USNESENÍ - ROP Severozápad

nuts2severozapad.cz
  • No tags were found...

USNESENÍ - ROP Severozápad

USNESENÍze 34. zasedání Výboru Regionální rady regionusoudržnosti SeverozápadPID:č. j.: RRSZ 8996/2009Usnesení č. 1/34/2009Červený Hrádek u Jirkova, 9. října 2009Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 9. 10. 2009s c h v a l u j ezápis z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohyčíslo 1 tohoto usnesení.Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0Ústecký kraj 5 – 0 – 0Usnesení č. 2/34/2009Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 8. 2009b e r e n a v ě d o m íkontrolu plnění usnesení z 33. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionusoudržnosti Severozápad.Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0Ústecký kraj 5 – 0 – 0Usnesení č. 3/34/2009Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 9. 10. 2009s c h v a l u j eaktualizaci Plánu výzev na rok 2009 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0Ústecký kraj 5 – 0 – 0Usnesení č. 4/34/2009Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 9. 10. 2009s c h v a l u j e• vyhlášení 11. Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad pro oblastpodpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu dle upravené přílohy číslo 1 tohotousnesení;• související upravenou dokumentaci pro 11. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámciR e g io n á ln í o pče ra n í p ro g ra m re g iožn u s o u d r n o s ti S e v e ro z á p a dP o d p o ro v á n o z E v ro p s k é h o fo n d u p ro re g io n á ln í 1/6 ro z v o j„ V iz e p ře s ta n e b ý t s n e m ”


ROP Severozápad, a to:◦ návrh Operačního manuálu ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, verze2.05, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, včetně Hodnotících kritérií pro prioritní osy 1 –4 obsažených v příloze č. 4 Příručky pro žadatele,◦ návrh Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013,verze 12.0, dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení;z m o c ň u j eIng. Jiřího Šulce, předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,k rozhodování o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti odvodu a penále podlezákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějšíchpředpisů, a to v rozsahu uvedeném v příloze 27 Příručky Řešení nesrovnalostí;u k l á d áIng. Petru Vráblíkovi, Ph.D., řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnostiSeverozápad, zajistit veškeré kroky k vyhlášení výzvy číslo 11 dle příloh číslo 1 - 3 tohotousnesení,T: 15. 10. 2009.Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0Ústecký kraj 5 – 0 – 0Usnesení č. 5/34/2009Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 9. 10. 2009b e r e n a v ě d o m íinformaci k metodickým pokynům Úřadu Regionální rady.Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0Ústecký kraj 5 – 0 – 0Usnesení č. 6/34/2009Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 9. 10. 2009b e r e n a v ě d o m íinformaci k nesrovnalostem.Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0Ústecký kraj 5 – 0 – 0Usnesení č. 7/34/2009Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 9. 10. 2009s c h v a l u j eupravený Plán výzev na rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.2/6


Usnesení č. 12/34/2009Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 9. 10. 2009s c h v a l u j ezměnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2009 o částku411.976,-- Kč na základě poskytnutí prostředků z Operačního programu technická pomocRegionální radě regionu soudržnosti Severozápad na mzdy auditorů PAS.Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0Ústecký kraj 5 – 0 – 0Usnesení č. 13/34/2009Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 9. 10. 2009b e r e n a v ě d o m íinformaci o provedení úhrad projektů – č. 149, 5, 155, 156,158, 146, 157, 175 a 162;s c h v a l u j ezměnu závazných ukazatelů v rozpočtu Regionální rady z důvodu proplacení projektůPřestavba objektu ZŠ na muzeum, infocentrum a knihovnu v Habartově, Modernizace letištěKarlovy Vary – III. etapa, 2. část, Centrum robotické chirurgie, Doplnění zdravotnickéhozařízení a přístrojů – Nemocnice Most, Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů –Nemocnice Děčín, Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Masarykova nemocnice vÚstí nad Labem, Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Teplice, Doplněnízdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Chomutov a Rozšíření ubytovací kapacityhotelu Split.Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0Ústecký kraj 5 – 0 – 0Usnesení č. 14/34/2009Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 9. 10. 2009s c h v a l u j e• rozšíření seznamu expertů na návrh ředitele úřadu;• ukončení výběru externích hodnotitelů k datu 30. 11. 2009.Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0Ústecký kraj 5 – 0 – 0Usnesení č. 15/34/2009Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 9. 10. 2009s c h v a l u j etermín 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na4/6

More magazines by this user
Similar magazines