Červen 2012 - Extranet - Kraj Vysočina

extranet.kr.vysocina.cz

Červen 2012 - Extranet - Kraj Vysočina

2 aktuálněwww.kr-vysocina.czČerven 2012Vysočina, náš region3Diskuse u kulatéhostolu o budoucnostizemědělskéhoškolstvíPo setkání s představiteli Zemědělskéhosvazu se zástupci kraje domluvilina svolání kulatého stolu, u kteréhozasednou zástupci ministerstva školství,zemědělství, lesního i vodníhohospodářství, představitelé agrárníkomory i úřadu práce, ale také JosefMatějek (ČSSD), radní Kraje Vysočinapro oblast zemědělství, lesního a vodníhohospodářství.Hlavním tématem bude předevšímnedostatek mladých vzdělaných lidív zemědělství, kteří by nahradili do důchoduodcházející zkušené pracovníky.„V uplynulých letech jsme uspořádaliněkolik kulatých stolů, když jsme hledaliobory, o které je ze strany zaměstnavatelůzájem a které bychom mohlifinančně podpořit formou stipendia.Bohužel zemědělské obory zůstávalytrochu stranou, protože pracovnícize zemědělství se objevovali v zimníchměsících na úřadech práce kvůlinedostatku peněz v tomto resortu,“uvádí Marie Kružíková (nez. za ČSSD),radní Kraje Vysočina pro oblast školství.Přitom v zemědělských podnicíchchyběli odborně vzdělaní lidé pro prácis technikou jak v živočišné, tak rostlinnévýrobě. „Při podpoře strojírenskýchoborů se osvědčila spolupráce s budoucímizaměstnavateli, kteří společněse školami obory propagují,“ přibližujedále Kružíková. Právě menší zájemo zemědělské obory donutil zástupcekraje, školských zařízení, ale takézaměstnavatele i odborníky z oboruzemědělství uspořádat diskusi u kulatéhostolu.text: Monika FiedlerováElektronické objednávánípřes eAmbulanci od červnanově i ve všech krajskýchnemocnicíchSystém elektronického objednávání do nemocničníchambulancí rozjíždí Kraj Vysočinaod června letošního roku po Jihlavěa Pelhřimově i v nemocnicích v HavlíčkověBrodě, Novém Městě na Moravě a Třebíči.Na internetové stránce www.eAmbulance.cz najdou klienti nemocnic veškeré informace.V současné době využívá službucelkem už více než pět tisíc lidí.V Nemocnici Jihlava nabízí elektronickéobjednávání už kolem čtyřiceti ambulancí.V pelhřimovské nemocnici, kde byl systémzaveden v únoru, jsou to tři ambulance –ortopedie, traumatologie a proktologie.„Plánujeme, že ve zbývajících nemocnicíchzavedeme systém v průběhu červnas tím, že přes prázdniny by se vychytalypřípadné technické problémy. Potom si asinemocnice počet ambulancí zvýší podlesvých vlastních vnitřních preferencí. Systémje natolik flexibilní, že si ho každánemocnice může přizpůsobit podle svýchpotřeb,“ uvádí Václav Jáchim, vedoucíkoncepčního oddělení krajského odboruinformatiky.Pacient si v kontaktním nebo informačnímcentru požádá o unikátní čtyřmístnýPIN kód, který se stává spolu s rodným číslempřístupovou kombinací do elektronickéhosystému objednávání. Na internetovéstránce www.eAmbulance.cz si v systémuzvolí zdravotnické zařízení, vybere oddělení,případně konkrétního lékaře, a systémmu nabídne volné termíny a časy. Projektpodobný ambulanci už úspěšně fungujena Tchaj-wanu. V krajských nemocnicíchstále platí, že je možné se objednávati osobně nebo využít služby operátorky,která provede objednání po telefonu.EAmbulance je jedním z projektů, kterése týkají elektronizace zdravotnictví. „ProjekteAmbulance je hodně viditelný z pohledupacientů. Jinak ale máme i projekty např.na výměnu zdravotnické dokumentace mezinemocnicemi a záchrankou. Zdravotnickázáchranná služba používá tablety a datase předávají nemocnicím v on-line režimu.Celý rentgenový provoz je digitální. Dále jdeo aktivity elektronického zálohování obrovskéhomnožství dat,“ vyjmenovává VáclavJáchim s tím, že tyto projekty zefektivňujíprovoz zdravotnických zařízení a usnadňujípráci lékařům i ostatním zdravotníkům.text: Eva VorálkováCena hejtmana pro Centrumkultury, sportu a zájmovýchčinností v Osové BítýšceVýsledky desátéhoročníku soutěže StavbaVysočiny 2011 vyhlásilipořadatelé v Horáckémdivadle v Jihlavěv pondělí 11. června.Přihlásilo se do ní 27realizací z let 2010–2011.„Záměrem soutěže Stavba Vysočiny je vybrata ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukcestaveb postavených na Vysočině.Chceme také podpořit investory, architekty,projektanty, stavební firmy a řemeslníky,kteří kvalitativním způsobem změnili a měnípodobu Vysočiny, a současně prezentovata zviditelnit architekturu a stavebnictví širšílaické i odborné veřejnosti a dát signál, že estetickáa řemeslná kvalita se vyplácí,“ vysvětlujeMartin Pertl, manažer Svazu podnikatelůve stavebnictví v ČR pro kraj Vysočina.V šesti soutěžních kategoriích udělilaodborná komise dvanáct cen, obyvateléVysočiny rozhodli SMS hlasovánímo Ceně veřejnosti a svoji cenu udělil i časopisStavebnictví.Cenu hejtmana předal Jiří Běhounekzástupcům realizátora Centra kultury,sportu a zájmových činností v Osové Bítýšce,kterou díky dotaci ve výši téměřtřiceti milionů z operačního programuROP NUTS II Jihovýchod postavilaJiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, předává ocenění hejtmana (zleva) Vladislavu Doležalovi, zástupci společnosti ATIKA LYSÝ, starostoviOsové Bítýšky Janu Machovi a majiteli společnosti ATIKA