková dráha, skákalo sev pytlích, běhalo na dřevěných kostkácha přenášely se krabice přes překážky.Na pódiu se zase házelo tenisákyna cíl a skládaly se dřevěnépuzzle. V přísálí se mladí požárníci,rozděleni do třech věkových kategorií,snažili spárovat a srolovat ponožky,co nejrychleji oloupat a snístovoce i zeleninu, složit parníčky čičepici z papíru, zašněrovat boty, správnězodpovědět testy odborností,uvázat uzle, určit topografické značky,vyluštit křížovku či povléknoutdětskou peřinku a polštářek. Urputnéboje trvaly přes čtyři hodiny, kterévšak utekly jako voda. Na základězískaných bodů a dosažených časůbylo určeno pořadí pětičlennýchdružstev. V kategorii přípravek soutěžilojen družstvo z místní hasičskézbrojnice, takže se mrňouskové mohliradovat z prvního místa. V kategoriimladších žáků si v konkurenciosmi týmů nejlépe vedla družstvaTlustice, Hlásné Třebaně a Hýskova.V kategorii starších, v níž bylo čtrnácttýmů, se ze stupňů vítězů radovaliv Chaloupkách, Podbrdech aHýskově. Všichni bojovníci si odnášelidárkové balíčky, odstupňovanédle pořadí, diplomy, pálky se společenskýmihrami (dar majitele »kulturáku«)i hasičské pexeso. Doufáme,že kromě cen si děti a jejichvedoucí, odváželi krásné zážitky -podle jejich reakcí tomu tak skutečněbylo. Snad se napřesrok zase shledámea parádně se pobavíme!Ivana ŠEVČÍKOVÁ, kronikářkaMladých hasičů, Zadní TřebaňSpor skončil, věrnídostali medaileVýroční valnou hromadu uspořádalv zadnotřebaňském Společenskémdomě místní sbor dobrovolných hasičů.Kromě členů činných i přispívajícíchse jí zúčastnili čestní hostéa zástupci okolních sborů.Po zahájení starostou zadnotřebaňskéhosboru Čeňkem Kořínkem vystoupilis pásmem písniček a básničekmladí hasiči. Děti také pro přítomnévytvořily péefka, jež mohouposloužit jako prostírání. Po dětskémvystoupení následovala zprávao činnosti mladých hasičů v roce2011 provázená velkoplošnou projekcífotografií i hudbou. „Mnohokrátděkuji slečně Ševčíkové a panuŠevčíkovi za excelentní multimediálnízážitek!“ komentoval tento počinzástupce SDH Hlásná Třebaň K.Hnát. S činností mužů a žen v loňskémroce seznámil Č. Kořínek. Nechybělaani zpráva o hospodařenísboru a návrh činnosti na rok 2012.Byli též oceněni aktivní a dlouhodoběvěrní členové sboru. Jsme rádi,že se po téměř dvouletém sporu sokresním sdružením hasičů podařilozískat medaile za 10 let členstvípro Ondřeje Šídla, Petra Kuchtu,sourozence Ševčíkovy, tři bratryMalých i Jindru Jahelkovou. Spolupracínáměstka starosty Sdruženíhasičů Čech, Moravy a Slezska LubomíraJaneby a jednatele sboru JosefaŠevčíka st. se kauzu podařilodovést ke zdárnému konci a L. Janebapřijel jmenované osobně ocenit.Schůze byla zakončena diskuzí avečeří. Ivana ŠEVČÍKOVÁ,SDH Zadní Třebaňvýroba a tiskdopisníchobálekwww.frances.cz


Strana 7, LITEŇSKÉ OKÉNKO Naše noviny 2/12Opět otevíráme Okénko,po devětadvaceti letechVážení čtenáři, po několikaletévydavatelské pauze se vám opětdostává do rukou Liteňskéokénko. První číslo vyšlo již vroce 1961 a s přestávkami pakliteňský zpravodaj vycházel aždo roku 1983. Nyní, po dlouhýchdevětadvaceti letech bychomrádi prostřednictvím Našichnovin jednou měsíčně informovali občany odění v Litni, Bělči, Leči a Vlencích. Budete zdenacházet pravidelné zprávy z oblasti kulturníhodění ,ze života místních spolků, sportu, školy,školky, liteňského zámku... Své místo si jistě najdei Okénko starosty.Doufám, že se vám bude novodobé Liteňské okénkolíbit a stanete se jeho věrnými čtenáři.Miloslav KLIMENT, Obecní zastupitelstvo LitněNa plese bude hrát KaravelKlub přátel základní školy a městys Liteň si vásdovolují srdečně pozvat na ples, který se bude konat25. února v liteňské restauraci Ve Stínu lípy.K tanci a poslechu od 20.00 zahraje orchestr Karavel,nebude chybět bohatá tombola. (mik)MÍSTNOST UŽ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MÁ, ALE BEZ NOVÉHO RODIČE NEBUDE MOCI BÝT ZPROVOZNĚNAObčanské sdružení Tilia, jež zakládá v Litni mateřskécentrum, zajišťuje v tělocvičně místní školydvakrát týdně tělocvik pro nejmenší děti (v pátekod 9.30 pro nejmenší děti od 1,5 roku v doprovodurodičů a v pondělí od 17.00 pro předškolníděti). Kurzy mají slušnou odezvu, celkem už násnavštívilo asi 25 rodin z Litně, ale i z okolí -Karlštejna, Běštína, Hatí či Mořinky. Vstupné je30 Kč na dítě pro ty, kteří nejsou členy občanskéhosdružení, členové platí 20 Kč za hodinu. Veškerévstupné bylo použito na uhrazení nakoupenýchpomůcek pro cvičení - padák, gymbaly, míčky...Další pomůcky budou zakoupeny