M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

mnichovice.info
  • No tags were found...

M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

Č.j. MUMN/4815/2012/pats str. 2Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:Helena Blosgeber, nar. 15.8.1972, Šibeničky č.p. 855, 251 64 MnichoviceJaroslav Blosgeber, nar. 22.5.1965, Pod Větřákem č.p. 102, 772 00 KrčmaňIng. Peter Kolník, nar. 9.2.1959, Šibeničky č.p. 836, 251 64 MnichoviceIng. Vlastimil Palata, nar. 11.7.1964, Šibenička 770, 541 02 MnichoviceIng. Zdeněk Pilz, nar. 2.5.1957, Kašovická č.p. 969/3, 104 00 PrahaDana Pilzová, nar. 3.4.1959, Kašovická č.p. 969/3, 104 00 PrahaIng. Jiří Tesařík, nar. 15.5.1957, Šibenička č.p. 805, 251 64 MnichoviceIng. Martina Tesaříková, nar. 8.3.1964, Šibenička č.p. 805, 251 64 MnichoviceOdůvodnění:Dne 19.3.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Vzhledem k tomu, žepodklady rozhodnutí nebyly dostatečné pro řádné posouzení žádosti, bylo řízení dne 28.3.2012usnesením přerušeno a žadatel byl vyzván k jejich doplnění.Po úplném doplnění žádosti stavební úřad oznámil dne 16.8.2012 zahájení územního řízení známýmúčastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání naden 18.9.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovujeobecným požadavkům na využívání území.Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů vevýroku uvedených.Účastníci řízení - další dotčené osoby:Mgr. Marek Bóna, Mgr. Ľubica Bónová, Michal Konopásek, Martina Konopásková, Jaromír Kosík,JUDr. Václav Šubrt, Ing. Květuše Šubrtová, ČEZ - Distribuce a.s., Město Mnichovice, RWEDistribuční služby -p. Zamazal (Votice), s.r.o., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., odbor výstavby,Veřejné služby MnichoviceVypořádání s návrhy a námitkami účastníků:- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.Vyhodnocení připomínek veřejnosti:- Nebyly uplatněny.Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.Poučení účastníků:Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení keStředočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.Krajskému úřaduOdvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu aaby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jesprávní orgán na náklady účastníka.Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímuúřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě téžspeciálnímu stavebnímu úřadu.


Č.j. MUMN/4815/2012/pats str. 3Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístěnístavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.otisk úředního razítkaPátková Stanislava, v.r.Oprávněná úřední osoba - referent stavebního úřaduToto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.Poplatek:Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích pol. č. 17 byl uhrazen.Obdrží:účastníci (dodejky)Helena Blosgeber, Šibeničky č.p. 855, 251 64 MnichoviceJaroslav Blosgeber, Pod Větřákem č.p. 102, 772 00 KrčmaňIng. Peter Kolník, Šibeničky č.p. 836, 251 64 MnichoviceIng. Vlastimil Palata, Šibenička 770, Mnichovice, 541 02 Trutnov 4Ing. Zdeněk Pilz, Kašovická č.p. 969/3, Uhříněves, 104 00 Praha 114Dana Pilzová, Kašovická č.p. 969/3, Uhříněves, 104 00 Praha 114Ing. Jiří Tesařík, Šibenička č.p. 805, 251 64 MnichoviceIng. Martina Tesaříková, Šibenička č.p. 805, 251 64 MnichoviceMěsto Mnichovice, Masarykovo náměstí č.p. 83, 251 64 Mnichovicedotčené správní úřadyHZS SK územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3MěÚ Říčany, územní plánování a region. rozvoj, IDDS: skjbfwdMěÚ Říčany, životní prostředí, IDDS: skjbfwdúčastníci řízení veřejnou vyhláškouMgr. Marek Bóna, Šibenička č.p. 743, 251 64 MnichoviceMgr. Ľubica Bónová, Šibenička č.p. 743, 251 64 MnichoviceMichal Konopásek, Šibenička č.p. 742, 251 64 MnichoviceMartina Konopásková, Lomená č.e. 121, Božkov, 251 64 MnichoviceJaromír Kosík, Šibenička č.p. 779, 251 64 MnichoviceJUDr. Václav Šubrt, Tyršova č.p. 1835/13, Nové Město, 120 00 Praha 2Ing. Květuše Šubrtová, Boční I č.p. 931/7, Záběhlice, 141 00 Praha 41ČEZ - Distribuce a.s., IDDS: v95uqfyRWE Distribuční služby , s.r.o., IDDS: jnnyjs6Telefónica 02 Czech Republic, a.s., odbor výstavby, IDDS: d79ch2hVeřejné služby Mnichovice, IDDS: ajymajs

More magazines by this user
Similar magazines