Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (Mgr ...

uur.cz

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (Mgr ...

České právo• Zákon č. 100 / 2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP…, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.• Zákon č. 17 / 1992 Sb., o životním prostředí• Zákon č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny…, ve znění zákona č. 218 / 2004 Sb.• Zákon č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování astavebním řádu (stavební zákon)• Vyhláška č. 500 / 2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobuevidence ÚPČ3


STAVEBNÍ ZÁKON§ 19 odst. 2Vyhodnocení vlivů PÚR, ZÚR a ÚP na udržitelnýrozvoj území :• posouzení vlivu na ekonomicko-sociální oblast• posouzení vlivů na životní prostředí• posouzení vlivu na území Natura 20004


SMLOUVAJediná smlouvafirma musí mít 2 - 3 autorisace (ÚP, SEA, Natura – pokudse zpracovává)(vhodné pokud předpokládáme posuzování)Jediná smlouva + kooperantiprojektant si sám smluvně zajistí „subdodávky“Více smluvsamostatně zesmluvníme zpracování URÚ, SEA, Natura(výhodné, pokud nevíme, zda bude posuzování)(větší možnosti pořizovatele)5


STAVEBNÍ ZÁKON§ 47 Zadání ÚP• Konsultace s DO, ano, ale:• Nutno získat – stan. orgánu SEA zda posuzovat ŽP– stan. orgánu ochrany přírody zdavylučuje vliv na Natura 2000•Ve lhůtě dle SZ, jsou však závazná• Podkladem je návrh zadání – uvést relevantní údaje• Ne zvláštní žádost, ale průvodní dopis je vhodný• Každé z těchto stan. startuje posuzování vlivů na URÚ• Pokud je nevydají – nečinnost dle SŘ6


STAVEBNÍ ZÁKON§ 47 Zadání ÚPPokud stanovisko orgánu SEA požaduje posuzování:• doplníme požadavek na vyhodnocení vlivů na URÚ vč.požadavků ze stanoviska do návrhu zadání• není nutné zadat varianty, pokud- orgán SEA souhlasí s vyhodnocením proti„nulové“ variantě- postačí „srovnávací“ varianty ve vyhodnocenívlivů na URÚ• zesmluvníme autorisovanou osobu, pokud již není vesmlouvě (buď na SEA neb na celý URÚ)7


STAVEBNÍ ZÁKON§ 47 Zadání ÚPPokud stanoviska orgánu ochrany přírody nevyloučívýznamný vliv na Natura 2000:• orgán SEA bude požadovat vyhodnocení SEA• do návrhu zadání doplníme požadavek na vyhodnocenívlivů na URÚ• nutno zadat varianty – musí se hledat var. s nejmenšímnegativním vlivem na Natura 2000• vhodné navrhnout zpracování konceptu• zesmluvníme autorisovanou osobu na Natura, pokud jižnení ve smlouvě8


STAVEBNÍ ZÁKON§ 48 KonceptZadáme zpracování konceptu ÚP včetně konceptu odůvodnění,vyhodnocení vlivů na URÚ, SEA, případně NaturaKoncept odůvodněníKoncept ÚPVyhodnocení URÚSEANatura9


STAVEBNÍ ZÁKON§ 48 KonceptSpolupráce urbanisty a posuzovatelů• Spolupráce – optimální cesta• Ne však přijmout všechny „zelené“ nápady•Účelem SEA není navrhovat řešení, ale upozorňovat na dopady• Koordinuje pořizovatel• Konflikt řešení x SEA - bude negativní stanovisko SEA• Natura 2000 – má vyšší závaznost (SEA je „expertní podklad“)– pokud možno, vybrat variantu bez vlivu– není-li, tak s nejmenším možným vlivemPosuzování při nedostatku informací(např. plochy výroby a skladování)Posuzovatel by neměl hledat proč to nejde, ale stanovit podmínky zhlediska ochrany veř. zájmů10


