ZNALECKÝ POSUDEK - Exekutorský úřad Hodonín

exekutorhodonin.cz

ZNALECKÝ POSUDEK - Exekutorský úřad Hodonín

PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!.SPISU: 007 EX 2295/08PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!ZNALECKÝ POSUDEKOCENNÍ NEMOVITOSTI V EXEKUNÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ ÚAD V HODONÍNNEMOVITOST :m .p. 420 k.ú. Poštorná LV . 757okr. eclav na pozemku, parc. . 476 zastavná plocha a nádvoíobec: eclav parc.. 477 zahradaVLASTNICTVÍ:Jan Back, Hlavní 420/110, Poštorná, 691 41 Beclav 4íslo: 3019 - 117/2010ve smyslu §2, odst. 1 zákona . 151/1997 Sb. o oceování majetkuKvtoslava Backová, Hlavní 420/110, Poštorná, 691 41 Beclav 4 Podíl: 1/2Josef Baura,Tšínská 138/35,Slezská Ostrava,71000 Ostrava 10SJMJana Baurová, Hlavní 420/110, Poštorná, 691 41 Beclav 4 Podíl: 1/2SJMHlavní prelí Dvorní prelíEL OCENNÍ:Exekuní ízení Exekutorského úadu v Hodonín, ve vci oprávnného:Všeobecná zdravotní pojišovna R, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 I:41197518proti povinnému: Josef Baura,Tšínská 138/35,Slezská Ostrava,710 00 Ostrava 10na základ usnesení ze dne 4.8.2010OBJEDNATEL:ZHOTOVITEL:Exekutorský úad v Hodonín Mgr. Kamil Braník ing. František Dobiáš tel: 518120115Sadová 15, 695 01 HodonínPerunská 46, 695 04 HodonínDatum místního šetení: 8.10.2010 Datum zpracování: 22.11.2010Poet stran celkem: 15 Poet vyhotovení: 3 Poet píloh: 1Vyhotovení .3


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!OBSAH POSUDKU:NálezPosudekA) Popis objekt, výmra, hodnocení a administrativní ocenníB) Výpoet ceny porovnávacím zpsobemC) Výpoet ceny výnosovým zpsobemD) Výpoet vcné hodnotyE) Zjištní obvyklé cenyF) RekapitulacePDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!NálezZnalecký úkoledmtem ocenní je nemovitost:m .p. 420 vetn píslušenstvíLV . 757 pro k.ú. PoštornáSouvisející pozemek:.parc.476 zastavná plocha a nádvoí o výme 298m 2.parc.477 zahrada o výme 770m 2Zjistí seObvyklá cena nemovitostipodle stavu ke dni 8.10.2010.Informace o nemovitostiNázev nemovitosti: Rodinný dm .p.420, vetn písl.Adresa nemovitosti: Hlavní 420/110, 690 02 PoštornáKraj:Jihomoravský, Okres:Beclav, Obec:Beclav, Katastrální území:Poštorná, Poet obyvatel:24 242Základní cena podle §28 odst. 1 písm. i) : 400,- K/m 2Prohlídka a zamení nemovitostiProhlídka a zamení nemovitosti bylo provedeno dne 8.10.2010 za pítomnosti pí.Baurové.Podklady pro vypracování posudku- výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úadu pro Jihomoravský kraj, eský úad zemický a katastrální- SCD, pro LV . 757 k.ú. Poštorná, ze dne 5.11.2010- znalecký posudek .2933-164/2001 ze dne 16.10.2001. Vypracoval: Ing.René Vaicenbacher.- informace, sdlené pí.Janou Baurovou- zjištní na míst samém pi prohlídce nemovitosti dne 8.10.2010.2