z dotace,kterou nám udělil úřad městyse Liteň.Dlouho jsme hledali prostory, ve kterých bychommohli založit mateřské centrum v pravém slovasmyslu. Místo, kde by se maminky s dětmi potkávaly,kde bychom vedli pro děti kroužky, kde bymohla fungovat otevřená herna. Po půl roce jsmeje nalezli v prostorách bývalého učňovského střediska,smlouva s úřadem městyse Liteň je připravenak podpisu. Máme zde nachystánu místnost smalým kumbálem, je zde položen podkladový koberec,a dokonce jsou zde již i hračky. Vše díkypodpoře a pomoci občanů Litně.Kdo si rád hraje, bude si hrát...Rada občanského sdružení rozhodla, že bychommateřské centrum prozatím provozovali jednoutýdně dopoledne formou tématické herny. Kdo bysi chtěl hrát, hrál by si, kdo by se chtěl účastnitprogramu, účastnil by se programu (práce s modelínou,barvami, maňáskové divadlo, skládání avýroba puzzlí...) Téma by bylo každý týden jiné.Jedno dopoledne jsme zvolili kvůli zjištění zájmuveřejnosti, abychom byli schopni hradit nájemnév učilišti ze vstupného. Vstupné bychom ponechalistejné jako na hodiny cvičení, tj. 30 Kč nahodinu a dítě. V jiných mateřských centrech bývápožadováno 50 i více korun na hodinu...Činnost centra v učilišti zatím zahájena nebyla,protože momentálně v občanském sdružení řešímedilema. Chtěla jsem se zhostit zařizování centrai vedení dopoledních kurzů, ale nastupuji nečekanědo zaměstnání. Hledáme proto aktivníhorodiče, který by nám pomohl s nastartováním tétoaktivity. Vše zatím na bázi dobrovolnosti, beznároku na plat. Začínali jsme jako nadšenci, kteříchtěli zejména aktivity pro své děti, a to předevšímv zimě, kdy není kam s dětmi vyrazit do přírody.Máme zažádáno o dotaci, která - pokud námbude udělena - bude použita na vybavení a zařízenímístnosti v učilišti. Proto oslovujeme veřejnost:Pokud by se našel někdo, kdo by nám pomohl,budeme velmi rádi. Cvičení zůstane zachováno vsoučasné podobě, ale místnost v učilišti nebudepatrně bez nového rodiče moci být zprovozněna.Pokud se k nám chcete připojit, napište nám namcliten@seznam.cz, nebo volejte na 602242735.Jindřiška JELínkOvá, Tilia, LiteňLiteňské aktuality* I. Česká mše vánoční lidová od JaroslavaMáchy pro osm hlasů, instrumentálnídoprovod a varhany byla kslyšení 7. 1. v Litni. V zaplněném kostelesv. Petra a Pavla pod dirigentskoutaktovkou Jana Steyera účinkovaličlenové Státní opery. (mik)* Okresního kola Pythagoriády,matematické soutěže určené pro dětize 6., 7., a 8. tříd, se 18. 1. zúčastnilošest žáků ZŠ Liteň. Sedmák JanHavelka, který všechna okresní kolav minulých letech vyhrál, se role favoritazhostil výborně - dosáhl 13bodů a zvítězil i tentokrát. Blahopřejeme!Poděkování za výbornoureprezentaci školy si zaslouží i ostatnížáci. Ema Malá, ZŠ LiteňLiteňskéOKÉNKOAktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí 1/2012CAPARTI NA TRAMPOLÍNĚ. Cvičení pro nejmenší děti už občanské sdružení Tilia v Litni zajišťuje. Nyníchystá otevření mateřského centra.Foto ARCHIVTilia zakládá centrum a hledá pomocníkyWilík získal tři sta padesát, Honza tři stovkyS projektem Čtení pomáhá se seznámiližáci ZŠ Liteň. V rámci tohotoprojektu je každý rok rozděleno 10milionů korun na dobročinné účely.O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodujíprávě dětští čtenáři.Každé dítě, které se zapojí do projektu,získá po přečtení některé zeseznamu vybraných knih kredit 50korun, který může věnovat na jeden znominovaných dobročinných projektů.Třeba na výcvik pejska, který pomůžepostiženému člověku, na speciálníkolo pro maminku, jež nemůžechodit, nebo na operace, které vrátízrak africkým dětem.Děti se zapojí do kategorie 1. nebo2. stupně, knihy jsou rozděleny podlevěku čtenářů. V každé kategorii je kdispozici minimálně 20 knih. Dětimohou získat odměnu pouze za přečtenéknihy ze své kategorie nebo zkategorie o jednu úroveň vyšší.K testování se přihlašujeme ve školev rámci výuky českého jazyka, informatiky,případně v kroužku. Lze seale zaregistrovat i z domova a menšíděti mohou spolupracovat při registracise svými rodiči. Test trvá 5 minut.Každou knihu je možné testovattřikrát. Po třetím neúspěšném pokusulze knihu znovu testovat až za týden.Úspěšný je pouze takový test, uněhož byly zodpovězeny všechnyodpovědi správně. Po úspěšném testujiž nelze test opakovat - za každouknihu lze získat pouze 1 kredit.V projektu je zapojeno několik žáků9. třídy, kteří se zaregistrovali 20.ledna. V rámci semináře z českéhojazyka se do projektu nejen přihlásili- povedlo se jim získat první příspěvky,které poslali na charitu. Velcíčtenáři si prohlédli nabízené knihy auž začali vyplňovat testy. Wilík bezvětších problémů získal 350 a Honza300 Kč, které obratem poslali na vybranécharitativní projekty.Postupně se zapojí i žáci ostatníchročníků, ve škole v rámci vyučování,případně z domácích počítačů. Děkujemerodičům za případnou spoluprácia podporu.Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň


Naše noviny 2/12 LITEŇSKÉ OKÉNKO, Strana 8Hasičské oslavy budou »velká událost«Hlavním úkolem hasičů jsou výjezdyk požárům a jiným mimořádnýmudálostem. Liteňští hasiči vyjeli vroce 2011 na výzvu krajského operačníhostřediska v Kladně k 19 událostem.Jednotka byla povolána kpožárům, k dopravní nehodě, čerpánívody, odstraňování stromů ze silnicei k požárnímu dohledu. Přestožeje vybavení pro hasiče drahé a náročnéna údržbu i opravy, daří senám postupně obnovovat a dovyba-LITEŇSKÝ SBOR JE NEJSTARŠÍ NA BEROUNSKU - OD JEHO ZALOŽENÍ LETOS UPLYNE 135 LETV Litni aktivně funguje Sbor dobrovolnýchvit zásahovou jednotku na téměř pro-hasičů, jehož historie saháfesionální úroveň. Na výjezdy mámeaž do roku 1877. SDH Liteň je nejstaršímtři auta: Tatru 148-CAS32, Avii A30-sborem v okrese Beroun - le-DVS12 a nově zakoupený starší vůztos oslaví 135. výročí od založení.VW Transportér. Náš kolektiv se snažípro městys Liteň i jeho obyvateleVýročí plánujeme na září a rozhodněto bude jedna z největších událostí vodvádět kus práce. Všichni hasiči pracujína organizacích akcí, údržbě te-Litni za poslední roky. Připraven budebohatý program včetně ukázekchniky i jiných brigádách bez nárokutechniky i zásahů, hudební vystoupenía jiné doprovodné programy.dík. Jiří HrácH, velitel SDH Liteňna odměnu, za což jim patří velkýLiteňští hasiči se podílí na kulturnímžití v městysi. Pořádají či spolupořádajíhudební zábavy, dětské dny, máje,organizují akci Loučení s létem,připravují výlety pro členy i přátele.V roce 2011 jsme takto vyjeli do Národníhotechnického muzea v Prazea plzeňského pivovaru.NA SOUTĚŽI. Liteňští hasiči na okrskové soutěži. Foto Jiří HRáCHV současné době jsou v Litni dvě hasičskározhodli pro nákup novější stříkač-soutěžní družstva. Družstvo ky, s níž se budeme účastnit soutěží.mužů i družstvo žen se pravidelně Dále jsme se rozhodli zrenovovatúčastní okrskové soutěže v Karlštejně.historickou stříkačku značky SmekalV roce 2011 obě družstva zvítě-z roku 1935. Renovace bude státzila a postoupila do okresní soutěže spoustu času a peněz, ale věříme, žev Hořovicích. Díky získaným financímse nám podaří stříkačku opravit ai zájmu o požární sport jsme se zprovoznit do plánovanéhovýročí.NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMUvíce www.liten.czMĚSTYS BY OBJEKT RÁD ZÍSKAL BEZÚPLATNÝM PŘEVODEM NEBO DO DLOUHODOBÉHO PRONÁJMULiteň - Prázdné je v současné době liteňské učiliště.Ti, kteří se zde připravovali na některou zprofesí, byli přestěhováni do Berouna. Důvod?Prý malý zájem studentů a nedostatek pedagogů.Městys by objekt rád získal od krajskéhoúřadu bezúplatným převodem nebo do dlouhodobéhopronájmu. Na odkoupení peníze nemá.„Chceme, aby vznikla obecně prospěšná společnost,která by prostory spravovala. V budoucnubychom chtěli, aby zde fungovala odlehčovacíslužba nebo denní stacionář. Místo by zde mohlonajít i mateřské centrum,“ uvedl starosta LitněKarel Kliment v MF Dnes. Krajský úřad prý plánůmradnice bránit nebude. „Komise pro majetekrozhodla o bezúplatném převodu budovy na obec.Podmínkou bude dodržet takové využívání, kteréLiteň předložila v záměru,“ sdělil MFD krajskýradní pro školství Milan Němec.Podle liteňského zastupitele Zdeňka Mourečka jeních zastupitelstva městyse. „Převod učiliště domajetku Litně nebo jeho dlouhodobý pronájemstále není krajem odsouhlasen. Existují pouze přísliby,bez jakýchkoliv právních záruk,“ uvedl.Městys má areál zapůjčený na dva roky, s výpovědnídobou dva měsíce. „Kraj nás tak staví donevýhodné situace,“ pokračuje Moureček. „Městysnese náklady na provoz areálu, který ročněstojí statisíce. Plnohodnotné využití areálu je všakbez záruky dlouhodobého využití omezené. Liteňnemůže do areálu investovat, žádat o dotace na ú-pravy nebo hledat společníka pro větší investice.Možnost dvouměsíční výpovědní doby odrazuje iněkteré zájemce o pronájem prostor.“V areálu je využita pouze menší část prostor: jsouzde ordinace lékařů, jídelna paní Kosové, obsazenyjsou dílny i byt správce. Další nájemci prostorse hledají. „V pokročilém stadiu je jednání o využitíareálu pro sociální služby a založení obecnětelstvo městyse 26. 