Kritéria pro příjímání dětí do MŠ Ondřejov k předškolnímu ...

zsondrejov.cz
  • No tags were found...

Kritéria pro příjímání dětí do MŠ Ondřejov k předškolnímu ...

Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejovnám. 9. května čp. 68, 251 65 OndřejovTel.: 323 649 227 e-mail: reditelna@zsondrejov.cz www.zsondrejov.czKRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍPRO ŠKOLNÍ ROK 2013 -2014Základní podmínka pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ:Zdravotní způsobilostUstanovení § 34 odst. 5 školského zákona stanovuje, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třebadodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Tímto předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., oochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterýukládá povinnost školnímu zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelnýmočkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvaloukontraindikaci). Pokud není dítě proočkováno, vyplývá přímo ze zákona, že nemůže být přijato do mateřskéškoly.Přednostně přijímané dětiPředškolní vzdělávání je podle § 34 odst.1 z. 561/2004 Sb. organizováno zpravidla pro děti ve věku 3-6 let.Podle odst. 4 téhož zákona jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školnídocházky ze školního obvodu školky tj. z obce Ondřejov a z obce Kaliště (části Lensedly a Kaliště) až do výševolné kapacity MŠ .Doplňující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzděláváníŘeditel školy stanovil následující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování na základěustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítětek předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, když počet žádostí o přijetí k předškolnímuvzdělávání u zápisu v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskouškolu.Hodnotící hlediska dle individuální situace dítěte, přičemž součet bodů ovlivní pořadí v rámci doplňujícíchkritérií. trvalý pobyt dítěte v obci věk dítěte sourozenec, který navštěvuje stejné místo výkonu vzdělávání přihlášení k celodenní docházcePřehled kritérií a bodového hodnocení:Trvalý pobyt* dítěte v obci Ondřejov 3Věk dítěte** nad 4 roky 2nad 5 let 3Individuální situace hlásí se k celodennímu provozu 2dítěte sourozenec ve škole 1* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občanétřetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) z. 561/2004Sb.** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 ) z. 561/2004 Sb. vždy přijato dítě zOndřejova popř. z Kaliště - Lensedel rok před nástupem povinné školní docházky. Věk se posuzuje k 1. 9. 2013.


Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejovnám. 9. května čp. 68, 251 65 OndřejovTel.: 323 649 227 e-mail: reditelna@zsondrejov.cz www.zsondrejov.czU dětí se stejným počtem bodů pak bude rozhodovat datum narození. U stejného data narození rozhodne los.V termínu vyhlášení zápisu nerozhoduje:1) datum podání (je-li v termínu stanovém pro podání žádosti k zápisu)2) pořadí podaní žádostiPodáním žádosti o přijetí k předškolní docházce se rozumí, že zákonný zástupce byl seznámen s uvedenýmikritérii a podmínkami podání žádosti. Poté bude zahájeno správní řízení, které bude pokračovat zápisem doMŠ k 2. 9. 2013. V průběhu správního řízení budou zákonní zástupci dítěte mít možnost doplnit chybějícíúdaje v žádosti a další údaje v požadovaných formulářích a reagovat na případná další sdělení správníhoorgánu. Po uplynutí 14 dní po zápisu budou všechny údaje o dětech vyhodnoceny a bude stanoveno pořadídětí u zápisu. Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30 dnů po zápisu na webu školy: www.zsondrejov.cza též vyvěšeny na úřední desce obce Ondřejov a školy a na nástěnce v mateřské škole. Odevzdané žádostibudou evidovány pod jednacími čísly pro zahájení přijímacího řízení.U všech přihlášek podaných v tomto termínu se rozumí přihlášení a nástup dítěte k docházce k 2. 9.2013 se zkušební lhůtou 3 měsíce. Po tuto dobu mohou rodiče dítěte po předchozí dohodě s ředitelem školyupravit docházku dítěte do školy tak, aby se dítě postupně adaptovalo na nové prostředí a vzdělávací režim.V tomto období bude škola s rodiči intenzivně komunikovat a spolupracovat na odstranění případnýchproblémů a nedostatků v chování dítěte. Pokud by se u dítěte i ke konci zkušebního období opakovaněvyskytovaly problémy, které by mohly ohrozit zdraví dítěte nebo ostatních dětí v kolektivu, nebo problémovéchování, které by narušovalo plynulost denního režimu ve školce např. opakovaná agresivita dítěte vůčiostatním, nerespektování pokynů učitelek, nízká míra sebeobslužnosti (oblékání, stravování, hygiena), nováředitelka školy rozhodne o ukončení docházky dítěte do mateřské školy ve zkušební době. Učiní tak nadoporučení učitelky a po projednání s rodiči dítěte. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ anijeden den příslušného kalendářního měsíce, lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc snížit,nejvýše však o polovinu stanovené základní částky viz. § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 o předškolnímvzdělávání.K nové docházce nebude přijato takové dítě, které k předškolnímu vzdělávání na této adrese bylopřijato, nastoupilo a poté jej zákonný zástupce odhlásil na základě vlastní žádosti. Všechny děti, kterénebudou moci být z kapacitních důvodů přijaty, budou zařazeny do pořadníku - seznamu náhradníků. Dálemateřská škola nabídne zákonnému zástupci využít k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2014/2015běžného zápisového termínu v jarním období.V Ondřejově, 6. 3. 2013Mgr. Karel Blažek, ředitel Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov


Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejovnám. 9. května čp. 68, 251 65 OndřejovTel.: 323 649 227 e-mail: reditelna@zsondrejov.cz www.zsondrejov.czPřijal/a jsem formulář přihlášky a byl/a jsem seznámen/a s výše uvedenými kritérii.Dne, jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte:…………………………………….....…………………………………….....…………………………………........…………………………………….....…………………………………….....…………………………………….....…………………………………….....…………………………………….....…………………………………….....…………………………………….....

More magazines by this user
Similar magazines