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Vlastnické a evidenní údajePDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Podklad: LV . 757 k.ú.Poštorná, obec Beclav, okres. BeclavDruh vlastnictví: PodílovéVlastnické právo:SJM Jan Back, Hlavní 420/110, Poštorná, 691 41 Beclav 4 podil: 1/2Kvtoslava Backová, Hlavní 420/110, Poštorná, 691 41 Beclav 4SJM Josef Baura,Tšínská 138/35,Slezská Ostrava,71000 Ostrava 10 podil: 1/2Jana Baurová, Hlavní 420/110, Poštorná, 691 41 Beclav 4Jiná práva: nejsouOmezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu.Exekuní píkaz k prodeji. Jiná omezení nezjištna.Celkový popis nemovitostim .p. 420 s píslušenstvím je situován do bžné uliní zástavby, podél prjezdní komunikace vobci Beclav, místní ást Poštorná, jako adový, vnitní. Nemovitost je v obytové zón, mimo centrální ást obce.V míst je pevážn obytná, nízkopodlažní zástavba nebo živnostenské provozovny. Dm je napojen nanadzemní elektrické vedení, plynovod, kanalizaci a vodovod. Veejné inženýrské sít probíhají soubžn sezástavbou. Pístup k domu je pímo od vozovky a veejného chodníku. Z ulice není možný vjezd do dvora.m je pízemní, nepodsklepený, stecha je sedlová, s taškovou krytinou, bez obytného podkroví. Nauliní kídlo obdélníkového pdorysu navazuje kolmo jedno stávající dvorní kídlo z roku 1993, pízemní splochou stechou a druhé nov pistavné dvorní kídlo, dokonené do souasného stavu v roce 2008, rovnž splochou stechou. Všechny ásti domu jsou dispozi propojené. V souasné dob je dm uživatelskyrozdlen na dv ásti. Obytná ást domu obsahuje ve všech prostorách tyi obytné pokoje, kuchy aíslušenství. Jeden pokoj byl adaptován v pvodním prjezdu. Vstup je vchodovými dvemi z ulice pímo dopokoje, pes malé zádveí. Prchod je do pístavby a odtud do dvora. Ve starší pístavb je koupelna a WC, vnové pístavb je jeden obytný pokoj.V dom nejsou prostory, které by byly zkolaudovány jako provozní, nebo by se k takovému úeluvyužívaly. Z popisu vyplývá, že dm je dle §2 písm. a), bod 2 vyhlášky 501/2006 Sb. charakterizován jakorodinný. Jako obytný, rodinný je také užíván.K domu náleží vedlejší stavby, klny a pístešek ve dvoe a dále venkovní úpravy - ploty, zpevnnéplochy dvora a pozemek parc. . 476 - zastavná plocha a nádvoí a navazující zahrada, parc.. 477. Pozemek,náležející k domu, zastavná plocha a nádvoí a zahrada, o celkové výme 1068m 2 , je s trvalými porosty,evážn jsou to ovocné stromy a vinná réva. Mimo zastavnou ást je využíván jako dvr a zahrada.Stáí domu pvodního domu nebylo objektivn zjištno. Dle zpsobu výstavby a použitého materiáluse usuzuje na stáí více než 100 let. Dm byl postaven tradiní, zdnou technologií, v dob výstavby obvyklou.V prhu užívání byly zejm provádny opravy, v rámci bžné údržby a dodate byly provedeny pístavbysmrem do dvora. Nadzemní ást domu je postavena z bžného cihelného zdiva, stropy jsou devné, somítaným podhledem. Na obou pístavbách jsou stropy keramické. Dm je trvale užíván pevážn k bydlení. Vsouasnosti je dm udržován spíše podstandardn a zaínají se zde projevovat poruchy, zejména se projevujezavlhání obvodových stn.3