LYSÝ Miroslavu Lysému.obec v celkových nákladech 32,3 milionukorun. „Nová hala zlepší jednak výukuve zdejší základní škole, jednak umožnízkvalitnění sportovních, kulturních a společenskýchaktivit v Osové Bítýšce,“ uvádíJiří Běhounek důvody, které vedly k rozhodnutío výstavbě.V letošním ročníku uspěly hned dvěstavby realizované Krajem Vysočina. V kategoriinovostavby občanské vybavenostibyl porotou oceněn čestným uznáním Pavilonpro matku a dítě v Nemocnici Třebíča v kategorii dopravní stavby porota čestnýmuznáním hodnotila krajskou investicido mostů u Hesova na silnici III/03810spojující Přibyslav a Havlíčkův Brod.text: Milan Pilař Foto: archiv Kraje VysočinaEvropské peníze zvýší kvalitu vzdělání v regionuŽadatelé na Vysočině mohou od červnapodávat žádost o financování projektůz globálních grantů Operačníhoprogramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.„Půjde o druhou výzvuv prioritní ose 1 ve všech oblastechProjekt Málotřídky měl zvýšit kvalitu a konkurenceschopnost málotřídních škol z Vysočiny.podpory, zaměřené na počáteční vzdělávání,a čtvrtou výzvu v oblasti podpory3.2. Ta podpoří nabídku dalšíhovzdělávání. Zájemci se mohou ucházeto 83 mil. Kč na zvyšování kvalityve vzdělávání, 21 mil. Kč na rovné příležitostia 31 mil. Kč na další vzdělávánípedagogických pracovníků. Na podporunabídky dalšího vzdělávání je ve výzvěurčena částka 47 mil. Kč,“ uvedlMartin Hyský (ČSSD), radní pro oblastregionálního rozvoje. Globální grantypodpořily dosud na Vysočině 172 grantovýchprojektů, na které získali příjemcidotaci ve výši 551 mil. Kč.V prosinci 2011 vyšla publikace Příkladydobré praxe, představující vybranéprojekty, podpořené z tohoto operačníhoprogramu. „Publikace je dostupnána Odboru regionálního rozvoje Krajskéhoúřadu Kraje Vysočina. Jednímz publikovaných projektů je projektNové elektronické služby nemocnic Kraje VysočinaeAmbulance ve všech krajských nemocnicíchzpůsob objednávání klientů nemocnic Kraje Vysočina k lékaři, který šetří váš čas a nabízí pohodlí rychlého ošetření.Výhody elektronického objednávání• jednoduché ovládání přes internet, telefon, popřípadě možnost osobní návštěvy Kontaktního centra• možnost objednávat se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce• výběr ideální hodiny pro ošetření, zkrácení doby čekání• výběr nemocnice i konkrétního lékaře (vybraných ambulancí)• úplný přehled dostupných ordinačních hodin a volných termínů• automatické připomenutí termínu ošetření 24 hodin předem (SMS zprávou)Objednat se do vybraných ordinací je možné přes internetovou adresu www.eambulance.cz. Pacient může dále využít službyoperátorky na telefonu, která podle jeho instrukcí provede celé objednání. Službu tak mohou pohodlně využít i spoluobčanébez přístupu na internet. V případě zájmu je možné objednání provést i osobně při návštěvě Kontaktního centra.Konkrétní nabídka ordinační doby a typy vyšetření ve specializovaných ordinacích jsou k dispozici na www.eambulance.cz.Službu elektronického objednání nabízí všechny krajské nemocnice na Vysočině.Pečujeme o Vaše zdraví!Málotřídky společně, kterého se účastnípatnáct málotřídních škol z Vysočinya realizuje ho příspěvková organizaceVysočina Education. Cílem je zvýšeníkonkurenceschopnosti malých venkovskýchškol. „Vše je šité na míru školám,aktivity jsme zaměřili hlavně na řediteletěchto škol, v rámci projektu jsme připravilivzdělávání zaměřené na zvýšeníkompetencí ředitelů a velmi důležitá jei výměna zkušeností. Neméně důležitouaktivitou je portál www.vys-edu.cz/malotridky, který mohou využívat i dalšíředitelé málotřídek z Kraje Vysočina,“uzavírá Roman Křivánek, VysočinaEducation s tím, že projekt podpořína 380 učitelů.Více informací o nových výzváchna www.vysocina-finance.cz pod záložkamiFinanční zdroje z EU/OP VK/Aktivnívýzvy.text: Milan Pilař foto: archiv Vysočina Education, p. o.Více informací:www.eambulance.czwww.zdravi-vysociny.czČtyřiapadesátkaseniorů se vrátilado opravenéhodomova ve ŽdírciDo domova důchodců ve Ždírci na Polenskuse znovu nastěhovalo padesát čtyřiklientů, kteří od podzimu 2010 dočasněpobývali v havlíčkobrodské nemocnici.V krajem zřizovaném domově totižprobíhala I. etapa rekonstrukce – opravastarého objektu domova. „Hlavnímdůvodem byl nevyhovující technický stavnemovitosti a z toho plynoucí případnáhrozba snížení kvality poskytovanépéče,“ objasnil příčiny rekonstrukce ždíreckéhosociálního zařízení radní KrajeVysočina pro oblast sociálních věcí PetrKrčál (ČSSD).Před rozsáhlou modernizací a přestavbounabízel Domov ve Ždírci všem klientůmpouze vícelůžkové pokoje, společnékoupelny a toalety na chodbách. Nyní,po roce a půl, je koupelna součástí každéhomoderně vybaveného pokoje. „Jsme rádi,že je první část rekonstrukce hotová a novépokoje se seniorům líbí. Stěhování zvládlidobře a cítí se zde výborně,“ uvedla ředitelkaDomova důchodců ve Ždírci MartinaMatějková. První etapa rekonstrukce si vyžádalapadesát čtyři miliony korun, z tohodvanáct milionů korun hradí Kraj Vysočina,zbytek jde ze státní dotace. Od loňskéhopodzimu vzniká v areálu domova druhý pavilonse šedesáti lůžky, určenými pro klientys Alzheimerovou chorobou. Tato druhá etaparekonstrukce by měla vyjít na 67 milionůkorun a skončit na jaře příštího roku.text: Lucie Pátkováfoto: archiv Domova důchodců ve ŽdírciKraj schválil svůjrozpočtový výhledna roky 2013 až 2015Povinnost vyplývající z § 3 zákonač. