reko-ms-chrast.pdf - Obec Chrást

obecchrast.cz

reko-ms-chrast.pdf - Obec Chrást

stav k 8.1.2010REKONSTRUKCE, MODERNIZACEA ROZŠÍŘENÍ KAPACITYMATEŘSKÉ ŠKOLY CHRÁSTStávající objekt Mateřské školy ChrástNázev projektu:Rekonstrukce, modernizacea rozšíření kapacityMateřské školy ChrástInvestor:Obec Chrásttř. Čs. odboje 133330 03 Chrást, okres Plzeň-městoTento projekt „Rekonstrukce,modernizace a rozšíření kapacityMateřské školy Chrást“je spolufinancován Evropskou uniíZhotovitel:MALÝ stavební a montážníspolečnost s r.o.Studniční 409,334 41 Dobřany Reg. č. projektu CZ.1.14/2.5.00/03.006541


Popis projektuArchitektonická studiePopis již uskutečněných příprav a realizace projektuProjektový záměr byl připraven vedením obce Chrást a Mateřské školy Chrást v reakci nasoučasný stav občanské vybavenosti obce v rovině předškolní výchovy a poptávky obyvatel Chrástu aspádové oblasti mateřské školy po těchto službách. Do okamžiku předložení žádosti byly realizoványnásledující aktivity:• Stanovení projektového záměru – na základě identifikace problému – převisu poptávky poumístění dětí do mateřské školy, provedeno v období říjen 2006 – leden 2007. Bylorozhodnuto, že problém bude řešeno rekonstrukcí, modernizací a rozšířením kapacitystávajícího objektu Mateřské školy Chrást, který je včetně pozemku ve vlastnictví žadatele• Na začátku roku 2007 byl sestaven projektový tým, který svým složením odpovídá nutnéodbornosti a složitosti připravovaného projektu• Průběžně byla zmapována nabídka dodavatelů jak stavebních prací, tak plánovanéhovybavení.• Výběr projektanta a na zpracování stavební studie, provedeno v období únor 2007 – duben2007• Zpracování urbanistické, architektonické a stavebně - technická studie, která slouží k získánízákladní představy, zda a jakým způsobem je možné využít podkrovní prostor objektumateřské školy, co vše bude muset být souběžně vyřešeno, potřeba stavebních zásahů donosných konstrukcí objektu, další nutní úpravy atd., zpracování proběhlo v období květen2007 – říjen 2007• Po předložení zpracované studie bylo zřejmé, že řešení problému bylo nalezeno, proto byloprovedeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace stavby pro podání žádosti ostavební povolení, výběrové řízení bylo realizováno v období leden 2008 - 15.3.2008 a potébyla s projektantem uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímupovolení• Po rozhodnutí, že se projekt bude snažit získat podporu z ROP JZ, bylo provedeno výběrovéřízení na zpracovatele žádosti o dotaci a uzavření smlouvy se zpracovatelem žádosti, a tov období duben 2008 – květen 20082