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!PosudekPDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!A) Popis objekt, výmra, hodnocení a administrativní ocenníOcenní nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky . 3/2008 Sb. ve znnívyhlášek . 456/2008 Sb. a . 460/2009 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona . 151/1997 Sb., ooceování majetku.a) Porovnávací hodnotaa1) Rodinný dm .p.420 - § 26aRodinný dm .p.420 byl vybudován a uveden do užívání pvodn ped více než 100 lety. Jeízemní, nepodsklepený, se sedlovou stechou a taškovou, pálenou krytinou. Je umístn v adové zástavbmimo centrální ást obce. Ve stešním prostoru není vestavno podkroví. Smrem do dvora jsou pistavny dvístavby - dvorní kídla, ob s plochými stechami, nepodsklepené.m má standardní vybavení. Koupelna obsahuje vanu, dv umývadla a WC. Základy pvodníhodomu jsou cihelné nebo kamenné, bez hydroizolací, stny jsou vesms z pálených cihel. Stropy jsou devné somítaným podhledem. Podstešní prostor je využíván pouze jako pda. Klempíské výrobky jsou zpozinkovaného plechu a to svody i žlaby. Okna jsou devná, dvojitá, dvee jsou hladké, devné, lakované. WCje splachovací. V kuchyni je plynový sporák a dez, bez zavedené vody. Ob pístavby jsou zdné,nepodsklepené, stropy jsou keramické, krytina stechy je živiná.Podlahy v obytných místnostech jsou vesms tvoeny betonovou mazaninou s položeným kobercem.V chodb a v kuchyni je dlažba. V koupeln je dlažba a obklad. Vytápní domu je lokální, plynovými topidly.Hlavní vstup je z ulice do obytné ásti, s prchodem do dvora.Celkový technický stav domu je hodnocen jako podprrný. Závady statického charakteru nebyly pižné prohlídce nemovitosti zjištny. Stny a podlahy jsou místy provlhlé. V den prohlídky je dm obydlený.Zatídní pro poteby ocenní:Typ objektu:Rodinný dmPoloha objektu:eclavStáí stavby:100 rokStavba je po celkové rekonstrukci.Základní cena ZC (píloha . 20a): 3 057,- K/m 3Zastavné plochy a výšky podlaží:1.NP: 13,83*9,18+4,30*3,45+5,98*4,05 = 166,01 m 2Název podlaží Zastavná plocha Konstrukní výška1.NP: 166,01 m 2 2,60 mObestavný prostor:VRCHNÍ STAVBA: 13,83*9,18*3,85+4,30*3,45*2,86+5,98*4,05*3,25 = 609,93 m 3ZASTEŠENÍ: 13,83*9,18*3,48*0,5 = 220,91 m 3Obestavný prostor – celkem: = 830,84 m 3Podlažnost:Zastavná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 166,01 m 2Zastavná plocha všech podlaží: ZP = 166,01 m 2Podlažnost ZP / ZP1 = 1,004


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Výpoet indexu cenového porovnání:PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Index vybavení:Název znaku . Vi1. Druh stavby - Dvojdomek, dm adový II -0,012. Provedení obvodových stn - Typ 3 - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,003. Tlouška obvod. stn - 45 cm II 0,004. Podlažnost - Hodnota 1 III 0,025. Napojení na veejné sít (pípojky) - ípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan V 0,08butan6. Zpsob vytápní stavby - Lokální vytápní el. nebo plynem, II -0,047. Zákl. píslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,008. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,009. Venkovní úpravy - Minimálního rozsahu II -0,0310. Vedlejší stavby tvoící píslušenství k RD - Standardní píslušenství - vedlejší stavby celkem III 0,05do 25 m211. Pozemky ve funkním celku se stavbou - Nad 800 m2 celkem III 0,0112. Kriterium jinde neuvedené - Mírn snižující cenu - Vlhkost v obytné ásti. II -0,0513. Stavebn - technický stav - Stavba se zanedbanou údržbou – (pedpoklad provedení III 0,85menších stavebních úprav)Koeficient pro stavby 32 let po celkové rekonstrukci: 0,8012Index vybavení IV = (1 + Vi ) * V13 * 0,80 = 0,700i = 1Index polohy:Název znaku . Pi1. Poloha nemovitosti v obci - souvisle zastavné území obce III 0,002. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - bez vlivu II 0,003. Okolní zástavba a životní prostedí - evažující objekty pro bydlení III 0,004. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní spojení II 0,005. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - špatné I -0,026. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,007. Zmny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,008. Vlivy neuvedené - vlivy snižující cenu - Poloha v zástavb podél frekventované komunikace. I -0,108Index polohy IP = (1 + Pi ) = 0,880i = 1Index trhu s nemovitostmi:Název znaku . Ti1. Situace na dílím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá poptávce III 0,002. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,003. Vliv právních vztah na prodejnost - bez vlivu II 0,003Index trhu IT = (1 + Ti ) = 1,000i = 1Celkový index I = IV * IP * IT = 0,700 * 0,880 * 1,000 = 0,616Ocenní:Základní cena upravená ZCU = ZC * I = 3 057,- K/m 3 * 0,616 = 1 883,11 K/m 3Cena zjištná porovnávacím zpsobemCP = ZCU * OP = 1 883,11 K/m 3 * 830,84 m 3 = 1 564 563,11 KRodinný dm .p.420 - zjištná cena = 1 564 563,11 K5