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlechúzemních rozpočtů nařizuje krajisestavovat rozpočtový výhled nejméněna období dvou let následujícíchpo roce, na který se připravuje ročnírozpočet. „Jedná se o pomocný nástrojhospodaření, který by měl sloužit prostřednědobé finanční plánování kraje.Rozpočtový výhled také každoročněpředkládáme Evropské investiční bance,která požaduje jeho sestavení nejméněv tříletém horizontu,“ přibližujeVladimír Novotný (ČSSD), náměstekhejtmana.Ekonomický odbor ve spoluprácise správci kapitol a garanty jednotlivýchprojektů a grantových schématsestavil rozpočtový výhled na roky2013 až 2015, který nebylo jednoduchédát dohromady vzhledem k řadězměn. „Mnoho jich je v letošním roceproblémem pro reálné rozpočtování,především zvýšení DPH a snížení podílukrajů na tomto hlavním zdroji.Podobná situace nás čeká i příští rok,zvýšení DPH a snížení podílu na tétodani zvyšuje problém kvalitního odhaduna další roky v oblasti rozpočtu.Neustále se snižující podpora ze státníhorozpočtu v oblasti sociálních věcí,zdravotnictví, školství nebo dopravníinfrastruktury problém ještě zvyšuje.Komplikací je také neurčitost v oblastipokračování čerpání evropských prostředkůna další plánovací období,“dodává Vladimír Novotný s tím, ženakonec po mnoha diskusích rozpočtovývýhled na roky 2013–2015 zastupitelstvoschválilo. Výhled je vyrovnanýa připravený na další plánovací období,počítá také s rezervou pro mimořádnésituace.text: Milan PilařOcenění za Skutek roku 2011udělena na náměšťském zámkuV sále knihovny zámkuv Náměšti nad Oslavoupřevzali vítězové devítikategorií v pondělí 4. červnaocenění Skutek roku.Soutěž, vyhlášená zastupitelstvem KrajeVysočina, se letos uskutečnila po třetí. Jejímsmyslem je zviditelnění zásluh jednotlivců,kteří se podílejí na rozvoji regionua nevidí za svými činy hmotný prospěch.„U nás, v Dolním Rakousku, se podobnásoutěž koná už několik let a letos poprvé jsmese spojili s Krajem Vysočina a vypsali v tétooblasti přeshraniční projekt. To znamená,že na podzim bude v St. Pölten společnévyhodnocení nejlepších českých a rakouskýchskutků roku,“ sdělili Maria Forstnerz Graffenegu a Bernhard Haas z Krems, obaza Niederösterreichische Dorferneuerung.„Domnívám se, že letošní ročník Skutkuroku byl velmi úspěšný. Stejně jakov uplynulých letech se podařilo upozornitnaše okolí na lidi, kteří uskutečňují věcinad rámec svých pracovních povinností,a tudíž si zasluhují pozornost veřejnosti,“uvedl radní pro oblast kultury Tomáš Škaryd(ČSSD).Z devětašedesáti přihlášených projektůjich bylo v Náměšti oceněno čtyřiadvacetDen s policií přilákal na Henčov hlavně dětiNa dvě tisícovky návštěvníků se přišly v úterý12. června 2012 podívat na letiště v Henčověu Jihlavy na ukázky práce policistů,hasičů a záchranářů. Hlavně děti tak využilypříležitost vidět zblízka a na vlastní oči prácipříslušníků integrovaného záchranného systému(IZS).Na programu byly divácky velmi atraktivníukázky, jako např. zásah pořádkové jednotkyproti agresivním „demonstrantům“.Velmi reálně vypadal zásah všech složek IZSpři simulované dopravní nehodě. Zajímavébyly i ukázky práce hasičů lezců nebo prácepolicejních psů. K vidění byli policisté na koních,letadlo hasící požár ze vzduchu a diváckyvelmi atraktivní vrtulníky a další policejnítechnika. „Jde o nejvýznamnější prezentačníakci policejních složek v rámci našeho kraje.Návštěvníkům chceme vhodnou formou conejvíce přiblížit každodenní nelehkou policejnípráci a předvést naši techniku. Zároveňchceme veřejnosti ukázat, že policisté jsoupřipraveni i na extrémní zákroky a zásahyproti pachatelům,“ řekl k hlavnímu smyslutradiční akce Miloš Trojánek, ředitel Krajskéhoředitelství policie kraje Vysočina.text: Eva Vorálkováfoto: Zuzana JavůrkováKraji Vysočina a Nitranskému samosprávnému kraji to klape už šest letVíce než šestileté vzájemné partnerstvíspojuje Kraj Vysočina a Nitranský samosprávnýkraj. Partnerská smlouva byla podepsána19. dubna roku 2006. „Smyslemspolupráce je rozvíjení vzájemných kontaktůa spolupráce zejména v oblasti školství– patnáct fyzických a devět právnickýchosob, a to v oblasti sociálně-zdravotní,kultury a umění, životního prostředí, volnéhočasu dětí a mládeže, poradenství,osvěty a vzdělávání, oblasti ekonomickéa oblasti sídel, staveb a bydlení.„Z ocenění se raduji, zároveň si ale uvědomuji,že to není cena pouze pro mě. Oživenýzámek je projekt, který se zrodil v hlaváchjiných lidí. Cena je kolektivní a já jsempouze jedním z mnoha. Na akci se podílímnoho dobrovolníků, nadšenců, kteřísi vezmou na celý víkend volno z prácePolicisté předvedli mimo jiné zásah protiagresivním demonstrantům.a odborného vzdělávání, cestovního ruchu,rozvoje venkova a měst, kulturního, společenskéhoa sportovního života,“ popsalasmlouvu mezi českým a slovenským regionemHana Špejtková z oddělení vnějšíchvztahů Krajského úřadu Kraje Vysočina.Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brodreprezentovala Kraj Vysočina na vědomostně-sportovní soutěži určené pro středoškolákyŽupná kalokagatia – Mladý záchranár 2011.Radní Martin Hyský (ČSSD) předává ocenění Pavlu Koubkovi ze sdružení Zelené sdrce, kterése zasloužilo o záchranu kaple sv. Anny u Pelhřimova.i od rodin a obětují je náměšťskému zámku.A množství hlasů, které jsme dostali,svědčí o tom, že se naše snažení lidem líbía má úspěch,“ vyznal se po udělení nejvyššíhoocenění v oblasti kultury a umění kastelánnáměšťského zámku Marek Buš.Soutěž Skutek roku je realizována v rámciprojektu Spolupráce mezi místní Agendou21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde21 v Dolním Rakousku (MA-G 21).text a foto: Pavel Kryštof NovákSpolupráce mezi oběma regiony probíhánapříklad formou účasti na různýchvýstavách a konferencích – už tradičně setak kupříkladu odborné školy z Vysočinyúčastní řemeslné a prodejní výstavy Mladýtvorca, zástupci z odboru školství, mládežea sportu vloni přijali pozvání na nitranskouKonferenci o výchově a vzdělávánía příspěvková organizace Vysočina Tourismprezentovala kraj na výstavě cestovníhoruchu Regiony Slovenska 2011.V letošním roce se zástupci obou oblastísetkají v srpnu na konferenci nazvané Cyklotrasyv Nitře 2012 a v plánu je také exkurzedo jaderné elektrárny Mochovce.Nitranský samosprávný kraj má stejnějako Kraj Vysočina podepsanou smlouvuo spolupráci i s francouzským regionemChampagne-Ardenne. Zástupci všech tříregionů se setkali například v loňskémkvětnu, kdy si vyměnili zkušenosti s propagacíregionu jako turistické destinacea hledali téma společného projektu.text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje VysočinaFond Vysočiny je katalyzátorem života v krajiRada fondu předkládá zastupitelstvu KrajeVysočina za každý rok Závěrečnou zprávuo čerpání podpory z Fondu Vysočiny(FV), která obsahuje přehled o čerpáníprostředků a správě fondu v daném roce.„V roce 2011 jsme při tvorbě alokacevyužili nejen nerozdělené prostředkyFV z předchozího roku ve výši 4,3 milionukorun, ale Fond jsme povýšili i převodemčástky 40 milionů korun z krajskéhorozpočtu z přebytku hospodaření za rok2010. V loňském roce tak FV hospodařils částkou 44,3 milionů korun,“ vysvětlujeVladimír Novotný, náměstek hejtmana.Za existenci FV bylo z krajského rozpočtupřevedeno na jeho účely celkem530,9 milionů korun. Největším byl grantovýprogram Rozvoj podnikatelů, zaměřenýna podporu pořízení novýchtechnologií, výrobních zařízení nebo podnikatelskýchprostor ve výši deseti milionůkorun. Druhým největším byl programČistá voda se šesti miliony korun. Bezpečnásilnice a Rozvoj vesnice nabídly tvůrcůmprojektů po pěti milionech korun,Naše školka čtyři miliony a nechyběly aniprogramy zaměřené na sport.„Přínos Fondu Vysočiny spočívá předevšímv tom, že žadatelé musí k dotaci krajepřidat vlastní prostředky, což přináší naVysočinu další finanční prostředky z jinýchzdrojů. Například grantový programRegionální kultura dokázal přitáhnout nakaždou korunu od kraje 3,49 koruny odžadatele, Sportoviště 3,16 Kč, Dopravníinfrastruktura cestovního ruchu 2,77 korunya Rozvoj podnikatelů 2,19 Kč. V průměruke každé koruně z našeho rozpočtupřibyly od žadatele téměř dvě koruny,“ pochvalujesi princip Fondu Vysočiny VladimírNovotný.Podle jeho slov zavedlo současné vedeníkraje na rozdíl od minulosti další úroveňkontroly, aby se předešlo případnýmproblémům při schvalování. „Rozhodovánítak není pouze na výborech, ale musíto schválit ještě rada, resp. zastupitelstvo.V současné době jsme ještě více zpřísnilikontrolu tak, aby nedošlo k možnémuzpochybňování dotací, a rada Fondu změnilametodiku, čímž ještě posílila kontrolua snížila možnosti konfliktu zájmů,rozdílného hodnocení,“ dodává VladimírNovotný. Závěrečná zpráva o čerpánípodpory z FV za rok 2011 byla schválenazastupitelstvem kraje.text: Milan PilařKontrolave Fondu VysočinyZačátkem rokujsem ve finančnímvýboru krajeinicioval kontrolugrantovýchprogramů rozvojepodnikatelůFondu Vysočinaza roky 2008 až 2011 zaměřenouna případné možnosti konfliktu zájmůčlenů řídicích výborů. Impulzemke kontrole se stala mediální kampaň,která upozornila na účast jednohovýznamného krajského představitelev řídicích výborech grantovýchprogramů, které schvalovaly nebodoporučovaly přidělení podpory firměvlastněné jeho příbuzným.Kontrolní skupina zkontrolovalavšechny úspěšné žádosti žadatelů,kteří v uvedených letech uspělitřikrát a čtyřikrát. Takových projektůbylo celkem 75. Zaměřili jsmese na kontrolu správnosti postupův souladu se statutem Fondu Vysočina,zkontrolovali zápisy, přiřadili hodnotitelek jednotlivým projektům.Na základě zjištěných skutečnostíkontrolní skupina konstatovala, žev případě šesti projektů mohlo dojítke střetu zájmů, kde členy řídicíhovýboru příslušných grantových programůbyly osoby současně žádajícínebo blízké žadatelům o podporu.Uvedení členové podle našeho názorumohli být ve střetu zájmů i přesto,že v souladu se Statutem účelovéhoFondu Vysočina výše uvedené projektynehodnotili. Jde především o etickýproblém, spíše než o problémprávní, a na něj se může každý dívatjinak. Každopádně jsem přesvědčen,že účast žadatelů nebo