1. podpořilo po delší diskuzidalší činnost Ateliéru Svatopluk a současně stanovilovýši poskytnuté finanční podpory pro tutoobecně prospěšnou společnost,“ konstatuje Moureček,podle něhož je snahou zastupitelstva přizpůsobitskladbu nájemníků jednotnému rázu využití,aby si mezi sebou nevadili. „Zastupitelé vtěchto dnech zvažují, co s areálem učiliště dál. Prodalší rozhodování bude podstatná i finanční bilancejeho současného provozu,“ sdělil Moureček stím, že výnos nájemného z nyní pronajatých prostorje poměrně nízký. „Možnost získat areál dovlastnictví městyse se jeví jako atraktivní příležitost- proto zastupitelstvo rozhodlo, že se o převzetíbude dál snažit. Plné využití areálu a jehoekonomická prosperita však představuje také velkouodpovědnost a náročnou manažerskou práci.Z peněz městyse není možné dlouhodobě dotovatprovoz zapůjčeného areálu,“ uzavírá zastupitelvyužití areálu učiliště horkým tématem na jedná-prospěšné společnosti Ateliér Svatopluk. Zastupi-Zdeněk Moureček. Petra FrÝDLOVáKaždý z nás, co chodíme do liteňskéškoly, má po příchodu jiné rituály,ale všimla jsem si, že mnozí se cestouzastaví u jídelníčku. Tento momentovlivní mnohdy náladu víc, nežzapomenutý úkol či jiné (ne)příjemnosti.Ne ve všech školách dětem nabízejísvačinu. Někde sice mají bufety,třeba s obloženými bagetami, alečerstvý chleba s pomazánkou, ozdobenýzeleninou a pro »žravce« přídavky,téměř do úplného zasycení, tose často nevidí. Svačiny jsou u náspestré a vyvážené, pečivo v kombinacis pomazánkami. Některé nepatřík všeobecně oblíbeným, ale možnáděti časem zjistí, že tuňáková aničesneková nejsou fuj, nýbrž mňam.Nechybí mléčné výrobky, ovoce, zelenina,ve várnici je připravený čajnebo šťáva. Napít se mohou všichnitolik, kolik potřebují.Obědy ve škole jsou dobré, někdylepší, než dobré. Kuchařky se snaží,ale všichni to známe: nezavděčíte sevšem. Pokud nám servírují hrachovoukaši, a že ji umí výbornou, velkéfronty u přídavků nejsou. Máme-liZastupitelé zvažují, co dál s areálem zrušeného učilištěNa hrachovku fronty nejsou, svíčková jde na dračkuV JÍDELNĚ. Děti v liteňské školní jídelně.Foto Helena ŘezáčováInformace o zámku?»V průběhu jara...«Naše noviny/Liteňské okénko se zajímalyo dění v liteňském zámku.Po předchozí domluvě položily několikdotazů spolupracovnici majitelezámku Petře Leiblové. Dočkalyse této odpovědi: „Jelikož nejsemoprávněna podávat veřejná stanoviskao zámeckém areálu v Litni apan majitel je v cizině, nejsem nyníschopna zajistit odpovědi na Vašeotázky. V průběhu jara již budou záležitostikolem aktivit v zámeckémareálu pro rok 2012 vyjasněné a velmirádi se o tyto skutečnosti podělímes čtenáři Našich novin.“ (mif)bramborové knedlíky či svíčkovou,měla by vedoucí kuchyně právo žádatpříplatek za přesčas. Máme pestrýjídelníček, v němž nechybí zelenina,ovoce, ryby, luštěniny, méně tradičnípotraviny, jako třeba kuskus.Kuchařky rády experimentují. V loňskémškolním roce nám nachystalydva speciální týdny. Jeden byl mezinárodní,stravovali jsme se každýden v »jiném státě«. Nevytáhli jsmesice paty z Litně, ale ochutnali specialityz Maďarsko, Slovenska, Ruska,Itálie a Francie. Další »jiný« týdense nesl ve znamení barev. Pondělíbylo bílé, úterý žluté, středahnědá, čtvrtek červený a pátek zelený.Vše v jedné barvě - strava i pití vjídelně, oblečení žáků, učitelů i správníchzaměstnanců. Soutěžili jsme,která třída dosáhne nejlepší stejnobarevnosti.A jen tak mimochodemjsme si opět pochutnali. Děkujemekolektivu kuchyně - Věře Eliáškové,Milušce Mandové, Radce Kalubové iJaně Klimtové za odvahu experimentovata přejeme (si) samé chutné nápady.Hana HAveLKová, zŠ Liteň


Strana 9, AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 2/12Koledníci vybrali přes osmdesát tisícŘevnice, Zadní Třebaň - Přesně80.966 Kč se díky koledníkům vybralopři Tříkrálové sbírce v řevnickéfarnosti. V Zadní Třebani sese ve třech kasičkách sešlo 6.609 Kč.„Děkujeme všem za účast a doufáme,že sbírka přinesla radost nejenlidem, kterým jsme koledovali, ale ivšem dětským králům,“ uvedl PetrKomárek z farní charity Řevnice. Tépřipadne 65% z vybrané částky, tj.52.627 Kč. O využití výtěžku můžeterozhodnout i vy. Pokud máte návrhy,komu pomoci, pošlete je na mailovouadresu komarek@seznam.cz.Na stejnou adresu můžete případněposlat i fotky z koledování. Zapojítese tím do soutěže.Loni se vybralo 72 704 Kč. Z toho35 % použila Charita ČR na podporucharitních domů v pražské arcidiecézia na své projekty v Indii a vBělorusku. Řevnické charitě připadlo65 % z vybrané částky, tedy 47258 Kč. Tyto peníze mohou být vynakládánypo tři roky v souladu sezáměrem, a to pomoci lidem v tíživéživotní situaci v našem regionu.Lety: Volby zřejměbudou v červenciLety - Letovským se sice rozpadlozastupitelstvo, ale obecní úřadpracuje bez omezení. Nové volbyse nejspíš budou konat v červenci.