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!b) PorostyPDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!b1) Trvalé porostyOvocné deviny a ostatní vinná réva ocenné zjednodušeným zpsobem: § 42Celková cena pozemku [K]: 35 339,52Celková výmra pozemku [m 2 ]: 770Celková pokryvná plocha porost [m 2 ]: 400Cena pokryvné plochy porost [K]: 18 358,19Cena ovocných devin je ve výši 4,5 % z ceny pokryvné plochy porost: * 0,045Cena ovocných devin a ostatní vinné révy: = 826,12Trvalé porosty - zjištná cena = 826,12 Kc) Pozemkyc1) Pozemek náležející k domu . p. 420 - § 27 - § 32Pozemek sestává ze dvou parcel, zastavné plochy a nádvoí a zahrady. Oba pozemky jsouohraniené zástavbou a plotem a tvoí spolu jednotný, funkní celek. Pozemek je situován mimo centrální ástzástavby obce, podél prjezdní komunikace. Je pevážn rovinný. Plocha mimo zástavbu je využívána jakodvr, zahrada nebo sad. V míst je možnost napojení na veškeré inž. sít. Na pozemku jsou porosty trvaléhocharakteru, pevážn ovocné stromy a vinná réva. Pístup na pozemek je pouze z veejné komunikace pozpevnné, nájezdní ploše ped domem.Stavební pozemek ocenný dle § 28 odst. 1 a 2:Název Parcelní íslo Výmra[m 2 ]Jedn. cena[K/m 2 ]Cena[K]zastavná plocha a nádvoí 476 298,00 35,00 10 430,-Souet 10 430,-Úprava ceny – íloha . 21:1.2. výhodnost polohy z hlediska úelu užití stavby 32 %Úprava ceny celkem 32 % + 3 337,60Mezisouet 13 767,602.11. pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 %Úprava ceny celkem 10 % + 1 376,76Mezisouet 15 144,36Koeficient prodejnosti Kp (píl. . 39 - dle obce a úelu užití): * 1,0390Koeficient zmny cen staveb Ki (píl. . 38 - dle hlavní stavby): * 2,1730Stavební pozemek ocenný dle § 28 odst. 1 a 2 - celkem 34 192,136


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Pozemek zahrady nebo ostatní plochy ocenný dle § 28 odst. 5.Základní cena = 400,- K/m 2 .Název Parcelní íslo Výmra[m 2 ]Jedn. cena[K/m 2 ]Cena[K]zahrada 477 770,00 35,00 26 950,-Souet 26 950,-Úprava ceny - íloha . 21:1.2. výhodnost polohy z hlediska úelu užití stavby 32 %Úprava ceny celkem 32 % + 8 624,-Mezisouet 35 574,-2.11. pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 %Úprava ceny celkem 10 % + 3 557,40Mezisouet 39 131,40Úprava ceny dle § 28 odst. 5: * 0,4000Koeficient prodejnosti Kp (píl. . 39 - dle obce a úelu užití): * 1,0390Koeficient zmny cen staveb Ki (píl. . 38 - dle hlavní stavby): * 2,1730Stavební pozemek ocenný dle § 28 odst. 5 - celkem 35 339,52PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Pozemek náležející k domu . p. 420 - zjištná cena = 69 531,65 KVýsledné ceny:a) Rodinný dm .p.420 = 1 564 563,11 Kb) Trvalé porosty = 826,12 Kc) Pozemek náležející k domu . p. 420 = 69 531,65 KVýsledná cena nemovitosti iní celkem1 634 920,88 KPoužit program NEM 3000, verze 2.85, distributor PLUTO – OLT Paíkova 9, Praha 9. Licence na jméno.7