jim blízkýchosob v rozhodovacím procesu o přidělováníveřejných peněz do soukroméhosektoru je nesprávná a procelý systém doslova zhoubná. Prokaždého by mělo platit, že žádá-lio nějakou podporu, nesmí mít sebemenšípodíl na rozhodování o jejímpřidělování, a není-li to možné vyloučit,jednoduše nemůže žádat. FondVysočiny plní roli finančního nástrojeKraje Vysočina, který poskytujepodporu v souladu se zájmy krajenejrůznějším subjektům, a má-li jiplnit i v budoucnosti, nesmí se státzdrojem oprávněných pochybnostíveřejnosti.Stanislav Cejpek (ODS),krajský zastupitelDalší výrobky usilují o logoRegionální potraviny.Vyhlášení bude v srpnuMalé a střední podniky s maximálnědvěma sty padesáti zaměstnancia sídlem na Vysočině se mohly pokusito úspěch ve třetím ročníku soutěže Regionálnípotravina. Po uzávěrce přihlášeknyní členové komise vybírají vítěze,tedy ty potraviny, které dostanou krajskýtitul Regionální potravina 2012.„Označení Regionální potravinagarantuje kupujícím vysokou kvalitudaného výrobku, který musí být vyrobenminimálně ze sedmdesáti procentz tuzemských surovin. Oceněnémuvýrobci naopak přináší jistotu dobré reklamya propagace,“ sdělil radní KrajeVysočina pro oblast zemědělství JosefMatějek (ČSSD).Odborná komise u přihlášenýchpotravin hodnotí nejenom jejich chuťa vůni, ale také originalitu, původ čivliv výrobku na zdraví zákazníka. Slavnostnívyhlášení výsledků se uskuteční25. srpna ve westernovém areálu Šiklůvmlýn. Oceněným potravinám pořadatelésoutěže připraví řadu ochutnáveks možností prodeje a zajistíjejich prezentaci v krajském katalogua na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.Klání financuje ministerstvozemědělství a v prvních dvouročnících získala v Kraji Vysočina logos označením Regionální potravina dvanáctkaproduktů. Jsou mezi nimi hlavněmléčné výrobky a speciality z medu.text: Lucie Pátková


4 panoramawww.kr-vysocina.cz Červen 2012panorama5Univerzita třetího věkuTéměř sedmdesátka seniorů ve VelkémMeziříčí letos ukončila první akademickýročník univerzity třetího věku.„Nejstarší studentce bylo úctyhodných93 let,“ prozradil Petr Krčál, radní KrajeVysočina pro oblast sociálních věcía patron univerzity. Nové poznatkyz oboru věnovanému zdravému životnímustylu seniorů si prý budou seniořiz tohoto kurzu vyměňovat na facebooku,protože podle jejich slov stářínení nuda a všechno se má vyzkoušet.Druhý ročník univerzity třetího věkupodporovaný Krajem Vysočina budepokračovat jak ve Velkém Meziříčí, taki v Pelhřimově. Ve spolupráci s Vysokouškolou polytechnickou Jihlava jeuž nyní možné se zapsat do studijníchprogramů Zdravý životní styl, Divy našíplanety, Život po životě, Rizika domácíhonásilí pro seniory, Automasáže, Dvanácteropříčin odlišnosti názorů a stanovisek,Potřeby člověka se zaměřenímna spánek a bolest, Alternativní léčba,Civilizační choroby. Příjem přihlášekkončí 17. července. Více informací nae-mailu krizova.t@kr-vysocina.cz.text: Táňa KřížováV Pelhřimově semohou pochlubitnovým výzkumnýma vývojovým centremNové centrum výzkumu a vývoje otevřelav Pelhřimově v polovině květnafirma Conteg, která vznikla v roce 1998.Začínala v pronajatých prostorách s pětilidmi, od té doby získala zákazníky užve více než padesáti zemích. V současnostimá pět poboček v Nizozemsku,ve Francii, Rakousku, Rusku a Spojenýcharabských emirátech.Dlouhodobě se věnuje výzkumu a vývojiv oblasti nových řešení snižujícíchenergetickou náročnost. Zaměřuje sena výzkum technologií a inovaci postupův oblasti konstrukce, designu a výstavbydatových center a na vývoj jehojednotlivých částí.Vedení firmy chce podporovat výjimečnéstudenty a podílet se na jejichdalším rozvoji, a proto přizvalo k výzkumua vývoji přední pracoviště vysokýchškol, zejména ČVUT Praha. Vytvořeníširoké základny odborníků je důležitýmpředpokladem pro úspěšný vývoj na vysocekonkurenčním světovém trhu.Pelhřimovsko se tak může pochlubitnejenom novým výzkumným a vývojovýmcentrem, což posílí jeho postavenína Vysočině jako oblasti s dlouhodoběnízkou nezaměstnaností. V květnuvykazovalo poloviční nezaměstnanostproti celostátnímu průměru 10,6 %.text: Jana Fischerová (ODS),krajská zastupitelka a poslankyně PS PČRJedeme budoucnostinaprotiElektromobil Peugeot iOn jezdíod loňského roku na Třebíčsku. Elektromobilje průkopníkem nové, ale důležitétechnologie, elektromobility, v rámciširšího programu nových technologiíSkupiny ČEZ, Future Motion.Elektroautíčko je určeno předevšímpro městský a příměstský provoz, přišetrné jízdě s dojezdem 150 km. Dobíjenítrvá 6–8 hodin, jednodenní porcienergie, cca 18 kWh, dostává předevšímv noci. Za týden spotřebuje 50–100 kWh.Elektomobil je proto jistě hoden našídalší pozornosti. Auto je zatím vyráběnov tisících kusů. To by energetikyzatím zdánlivě moc nezajímalo. Ale vize,že elektromobilů jednou bude jezditněkolik milionů a každý rok si vezmoutisíce GWh, tedy významnou část našíroční produkce, zajímavá jistě je.Skupina ČEZ má v současné době20 elektromobilů, ale počítá až s 65.Do konce roku 2013 plánuje vybudovattaké 200 dobíjecích stanic.Více informací můžete najít na www.elektromobilita.cz nebo na Facebooku/ČEZ fandí elektromobilům. text: Petr