I hereby declare that I am the sole author of this thesis. This is a true ...

uwspace.uwaterloo.ca

I hereby declare that I am the sole author of this thesis. This is a true ...

FKDSWHU 71 PRGHOOLQJ WKH LPSDFW RI HWKDQRO 436

Dowkrxjk wkh ehq}hqh soxph lv vljql fdqwo| h{whqghg lq wkh suhvhqfh ri hwkdqro/

wkh lpsdfw rq wkh pdvv ri ehq}hqh lq wkh soxph dqg rq wkh pdvv ghjudghg lv

plqlpdo +Iljxuh 71:,1 Wkh pd{lpxp uhgxfwlrq lq pdvv orvv gxh wr hwkdqro/ iru

h{dpsoh/ lv rqo| derxw 46( ri wkh lqlwldo ehq}hqh vrxufh pdvv1 Wkh pdvv orvv lv qrw

vljql fdqwo| d hfwhg ehfdxvh hwkdqro glvvroyhv udslgo| lqwr rqo| wkh ohdglqj hgjh

ri wkh ehq}hqh soxph/ dqg r{|jhq kdv vx!flhqw wlph wr glvshuvh edfn ehklqg wkh

hwkdqro soxph dqg uhsohqlvk wkh }rqh ri r{|jhq ghsohwlrq1 Wkh h hfw lv pd{lpxp

vkruwo| diwhu ehq}hqh kdv frpsohwho| glvvroyhg iurp wkh vrxufh +dw derxw 6933 gd|v,/

dqg grhv qrw vljql fdqwo| d hfw wkh wlph uhtxluhg iru frpsohwh pdvv uhprydo1

More magazines by this user
Similar magazines