„Zbývající čtyři zastupitelé fungujístejně jako před odstoupením JosefaCmírala,“ uvedla obecní zastupitelkaBarbora Tesařová. „Tím, že rozpočetbyl schválen v prosinci, smlouvas krajem ohledně kruhovéhoobjezdu a tři žádosti o dotace taktéž,tyto záležitosti a akce z nich vyplývajícínebyly rozpadem zastupitelstvaohroženy a běží dál. Práce naprojektové dokumentaci pro kruhovýobjezd v místě křížení Karlštejnskéa Pražské ulice pokračují, dostalijsme stavební povolení na kanalizaciv ulici Ve Škabrdli,“ dodala.Nové volby se v Letech budou podleTesařové konat pravděpodobně včervenci. „Jakmile nám ministerstvovnitra oznámí termín, zveřejníme jejna www.obeclety.cz,“ sdělila s tím,že v současné době už se konají prvníschůzky stran a sdružení, kteréuvažují o kandidátech do obecníhozastupitelstva.(mif)Těhotná žena narazilas autem do stromuŘevnice - Hned k několika nehodámbyli v závěru ledna volániřevničtí profesionální hasiči.Do stromu nabourala Škoda Octaviana silnici mezi Řevnicemi a Mníškempod Brdy 21. 1. „Nehoda seobešla bez zranění, ale řidička bylatěhotná, proto ji záchranka odvezlak preventivnímu vyšetření,“ uvedlhasič Pavel Vintera s tím, že jehokolegové vůz vyprostili pomocíautomobilového navijáku.U další nehody zasahovali hasiči 22.ledna mezi Černošicemi a Radotínem.„Škodovka skončila na střešemimo vozovku,“ řekl Vintera. „Hasičiposkytli lehce zraněné osoběpředlékařskou pomoc a po příjezduzáchranky jsme ji předali do její péče.Auto jsme zpět na kola převrátilipomocí navijáku,“ dodal. (mif)SENIOŘI NA KURTECH. Po vydařeném listopadovém setkání svinařskýchseniorů nad fotodokumentací obce připravila kronikářka Jana Kozákovápokračování – 21. 1. se znovu sešli v klubovně na tenisových kurtech.Počasí sice nepřálo, začal padat sníh a pak až do večera pršelo, aleuvnitř bylo teploučko a příjemná atmosféra. Třicet přítomných, většinouseniorů, zajímaly snímky z loňských akcí, ale obzvlášť ty starší. V albechjich bohužel příliš mnoho není, ale o to jsou cennější - ukazují obec a děnív ní před čtyřiceti i více lety. Nejvíce každý asi ocenil, když se našla fotografiejeho, jeho blízkých nebo jeho domu. Kávu a čaj připravovala mladšígenerace, něco dobrého k zakousnutí přinesl každý účastník. Když sevšichni rozcházeli, už se těšili na příští setkání, které by se mělo konat vbřeznu.Text a foto Jana KozáKová, kronikářka SvinařFRONTA NA JABLKA. Fronta jak za socialismu se táhla 21. ledna návsí vZadní Třebani. Důvod? Prodávala se tu jablka. „Bylo to výhodné, ale, kdota jablka nabízel, nevím,“ uvedla nakupující z Hlásné Třebaně, která se oakci dozvěděla z reklamního letáku. „Obci nikdo nic nehlásil, ale prý to nebylopoprvé,“ uvedl starosta Zadní Třebaně Stanislav Balíček. NN se podařilozjistit, že jablka pocházejí z Turnovska a do Třebaně je dovezla firma,která má svoji prodejnu v Kocandě u Jesenice. Text a foto NN M. FRÝDLSníh vyrábíme z vaty a krepákuI v »horských« Černolicích na příchodsněhové peřiny či alespoň»dečky« zatím čekáme marně. Protojsme smířeně sáhli po Ladovýchknížkách a nad obrázky zapadanýchvesnic se snažíme dětem přiblížit atmosféruklasické zimy.Statečně vyrábíme sníh z vaty či krepáku,vločky vystřihujeme z bíléhopapíru. Místo bobování, koulování asáňkařských závodů pozorujemeprobouzející se přírodu a vzdychámenad pohlednicemi šťastlivců, kteřívyrazili za sněhem do hor.Ale nevadí! Zůstává nám více časuna setkávání. V příjemném počtufunguje odpolední herna pro menšíděti, kde si maminy nad čajem či kávouna chvilku oddechnou a ratolestizadivočí s kamarády.Vinou nedostatku sněhu taky nevznikáprostor pro výmluvy typu: Já nemohlapřijít - zapadli jsme! A tak iúčast na večerních cvičení powerjógy je hojná. Novou aktivitou jsoupáteční svižné výpravy do lesa s teleskopickýmiholemi. Ještě nemámeodvahu nazvat tuto činnost pravýmnordic walkingem, ale dle spokojenýchvýrazů nikoho z přítomnýchnázvosloví netrápí. A tak bez ohleduna rozmary přírody si vlastně hezkyužíváme. Pavla NovoTNá,Mateřské centrum ČernoliceO TOM, KDO BUDE Z VYKOLEDOVANÝCH PENĚZ PODPOŘEN, MŮŽETE ROZHODNOUT I VY„Pomoc tak díky dárcům a koledníkůmfinanční