SpilkaPřibývá majitelů přírodníchzahrad bez chemieNa Vysočině vzniklo běhemdvou let téměř padesátpřírodních zahrad. Jejichmajitelé nepoužívajípesticidy ani jiná rozpustnáhnojiva a neobohacujípůdu rašelinou.U startu vytváření sítě přírodních zahradv regionu byl Kraj Vysočina. „V loňskémroce Kraj Vysočina podpořil přes Fond Vysočinysedm projektů především školníchpřírodních zahrad v celkové výši půl milionukorun. V letošním roce jsme těsně předvyhodnocením a rozdělením dotací, alevzhledem k mírnému navýšení prostředkůjistě podpoříme projektů více,“ uvedlZdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina prooblast životního prostředí při předávánídalších sedmnácti certifikátů majitelůmpřírodních zahrad.V současné době vlastní plaketu Přírodnízahrada už 41 soukromých osobnebo škol. Dalších osm zahrad je zařazenodo skupiny Ukázková přírodní zahradanebo Ukázková školní přírodní zahrada.Majitelé nebo správci těchto zahrad ochotněsdílejí své znalosti a zkušenosti se zakládáníma udržováním zahrady, ukazují,a chlubí se svým zahradničením. „Předevšímv případě školních ukázkových zahradjde o ideální prostředí pro alternativnívýuku, hospodaření a podporu ekologie.K tomuto způsobu výuky se řadí napříkladAkce o prázdninách na VysočiněHavlíčkobrodsko:Havlíčkobrodské kulturní léto11. 7.–1. 9. 2012, Havlíčkův BrodHavlíčkovo náměstí, open air koncertyhttp://mic.muhb.czHaškova Lipnice21. 7. 2012, Lipnice nad SázavouV amfiteátru pod hradem zahraje Wabi Daněka Miloš Dvořáček, Buty, FruFru a dalšíwww.haskovalipnice.infoOpen-air festival Šatlava festv Přibyslavi – 4. ročník28. 7. 2012 www.satlavafest.czLetní žurnalistická škola Karla HavlíčkaBorovského 2012 – 8. ročník20.–25. 8. 2012, přednášky a besedy pro veřejnosts hosty ze střední Evropy, hlavní téma:česko-slovenské vztahy, Stará radnice v HavlíčkověBrodě www.cewntrumvysocina.czStředověké podzemíSvětlá nad Sázavou, 200 metrů chodeb plnýchtajemství www.dedictvivysociny.czJihlavsko:Středověké hry na Roštejně5.–7. 7. 2012, Hrad Roštejnwww.adinfunitum.czJarmark v Telči14. 7. 2012, náměstí Zachariáše z Hradce, Telčwww.telc.euRytířské a šermířské slavnosti21. 7. 2012, Malé u Brtnicewww.czecot.cz/akce/ 174746_rytirske-a-sermirske-slavnostiZoo slaví narozeniny10.–11. 8. 2012, Zoo JihlavaZoo oslaví 55. narozeniny, pětky budouvšudewww.zoojihlava.czPelhřimovsko:Pacovský poledník6.–7. 7. 2012, PacovV prostorách zámku vystoupí např. LenkaDusilová nebo Pavel Šporcl s cikánskou cimbálovoukapelou http://polednik.czZdeněk Ryšavý a Marie Kružíková předali certifikát Přírodní zahrada Martě Veselé-Jirousové. Cenu v podobě sazenice od ekologického centraChaloupky převzala její dcera Barborka.ZŠ Myslibořice, ZŠ v Novém Veselí neboGymnázium Chotěboř,“ informovala MarieKružíková (nez. za ČSSD), radní KrajeVysočina pro oblast školství, s tím, že škols přírodní zahradou je v regionu více.Ukázkové přírodní zahrady jsou proveřejnost otevřeny v pravidelných časechHračkobraní11.–15. 7. 2012, Kamenice nad LipouZámek, přehlídka hraček z přírodního materiáluwww.hrackobrani.czSlámování17. – 19. 8. 2012, Červená ŘečiceVýtvarně recesivní akce pro celou rodinu,při které se tvoří objekty a sochy ze slámy.www.slamovani.czTřebíčsko:Folkové prázdniny21.–28. 7. 2012, Náměšť nad OslavouZámek, zámecký park, historické centrumměsta a kemp za Špitálkemwww.fokloveprazdniny.czFestival Petera Dvorskéhov Jaroměřicích nad Rokytnou4.–18. 8. 2012www.arskoncert.cz/mhfpd/czTřebíčské kulturní léto: Slavnosti Tří kápí17.–18. 8. 2012, Podzámecká niva TřebíčTradiční historické oslavy, středověké tržiště,průvod a rytířské turnajewww.tkl-trebic.czPlavba lodí Horáckoa návštěva Pivovaru DalešiceDalešická přehrada, 13 km dlouhý okruh19. 8. 2012, Den otevřených dveří pivovaruwww.dalesickaprehrada.czSetkávání V. Hudečka, M. Budějovice24.–26. 8. 2012 www.festival-hudecek.cznebo po telefonické domluvě např. v Domověbez zámku v Myslibořicích, v LibickéLhotce, v Hybrálci u Jihlavy nebonově také v Kněžicích přímo v centruChaloupky. Seznam Ukázkových přírodníchzahrad je k dispozici na www.chaloupky.cz.Žďársko:Festival pod Zelenou horou14. 7. 2012, Vypsaná fixa, Blue Effect, XavierBaumaxa, Hoochachos, Zuzana Miková, Ambitters,Fuga A Asaf, 1. nádvoří zámku KinskýchŽďár nad Sázavouhttp://festival.batyskaf.net/2012Horácký džbánek10.–11. 8. 2012, 30. ročník tradičního folkovéhofestivalu ve Žďáře nad Sázavou, zámekKinskýchwww.vysocinafandikulture.cz/slavnosti-jerabin-2012-c47Setkání držitelů Rodinných pasů25. 8. 2012, Šiklův mlýnPestrý program pro celé rodiny a vyhlášenívýsledků soutěže Ája hledá supertalentwww.ajahledasupertalent.cz, www.rodinnepasy.czSlavnosti medu, řemeslný jarmark31. 8. 2012, Nové Město na MoravěNa Vratislavově náměstí je připraveno sladkéukončení léta s řemeslným jarmarkemwww.nmnm.czModelové království ŽďárDům kultury, Žďár nad SázavouJedno z největších modelových kolejišťv České republice, které můžete navštívitza každého počasí, je dlouhé půl kilometrua stále se rozrůstá. www.mkzdar.cz18. ročník Slavností jeřabin23. 8. -23. 9. 