13.07.2015 Views

rychlostní silnice R3 - Ředitelství silnic a dálnic

rychlostní silnice R3 - Ředitelství silnic a dálnic

rychlostní silnice R3 - Ředitelství silnic a dálnic

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Žïár158157154Kaplice nádraží – NažidlaRychlostní <strong><strong>silnic</strong>e</strong> <strong>R3</strong>stavba 0312/Iinformační leták, stav k 06/2013Rychlostní <strong><strong>silnic</strong>e</strong> <strong>R3</strong>stavba 0312/IKaplice nádraží – NažidlaKaplice nádražíKaplice-Nádražístavba 0311 Tøebonín – Kaplice nádražíÈeské BudìjovicePoøešíninfografika <strong>R3</strong>-0312-I-Kaplice-nadr-Nazidla-1111063most pøes Rožnovský potok3most pøes Blažkovský potokOmlenièkaBlanskoStradovmost pøes Stradovský potokKapliceKapliceOmleniceMichnicemost pøes Novodomský potokSkoroniceMostkyRožmitálna ŠumavìBujanovZdíky3C9Hnìvanovestakáda Zdíky3NažidlaNažidlaestakáda SuchdolSuchdolstavba 0312/II Nažidla – státní hraniceLinz


Kaplice nádraží – NažidlaRychlostní <strong><strong>silnic</strong>e</strong> <strong>R3</strong>Dopravní význam stavbyUmístění a popis stavbyStavba 0312/I Kaplice nádraží–Nažidla je součástí připravovanérychlostní <strong><strong>silnic</strong>e</strong> <strong>R3</strong> v úseku Třebonín–Dolní Dvořiště. Nahradítak stávající <strong>silnic</strong>i I/3, která je v mnoha úsecích pro současnýautomobilový provoz naprosto nevyhovující. Má nevhodné směrovéi výškové uspořádání, úrovňová křížení s železniční tratía v neposlední řadě je stávající trasa v kolizi s urbanistickýmivztahy.Uvedením <strong><strong>silnic</strong>e</strong> <strong>R3</strong> v úseku Kaplice–Nažidla nádraží do provozu dojdeke snížení dopraví zátěže na stávající <strong>silnic</strong>i I/3, která v současné doběpřevádí veškerou dopravu od Českých Budějovic jižním směrem k hraničnímupřechodu s Rakouskem. Využitím nové trasy <strong><strong>silnic</strong>e</strong> <strong>R3</strong> dojdeke zklidnění dopravní situace v obcích podél stávající <strong><strong>silnic</strong>e</strong> I/3 nebov její blízkosti, a to zejména v Hubenově, Kaplici, Skoronicích a Nažidlech.Dálnice D3 a rychlostní komunikace <strong>R3</strong> řeší dopravní trasu <strong><strong>silnic</strong>e</strong> <strong>R3</strong>Praha–České Budějovice–Dolní Dvořiště–státní hranice, která je vnímánajako nejdůležitější silniční komunikace v regionu jižních Čech. Zajišťujekomunikační propojení v sídelní aglomeraci jižních Čech a současněspojuje region s Prahou a sousedním Rakouskem. Silnice <strong>R3</strong> jesoučástí mezinárodního silničního tahu E55 s velkým významem.Stávající <strong><strong>silnic</strong>e</strong> I/3 z Českých Budějovicna státní hranici v DolnímDvořišti je v mnoha úsecích prostávající automobilový provoz naprostonevyhovující. Má nevyhovujícísměrové i výškové uspořádání,úrovňové křížení s železniční tratía následně je stávající trasa v kolizis urbanistickými vztahy v území.StrakonicePrachaticePísekÈeskýKrumlovÈeskéBudìjoviceTýnnad VltavouKapliceTáborTrhovéSvinySobìslavTøeboòJindøichùvHradecZačátek úseku stavby 0312/I Kaplice nádraží–Nažidlanavazuje na úsek stavby 0311 Třebonín–Kaplicenádraží v km 159,550, konecúseku je situován u obce Nažidla v km 171,550.Celková délka řešeného úseku je 11 990 metrůa bude postaven v kategorii R 25,5/120.Stavba za MÚK Kaplice nádraží vede západněod stávající <strong><strong>silnic</strong>e</strong> I/3, západně míjí Kaplice,následuje MÚK Kaplice, která je navržena jakotrubkovitá. Trasa vede dále podél stávající <strong><strong>silnic</strong>e</strong>I/3 kolem obcí Skornice a Zdíky. Následuje MÚKNažidla se <strong>silnic</strong>í III/00359 Nažidla–Bujanov, kteráje navržena jako kosodélná. U obce Suchdolse napojuje na již postavenou část obchvatuDolního Dvořiště, který je vybudovaný v polovičnímprofilu. Zde stavba končí.Stavba zahrnuje připojení na silniční síť v mimoúrovňovýchkřižovatkách Kaplice a Nažidla. MÚKKaplice je situovaná v místě budoucího napojenípřeložky <strong><strong>silnic</strong>e</strong> II/154 na dnešní <strong>silnic</strong>i I/3. MÚKNažidla je situovaná v místě křížení trasy <strong><strong>silnic</strong>e</strong><strong>R3</strong> se <strong>silnic</strong>í III/00359. Ostatní komunikace, kterékříží trasu, zůstanou zachovány a se <strong>silnic</strong>í <strong>R3</strong>budou vykříženy mimoúrovňově. V km 160,170kříží trasa <strong><strong>silnic</strong>e</strong> železniční trať Kaplice–DolníDvořiště.V rámci navržené trasy bude postaveno celkempatnáct nových mostů, z toho dvě estakády –Mostní estakáda Zdíky, která převede <strong>silnic</strong>i<strong>R3</strong> přes <strong>silnic</strong>i III/00358 a údolí se Zdíkovskýmpotokem jihozápadně od obce Zdíky. Mostníestakáda Suchdol převede <strong>silnic</strong>i <strong>R3</strong> přes údolís Hněvanovským potokem jihozápadně od obceSuchdol.Krajina, kterou prochází trasa navrhované rychlostníkomunikace, vykazuje poměrně nízký stupeňurbanizace. Kaplice jsou míjena v dostatečnévzdálenosti. Trasa se vyhýbá pokud možnovšem sídelním útvarům, přibližuje se pouze několikasamotám (Rožnov, Malý Stradov), zadnímtraktům některých vesnic (Suchdol), nebo chatovýmosadám u Kaplice.Součástí stavby jsou vyvolané přeložky <strong>silnic</strong> I.a III. třídy, účelových komunikací a realizace provizorníchkomunikací tak, aby byla zachovánadopravní obslužnost dotčeného území jak v průběhustavby, tak po jejím dokončení.V prostoru stavby 0312/I se uvažuje s umístěnímoboustranné odpočívky. Její umístění je zatímnavrženo na konci úseku stavby s tím, že jejichrozloha bude navazovat i do stavby 0312/II.Na upřesněnou trasu byla zpracována hlukovástudie. Na jejím základě byl stanoven rozsahstavebně technických opatření k zajištění minimalizacevlivu na okolní zástavbu a obyvatelstvo.Celkem se předpokládá postavit asi 2740metrů protihlukových stěn.


