Stáhnout - Buderus

buderus.cz

Stáhnout - Buderus

Bezpečnostní pokyny 1Milá zákaznice, milý zákazníku,plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plusGB112-23 K je konstruován a vyráběn podle nejnovějšíchtechnologických poznatků a bezpečnostnětechnickýchpravidel. Přitom byl kladen zvláštní důrazna snadnost obsluhy.K optimálně bezpečnému, hospodárnému a ekologickémuvyužívání zařízení doporučujeme Vám věnovatpozornost bezpečnostním pokynům a návodu k obsluze.1 Bezpečnostní pokynyPOZOR!Při zápachu plynu:1. Žádný otevřený oheň! Nekouřit!2. Zabránit tvoření jisker!Nepoužívat žádné elektrické spínače, anitelefon, zásuvky, zvonek!3. Uzavřít hlavní uzávěr plynu!4. Otevřít okna a dveře!5. Varovat obyvatele domu a opustit budovu!6. Zavolat telefonicky mimo budovu plynárenskýpodnik nebo topenářskou firmu!POZNÁMKA!V jiných nebezpečných případech ihned uzavříthlavní přívod paliva a zařízení odpojit od el.sítě, např. nouzovým vypínačem vytápění předkotelnou.2 Všeobecné pokynyPOZOR!Otvory pro přívod a odvod větracího vzduchunesmějí být zmenšovány nebo uzavírány.POZOR!Nebezpečí vznícení!Hořlavé materiály nebo kapaliny nesmějí býtpoužívány, ani skladovány v blízkosti kotle.POZNÁMKA!K zamezení poškození kotle je třeba vyloučitznečištění spalovacího vzduchu halogenovanýmiuhlovodíky (např. obsažené ve sprejích,ředidlech a čisticích prostředcích,barvách a lepidlech) a silným zaprášením.Místnost instalace kotle musí být zabezpečenaproti mrazu a dobře větrána.3 Práce na vytápěcímzařízeníPOZOR!Montáž, přípojky paliva a spalin, první uvedenído provozu, připojení na el. sí, jakož i údržbusmí provádět jen odborná firma. Práce na rozvoduplynu smí provádět jen koncesovanáodborná firma. Provozovatel je podle nařízenío vytápěcích zařízeních povinován provádětčištění a údržbu, nebo je dát vykonávat.POZNÁMKA!Čistění a údržbu provádět jednou do roka! Přitomje třeba přezkoušet celé zařízení nabezchybnou funkci. Zjištěné závady je třebaihned odstranit.Doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě s odbornoufirmou.4 Seznámení s funkcí a obsluhouZhotovitel má uživatele vytápěcího zařízení seznámits jeho funkcí a obsluhou a předat mu technické podklady.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny! Buderus tepelná technika Praha s.r.o., tel.: 0602 123 978, http://www.buderus.czNávod k obsluze Logamax plus GB112-23K • Vydání 04/20003

More magazines by this user
Similar magazines