2012, Žďár nad Sázavouwww.zdarns.czDíky krajským i evropským dotacímjsou ještě do konce tohoto roku konzultačníslužby a služby projektanta přírodníchzahrad poskytované ekologickým centremChaloupky nabízeny zdarma.text: Jitka Svatošováfoto: archiv Kraje Vysočinazastupitelé zvou na...Bystřické létoPrázdniny v Bystřici nad Pernštejnemletos kromě jiného zvou v sobotu21. července na Divadlo na náměstí,kde se bude hrát s čerty, 28. srpnana koncert houslového virtuosaJaroslava Svěceného nebo 10. srpnana pátý ročník festivalu Folk-countrynáměstíčko. Opona letošních prázdninv Bystřici spadne 31. srpna běhempředstavení Dívčí válka.Více informací a další tipy na výletna www.zapnutobystrice.cz.Vladimír Novotný (ČSSD),1. náměstek hejtmana Kraje VysočinaHasičský festivaldechových hudebRáda bych vás pozvala na Pouť kesv. Bartoloměji v Pelhřimově, kteráje spojena s Hasičským festivalemdechových hudeb. Akci pravidelněnavštěvuji a vždy se zde potkám seskvělými lidmi a milovníky dechovky,jedním z nich je i pelhřimovský místostarostaTomáš Dufek. Pojďme setedy setkat 26. srpna 2012 po celý denv Pelhřimově.Jana Fischerová (ODS), zastupitelka a poslankyně Kraje VysočinaSetkání mládeže Žďár 2012Jste-li mladí věkem či duchem, jstezváni na Celostátní setkání mládežedo areálu žďárského kláštera.Od 14. do 19. srpna vás čeká každodenníbohatý program, jehož mottozní: „Ovocem Ducha je láska, radosta pokoj…“ Podrobnosti na https://zdar2012.signaly.cz.Jaroslav Hulák (KDU-ČSL),zastupitel Kraje VysočinaPrázdniny na Třebíčskuzahájí dechovkaKulturně-sportovní areál u sokolovnyve Studenci na Třebíčsku hostí v neděli1. července Přehlídku dechových hudeb.Chtěl bych pozvat milovníky dechovéhudby, kterým zahrají Vacenovjáci, Túfarankaa Vysočinka z Humpolce.Více informací najdete na:www.obecstudenec.cz.Drahoslav Oulehla (KSČM),zastupitel Kraje VysočinaŠtamberk a kamenné mořeRomantickým místem v jihozápadní částiČeskomoravské vrchoviny je zříceninahradu Štamberk s přilehlou přírodnírezervací.Přírodní rezervace Štamberk a kamennémoře byla vyhlášena v roce 1982a rozkládá se na ploše 14,1 ha. Jednímz důvodů pro ochranu tohoto území jeukázka mrazového zvětrávání žuly, kteráje zde v podobě kamenného moře roztroušenátéměř po celém tomto území.Rezervace svojí jihovýchodní částí těsnězasahuje nad ves Lhotka, takže kamennémoře najdeme opravdu už „co by kamenemdohodil“.Zříceninu hradu Štamberk (správněŠternberk) nalezneme na vrcholu kopceve výšce 695 m n. m. Byl založen koncem13. století a k jeho opevnění bylo použitoi několik skalních bloků. Zánik hraduje připisován husitům, kteří táhli krajemv roce 1423. Hrad měl původně rozlohu1 ha a ze severní strany ho chránil dvojitýpříkop. Do dnešní doby se z hraduzachovalo pouze zdivo jedné z hradníchvěží nad příkrým svahem na jižní straněa místy zbytky z hradeb. Poblíž torzavěže je pěkný výhled do kraje jižnímsměrem.K hradu dojdeme po modré nebo zelenéturistické značce. Zelená vede ze vsiLhotka severním směrem do zalesněnéhokopce, modrá vede z Mrákotína kolem rekreačnínádrže – rybníku Mrzatec.GPS souřadnice: 49°12‘46.579“N, 15°22‘37.152“E, nadmořská výška: 695 m n. m.Rodák z Německého Brodu projektovalzdymadla a byl rektorem ČVUTProf. Ing. Dr. Břetislav Tolman* 21. 6. 1873 Německý Brod† 9. 5. 1937 PrahaNa svět přišel v rodině železničního inženýra21. června 1873 v Německém Brodu.Otec byl zdatný odborník a roku 1875vydal v Hradci Králové Železniční mapuČech, Moravy, Slezska a sousedních zemí.Rodina se přestěhovala do Hradce Králové,kde mladý Břetislav začal studovatna gymnáziu a po maturitě pokračovalna technice v Praze. Po otci zdědil značnoučást technického talentu a stal se přednímodborníkem na vodní stavitelství. V roce1909 prozkoumal zbytky mostu v Roudnicinad Labem, třetího nejstaršího kamennéhomostu v Čechách (po píseckém a Juditině)postaveného biskupem Janem IV.z Dražic. Tehdy ještě našel zbytky dřevěnýchroštů, dobové nářadí a stavební díly,které jsou dnes nezvěstné, a vše podrobněpopsal. Tento zevrubný popis mu pomohlpochopit staleté zákonitosti zakládáníKřížovka o cenyAutor:MartinNěmečekNespoutanostDarovatŽenské jméno(26. 7.)LétaVyrobittkanímČlen řeckokatolickécírkvePředložka(dovnitř)Chemickáznačka zlataSpojvytvořenýsvářenímZnač. voltampéruPocit dlouhéchvíle1.díl tajenkyOslovovati3.osoboumnož. č.2.díl tajenkyUvedeníbankovekdo oběhuStřevíceČásti týdneKáva (hovorově)Břetislav Tolman.staveb v tekoucích vodách, což se stalo jehodoménou. Zabýval se teoretickým výzkumemi praktickou realizací výstavby vodníchděl. Projektoval kanalizační stavbyBýv. SPZokresuOstravaTemnotaČasový údajRuskýsouhlasČásti žebřiňákůTrinitrotoluen(zn.)DruhkytovceBásnickýzáporČásticehmotyŘecké pohoříNázevproměnnéRybas chutnýmmasem3. díltajenkyNěmeckýsouhlasNešikovnáAnglickyjednouJe možné Předložka PotomciHeslo(v záhlaví)Římskýmičísly 53VesmírnýkorábTklivéSvětel. jevv atmosf.