tísni z důvodu rozchoduputovala do Řevnic, Dobřicho-partnerů. Další pomoci se dostalovic a Letů. Dosud z peněz byla využitarodině, ve které žijí dva chlapci spouze část, a proto pokud ve va-matkou. Jeden z bratrů má specific-šem okolí víte o někom, kdo se nacházíké potřeby v oblasti výchovy a druhýv tíživé životní situaci, kontak-má zdravotní potíže. Pomoci setujte řevnickou charitu,“ vyzývá dočkala i matka, která zůstala samaKomárek. Pomoci se už dostalo rodiněse synem, bez jakéhokoliv zdrojes třemi dětmi, která se ocitla ve obživy. Otec musel nastoupit dovyšetřovacívazby. Několika dětem zrodin s nepříznivými socioekonomickýmipodmínkami byly zaplacenyvýdaje ve školní družině a volnočasovéaktivity. Dále charita pokračovalav podpoře řevnického vozíčkářeZbyška Lorence a podpořeny bylyi volnočasové aktivity Dětskéhodomova Lety. Petra FRÝDLOVÁZ našeho kraje* Loňské dálniční kupony přestalyplatit 31. 1. Nové dálniční známkyje možné pořídit např. na všech p-obočkách České pošty. Cena ročníhokuponu pro automobily s hmotnostído 3,5 tuny se zvýšila o 300korun na 1 500 Kč. Cena měsíčníhokuponu vzrostla z 350 na 440 Kč,desetidenní známka zdražila z 250na 310 Kč.(pef)* Přednáška, jak správně upravitjáhly, bulgur, pohanku, cizrnu, sóju,mořské řasy, topinambury, tofu aj.,proč nepoužívat některé běžně dostupnésuroviny, co nám způsobují ajaké jsou jejich jiné alternativy, sekoná 1. 2. od 16.30 na Obecním úřaduv Mořince. Přednášet bude LucieMutinská, léčitelka a maminka 5 dětí,jež uplatňuje ve vaření zdravé principystravování. Vstup 30 Kč. (pef)* Nové občánky přivítal 20. 1. meziobyvatele Řevnic zdejší starosta LiborKvasnička. Slavnostní akt vmístním Zámečku se týkal 7 holčičeka 6 chlapečků - Marty Šmídové,Adély Kučerové, Anny Knýbelové,Jana Michalčíka, Jakuba Štičky,Alžběty Kreisingerové, Jonáše Nebřenského,Adama Šebesty, PavlínyTrnkové, Anny Matouškové, EdvardaZusky, Prokopa Vyhnálka aMagdaleny Baráčkové. (pef)* Soutěž Skokan roku vyhlásil starostaČernošic. Vyhraje ten žák zdejšíškoly, který si nejvýrazněji zlepšíprůměrný prospěch oproti loňskémuškolního roku. Žáci II. stupně, kteřína konci školního roku získají saméjedničky, budou starostou města takéodměněni.(pef)* Zadrželi jsme dva zloděje! hlásila19. 1. telefonicky obsluha prodejnyv Černošicích zdejší městské policii.Hlídka na místě zjistila muže aženu, kteří odcizili zboží za několikset korun. Po lustraci byla věc řešenastrážníky na místě v blokovém řízení.Gregor DUŠIČKA* Dne 24. ledna uplynulo smutných18 let od chvíle, kdy nás náhle opustilmilující manžel a tatínek, pan JosefNěmec ml. ze Zadní Třebaně.Stále vzpomínají manželka a dcery.* vodáckou klubovnu v Řevnicích vykradl23. 1. zloděj. Mladík, kteréhozadržela policie, udělal víc škody narozbitém okně, než samotnou krádeží.Text a foto Libor KvaSNiČKa,starosta Řevnic


Naše noviny 2/12 REKLAMA, Strana 10Lety u DobřichovicVážení zákazníci, nabízíme vám širokýsortiment potravin a průmyslového zboží.Nákup na splátky, příjem platebních karet.Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin


Strana 11, DĚTI, OD ČTENÁŘŮ, REKLAMA Naše noviny 2/12Dostat žáčky z ledu, je velký problémZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI VYRÁŽEJÍ NA BEROUNSKÝ ZIMNÍ STADION ZDOKONALOVAT SE V BRUSLENÍJiž třetí lekci bruslení mají za sebouzadnotřebaňští školáci. Ti se v pondělíscházejí vždy již v 7.00 na místnímnádraží, naloží brusle a potřebnouvýzbroj k nějakému ochotnémurodiči do vozu a vyráží vláčkem doBerouna. Na zdejším zimním stadionuse pod vedením paní trenérky apana trenéra zdokonalují v pohybuna ledové ploše. První hodinu trávíděti rozbruslením a pilováním technikyjízdy. Po přestávce nad teplýmčajem se mladí hokejisté a talentovanékrasobruslařky pod odbornýmdohledem pouští do soutěžení a her.MAŠKARY V SOKOLOVNĚ. Dětskýmaškarní bál pořádal 15. 1. vsále Sokola Dobřichovice klubpřátel školy při ZŠ Dobřichovice.O hudbu pro 120 dětí a 60 dospělýchse staral DJ Oldřich Burda.Text a foto Martina KÁLALOVÁ,DobřichoviceNA LEDĚ. Zadnotřebaňští školáci na berounském zimním stadionu.Dostat žáčky z ledu je stále většíproblém, bruslení je nadchlo! „Jábych jezdil každý den,“ tvrdil 23.ledna Tomášek Láznička. Školáciudělali, i díky bruslařským lekcím,které absolvují se školní družinou,velký pokrok a trenéři na ně pějí jenchválu. „Je neuvěřitelné, jak jsouschopnosti dětí vyrovnané, i kdyžjsou poskládané ze čtyř ročníků,“říkal trenér hned na první lekci. Vdružstvu začátečníků zůstávají užjen tři páry brusliček, ale i ty si pohybna ledě užívají. Šárka Paškováse radovala: „Ivčo, koukej, jak už mito jezdí!