12.07.2015 Views

Stáhnout - Buderus

Stáhnout - Buderus

Stáhnout - Buderus

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

7204 9900 - 04/2000 CZ/HR/SK/HU/SL /SL (CZ)Pro uživateleNávod k obslsluzePlynový kondenzační kotelLogamax plus GB112-23KBuderusNejdříve pečlivě přečtěte


ÚvodDůležité všeobecné pokynyPřístroj smí být používán pouze v souladu s návodemk obsluze. Údržbu a servis smí provádět pouzeoprávněná firma.Přístroj lze kombinovat pouze s příslušenstvíma součástkami, které jsou popsány v návoduk obsluze. Jiné kombinace, příslušenství a spojovacídíly používat pouze tehdy, jsou-li k danému použitíurčeny a vyhovují výkonostním a bezpečnostnímpožadavkům.Technické změny vyhrazeny!Vzhledem k neustávajícímu technickému vývoji se mohouněkteré obrázky, funkční schémata a technickádata nepatrně odchylovat.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!2Buderus tepelná technika Praha s.r.o., tel.: 0602 123 978, http://www.buderus.czNávod k obsluze Logamax plus GB112-23K • Vydání 04/2000


Bezpečnostní pokyny 1Milá zákaznice, milý zákazníku,plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plusGB112-23 K je konstruován a vyráběn podle nejnovějšíchtechnologických poznatků a bezpečnostnětechnickýchpravidel. Přitom byl kladen zvláštní důrazna snadnost obsluhy.K optimálně bezpečnému, hospodárnému a ekologickémuvyužívání zařízení doporučujeme Vám věnovatpozornost bezpečnostním pokynům a návodu k obsluze.1 Bezpečnostní pokynyPOZOR!Při zápachu plynu:1. Žádný otevřený oheň! Nekouřit!2. Zabránit tvoření jisker!Nepoužívat žádné elektrické spínače, anitelefon, zásuvky, zvonek!3. Uzavřít hlavní uzávěr plynu!4. Otevřít okna a dveře!5. Varovat obyvatele domu a opustit budovu!6. Zavolat telefonicky mimo budovu plynárenskýpodnik nebo topenářskou firmu!POZNÁMKA!V jiných nebezpečných případech ihned uzavříthlavní přívod paliva a zařízení odpojit od el.sítě, např. nouzovým vypínačem vytápění předkotelnou.2 Všeobecné pokynyPOZOR!Otvory pro přívod a odvod větracího vzduchunesmějí být zmenšovány nebo uzavírány.POZOR!Nebezpečí vznícení!Hořlavé materiály nebo kapaliny nesmějí býtpoužívány, ani skladovány v blízkosti kotle.POZNÁMKA!K zamezení poškození kotle je třeba vyloučitznečištění spalovacího vzduchu halogenovanýmiuhlovodíky (např. obsažené ve sprejích,ředidlech a čisticích prostředcích,barvách a lepidlech) a silným zaprášením.Místnost instalace kotle musí být zabezpečenaproti mrazu a dobře větrána.3 Práce na vytápěcímzařízeníPOZOR!Montáž, přípojky paliva a spalin, první uvedenído provozu, připojení na el. sí, jakož i údržbusmí provádět jen odborná firma. Práce na rozvoduplynu smí provádět jen koncesovanáodborná firma. Provozovatel je podle nařízenío vytápěcích zařízeních povinován provádětčištění a údržbu, nebo je dát vykonávat.POZNÁMKA!Čistění a údržbu provádět jednou do roka! Přitomje třeba přezkoušet celé zařízení nabezchybnou funkci. Zjištěné závady je třebaihned odstranit.Doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě s odbornoufirmou.4 Seznámení s funkcí a obsluhouZhotovitel má uživatele vytápěcího zařízení seznámits jeho funkcí a obsluhou a předat mu technické podklady.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny! Buderus tepelná technika Praha s.r.o., tel.: 0602 123 978, http://www.buderus.czNávod k obsluze Logamax plus GB112-23K • Vydání 04/20003


