Odbor životního prostředí

kr.zlinsky.cz

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředía zemědělstvíoddělení ochrany přírody a krajinyDle rozdělovníkudatum oprávněná úřední osoba číslo jednací11. července 2012 Ing. Kateřina Novotná KUZL 40919/2012VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAKrajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“) jako věcněa místně příslušný orgán státní správy podle § 2 odst. 2, § 29 odst. 1, § 67 odst. 1 písm. g) zák.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 77a odst. 4písm. f) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále„zákon“) sjednává a zrušuje smluvní ochranu podle § 39 a § 45 odst. 2 zákona.Jako příslušný orgán ochrany přírody v souladu s § 25 odst. 1 a 2 zákona 500/2004 Sb. správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) a dle ustanovení § 45c odst. 5 zákona, upozorňujevlastníky pozemků v Evropsky významné lokalitě Luhačovice - zámek, kód lokality CZ0723753,k. ú. Luhačovice, o výměře 0,1 ha, nebo v jejích částech, na možnost zajištění smluvní ochranylokality dle § 39 zákona.Pokud vlastník pozemku ve výše uvedené evropsky významné lokalitě, jejíž zařazení do evropskéhoseznamu bylo vyhlášeno nařízením vlády č. 208/2012 Sb., neučiní ve lhůtě 60 dnů ode dne doručeníupozornění žádný písemný úkon směřující k uzavření smlouvy, nebo na základě tohoto úkonunedojde ve lhůtě dvou let k uzavření smlouvy podle § 39 zákona, bude výše uvedená evropskyvýznamná lokalita vyhlášena jako zvláště chráněné území v kategorii ochrany stanovené národnímseznamem (nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významnýchlokalit, ve znění pozdějších předpisů), tj. jako přírodní památka, postupem stanoveným zákonem, a tonejpozději do šesti let od přijetí lokality do evropského seznamu (§ 45c odst. 5 zákona).Dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu je upozornění považováno za doručené patnáctým dnempo vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje.Žádáme Město Luhačovice o zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce po dobu 15 dnůbezprostředně do 5 dnů od jeho obdržení a následné zaslání zpět s potvrzeným datem vyvěšení asejmutí.otisk úředního razítkaRNDr. Alan Urcvedoucí odboru(dokument opatřen elektronickým podpisem)Příloha: Mapa EVL Luhačovice - zámekKrajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220 tel.: 577 043 358 fax: 577 043 352761 90 Zlín e-mail: katerina.novotna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz


Vyvěšeno dne …………………………Sejmuto dne ………………………..Rozdělovník:Město LuhačoviceKrajský úřad Zlínského krajes žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15–tidnů a o vrácení potvrzené kopie zpěts žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 –tidnů a o vrácení potvrzené kopie zpět2

More magazines by this user
Similar magazines