Všeobecný cíl projektuVšeobecným cílem projektu je vytvořit technické a prostorové podmínky pro kvalitní adostupnou nabídku služeb pro cílovou skupinu osob ohrožených na trhu práce, konkrétně osob ponávratu z rodičovské dovolené a přizpůsobit tak tuto nabídku aktuálním i očekávaným potřebámobyvatel obce Chrást a širšího spádového území Mateřské školy Chrást.Specifické cíle projektuVšeobecný cíl bude naplněn prostřednictvím dosažení několika specifických cílů, které vyplývajíz identifikovaných problémů a potřeb obce a mateřské školy v Chrástu. Tyto specifické cíle jsounásledující:a. Rozšířit kapacitu Mateřské školy Chrást na 75 dětí a uspokojit tak poptávku cílové skupinyosob po skončení mateřské dovolené po umístění dětí do předškolního zařízeníb. Stavebně technickou rekonstrukcí objektu mateřské školy vytvořit podmínky k využitíprostorového potenciálu, který mateřská škola má, pro zlepšení fyzického a psychickéhorozvoje dětí v mateřské škole, i nově vzniklých venkovních prostorů (terasy), čímž se zvýšikvalita poskytovaných služebc. Vyřešit nevyhovující technický stav areálu školky rekonstrukcí a eliminovat tak ohroženídlouhodobého omezení jeho provozu, který by znamenal snížení současné kvality idostupnosti školkou poskytovaných služebd. Snížit současné provozní náklady na vytápění objektue. Optimalizovat veškeré provozní i technické zázemí objektu včetně vytvořeníbezbariérových přístupů do stávajících i nově rekonstruovaných prostor objektuf. Vybavit učebny odpovídajícím nábytkem a vnitřním vybavením splňujícím požadavkybezpečnosti a podporujícím kvalitní psychofyzický vývoj dětí, včetně vybavení učebenmoderními informačními a komunikačními technologiemi, jejichž využití budepřizpůsobeno psychickému a rozumovému vývoji předškolních dětí a tím dosáhnout vyššíkvality výchovné práce a bezproblémového přechodu dětí do základní školyg. Vybavit prostory pro odpočinek, převlékání a hygienické prostory dětí zařízenímsplňujícím veškeré požadavky pro dostatečný prostor, hygienu, bezpečnost a podporujícímvývoj samoobslužných návyků dětíh. Vytvořit podmínky pro další rozvoj spolupráce s jinými mateřskými školamiv mikroregionu, místními spolky, podnikatelskými subjekty a zejména se Základníuměleckou školou ChrástStav po realizaci projektuNavýšení kapacity MŠ na cílový stav 75 dětí znamená vytvoření 19 nových míst v předškolnímzařízení, neboť současná kapacita MŠ činí 56 dětí.Realizací projektu budou v objektu mateřské školy vytvořeny nově rekonstruované prostory využitépro novou učebnu se zázemím ve II. nadzemním podlaží o výměře 293 m 2 a dvě terasy o celkovévýměře 138 m 2 . Užitné plochy prvního nadzemního podlaží (výměra po rekonstrukci 417m 2 , avšakk rekonstrukci dojde pouze u místností zázemí a vchodové haly, do celkového objemu rekonstruovanéplochy proto nelze započítat celou výměru podlaží, ale jen zhruba 40%, tzn. cca 166 m 2 ) a prvníhopodzemního podlaží (po rekonstrukci 203m 2 ) se rekonstrukcí prakticky nezmění. Celkově tedyv objektu dojde k rekonstrukci 662m 2 vnitřní užitné plochy a 138 m 2 plochy venkovních teras, tedycelkem 800 m 2 .Po realizaci projektu budou v objektu MŠ vytvořeny podmínky pro plné využití jeho prostorovéhopotenciálu pro zlepšení fyzického a psychického rozvoje dětí v mateřské škole. Ke zvýšení časustráveného venku přispívajícího k zdravému fyzickému vývoji dětí budou rovněž sloužit nově vybudovanéterasy. Minimální průměrné využití teras je za příznivého počasí plánováno na 3 hodiny týdně.Dle propočtů by se náklady na vytápění stávajících prostor mateřské školy měly díky projektu snížit o1/3, tzn. při použití údajů za rok 2007 by se jednalo o cca 28 tis. Kč/rok, avšak např. za rok 2006, vekterém byla díky klimatickým podmínkám mnohem delší topná sezóna, by úspora činila 43 tis. Kč.Po realizaci projektu budou všechny prostory zázemí MŠ vybaveny zařízením odpovídajícím provozníma technicko-bezpečnostním standardům včetně vytvoření bezbariérového přístupu do II. nadzemníhopodlaží prostřednictvím výtahové plošiny pro imobilní osoby.4