5Uvedení do provozu5 Uvedení do provozuz Otevřít kryt obslužného paneluz Zkontrolovat tlak vody (obr. 1, poz. 1)Při tlaku pod 1,0 bar naplnit vodou a zařízeníodvětrat. Max. tlak vody 2,0 bar.Při častější ztrátě vody zavolat odbornou firmuk zjištění a odstranění příčiny.z Teplotu výstupní vody nastavit na regulátoru(obr. 1, poz. 2) podle tabulky 1.z Teplotu teplé vody (TUV) nastavit na regulátoru(obr. 1, poz. 4) podle tabulky 2.z Prostorovou teplotu nastavit na regulátoru, popř.na dálkovém ovládání na nejvyšší hodnotu.z Otevřít plynový uzavírací kohout: stisknout a otočitdoleva do svislé polohy (obr. 1, poz. 5).z Provozní spínač (obr. 1, poz. 3) nastavit do polohy"I" . Přístroj začíná startovacím programem a po cca30 sec. se zapálí hořák.z Uzavřít kryt obslužného panelu.z Prostorovou teplotu na regulačním přístroji, popř.na dálkovém ovládání nastavit na požadovanouteplotu.Obr. 1I011011011KW10 11 210Obslužný panel, indikace tlaku plynu, uzavíracíkohout plynuZohledněte návod k obsluze regulačníhopřístroje!Regulační přístroj Rozsah použití Nastavení regulátoru/výstupní teplotaLogamaticRC, ERC,HW4201Regulátor teploty, zap./vyp., 24 VTab. 1Výstupní teplota otopné vodypodlahové vytápěníradiátorové vytápěnípodlahové vytápěníradiátorové vytápění1_________ (40°C)*7_________ (75°C, nastavení z výroby)*1_________ (40°C)*5_________ (62°C novostavby) do10________ (90°C stará zástavba)Regulační přístrojNastavení regulátorumalý komfort, malé tep. ztráty 1 27 °C*střed. komfort, střední tep. ztráty 5 40 °C*optim. komfort, normální tep. ztráty 10 60 °C*Teplota TUV v externím zásobníkuTab. 2 Teplota teplé užitkové vody* Základní nastavení: Skutečná výstupní teplota otopné vody je nastavena v regulaci Logamatic. Specifické nastavenízařízení v regulaci Logamatic a na obsluzném panelu UBA přenechte odborné topenářské firmě.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!4Buderus tepelná technika Praha s.r.o., tel.: 0602 123 978, http://www.buderus.czNávod k obsluze Logamax plus GB112-23K • Vydání 04/2000


Uvedení do provozu 55.1 PalivoZemní plyn, kapalný plyn.5.2 Nebezpečí zamrznutí vytápěcíhozařízeníPři nebezpečí zamrznutí vytápěcího zařízení:z otevřít kryt ovládacího paneluz otevřít kryt 2. ovládací roviny (obr. 2, poz. 1).z spínač nastavit do polohy "2" - doběh čerpadla24 h (obr. 2, poz. 5).z zavřít kryt 2. obslužné roviny a ovládacího panelu.5.3 Hlášení o provozu a poruchách(tab. 3)Provozní stav nebo případná porucha jsou hlášeny nadispleji (obr. 2, poz. 4). Hlášení sestává ze dvouznaků. Po stisknutí servisního tlačítka (obr. 2, poz. 3)se objeví druhý znak.Všechna hlášení, která nejsou obsažena v tab. 3 si jenpoznamenejte. Jsou to závady, k nimž si musíte zavolatodbornou firmu.Obr. 2Druhá obslužná rovina, hlášení o provozu aporucháchIndikaceIndikace po stisknutíservisního tlačítkaTab. 3 Hlášení o provozu a poruchách* po trojnásobném pokusu startu bliká.VýznamOdstranění0 A, H, L, P, U, Y přístroj v prov. pohotovosti6* A hořák nenaskočil stisknout tlačítko reset (obr. 2,poz. 2) a cca 5 sec. držet, pokud poněkolikerém odblokování hořáknenaskočí, pozvat odbornou firmu.-. H normální provoz vytápění=. H normální provoz teplé vodyZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny! Buderus tepelná technika Praha s.r.o., tel.: 0602 123 978, http://www.buderus.czNávod k obsluze Logamax plus GB112-23K • Vydání 04/20005


6Odstávka6 Odstávkaz Otevřít kryt obslužného paneluz Síový spínač (obr. 3 poz. 1) nastavit do polohy "0"z Uzavřít uzavírací kohout plynu: otočit doprava(obr. 3, poz. 2).z Uzavřít kryt obslužného panelu.z Při delší odstávce uzavřít i přívod vody.Nebezpečí zamrznutí vytápěcího zařízeníz Síový spínač nastavit na "I" a uzavírací kohoutplynu ponechat otevřený.z Prostorovou teplotu na regulačním přístroji, popř.na dálkovém ovládání nastavit na nejnižší teplotunebo na protimrazovou ochranu.POZNÁMKA!Chcete-li zařízení zcela odstavit i při nebezpečímrazu, je třeba z celého zařízení vypustit vodu.Nesmějí se používat nemrznoucí směsy.Obr. 3I011011011KW10 11 2104Síový spínač, uzavírací kohout plynuZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!6Buderus tepelná technika Praha s.r.o., tel.: 0602 123 978, http://www.buderus.czNávod k obsluze Logamax plus GB112-23K • Vydání 04/2000


PoznámkyZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny! Buderus tepelná technika Praha s.r.o., tel.: 0602 123 978, http://www.buderus.czNávod k obsluze Logamax plus GB112-23K • Vydání 04/20007


Buderus Váš spolehlivý partner.Špičková technolologie vytytápění vyžaduje profesionální instalaci a údržbu.Budederus proto dodává kompletní program exkluzivně přes odborné topenářské firmy.Zeptejte se jich na techniku vytápění.Vaše odborná firma:Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o.Korunní 26, Praha 2 120 00od 2000/1 Průmyslová, Praha 10e-mail: info@buderus.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!