Rychlostní <strong><strong>silnic</strong>e</strong> <strong>R3</strong>stavba 0312/IKaplice nádraží – Nažidlainfografika <strong>R3</strong>-0312-I-Kaplice-nadr-Nazidla-111106Kaplice nádražíKaplice-Nádražístavba 0311 Tøebonín – Kaplice nádražíÈeské Budìjovice157PoøešínStrakonicePísekTýnnad VltavouTáborSobìslav3PrachaticeJindøichùvHradecŽïárÈeskéBudìjoviceTøeboòmost pøes Rožnovský potok3ÈeskýKrumlovTrhovéSvinyKaplicemost pøes Blažkovský potokOmlenièkaBlanskoStradov154most pøes Stradovský potokOmleniceKapliceKapliceøešená stavbaMichnicemost pøes Novodomský potokSkoronice158Mostkyjiné stavbyRožmitálna ŠumavìBujanovZdíky3estakáda Zdíky3NažidlaNažidlaHnìvanovestakáda SuchdolJaromìø0 1,5 3 kmGeografická data poskytl VGHMÚø Dobruška, © MO ÈR, 2008Suchdolstavba 0312/II Nažidla – státní hraniceLinz


Kaplice nádraží – NažidlaRychlostní <strong><strong>silnic</strong>e</strong> <strong>R3</strong>stav PŘÍPRAVYNa stavbu vydal stavební úřad v Kaplici územní rozhodnutí v 05/2008, ke kterému podalohnutí Duha odvolání. Územní rozhodnutí bylo Jihočeským krajem potvrzeno a nabyloprávní moci ve 12/2008. Dokončení majetkoprávní přípravy se předpokládá v závěruroku 2016.EIA05/2005IZ12/2004URSPVýznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • IZ: Schválení investičního záměru • UR: Vydáníúzemního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrovéhořízení • ZS: Záhajení výstavby • UP: Uvedení do provozuVZZS05/2008 – – –UP–data o stavběHlavní trasa:délka: 11 990 mkategorie: R 25,5/120plocha vozovek: 305 745 m 2počet stavebních objektů: 136Mostní objekty:počet celkem: 15z toho na rychl. <strong>silnic</strong>i: 11- nad rychl. <strong>silnic</strong>í: 4celková délka mostů: 2802 mMimoúrovňové křižovatky:MÚK Kaplice km 169,300MÚK Nažidla km 165,000Protihlukové stěny:počet: 7délka stěn: 2740 mOpěrné zdi:počet objektů: 2délka zdí: 190 mPřeložky a úpravy ostatníchkomunikací:sil. III/1572: 827 msil. III/00357: 1628 msil. III/00358: 433 msil. II/603: 410 mostatní komunikace: 4680 mcelková délka přeložek: 7978 mPřeložky inženýrských sítí:vodohospodářské objekty: 11objekty elektro: 16přeložka plynovodu: 1Celkový objem zemních prací:výkopy: 1 676 268 m 3násypy: 1 634 943 m 3Název stavby:<strong>R3</strong> 0312/I Kaplice nádraží–NažidlaMísto stavby:Jihočeský krajKatastrální území:Střítež u Kaplice, Žďár u Kaplice,Kaplice, Stradov u Kaplice, Omlenice,Zdíky, Suchdol u BujanovaDruh stavby:novostavba, liniováObjednatel:Ředitelství <strong>silnic</strong> a dálnic ČR,správa České Budějovice, Lidická49/110, České BudějoviceProjektant DUR:PRAGOPROJEKT, a.s.,K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4Předpokládaná cena stavby:7 049 449 000 Kč (bez DPH)Pozn.: Tento leták byl aktualizován v červnu 2013. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!