Dále budou všechny učebny vybaveny novým nábytkem a dalšími zařizovacími předměty a v každéučebně budou dvě pracovní místa pro děti vybavené stolním počítačem s připojením k internetu.Po realizaci projektu budou modernizovány všechny obslužné prostory pro děti – šatny, hygienickázařízení, ložnice dětí s přihlédnutím k vytváření samoobslužných návyků dětí.Kvantifikovaným vyjádřením naplnění tohoto cíle je závazek partnera projektu, Základní uměleckéškoly Chrást, pořádání opakujících se akcí zaměřených na uměleckou výchovu předškolních dětív rozsahu minimálně 4 vyučovacích hodin měsíčně a pořádání akcí s prezentací výsledků uměleckévýchovy předškolních dětí pro rodiče a další návštěvníky (besídky, výstavky) minimálně 2x ročně. Dálebude rozvíjena spolupráce s dalšími mateřskými školami v regionu, konkrétně s MŠ Kyšice a MŠ Dýšina(různé kulturní a sportovní akce), se Základní školou Chrást, místní knihovnou, hasičským sborem adalšími subjekty, a to v rozsahu minimálně 5 akcí ročně.Přínosy projektuPřínosy projektu budou následující:a) Dojde k zvětšení prostorové plochy interiéru mateřské školy o cca 45%, na které budevybudována nová učebna s kompletním zázemím a k výstavbě dvou nových venkovních teraso ploše cca 138 m 2 , které budou sloužit k častějšímu pobytu dětí venku. Využití teras jeplánováno minimálně na 3 hodiny týdně za příznivého počasí.b) Nové interiérové vybavení mateřské školy přispěje ke zlepšení podmínek psychofyzickéhorozvoje předškolních dětí, jejich samoobslužných návyků, a také usnadní práci pedagogickémui pomocnému personálu mateřské školy.c) Výstavba bezbariérového přístupu do objektu včetně výtahové plošiny pro imobilní osobyumožní využití služeb předškolního zařízení i pohybově handicapovanými osobami.d) Výsledkem projektu rovněž bude obohacení výchovné práce o takové formy, které ke svérealizaci budou využívat informační technologie. Intenzita využití těchto technologií budev průměru 4 hodiny týdně.e) Náklady na vytápění původního prostoru mateřské školky se sníží o 1/3 a tyto úspory budouvyužity k pokrytí nákladů na vytápění nových prostor, takže celkově nedojde k žádnémuvýraznému navýšení provozních nákladů předškolního zařízení.f) Minimálně 5 společných akcí uspořádaných společně se spolupracujícími subjekty(spolupracující MŠ v okolí – MŠ Kyšice, MŠ Dýšina, Základní škola Chrást, Policie ČR, místníhasičský sbor, knihovna Chrást atd.) během každého z následujících školních roků. S dalšímpartnerem projektu Základní uměleckou školou Chrást, pořádání opakujících se akcízaměřených na uměleckou výchovu předškolních dětí v rozsahu minimálně 4 vyučovacíchhodin měsíčně a pořádání akcí s prezentací výsledků umělecké výchovy předškolních dětí prorodiče a další návštěvníky (besídky, výstavky) minimálně 2x ročně.Partneři projektuPartner Mateřská škola ChrástVzhledem k tomu, že předkladatelem projektu je obec Chrást, ale vlastní realizace se bude týkatMateřské školy Chrást, tedy samostatného právního subjektu, byla mezi obcí a mateřskou školouuzavřena dohoda o partnerství. Díky této dohodě je členem realizačního týmu ředitelka školy JanaBohuslavová, a to ve funkci manažera projektu. Svými zkušenostmi a odborností obohatí projektovýtým a přispěje tak k zvýšení kvalifikace žadatele.Základní údaje o partnerovi projektuNázev:Kontaktní údaje:Mateřská škola ChrástAdresa: Železniční 486, 330 03 ChrástTel: 377 945 344, mobil: 720 327 079E-mail: ms.chrast@seznam.czJana Bohuslavová, ředitelka školkyStatutární zástupce:IČ: 75006766Právní formaPříspěvková organizace5


