116_2013_odůvodnění VZ_sluzby_SAP - Úřad vlády České republiky

vlada.cz

116_2013_odůvodnění VZ_sluzby_SAP - Úřad vlády České republiky

Popis toho, do jaké míry ovlivníveřejná zakázka plněníplánovaného cíle.(nepovinný údaj)Další informace odůvodňujícíúčelnost veřejné zakázky.(nepovinný údaj)Veřejná zakázka povede k přímému naplnění plánovanéhocíle.-Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plněníveřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhláškyOdůvodnění přiměřenosti -požadavků na seznam (hodnota významných služeb nečiní v souhrnu minimálněvýznamných služeb. (Zadavatel trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky)povinně vyplní, pokudpožadovaná finanční hodnotavšech významných služeb činív souhrnu minimálnětrojnásobek předpokládanéhodnoty veřejné zakázky.)Odůvodnění přiměřenostipožadavku na předloženíseznamu techniků čitechnických útvarů. (Zadavatelpovinně vyplní, pokud požadujepředložení seznamu více než 3techniků či technických útvarů.)Odůvodnění přiměřenostipožadavku na předložení popisutechnického vybavení a opatřenípoužívaných dodavatelemk zajištění jakosti a popiszařízení či vybavení dodavateleurčeného k provádění výzkumu.Odůvodnění přiměřenostipožadavku na provedeníkontroly technické kapacityveřejným zadavatelem nebojinou osobou jeho jménem,případně provedení kontrolyopatření týkajících sezabezpečení jakosti a výzkumu.Odůvodnění přiměřenostipožadavku na předloženíosvědčení o vzdělání a odbornékvalifikaci dodavatele nebovedoucích zaměstnancůdodavatele nebo osob vobdobném postavení a osobodpovědných za poskytovánípříslušných služeb (ZadavatelZadavatel požaduje předložení seznamu techniků v počtuminimálně 6 členů. Zadavatel tento požadavek považujeza přiměřený, neboť každý z techniků má svěřenu určitoukonkrétní oblast činností, kterou musí náležitě asamostatně spravovat.Zadavatel nepožaduje.Zadavatel nepožaduje.Zadavatel nepožaduje.2


povinně vyplní, pokud požadujepředložení osvědčení o vyššímstupni vzdělání než jestředoškolské s maturitou, neboosvědčení o odborné kvalifikacidelší než 3 roky.)Odůvodnění přiměřenostipožadavku na předloženípřehledu průměrného ročníhopočtu zaměstnanců dodavateleči jiných osob podílejících se naplnění zakázek podobnéhocharakteru a počtu vedoucíchzaměstnanců dodavatele neboosob v obdobném postavení.Odůvodnění přiměřenostipožadavku na předloženípřehledu nástrojů či pomůcek,provozních a technickýchzařízení, které bude mítdodavatel při plnění veřejnézakázky k dispozici.Zadavatel nepožaduje.Zadavatel nepožaduje.Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejnézakázky na služby podle § 4 vyhláškyOdůvodnění vymezení obchodní Zadavatel nepožaduje.podmínky stanovící delší lhůtusplatnosti faktur než 30 dnů.Odůvodnění vymezení obchodní Zadavatel nepožaduje.podmínky stanovící požadavekna pojištění odpovědnosti zaškodu způsobenou dodavatelemtřetím osobám ve výšipřesahující dvojnásobekpředpokládané hodnoty veřejnézakázky.Odůvodnění vymezení obchodní Zadavatel nepožaduje.podmínky stanovící požadavekbankovní záruky vyšší než je5 % ceny veřejné zakázky.Odůvodnění vymezení obchodní Zadavatel nepožaduje.podmínky stanovící požadavekzáruční lhůty delší než 24měsíců.Odůvodnění vymezení obchodní Zadavatel nepožaduje.podmínky stanovící smluvnípokutu za prodlení dodavatelevyšší než 0,2 % z předpokládanéhodnoty veřejné zakázky zakaždý den prodlení.Odůvodnění vymezení obchodní Zadavatel nepožaduje.3


podmínky stanovící smluvnípokutu za prodlení zadavatele súhradou faktur vyšší než 0,05 %z dlužné částky za každý denprodlení.Odůvodnění vymezení dalšíchobchodních podmínek dle § 5odst. 2. Veřejný zadavatelodůvodní vymezení obchodníchpodmínek veřejné zakázky nadodávky a veřejné zakázky naslužby ve vztahu ke svýmpotřebám a k rizikůmsouvisejícím s plněním veřejnézakázky.-Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhláškyHodnotící kritériumOdůvodněníBylo zvoleno základní hodnotící Zadavatel zvolil toto základní hodnotící s ohledem nakritérium nejnižší nabídkové povahu poptávaných služeb. Vymezení předmětu veřejnéceny dle § 78 odst. 1 písm. b)zákona o veřejných zakázkách.zakázky v zadávacích podmínkách lze provést takovýmzpůsobem a v takovém rozsahu, že pokud tyto podmínkyuchazeči splní, postačuje zadavateli takto jím vymezenýrozsah a podmínky poskytování těchto služeb a jakékolivplnění např. vyšší kvality neznamená pro zadavateležádnou přidanou hodnotu, kterou by bylo třeba oceňovatjako dílčí hodnotící kritérium. Proto není důvodpožadovat a hodnotit další podmínky a kritéria a pro výběrnejvýhodnější nabídky zadavatelem postačuje hodnocenídle nejnižší nabídkové ceny.4

More magazines by this user
Similar magazines