STAVEBNÍ ZÁKON§ 48 KonceptVyhodnocení URÚ• projednáváme zásadně s odůvodněním – včetně vyhodnocení,pokud je uloženo• vyhodnocení projednáme v Radě obcí§ 49 KonceptOdůvodnění k návrhu pokynů•Součástí je vyhodnocení URÚ• Vyhodnocení URÚ slouží k odůvodnění řešení, zejm. k výběruvarianty• Samostatně shromáždíme a vyhodnotíme připomínky k SEA, příp.Natura11


STAVEBNÍ ZÁKON§ 50 Návrh ÚPZadáme zpracování návrhu ÚP včetně odůvodnění a jeho součástí(URÚ, SEA, Natura , pokud jsou uloženy)„(1) … vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nenísoučástí návrhu územního plánu, pokud bylo součástí konceptu,nebo pokud zadání neobsahuje požadavek na jeho zpracování.“To znamená:• Pokud je vyhodnocení uloženo, je vždy součástí návrhu ÚP• Úpravy a upřesnění (pokyny) s dopadem na URÚ se promítnoudo vyhodnocení URÚ• Celý návrh se znovu nevyhodnocuje, pokud je vybrána variantaz konceptu12


Platí totéž, co u konceptu:STAVEBNÍ ZÁKON§§ 50 až 52 Návrh ÚP• Vyhodnocení URÚ odůvodňuje řešení• Bránit se nedůvodným požadavkům SEA• Projednává se návrh s odůvodněním, vč. součástí• Samostatně shromáždíme připomínky k SEA, příp. kNatura 2000• Snažit se eliminovat vlivy na Natura 2000• Projednání v Radě obcí13


Stanovisko SEASTAVEBNÍ ZÁKONNávrh ÚP• Podkladem je návrh, odůvodnění vč. součástí,připomínky k SEA, příp. k Natura, příp.stanoviska DO – jen relevantní• Závazné procesně• Obsahově „expertní podklad“, je však nutné se sním vyrovnat v odůvodnění – to musí býtprůkazné pro soud• Součástí je stanovisko k Natura 2000 - závazné14


STAVEBNÍ ZÁKONNávrh ÚPStanovisko k Natura 2000Pokud konstatuje negativní vliv• Přepracovat, najít řešení bez vlivuNeexituje-li řešení bez negativního vlivu• Vybrat řešení s nejmenším vlivem• Lze schválit „jen z naléhavých důvodů převažujícíhoveřejného zájmu“• To nutno prokázat tak, aby obstálo před soudem• Zapracovat kompensační opatřeníPokud se nelze vyhnout vlivu na prioritní stanovištěnebo druhy• Jen veř. zájem na veřejném zdraví, bezpečnosti, ŽP• Jinak Stanovisko (souhlas) Komise EU15


STAVEBNÍ ZÁKON§ 53 Návrh ÚPPodstatná úprava návrhu ÚP• dohodnout s orgánem SEA a ochrany přírody(Natura)Přepracování návrhu• Získat stan. orgánu SEA a ochrany přírody(Natura), zda posuzovatOdůvodnění návrhu• zpracovává projektantSdělení, jak bylo zohledněno stanovisko SEA• musí obsahovat průkazné zdůvodnění (soud)Postup, když ÚP obsahuje zadání RP16


STAVEBNÍ ZÁKON - PŘÍLOHA1. Vztah ÚP k cílům ochrany ŽP2. Stav ŽP, jeho předpokládaný vývoj (nulová var.).3. Ovlivnění charakteristik ŽP4. Ovlivnění problémů ŽP a významných jevů(ZCHÚ, Natura 2000)5. Vlivy variant na obyvatelstvo, půdu, vodu...6. Porovnání variant7. Navrhovaná opatření8. Zapracování cílů ochrany ŽP9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivů10. Netechnické shrnutí17


