The LiF dark matter experiment at 2amioka mine M. Minowa1GH, K ...

icepp.s.u.tokyo.ac.jp

The LiF dark matter experiment at 2amioka mine M. Minowa1GH, K ...

©££¤£§ £! "#§ $%¢¡¤£¦¥¨§¤£ §&(' &)* + ,- ./0 1 23' &)4 5 6 ). 187#' 9- : ; %'=? ; : )@ - . 1 A'=? 6 )B)C 4.1 A' D* + 4 ; E /0 1F '=G+ H- * )E 1 A' DH+ I 1 9#' F - H- *=- J=; K 1=?8' &+ L)@ - B3- M 1=- *


ÉËÊ¤Ì ÊÍÎ ÏÐÑ#ÒÓRÑ ÔÌÕ8Ö× Ö Ø Ù Ú ÛÜÝ ÞßØ à á Ö âؤÛã=Ùà Ûã Ù Üã=Ý Ø ä8å=Õ8ÖæÖ ä Ù ÛÙ ç Ûßà ؤÜÝ ÛÙßáÝ%èÚ Ø ç Ûßà Øà èØ Ú ç ÞÙ Ý Üáé ßØÝ Ø ä¤áàç Ý ÞÞÙ ä¤êÝ Ø ä Ù#èÝ ç Ûà Üà èÛã Ù#Ø Ú ç ÞÙ Ú áÚ áÙ ä¤ßØÛã Ù#ä Ù ÛÙ ç Ûà Ü Ö ëã Ù#êÝ Ø ä ÙèÝ ç Ûà Üì%Ù Ý áÚ ÜÙ áÛã Ù¤áé ßØ(èÝ ç Ûà Üà èÚ Ø é=Ý ßÜÙ ä(Ø Ú ç ÞÙ à جßØ(Ûã ÙØ Ú ç ÞÙ Ú á Ö×Ûßá3Ý ÞáàݤèÚ Ø=ç Ûßà بà èRÛã Ù%í Ú=Ý Üîáé ßØç à Ø ÛÙ Ø Ûá#à èRÛã Ù%Ú=Ø é=Ý ßÜÙ äØ Ú=ç ÞÙ à ØÖïRà ìé=Ý ÜßØ ð¤Ûã ÙèÝ ç Ûà Üá%à èñ Ý Üßà Ú á#Ø Ú ç ÞÙ ßåà Ø Ù3ò Ø ä áóô õ«ßá#Ûã=ݤö=Ù áÛ#ì3Ý ÛÙ ÜßÝ ÞRÛà¤ä Ù ÛÙ ç Û#Ûã Ù3Õ8ÖæÖØ Ù Ú ÛÜÝ ÞßØ à á ÷ø ùÖÿ¡¢¤£¦¥ £¨§ ú¾û%üý¦þ#ÿ¡Üä Ù ÜRÛàìÝ î ÙÛã Ùä Ù ÛÙ ç Ûà ÜáÙØ áßÛßñ ÙÛà%Õ8ÖæÖ Ø Ù Ú ÛÜ Ý ÞßØ à á å ©Ù#Ý ä=à é ÛÙ ä3ÞßÛã ßÚ ì Ú à Üßä Ù ê8ßõ¡#Ý áä=Ù ÛÙ ç Ûà Ü#ìÝ ÛÙ ÜßÝ ÞÖ¨©¨Ù%ã=Ý ñ Ùö8Ù Ù ØRà Üî ßØ=ð3Ûà¤ä Ù ñ Ù Þà é=ÙÛã Ùêßõ×ؤàö8à Þà ì%Ù ÛÙ ÜÝ Û%Ûã ÙØ=ßñ Ù ÜáßÛà èëà î à8÷ ùÖà ì%Ù ö ÜÙ RÙ ä(ã ßð ã áÙ Ø áßÛßñ ßÛØ Ù Ú ÛÜà Ø(ÛÜÝ Ø áì#Ú ÛÝ Ûßà Ø(ä à é=Ù ä¨ð Ù Üì3Ý Ø ßÚ ì"Ûã Ù ÜìßáÛà ÜáëæÙ ÷ ùÙ Ø=Ý ö ÞÙ ä¨Ú á%Ûàç à Ø áÛÜÚ ç ÛÝ%ö8à Þà ì%Ù ÛÙ ÜßÛãÝ%ìÝ ááà è ø#ð ÜÝ ìÖ ×Ûßáö8Ù ßØ ðà é8Ù ÜÝ ÛÙ ä¤ßØÝã à ì%Ù ì3Ý ä Ùä Ù ä ßç Ý ÛÙ ä˜Þà ÜÝ ä ßà Ý ç Ûßñ ßÛ¬ä ßÞÚ Ûßà Ø«ÜÙ èÜßð Ù ÜÝ Ûà ÜÝ Û¤Ý¨ö=Ý áÙÛÙ ì%é=Ù ÜÝ ÛÚ ÜÙà èø 3ì Ö8ëà¤Ý ñ à ßäà ö ñ ßà Ú áÜ Ý ä ßà Ý ç Ûßñ ßÛßØç à ì%ìà Øì3Ý ÛÙ ÜßÝ ÞáÞßî ÙÝ ÞÚ ìßØ Ú ì¤åáÛÝ ßØ ÞÙ áá3áÛÙ Ù ÞÝ Ø ä¬ò ö ÜÙ¤ÜÙ ßØ èà ÜçÙä(é ÞÝ áÛßç áÚ áÙä¬ßجà Üä ßØ=Ý Ü(ÜÙèÜßð Ù ÜÝ Ûà Üá åà Ú Üä Ù RÝ ÜRßáRìÝ ä Ùì%à áÛÞà èà ! ßð Ù Ø3èÜÙÙç à é é=Ù Üã ßçã3ßáî Ø à ØÛà#ö8ÙÛã Ùö=Ù áÛì%Ù ÛÝ Þì3Ý ÛÙ ÜßÝ Þ=èÜà ì¢Ûã Ùñ ßÙ «é=à ßØ ÛRà è8Ûã ÙÜ Ý ä ßà Ý ç Ûßñ ßÛ Ö "ñ Ù ÜÜݘì3Ý ÛÙ ÜßÝ Þ=èà ÜRÛã ÙÜÙ èÜßð Ù ÜÝ Ûà Ü#Ý áÜÝ ä ßà Ý ááÝ Ù ä%ö %ÝÞà ö=Ý çî ð Üà Ú Ø äÙ$ Ü Ý #áé=Ù ç ÛÜà ìÙ ÛÙÜé Üßà ÜÛàÛã Ù%Ý ááÙ ì#ö Þ Ö àä Ù ÛÙ ç ÛÝ ö ÞÙ#ÜÝ ä ßà3Ý ç Ûßñ ßÛ3ßáÝ ÞÞà RÙ äÙ áé=Ù ç ßÝ ÞÞ3èà ÜÛã Ùì3Ý ÛÙ ÜßÝ ÞÝ Üà Ú Ø ä¤Ûã Ù%Ý ö áà Üö=Ù Ü Öëã Ùä Ù ÛÙçÛà Ü%ßá#ç Ý Þßö ÜÝ ÛÙ ä¨Ú áßØ ð¤ñ Ý Üßà Ú á%áÛÝ Ø ä=Ý Üä%$¨ÜÝ Ý Ø ä'&¦ÜÝáà Ú Üç Ù á ÖïRà ìé Ûà ØÙ ä ð Ù áÝ ÜÙ#Ú áÙ ä¤èà Üã ßð ãÙ Ø=Ù Üð $Ü Ý áã ßçãä àØ à Ûì3Ý î Ù#Ù Ø à Ú ð ã¤é ã Ûà Ù ÞÙ ç ÛÜßçé=Ù Ý î#ßØÛã ÙÞà ˜Ý Ûà ìßçØ Ú ì#ö=Ù Üêßõç Ü áÛ Ý ÞÖ à à äÞßØ Ù Ý ÜßÛ%ßáRà ö ÛÝ ßØ Ù äÚ é¤Ûàìà ÜÙÛã=Ý Øø)(Ù *+$ÜÝ áÝ Ø=äÝ Þáàèà Ü Ö)(Ù *¤&¨ÜÝ á Ö©˜ßÛãÛã ßá) ø ð ÜÝ ì!êßõ¬ö=à Þà ì%Ù ÛÙ Ü å¦RÙ#ì3Ý ä Ù%Ýé ßÞà ÛÜÚ ØßØÝáã=Ý ÞÞà ±Ú Ø ä Ù Üð Üà Ú Ø ä¤áßÛÙ#Ý ÛÛã Ù,à î à ð ßÜß Ý ì3Ý%Ø Ù Ý Üëà î à=Ö ©Ùð à ÛÝ Ø¤Ù! ç ÞÚ áßà ؤÞßìßÛ å¨ã ßçãßáÛã Ù#ìà áÛáÛÜßØ ð Ù Ø ÛßØÞà ®ì3Ý ááÜÙ ð ßà Ø%-./0Ù *%Ö=ëã Ù#ÜÙ áÚ ÞÛßáé Ú Þßáã Ù äßØ÷1 ùÖ£ ü¢¢ü5,6§ 78§¨£¦9 : ¥ 9'6#¥';¢±ü5£243%§à ÞÙÛã Ùä Ù ÛÙ ç Ûà Üá áÛÙ ì±ã=Ý áö=Ù Ù Øì%à ñ Ù äÛà, #Ý ìßà î Ýì%ßØ ÙßØ?à ñ Ù ì#ö=Ù Ü =Öëã ÙÚ Ø ä Ù Üð Üà Ú Ø ä%ÞÝ ö=à ÜÝ Ûà Ü)Ý áØ=Ù Þ%ç Ý ñ Ù ä3Ý Û @ #ì¤Ö#ÖÙ Ö áßÛÙØ Ù Ý ÜÛã ÙÕ Ú é=Ù Ü©˜ã#Ý ìßà î Ý Ø ä Ù Ö ëà%ã=Ù Þé¤Ûã Ù#ç Ü à ð Ù Ø ßçà é=Ù ÜÝ Ûßà ؤßؤÛã ÙÚ Ø ä Ù Üð Üà Ú Ø ä¤ÞÝ ö=à ÜÝ Ûà Ü å8ÝØ ßÛÜà ð Ù Ø(Þßí Ú Ù ò Ù Ü3Ý Ø ä¬Ýã Ù ÞßÚ ì Þßí Ú Ù ò Ù ÜÝ ÜÙ¤ßØ áÛÝ ÞÞÙ ä¬áàÛã=Ý ÛÝ Ø(Ú Ø ßÛÙ ÜÜÚ é ÛÙ äç Ü à ð Ù Ø èÜÙ ÙÜÚ Ø Ø ßØ ðà èÛã ÙÙ! é8Ù Üßì%Ù Ø Ûßáé=à ááßö ÞÙ ÖÕ ßØ ç Ù#ÜÝ ä ßà Ý ç Ûßñ Ù%ÜÝ ä à Øð Ý áç à Ø ç Ù Ø ÛÜÝ Ûßà ØßáØ=à ÛØ=Ù ð Þßð ßö ÞÙ%ßØ% #Ý ì%ßà î Ý3áßÛÙ åÝ Øé ÞÝ áÛßç#ð Ý áö=Ý ð3ßáßØ ÛÜà ä Ú ç Ù äÛà3é Ú Üð Ù%Ûã Ù#ÜÝ ä à Øð Ý áèÜà ì!áé=Ý ç ÙÝ Üà Ú Ø äÛã Ùä ßÞÚ Ûßà Ø3ÜÙ èÜßð Ù Ü Ý Ûà Ü Ö ×ÛRßáRò ÞÞÙ äßÛã¤ÜÝ ä à Ø èÜÙ ÙØ ßÛÜà ð Ù Ø3ð Ý áÛÝ î Ù Ø3èÜà ìÝ#Þßí Ú ßäØ ßÛÜà ð ٠ؤç à Ø Û Ý ßØ Ù Ü Ö×Ø¨Ý ä ä ßÛßà ØÛà3Ûã Ù%à Üä ßØ=Ý Üáã ßÙ Þä á,ßÛãç à é é8Ù Ü å8ÞÙ Ý ä¨Ý Ø äé=à Þ Ù Ûã ÞÙ Ø Ù%áÚ ÜÜà Ú Ø ä ßØ ð(Ûã Ùð Ý á3ö=Ý ð åÝ Ø¬Ù ! ÛÜݨáã ßÙ Þä¬ßá¤Ý ä ä Ù äBAÚ áÛ¤Ý ÜÜà Ú Ø ä˜Ûã Ùêßõ¢ç Ü áÛÝ Þ