(létavice)SymbolnevinnostiZnačkasodíkutext a foto: Petr Nováka zdymadla, jejichž stavba byla podnícenanejen potřebou nové vodní cesty, alebyla podpořena i vytvořením Komise prokanalizaci řek Vltavy a Labe v roce 1896a také přijetím Říšského vodocestnéhozákona v roce 1901. Pro zlepšení plavebníchpodmínek již nestačilo prohlubováníplavební dráhy, musely být budoványspeciální stavby.Dodnes slouží zdymadlo na Vltavěv pražské Tróji, postavené v létech 1899až 1902, jehož stavbu navštívil sám císařFrantišek Josef I., a na Labi u Roudnicez roku 1912. Obě zdymadla sicebyla na přelomu tisíciletí modernizována,opatřena novými velíny a modernějšítechnikou, ale stavby stále nesou Tolmanovystopy.Jako významný pedagog a uznávanýodborník na vodní stavby se stal v letech1934–1935 rektorem Českého vysokéhoučení technického. Život naplněný pracíse uzavřel 9. května 1937.text: Luboš Göbl foto: www.cvut.czOčištěnávodouŠatnímotýlekBezbarvýnátěrZnačkadezinfekč.přípravkuFenka(nářečně)PříjemněBanánový dezertSenátor Vystrčil: Nejlepšíkontrolor je poučený občanFungování veřejné správy, využití veřejnýchfinancí a podpora regionálního rozvoje,to byla hlavní témata konference,kterou pod názvem Veřejná správa jakovýznamný faktor rozvoje regionu hostilav závěru května Vysoká škola polytechnickáv Jihlavě.O fungování veřejné správy diskutovalona akademické půdě bezmála padesátodborníků z organizací veřejné správy,podnikatelských subjektů, akademickýchpracovníků a odborné veřejnosti.Ve svém příspěvku nazvaném Veřejnáspráva – sloužit, nebo panovat? jsem sezabýval výkonem veřejné správy. Podlemého názoru ti, kteří ji vykonávají, by měliBeduínskýplášťNázev řím.pětistovkyRuční dvoukolákDochucovatsolíChemickáznačkahliníkuSosnové lesyDivadelnídekoraceStrašidloMlýnskákolaLatinskáspojka (a)JménozpěvačkyMachálkovéLyžařskávětrovkaStavebnípojivoŘímskýmičísly 49ElementchůzePestrýpapoušekPolní plošnámíraSprávníjednotkyLetní sezonu plnou pochoutek nám tentokrátzpříjemní banánový dezert.Na čtyři porce budeme potřebovatčtyři banány, 250 mlsmetany ke šlehání, jednulžíci másla, karamelovýpudinkový prášek, třilžíce cukru, 750 ml mléka,na ozdobení mandlea hořkou čokoládu.Nejprve připravímekrém. Pudinkový prášekpromícháme s cukrema 200 ml mléka. Zbývající mlékopřivedeme k varu, přilijeme rozmíchanýpudink a vše za stálého míchánípovaříme asi minutu. Krém odstavíme,přidáme lžíci másla, necháme vychladnouta poté šlehačem vymícháme hladkýkrém. Oloupané banány podélně rozkrojíme,jednu půlku banánů rozdělímena talířky řezem dolů, přelijeme krémema hustě nazdobíme předem ušlehanoutuhou šlehačkou ze smetany. Z ostatníchpůlek nakrájíme plátky, které zapichujemevedle sebe do šlehačky a tím vytvořímehřebínek. Vše posypeme nadrobnonasekanými mandlemi a nastrouhanoučokoládou. Banánový dezert podávámevychlazený, například jako zákusekke kávě. Dobrou chuť.Pokud také rádi trávíte čas v kuchynia máte svůj oblíbený recept, o který bystese chtěli podělit, stačí nám ho zaslat. Nejlepšírecepty otiskneme a autora oceníme.text a foto: Monika Fiedlerováv přiměřené míře panovat i sloužit. Protožeale žádný ideální model nemáme k dispozici,nezbývá než si to uvědomit a podletoho se chovat. Musíme se snažit minimalizovatrizika výchovou a vzdělávánímvykonavatelů veřejné správy, tvorbou vizí,kodexů, směrnic a pravidel. Musíme sesnažit zavést fungující kontrolu efektivity,hospodárnosti a účelnosti. Přesto platí, ženení lepší kontrolor než poučený občan,který se zajímá o veřejné dění a o využíváníveřejných prostředků a který si je vědomnejen svých povinností, ale je schopeni plně využívat a uplatňovat svá práva.text: Miloš Vystrčilsenátor a zastupitel Kraje VysočinaO významu zdymadel, jimž se jako jeden z prvních věnoval profesor Tolman, rodák z Německého, dnes Havlíčkova Brodu, svědčí i fakt, že Česká národní banka vypsala v únoru 2008 anonymní soutěž na návrh zlaté 2500 Kč mince „Kulturní památka zdymadlo na Labi podStřekovem“. V rámci cyklu deseti zlatých mincí „Kulturní památky technického dědictví“, který připomíná význačné technické památky z různých českých a moravských regionů, šlo o sedmou minci cyklu ...viz tajenka..., pod hradem Střekov v Ústí nad Labem.Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem KrajeVysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky: …jeho bratr mu ušil oblek, ve kterém také atentát… Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou Blanka Cibulková, Dalešice; Jan Kavalec, Senohrady; Václav Provazník, Golčův Jeníkov. Blahopřejeme.receptConcentus Moraviae a více nežtři desítky červnových koncertůŠestnáctý ročník Mezinárodního hudebníhofestivalu Concentus Moraviae představilv červnu více než tři desítky koncertůhudby z období od středověku po barokov podání českých i zahraničních hudebníkův několika festivalových městech jižníMoravy i Vysočiny.Jedním z posledních koncertů letošníhofestivalu je představení vlámského vokálněinstrumentálního souboru Zefiro Torna,jejichž program Ach, světe zaslepený!,který je podobenstvím o nejisté budoucnostia zániku civilizace, si mohou milovnícihudby poslechnout ve čtvrtek 28.června v divadelním sále na zámku v Telči.Koncert, který je zařazen do projektu KrajVysočina fandí kultuře, je postaven na základechstaré hudby s moderními jazzovýmia etnickými vlivy.text: Monika FiedlerováMohutnésloní špičákyLedovecOperaRachmaninovaSPZ okresuRakovníkOs. zájm.DuševnězaostalýčlověkOdvětvíTělo(z řečtiny)BiografyAkkadskýbůh nebesPOMOC:ANU, OITÉ,UNIAT.

More magazines by this user
Similar magazines