VYHLÁŠKA Č. 500/2006 SB. - PŘÍLOHAObsah vyhodnocení vlivů ÚP na URÚVyhodnocení vlivů ÚPA. na ŽP podle přílohy SZ.B. na území Natura 2000.C. na stav a vývoj území podle vybraných sledovanýchjevů.D. Předpokládané vlivy na výsledky SWOT analýzy• D.I. vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb• D.II. vliv na posílení slabých stránek• D.III. vliv na využití silných stránek a příležitostí• D.IV. vliv na stav a vývoj hodnotE. Naplnění priorit ZÚR, PÚR18


VYHLÁŠKA Č. 500/2006 SB. - PŘÍLOHAF. ShrnutíF.I. Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost „pilířů“URÚ.F.II. Přínos ÚP k předcházení»zjištěným rizikům,»předpokládaným ohrožením.19


Zákon o ochraně přírody a krajinyKOMPETENCE K NATURA 2000NATURAEVLVÝJIMKY : PŘEDBĚŽNÁOCHRANAZÁVAZNÁ STAN. :OCHRANAKÚ MIMO PŮSOBNOST SPRÁV§ 77a (4) k) ZOPKSPRÁVY V NP, CHKO, NPR, NPP§ 78 (1) ZOPKKÚ MIMO PŮSOBNOST SPRÁV§ 77a (4) l) ZOPKSPRÁVY V NP, CHKO, NPR, NPP§ 78 (1) ZOPKPOSOUHLASY : OCHRANAKÚ MIMO PŮSOBNOST SPRÁV§ 77a (4) m) ZOPKSPRÁVY V NP, CHKO, NPR, NPP§ 78 (1) ZOPKPOSUZOVÁNÍ NATURA§ 45i ZOPKKÚ MIMO PŮSOBNOST SPRÁV§ 77a (4) n) ZOPKMŽP§ 21 písm. l) ZOPVŽSPRÁVY V NP, CHKO, NPR, NPP§ 78 (2) ZOPKKÚ§ 22 písm. e) ZOPVŽ20


Zákon č. 114 / 1992 Sb., ZOPK,Stavební zákonÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)• Schvaluje se jako součást ÚP (sdílená kompetence)• Nutná autorisace• Postup podle metodik, ne libovůle• Navrhuje orgán ochrany přírody – jen podklad, v ÚAP• Zapracovává projektant• Řešit střety, návaznosti, zpřesnit•Převzaté ze ZÚR – zpřesnit, možné i úpravy (viz metodika)• Minimální parametry x koridor, prostor pro vymezení biocentra• Řešit tak, aby nekolidovalo s KPÚ• V textové části - stanovit podmínky pro plochy ÚSES• V grafické části – BC jako plochy přírodní, BK pouze překryvná• Možnost, ne nutnost, vymezit jako VPO21


ZAPRACOVÁNÍ ÚSES DO ÚPD• Uvedení ÚSES do souladu se všemi funkcemi a záměry, navrženíoptimální organisace území. Řešení střetů.• Koordinace ÚSES na ZPF a PUPFL a koordinace ÚSES sesystémem zeleně v sídle.• Zajištění návaznosti ÚSES přes hranice řešeného území.•Upřesnění ÚSES s ohledem na znalost území a měřítko řešení.• Projednání upraveného a upřesněného ÚSES.• Zajištění územní ochrany ploch, resp. pozemků, pro doplněníchybějících prvků a zajištění ochrany existujících prvkůÚSES stanovením podmínek využití ploch (regulativů).22


Zákon č. 114 / 1992 Sb., ZOPK,Stavební zákonOCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU§ 12 ZOPK„(4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a vzastavitelných plochách, pro které je územním plánem neboregulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání apodmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochranypřírody 9a)“• V ÚAP oblast a místo krajinného rázu včetně jeho charakteristiky(ř. 17, 18), ze ZÚR oblasti se shodným krajinným typem• Výkres hodnot území, urbanistických, architektonických• V ÚP vhodné pro ZÚ specifikovat• Stanovit podmínky ochrany krajinného rázu• Nutná dohoda s orgánem ochrany přírody – písemně doložit vodůvodnění23


KontaktyPetr.lepeska@mmr.cz22 486 23 0624

More magazines by this user
Similar magazines