“ Věřím, že během zbylýchlekcí se mezi pokročilé dostanemevšichni. Ivana ŠEVČÍKOVÁ,ZŠ Zadní TřebaňFoto Ivana ŠEVČÍKOVÁPalačinky chutnaly, zbylo i na maminkyCelou neděli 22. ledna odpolednepršelo, bylo tedy ideální počasí pro»setkávání se«. Charitativní bazárekpro řevnické kino, který se konalv kulturním domě v Zadní Třebani,byl spojen s Palačinkovoupárty pro rodiny s dětmi v Rodinnémcentru Babočka. V herně nadpoštou vládla uvolněná atmosféra.Z našeho pohledu bylo hlavním přínosemsetkání místních rodin a potkáníse s hosty ze Řevnic či s nověpřistěhovanými návštěvníky z HlásnéTřebaně. Je mnohem příjemnějšížít ve vsi, kde se lidé znají a potkávají,nemíjejí se bez pozdravu.Těsta bylo spousta, dětem palačinkymoc chutnaly. Tátové také nějakévyškemrali a několik palačinekzbylo na maminky i babičky. Děti sev herně vyřádily a některé si vyzkoušelyi smažení. Mnohokrát děkujemeKatce Balíčkové (na snímku)za sponzorování akce.Prostor pro setkávání bude fungovati v únoru. Mimo pravidelný programchystáme ukázkovou lekciSpontánního tance 5. 2. od 18.00 aod 10. 2. třídílný kurz Masáže dětí akojenců. Na obě akce je nutno sepřihlásit na RCBabocka@email.cz.Hana FRYDRICHOVÁ,RC Babočka, Zadní TřebaňFoto Petra FRÝDLOVÁ


Naše noviny 2/12 SPORT, CESTY, OD ČTENÁŘŮ, Strana 12S Oskarem držel krok pouze KyliánV NAFUKOVACÍ HALE ZA ŘEVNICKÝM LIDOVÝM DOMEM SE KONALO NĚKOLIK TENISOVÝCH TURNAJŮŘevnice - Vítězem tenisového okresníhopřeboru mladšího žactva,který se hrál na kurtech sportcentraLiďák, se stal domácí hráč, desetiletýOskar Stuchlík.Na kurtech se utkalo osmnáct hráčů,sedm z nich hájilo barvy domácíhoSportclubu: Oskar Stuchlík, MartinFroňka, Adam Štěpánek, BedřichExner, Marek Huml, Oskar Wladař aMichael Schier. Pro posledně jmenovanéhoto byla premiéra v kategoriimladších žáků. „Skvělý výkon předvedlve čtyřhře Martin Froňka -postoupil do finále,“ sdělil trenér avedoucí turnaje Michal Mottl, podlekterého ovšem klání dominoval OskarStuchlík, turnajová jednička.týdně. Velmi dobře si vedl i MichalKvětoň, který hraje teprve od října.Za vítězným Římalem skončil DanielVlček, v semifinále s nimi prohráliJosef Blecha a Andrea Šimonová,kteří tak obsadili třetí místa.Žákyně v řevnickém Liďáku bojovalyo postup na halové mistrovství republikymladších žákyň. „Doraziločtyřiadvacet hráček z celých středníchČech,“ upřesnil Michal Mottl.Mezi nimi se objevila také nadějeřevnického Sportclubu Kristýna Hlaváčová,která se na kurty vrátila potéměř dvouměsíčním zranění.„Výhrou v úvodním utkání a dobrýmvýkonem si připsala svůj rekordníbodový zisk do celostátního žebříčku(27 bodů),“ řekl vedoucí turnaje.„Jediným vyrovnanějším soupeřemmu byl Kylián Kamiš (TK Neridé), iNEJMENŠÍ TENISTÉ. Účastníci tenisového turnaje dětí do sedmi let, kterýSuverénní vítězkou přeborů se všakon ale na Oskara v semifinále uhrálse konal v Řevnicích.Foto Michal MoTTlstala Sabina Drábková z TK Neridé,pouze pět gamů. Spolu pak rozdílemtřídy vyhráli i soutěž čtyřher, kde sejim ve finále postavili Martin Froňkaspolu s Janem Hlaváčem (TK PBtiskBohutín),“ dodal Mottl.tech Liďáku hrál druhý lednový víkend,ovládl Tomáš Římal. „Turnajse konal jako náhrada za neuspořádanýturnaj minitenistů, který bylzrušen kvůli nízkému počtu přihlášenýchsi zahrálo osm malých tenistů a jedinýDaniel Vlček nepatřil do líhněSportclubu Řevnice,“ uvedl Mottl.Ten pochvalami nešetřil nad výkonyDavida Procházky, který chodí dokterou domácí tenisoví příznivcidobře znají. „Poslední dva roky bylave Sportclubu na hostování a aktuálněsi drží pozici druhé nejlepší mladšížákyně v republice,“ uzavřel Mi-Turnaj dětí do 7 let, který se na kur-hráčů. Na náhradním turnaji tenisového kroužku pouze jednou chal Mottl. PetraFRÝDLOVÁBandy cup: Přibývá soubojů i zlomených hokejekPATNÁCTÉMU ROČNÍKU TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI ZATÍM KRALUJE DRUŽSTVO BÁJA PICŘevnice - Dalšími dvěma koly pokračovalledna každou sobotu, vyvrcholí 25.na hřišti za fotbalovýmikabinami v Řevnicích patnáctýúnora Play-off. Miloslav FRÝDLročník turnaje v pozemním hokejiVýsledky 21. lednaBandy cup.IQ Ouvey - Citrus Team 1:4Ani po třetím hracím dnu nenašelblink-OFF - Boston 2:0přemožitele tým Bája Pic. Jeho člen,Bája Pic - Kojoti 5:0organizátor turnaje Jiří Tlášek, si pochvaloval,Samotáři - IQ Ouvey 1:4kolik se na lítá klání meziCitrus Team - blink-OFF 4:3mantinely přišlo 21. ledna podívatBoston - Bája Pic 0:6diváků. „A to navzdory mizernémuKojoti - Samotáři 2:2počasí - chvílemi pršelo, chvílemiIQ Ouvey - blink-OFF 1:9padal sníh,“ dodal s tím, že některéBája Pic - Citrus Team 3:1zápasy nabídly hodně ostré osobníKojoti - Boston 4:2Samotáři - blink-OFF 1:1souboje. „Přibývá zlomenin, naštěstíjen hokejek,“ sdělil Tlášek.Výsledky 28. lednaSobota 28. ledna přinesla několik zajímavýchvýsledků, které mírně za-Citrus Team - Kojoti 1:2IQ Ouvey - Bája Pic 1:4míchaly s umístěním v tabulce. BájaBoston - Samotáři 0:5Pic poprvé letos prohráli - pokořil jeblink-OFF - Bája Pic 3 :2tým Blink-off.OBČAS JDE DO TUHÉHO. Některé zápasy řevnického Bandy cupu nabídlyostré osobní souboje.Foto Pavel JÍlEK Samotáři - Citrus Team 2:2Kojoti - IQ Ouvey 4:1„Také padl asi nejrychlejší gól v historiiturnaje. Michal Krbec (Bája tím, že fanoušků tentokrát přišlo méně,i když počasí bylo celkem přija-čele tým Bája Pic, druhý je Citrus blink-OFF - Kojoti 1:0Po čtyřech hracích dnech je zatím v Boston - IQ Ouvey 2:6Pic) už v 5 sekundě utkání proti Samotářůmomylem plácnul do míčku, telné. „Také přibylo pár zranění,“ Team, třetí blink-OFF.Samotáři - Bája Pic 0:2a ten skončil v síti,“ uvedl Tlášek s dodal organizátor.Turnaj, který se hraje od počátkuBoston - Citrus Team 0 :3Fotbalisté se chystají na jaroDOBŘICHOVIČTÍ V PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASECH VÁLEJÍOd počátku ledna zahájili přípravudobřichovičtí fotbalisté, jejichžhlavním cílem pro jarní část sezonybude udržet se v krajském přeboru.Že to nebude lehké, vědí velmi dobře,proto nechtějí nic ponechat náhodě- k týmu angažovali novéhotrenéra Václava Šebestu, který má Alicenci UEFA. Ten mužstvu naordinovalskutečně náročný program:tři až čtyři tréninkové jednotky vtýdnu a dva přípravné zápasy k tomu.Zároveň byl tým radikálně omlazen.V družstvu se objevilo zatímosm nových hráčů, ale ani to neníkonečné číslo. Nikdo z nových anistávajících borců nemá místo v sestavějisté. Vše se rozhodne až nakonci února.V sobotu 10. března pak nastoupí nadomácím hřišti k úvodnímu mistrovskémuzápasu v krajském přeboru, vněmž se utkají s fotbalisty ČeskéhoLva Unionu Beroun.Přehled dosud sehraných přípravnýchzápasů:Dobřichovice - Viktoria Štěrboholy(I. A třída) 8:0Dobřichovice - SK Hostivař (I. A třída)6:1Dobřichovice - Štěchovice (divize) 2:2Dobřichovice - 1999 Praha (I. A třída)3:0Dobřichovice - Všenorský SK (I. Atřída) 0:0Dobřichovičtí zatím předváděli poměrněkvalitní výkony, které by mohlybýt příslibem do jarních bojů omistrovské body.Miloslav oMáČKa, DobřichoviceVolejbalisté budou bojovat o postup do extraligyVolejbalisté Sokola Dobřichovice odehráli poslední zápasy základní části 1.ligy. V utkání s týmem Benátek n/J byli domácí jasným favoritem. Roli potvrdilia po 75 minutách vyhráli 3:0. I utkání s celkem České Lípy mělo jednoznačnýprůběh. Domácí zaváhali pouze v druhé setu, který těsně prohráli. Vdalších setech měli jasně navrch a po 95 minutách vyhráli 3:1.Dobřichovice skončily se 40 body na 2. místě a i letos se v Play-off utkají opostup do extraligy. První zápasy odehrají doma 3. 2 od 19.00 a 4. 2. od17.00 s Plzní. Přijďte povzbudit sportovce, kteří náš region skvěle reprezentujíuž řadu let!Martina Kálalová, DobřichoviceNaše noviny - XXIII ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází každýchčtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam, M.Kloubková - čestná členka; L. Paličková (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), J.Kozák (josef.kozak@seznam.cz , 728003093), rediguje M. Frýdl (frydl@dobnet.cz,257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). Jazyková lektorka E. Malá. Tisk Carex -Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).Objednávky inzerce a předplatného: inzerce@nasenoviny. Uzávěrka čísla 29. 1. 2012.Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň: Obchod Jednota; Řevnice: Trafiky PodSelcem, u Zámečku, na náměstí, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, PotravinyPOGRR, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod;lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací stanice; liteň: Potraviny, Koloniál, benzina;Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací stanice, Infocentrum; Dobřichovice: Nákupnístředisko, čerpací stanice Plynbouda, stánek u nádraží; Černošice: Stánek u nádraží,obchod Vráž; Malý Chlumec: Obchod; vižina: Obchod.E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

More magazines by this user
Similar magazines