PDF-XchangePDF-Xchange3.w w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!adový rodinný dm 3+1 v klidné ásti obce Beclav s udržovanou zahradou.Zastavná plocha je 363 m2. Do domu vcházíme pímo z ulice. Pi vstupu do domu senacházíme v prjezdu, na který navazuje vchod do obyvatelné pízemní ásti domu ovelikosti 3+1, následuje chodba s vchody do jednotlivých místností: koupelna, toaleta,kuchy s jídelnou, obývací pokoj a další 2 místnosti. V nemovitosti se nachází ješt1.NP s volným pdním prostorem. Nemovitost je vytápna ústedním plynovýmtopením, napojena je na vlastní studnu. Odpad: septik. K pozemku náleží garáž,lna, hospodáská budova (ta je áste podsklepena). Velikost zastavné plochyhospodáské budovy je 43 m2. Plocha užitná: 100 m2 Plocha pozemku: 363 m2.4.m 3+1 ve Staré Beclavi, ihned obyvatelný, s pípojkou vody, elektiny a plynu.Kanalizaci je teba napojit do veejné (cca 10 metr). Pestavba pdy na obytnépodkroví možná. Celková plocha pozemku je 103 m2. Bez zahrady, pouze dvorek.Budova: CihlováStav objektu: Dobrý Typ domu: Pízemní Plocha zastavná: 84 m2 Plocha podlahová:84 m2 Plocha pozemku: 103 m2 Plocha sklepu: 9 m2.ZJIŠTNÍ CENY NEMOVITOSTI POROVNÁNÍM:Cena ped apo redukci napramen cenyKoefredukceK 1polohaPorovnání cen ve vztahu k oceované nemovitosti:K 2funknívyužitelnostK 3velikostK 4velikostpozemkuK 5vybavenídomuK 6stavebntechnickýstavPorovnávaná nemovitostRodinný dm v Beclavi - 1 800 000 K 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 0,85 0,721.Charvátské Nové Vsi1 440 000 K Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Lepší LepšíRodinný dm v Beclavi 1 906 000 K 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,812.Poštorné1 334 200 K Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Lepší Lepší Lepší1 040 400 K1 080 702 K3. Rodinný dm v Beclavi1 499 000 K 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,001 199 200 K Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné1 199 200 K4. Rodinný dm v Beclavi1 149 000 K 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00919 200 K Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné919 200 KMá-li koef. redukce hodnotu 1, jedná se ouskutený prodej.Maximální porovnávaná cena:Minimální porovnávaná cena:Odchylka od prru:1 199 200 K919 200 K0,15Porovnávací hodnota celkem:IndexCena porovnávanáodlišnosti1 017 876 KCena nemovitosti, zjištná porovnávacím zpsobem iní:1 020 000 KStránka 9


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!C) Výpoet ceny výnosovým zpsobemm .p. 420 k.ú. Poštorná LV .I) STAVBYHlavní stavby:Zastavná plocha: Obestavný prostor:Rodinný dm .p. 420 166 m 2 831 m 3Vedlejší stavby a venkovní úpravy : 0 m 2 0 m 3Zastavná plocha staveb celkem: 166 m 2 831 m 3II) POZEMKY A POROSTY:zastavná plocha a nádvoí parc.. 476 o výme 298 m 2zahrada parc.. 477 o výme 770 m 2757PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Výmra pozemku celkem: 1068 m 2III) PODLAHOVÉ PLOCHY STAVEB PODLE ÚELU VYUŽITÍ:(ureno pomrem ze zastavné plochy)Prostory úeln využitelné pro bydlení 166 m 2 x 0,70 = 116 m 2pro skladování 0 m 2 x 1,00 = 0 m 2jako provozovna 0 m 2 x 1,00 = 0 m 2jako garážování 0 m 2 x 0,80 = 0 m 2pro jiné úely 0 m 2 x 1,00 = 0 m 2IV) ANALÝZA HRUBÝCH PÍJM Z PRONÁJM STAVEB:Porovnání údaj:Užitné plochy celkem: 116 m 2Prrná výše pronájmu (K/m 2 /rok) pro druh využití:Zdroj informace - souhrnný názorna výši pronájmu v posuzovanélokalit. bydlení skladování provozovna garážování1. Realitní kancelá Hustopee 16000 002. Realitní kancelá Beclav 15500003. Realitní kancelá Pohoelice4. Zjištné nájemné v míst nebo15000 00okolí (dle údaj v míst):5. Nájemné dle názoru znalce (dlenezjištno 0 00vlastní databáze nájm):Prrná základní hodnota nájmu(K/m 2 /rok):15001 540000000jiné úely000Redukce hrubých píjm dle jejich zpsobilosti k pronájmu:ehled ploch k pronájmu:Druh využití:plochyvhodné kpronájmuplochy podm.vhodné k pronájmuplochy nevhodné kpronájmuPrrnávýše nájmu/m 2 /rokSníženív %Základní roní výšenájmubydlení 116 00 1 540 0%178 948 Kskladování 0 0 0 0 0%0 Kprovozovna 0 00 0 0%0 Kgarážování 0 0 0 0 0%0 Kjiné úely 0 0 0 0 0%0 KUžitná plocha celkem: 116 0 0Celkem: 178 948 KVyužitelná plocha staveb celkem : 116 m 2Prrné nájemné na 1m 2 využitelné plochy: 1 540 /m 2 /rok z toho na bydlení: 1 078 /m 2 /rok000Stránka 10