Partner Základní umělecká škola ChrástV provozní fázi se bude na projektu podílet další partner, zastoupený ředitelem Mgr.Květoslavem Borovičkou. Důvodem uzavření dohody o partnerství je výhodnost spolupráce obousubjektů při zajištění umělecké výchovy předškolních dětí.Základní údaje o partnerovi projektuNázev:Kontaktní údaje:Základní umělecká škola ChrástAdresa: Vilová 289, 330 03 ChrástTel: 377 845 244E-mail: zus.chrast@volny.czMgr. Květoslav Borovička, ředitel školyStatutární zástupce:IČ: 70965951Právní formaPříspěvková organizacePrůběh stavby:Realizace stavebních prací v budově mateřské školyTato aktivita proběhne jako dvě na sebe navazující etapy a bude realizována v souladus technologickými postupy závaznými pro tyto druhy stavebních prací.1.etapa:Kompletní stavební práce ve 2.NP včetně střechy, Vnější plášť – zateplení,výměna oken, zemní práce venkovní- bourání stávající vestavby- odstranění stávající podlahy včetně záklopu a škvárového násypu- výměna krytiny, klempířské práce- úprava konstrukce krovu, osazení střešních oken- zateplení krovu včetně sádrokartonového podhledu- úprava stropní konstrukce- nová podlahová konstrukce- svislé konstrukce zděné a sádrokartonové- osazení dveří a prosklených stěn- rozvody ZTI, osazení zařizovacích předmětů- rozvody ÚT, osazení otopných těles- rozvody VZT, osazení ventilátorů- rozvody EI, kompletace EI- malby, nátěry- výměna oken- kontaktní zateplovací systém- úprava obou teras- venkovní práce – základy pro venkovní schodiště, drenáže- kabelová přípojka NN2.etapa:1.část:z provozních důvodů je rozdělena na dvě částiKompletní stavební úpravy v 1.NP, schodiště, výtahy (musí být provedenopři přerušení provozu mateřské školy v období letních prázdnin)- bourací práce- vnitřní a vnější schodiště- výtahy- svislé konstrukce zděné- vnitřní omítky- osazení dveří a prosklených stěn- podlahy- rozvody ZTI, osazení zařizovacích předmětů- rozvody ÚT, osazení otopných těles- rozvody VZT, osazení ventilátorů- rozvody EI, kompletace EI- malby, nátěry6


2.část:Stavební úpravy v 1.PP, vybavení kuchyně, dokončení stavby, kompletnívnitřní dovybavení, revize, tlakové zkoušky, zkušební provoz- bourací práce- svislé zděné konstrukce- vnitřní omítky- osazení dveří- podlahy- vybavení kuchyně- rozvody ZTI, osazení zařizovacích předmětů- rozvody ÚT, osazení kotlů a otopných těles- rozvody VZT, osazení ventilátorů- rozvody EI, kompletace EI- malby, nátěry- dokončení stavby – kompletní vnitřní dovybavení, revize, tlakové zkoušky,zkušební provozV průběhu realizace této aktivity budou probíhat v pravidelných termínech kontrolní dny, kterých sebude zúčastňovat společně projektový tým a dodavatel.Po celou dobu realizační fáze bude na dobře viditelném místě postaven velkoplošný billboards předepsanými údaji o podpoře projektu ze zdrojů ROP NUTS II JZ v souladu s metodickými pokynypro publicitu.Po ukončení každé etapy bude následovat zpracování a podání monitorovací zprávy a žádosti o platbu.Na celou stavbu bude dohlížet stavební dozor.Na závěr této aktivity proběhne řádně převzetí stavby a kolaudace.Fotografie z průběhu stavby:7

More magazines by this user
Similar magazines