w| {¨}Q EK~ )€P E NK‚ MtM,EJ €‚ KEI?ƒGND)ND EF¨GH%„ S …S M,ENEK¡J N#ND ER0J M,GS L J,M,GQ Ex¡yz¦{\ gZ Y[j \ gk,^ [a ^)V W q X Y[X a]Z Y\ dö \ gW hBZ ö W q Y#s ‡p \ ˆ‰[d¦W o d\]j \ fb Š0^ \¡V W q X Y]Z Y\†C¡D E0F¨GHI J KL)M,J NNE K#EO P EKGM,EQ NJ NR0J M,GS L J,M,GQ EUTV W X YZ [X \ ][X'Y^ \_]\ `][a \ ] Z YW ] b#cY?[deZ f \_W `gW hiZ V Y[j [Yk'l m m ik \ Z ]iW gf'g\ Z f


¼ÓÝÛ Ô Óí¨Ñ Þå Õ Ó× ß Ø Ü_Ò× ß ÓÞÔ)ÖÒ0á× ß Ø¨ÜÖØ_ÝÛ Ô)Ü Ô ÝÔ Þ Ý× Ó Ùáßùúûü'ýþ¦ÿ¡ ¡þ£¢>þ¦ú¥¤ ¦ ÷


!"¨# $$ !%& ' !#( $¥ $¥) #* " #( ,+-/.£0.1.£2¡34.456 7¡8 7£9£::;¨ ( =< 7%>¡7 :* !;?%@£ A ;7 $$ 7£B¨C D EF6G G 6 HI + G ?£ ( J¥K L:7 @£ A ;7%B¡M N NF6G G O HI + 7I 7P74P ( *Q =RST UV? 8 7* W*QX#' 7 @£ A ;7£Y EZF6G G O H[ \ O ?4 ( P74P ( *Q =RS¡T UV?J¥K L:7 ]( ;$!7 P $ * ;%@£ A ; 7

More magazines by this user
Similar magazines