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Úprava základní výše nájemného v lokalit dle místních podmínek:Indexa) Vliv opotebení negativní 0,90 d) Vliv polohy bez vlivub) Vliv vybavení negativní 0,90 e) Využitelnostc) Vliv závad a rizik bez vlivu 1,00 f) Vliv zvláštních podmínek bez vlivuCelkový index: 0,65 snižujícíDosažitelná výše nájemného :1 000 /m 2 /rokÚdaje asové a opotebení: Stáí stavby: 100 rok Doba dalšího trvání: 40 rokedpokládaná životnost: 140 rok Úroková míra pro amortizaci: 3,0%edpokládaná ekonomická životnost: 30 rokÚroková míra pro výpoet výnosové hodnoty: 11,9%Opotebení: 71,4%Výchozí cena pro stanovení amortizace a náklad C:Výdaje (roní): edpoklad dlouhodobých konstantních píjm:949 714 Kano - výpoet vnou rentouDa z nemovitosti: (odhad)Pojištní:Oprava a údržba:Správa nemovitosti:Amortizace, kapitalizovaná na zbytkovou životnost:Nájemné z pozemku:A = (C x i A ) / ((1+ i A ) T -1) =800 K0 K6 648 K1 500 K19 962 KVýdaje celkem: 28 910 K tj. 25%Roní nájemné celkem: VN = 116 200 ,- K/rokMíra kapitalizace: a) základní: r 1 = 4,9%0 Kb) odhad budoucí inflace: r 2 = 3,0%c) rizika: r 3 = 4,0%d) vliv životnosti: r 4 = 0,0%r =r 1 + r 2 + r 3 + r 4 = 11,9%Hodnota staveb, zjištná výnosovým zpsobem:733 527 KV) ANALÝZA HRUBÝCH PÍJM Z PRONÁJM POZEMK:Porovnání údaj:Zdroj informace - souhrnný názorna výši pronájmu v posuzovanézastavnáplochaPrrná výše pronájmu (K/m 2 /rok) pro druh využití:lokalit.manipulace, dvr rekreaní plochy1. Realitní kancelá Hustopee 50082. Realitní kancelá Beclav 600 123. Realitní kancelá Pohoelice 604. Zjištné nájemné v míst nebookolí (dle údaj v míst): nezjištno 0 nezjištno5. Nájemné dle názoru znalce (dle50vlastní databáze nájm): 0 6Prrná základní hodnota nájmu(K/m 2 /rok):550,00 9,00Index1,00zahrada, sad, parkování,prchody, píjezdy jiné využití (orná)00000 10 00000 00,00 0,00PDF-Xchange0,801,00PDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Stránka 11


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Redukce hrubých píjm dle jejich zpsobilosti k pronájmu:PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Základní výše nájmu:ehled ploch k pronájmu:Druh využití:plochyvhodné kpronájmuplochy podmínevhodné k pronájmuplochynevhodné kpronájmuPrrnávýše nájmu/m 2 /rokSníženív %Základní roní výšenájmuzastavná plocha 298 0,00,0 55,00 0%16 390 Kmanipulace, dvr 0 0,0 0,0 0,00 0%0 Kparkování, pejezdy 0 0,0 0,0 0,00 0%0 Kzahrada, sad, (rekreace) 770 0,0 0,0 9,00 0%6 930 Kjiné využití 0 0,0 0,0 0,00 0%0 KVýmry celkem: 1068 0,0 0,0 Celkem:23 320 KVyužitelná plocha pozemku celkem : 1068 m 2 Prrný výnos z 1m 2 využitelné plochy: 21,80 /m 2 /rokÚprava základní výše nájemného v lokalit dle místních podmínek:Indexa) Vliv polohy bez vlivu 1,00 c) Využitelnostb) Vliv vybavení bez vlivu 1,00 d) Vliv závad a rizik bez vlivuCelkový koeficient:0,80Výnosová hodnota nemovitosti celkem:850 600 KIndex0,801,00snižujícíPrrná zjištná výše nájemného: 17,40 /m 2 /rokVN = 18 583 ,- K/rokNáklady (odhad): 25% N = 4 646 ,- K/rokr = 11,9%Hodnota pozemk, zjištná výnosovým zpsobem:Hodnota nemovitosti, zjištná výnosovým zpsobem celkem:117 121 K850 648 KD) Výpoet vcné hodnotyReprodukní cena domu, snížená o pimené opotebení, pípadn o náklady na opravu vážných závad, které znemožují okamžitéužívání.Rodinný dm .p. 420 831 m 3 x 4000 /m 3 =3 324 000 Kopotebení: 71,43%Výše náklad na opravy:0 Kcná hodnota:Vedlejší stavby a venkovní úpravy :50 000 Kprrné opotebení: 60,00%cná hodnota:Pozemek a porosty : 298 m 2 x 30 /m 2 =Souet:cná hodnota nemovitosti celkem:978 700 K949 714 K20 000 K8 940 K978 654 KStránka 12


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!E) Zjištní obvyklé cenym .p. 420 k.ú. Poštorná LV .I) ADMINISTRATIVNÍ CENA NEMOVITOSTI:Dílí administrativní ceny jednotlivých staveb a pozemk:I) mII) Pozemky a porostyIII) Stavby píslušenstvíSouet:Administrativní cena nemovitostipodle cenového pedpisu, platného v den podání posudkupo zaokrouhlení iní:z toho: stavbypozemky a porosty, náležející k domuII) VÝPOET VÁŽENÉHO PRRU:Pomr vcné a výnosové hodnoty: C N / C v = 1,151Váha výnosové hodnoty: n = 2,506Vážený prr: (Cn + n x Cv) / (n + 1) =po zaokrouhlení:1 564 563,11 K70 357,77 K-0,00 K1 634 920,88 K1 634 920 K1 564 560 K70 360 K887 100 K887 137 K757Hodnota, zjištná dle Neegeliho metody váženého prru:Cena dle platných cenových pedpis:Porovnávací cena:OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTI:C opt. =1 000 000 K887 100 K1 634 920 K1 020 000 KIII) REDUKCE CENY, VZHLEDEM K MIMOÁDNÝM MOŽNÝM VLIVM NA USKUTENÍ PRODEJE:1) Vlivy užívání nemovitosti spoluvlastnictví a rozdlené užívání negativní Hodnocení:2) Vlivy vlastnických a sousedských vztahbez vlivu Hodnocení:3) Jiné vlivy nezkolaudovaná pístavbanegativní Hodnocení:Index vyjadující možné vlivy na uskutení prodeje nemovitosti v míst a ase: i 5 =Výsledná cena (C opt . x i s ) :0,701,000,850,60595 000 KStránka 13


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!F) REKAPITULACEEHLED OCENNÍ NEMOVITOSTI:LV . 757k.ú. Poštorná obec Beclav okr. Beclavm .p. 420 etn píslušenství a pozemkuparc.. 476 zastavná plocha a nádvoíparc.. 477 zahradaObvyklá cena:Spoluvlastnický podíl povinného: 1/2Obvyklá cena spoluvlastnického podílu:slovy: tistatisíc K600 000 K300 000 KPDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Obvyklá cena práv, spojených s nemovitostí nebo závad, váznoucích na nemovitosti :Závady váznoucí na nemovitosti (vcná bemena), které by uroval zvláštní pedpis, a které by pro svj charakter z hlediska celospoleenských zájmly být nadále zajištny, nebyly zjištny.Nebylo zjištno žádné další právo, odpovídající vcnému bemenu, ani jiné právo, nap. nájemní, které by se vztahovalo na oceovanou nemovitost,evidované v Katastru nemovitostí písl. Katastrálního úadu. Jiné závazky a práce, váznoucí na nemovitosti nebyly zjištny.ing. František DobiášPerunská 46695 04 HodonínV Hodonín: 22.11.2010Znalecká doložkaZnalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti R ze dne 4. 10. 1983, j. ZT 1340/83 prozákladní obor ekonomika, odvtví ceny a odhady se specializací oceování nemovitostí.Znalecký posudek byl zapsán pod po. . 3019 znaleckého deníku.Znalené a náhradu náklad útuji dokladem . 117/10ing. František DobiášPerunská 46695 04 HodonínV Hodonín: 22.11.2010ílohy:íloha . 1 - Fotodokumentace1 stranaStránka 14


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!FOTODOKUMENTACE:íloha . 1ke znaleckému posudku . 3019-117/10PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW! NOW!Snímek . 1:Interiér - obývací pokojSnímek . 2:KuchySnímek . 3:KoupelnaStránka 1

More magazines by this user
Similar magazines